Zakon o pdv paragraf

Zakon o prekršajima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_prekrsajima.pdf

prekršaji. Vremensko važenje propisa. Član 6. Na učinioca prekršaja primenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja.

Zakon o volontiranju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_volontiranju.pdf

Član 2. Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za ...

ZAKON Deo prvi - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_odgovornosti_pravnih_lica_za_krivicna_dela.pdf

Ovim zakonom uređuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, ... Pod uslovima iz člana 6. ovog zakona pravno lice odgovara za krivično delo ...

Porodični zakon - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/porodicni_zakon.pdf

4. stranom državljaninu koji se nalazi ili ima imovinu na teritoriji Republike Srbije;. 5. licu koje zahteva da mu bude postavljen privremeni staratelj i za to navede ...

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - Paragraf.Me

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/NACRT_ZAKONA_O_PRIVREDNIM_DRUSTVIMA.pdf

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA. DIO PRVI. OSNOVNE ... Primjena odredaba ovog zakona na evropsko akcionarsko društvo, evropsko ekonomsko ...

Zakon o planiranju i izgradnji - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.pdf

ZAKON. O PLANIRANJU I IZGRADNJI. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., ... odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i.

Zakon o obligacionim odnosima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_obligacionim_odnosima.pdf

poslednju verziju možete naći OVDE. ZAKON. O OBLIGACIONIM ODNOSIMA. ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br.

Zakon o opštem upravnom postupku - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_opstem_upravnom_postupku-2016.pdf

ZAKON. O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU. ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016). Deo prvi. UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od ... - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.pdf

Član 2. Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa ...

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.pdf - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_stanovanju_i_odrzavanju_zgrada.pdf

Član 1. Ovim zakonom uređuju se: održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_poljoprivredi_i_ruralnom_razvoju.pdf

O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016). I OSNOVNE ODREDBE. Sadržina zakona. Član 1.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.pdf

101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) ... za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i utvrđuje ... Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i ... Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama.

N A C R T Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ... - Paragraf.Me

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-parnicnom-postupku.pdf

Član 1. U Zakonu o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04, 28/05, 76/06,. “Službeni list CG”, br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17 i 75/17 ), poslije člana ...

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf

ZAKON. O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA. ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020).

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-doprinosima-za-obavezno-socijalno-osiguranje.pdf

ZAKON. O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 ...

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_proceni_uticaja_na_zivotnu_sredinu.pdf

Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na ...

noviteti u pravnoj bazi paragraf lex v17.0 - Paragraf Lex Demo

http://demo.paragraf.rs/demo/documents/editorial/new_features.pdf

(27.11.2017. godine). NOVITETI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX V17.0. 1. Nova organizacija stabla sadržaja i tri nova časopisa. Stablo sadržaja je ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ... Bio Savarov Zakon ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

https://www.ariel.org/pdfs/languages/MBS006FV.pdf

da je Mojsije primio Zakon na Gori Sinaj iz ruku Božijih. Deset od tih zapovesti, one koje su zapisane na kamenim pločama, zapisane su tamo prstom Božijim.

Usvojeni su Zakon o zateznoj kamati i Zakon o ... - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2013/01/rs-2013-januar-kpmg-poreske-vesti---zakon-o-zateznoj-kamati-i-zakon-o-rokovima-placanja.pdf

11 јан 2013 ... Zatezna kamata obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto. Samim time, ukinut je ranije važeći konformni metod obračuna.

PREGLED I PREPORUKE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKON ...

https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Kancelarija/EU_IPA/Analiza-pravnog-okvira-i-zbirne-preporuke_OCD_Zakon-o-javnim-nabavkama_zakon-o-volontiranju_zakon-o-objavljivanju-zakona.pdf

Novi zakon o javnim nabavkama predviđa da su udruženja i sva ostala pravna lica ... transparetnost i nediskriminaciju. 1. Predlog promene Zakona: Predlog:.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

https://www.hgk.hr/documents/prezentacija-katic5c08e6475ad0a.pdf

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

Paragraf Lex

https://paragrafco.co.rs/images/paragraflexhelp.pdf

Paragraf Lex je elektronska zbirka zakona i drugih propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, strane sudske prakse, modela pravnih akata, Evropskog ...

o strancima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_strancima.pdf

Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak. (3) Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu ...

pravilnik - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_listi_lekova_koji_se_propisuju_i_izdaju_na_teret_sredstava_obaveznog_zdravstvenog_osiguranja.pdf

zbog upornog suvog kašlja) (I50). Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. 110344. 6. C09CA0. 3 valsartan. VALSACOR film tableta.

odluka - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/odluka_o_obliku_sadrzini_i_nacinu_koriscenja_obrazaca_platnih_naloga_za_izvrsenje_platnih_transakcija_u_dinarima.pdf

upućuje ugovor o platnim uslugama - osim ako korisnik platnih usluga nije u zahtevu iz stava 2. ove ... preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime i.

o patentima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_patentima.pdf

ZAKON. O PATENTIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, ... prijava patenta podneta na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata, za koju ...

O RADU - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_radu.pdf

3. Otkaz od strane zaposlenog. Član 178. Zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u ...

o stečaju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_stecaju.pdf

Stečajni postupak je javan i svi učesnici u stečajnom postupku imaju pravo na ... Poverioci stiču svojstvo stranke podnošenjem prijave potraživanja u skladu sa ...

o energetici - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_energetici.pdf

O ENERGETICI. ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon). I UVODNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuju se ciljevi energetske ...

o vodama - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_vodama.pdf

ZAKON. O VODAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 ... Ovim zakonom uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, ...

o računovodstvu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_racunovodstvu.pdf

7) redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP obuhvata: (1) Bilans stanja, koji predstavlja pregled imovine, ...

statut - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/statut_advokatske_komore_nisa.pdf

vodi evidenciju o položenom advokatskom ispitu na svojoj teritoriji;. - stara se ... evidencijama, Pravilnik o osnivanju i radu Advokatske akademije, program rada, ...

o policiji - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_policiji.pdf

1) izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji koji na transparentan i ... Činovi i zvanja policijskih službenika i pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

ugovor - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/ugovor_o_poslovnoj_saradnji_u_naplati_jedinstvene_naknade_organizacije_za_kolektivno_ostvarivanje_prava_interpretatora.pdf

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... Predmet ugovora je utvrđivanje prava i obaveza OFPS i PI u vezi naplate ...

zakonik - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakonik_o_krivicnom_postupku.pdf

35) "krivični zakon" je Krivični zakonik i drugi zakon Republike Srbije u kojem su sadržane krivičnopravne odredbe;. 36) "transakcija" je postupanje sa imovinom ...

o duvanu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_duvanu.pdf

Proizvođači duvana su dužni da za proizvodnju duvana koriste seme duvana u skladu sa propisima o semenu. Seme duvana, odnosno rasad duvana može da ...

o prekršajima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_prekrsajima.pdf

je prvo podnesen zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. ... nadležan za poslove pravosuđa određuje posebnim propisom obrazac prekršajnog naloga.

tarifa - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/tarifa_o_cenama_za_poslove_iz_nadleznosti_agencije_za_licenciranje_stecajnih_upravnika.pdf

Cena za obradu prijave za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi. 1.000,00 dinara. Cena za ...

uredba - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/uredba_o_planu_mreze_zdravstvenih_ustanova.pdf

Dom zdravlja obezbeđuje sanitetski prevoz, kao i prevoz pacijenata na dijalizu, samostalno ili ... U zavodu za dentalnu medicinu mogu se obavljati i specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti ortopedije vilica, ... 19. Gradski zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje ... Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica".

uputstvo - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/uputstvo_o_kancelarijskom_poslovanju_organa_drzavne_uprave.pdf

datuma i potpisa, stavlja se i pečat organa državne uprave koji poštu prima, osim u dostavnoj knjizi. Pored podataka iz prethodnog stava ubeležava se još i ...

strategija - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/strategija_za_prelazak_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_radio_i_televizijskog_programa.pdf

programa u Republici Srbiji, kojim će se na adekvatan način ostvariti osnovni ... S druge strane, postojeći distributeri kablovske televizije preuzimaju veliki broj.

o žigovima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_zigovima.pdf

O ŽIGOVIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 10/2013 i 44/2018 - dr. zakon). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita ...

o stanovanju - Paragraf

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-stanovanju.pdf

Ugovor o otkupu stana zaključuje se u pismenoj formi, a potpisi ugovornih strana ... postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG", br. 49/2008 ...

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon%20o%20radu.pdf

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

o državnim službenicima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_drzavnim_sluzbenicima.pdf

poslednju verziju možete naći OVDE. ZAKON. O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ... Sukob interesa, u smislu ovog zakona, je situacija u kojoj državni službenik ima ... Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u ...

o matičnim knjigama - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_maticnim_knjigama.pdf

O ličnom stanju građana vode se: matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih (u daljem tekstu: matične knjige). U matične knjige ...

o sudskim taksama - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_sudskim_taksama.pdf

Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno ... Neplaćene takse sud će unositi u popis taksa i po završetku postupka ... taksa se odmerava prema iznosu tražbine sa svim sporednim potraživanjima (kamata, dospeli.

o zdravstvenom osiguranju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_zdravstvenom_osiguranju.pdf

18) osnov oslobođenja od participacije;. 19) godišnji iznos plaćenih participacija;. 20) broj i datum ocene stručno-medicinskog organa o upućivanju na ...

o javnim preduzećima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_javnim_preduzecima.pdf

ZAKON. O JAVNIM PREDUZEĆIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019) ... Delatnosti od opšteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu delatnosti koje su kao ...

o zaštiti od požara - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_zastiti_od_pozara.pdf

7) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta. Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da postupaju po proračunima iz Plana ...

o visokom obrazovanju - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_visokom_obrazovanju.pdf

ZAKON. O VISOKOM OBRAZOVANJU. ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 ... Ovim zakonom uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način ... na višim školama do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po.

o javnoj svojini - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_javnoj_svojini.pdf

ZAKON. O JAVNOJ SVOJINI. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, ... Dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini, u smislu ovog zakona, smatraju se one stvari ...

o ozakonjenju objekata - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_ozakonjenju_objekata.pdf

ZAKON. O OZAKONJENJU OBJEKATA. ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018). I UVODNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i ...

boje - Paragraf Lex Demo

http://demo.paragraf.rs/demo/documents/editorial/colors.pdf

OBJAŠNJENJE BOJA I ATRIBUTA NASLOVA DOKUMENATA NA LISTAMA ... Moguća je i kombinacija neke od ovih boja sa atributima bold/precrtano.

o državnoj upravi - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_drzavnoj_upravi.pdf

ZAKON. O DRŽAVNOJ UPRAVI. ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 ... Delokrug organa državne uprave određuje se zakonom.

o zateznoj kamati - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_zateznoj_kamati.pdf

Član 4. Stopa zatezne kamate, iz člana 2. ovog zakona, na iznos duga koji glasi na evre, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope ...

o lokalnim izborima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_lokalnim_izborima.pdf

ZAKON. O LOKALNIM IZBORIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 ... nepristrasnost i potpunost u obaveštavanju o svim podnosiocima izbornih lista i ...

sudski poslovnik - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/sudski_poslovnik.pdf

Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik. Ako se vodi ... spisak sudskih veštaka kojima je povereno veštačenje. Obrazac br. 103.

o upravljanju otpadom - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_upravljanju_otpadom.pdf

5) deponija jeste mesto za konačno sanitarno odlaganje otpada na površini ili ... 22) posebni tokovi otpada jesu kretanja otpada (istrošenih baterija i ... postrojenja do 31. decembra 2017. godine, uzimajući posebno u obzir uslove iz člana 64.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.