Zakon o državnom premeru

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU GLAVA I ...

https://advokatbeograd.net/zakoni/zakon-o-drzavnom-premeru-i-katastru.pdf

5) premera državne granice. Katastar nepokretnosti. Član 4. (1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Zakon o državnom premeru i katastru - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Zakon_o_drzavnom_premeru_i_katastru_lat.pdf

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet uređivanja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i ...

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA ...

http://notarisrbija.rs/wp-content/uploads/2014/09/zakon_katastar_nepokretnosti.pdf

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 i ...

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA ... - Notar

http://notarisrbija.rs/wp-content/uploads/2014/09/zakon_katastar_nepokretnosti.pdf

U katastar nepokretnosti upisuju se podaci o nepokretnostima i pravima na njima, ... U slučaju više upisa prava na nepokretnostima, jače je ono pravo koje je ... premera i drugom postupku utvrđenom zakonom i obezbeđuju kao podaci od ...

o državnom premeru i katastru - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_drzavnom_premeru_i_katastru.pdf

(1) Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: ... 23) pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje. ... kojeg se definišu referentne površi u odnosu na koje se izražavaju visine tačaka. ... ČUVANJE, UVID I IZDAVANJE PODATAKA I TAKSA ZA PRUŽANJE USLUGA.

o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2635-15%20lat.pdf

podatke propisane Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda. Konačno, precizirano je da se u slučaju kada je zahtev za ...

Zakon o državnom tužilaštvu

http://media.cgo-cce.org/2013/06/12-Zakon-o-Vrhovnom-drzavnom-tuzilastvu.pdf

Zakon o državnom tužilaštvu. . Vidi: ... Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. ... Funkcija državnog tužioca vrši se u javnom interesu radi obezbjeđenja ...

Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti

http://www.nekretnine.co.me/dok/Zakon_o_drzavnom_premjeru_i_katastru_nepokretnosti.pdf

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom ureñuje se ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=69907&rType=2&file=Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drzavnom tuzilastvu 28 02.pdf

TUŽILAŠTVU. Član 1. U Zakonu o državnom tužilaštvu ("Službeni list RCG", br. ... u vršenju tužilačke funkcije ili na javnom mjestu dovodi sebe u stanje koje nije ...

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti - Uprava za ...

http://www.nekretnine.co.me/dok/ZAKON%20O%20DRZAVNOM%20PREMJERU%20I%20KATASTRU%20NEPOKRETNOSTI-2011.pdf

25 мај 2007 ... Geodetske radove iz srednjoročnog programa radova i godišnjeg ... koncesija, ugovorno pravo preče kupovine, pravo otkupa, pravo ... Pravo etažne svojine upisuje se na ime etažnih vlasnika posebnih djelova zgrade (stana, poslovne ... Upisi u katastar nepokretnosti su: uknjižba, predbilježba i zabilježba.

Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzY2MzkucGRm=

komisije određuje se aktom o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za ... Pravosudni ispit može polagati i lice koje je završilo četvorogodišnji program na ...

22 June 2015 Zakon o Završnom i Državnom Maturskom ... - MAShT

https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/10-2008-03-l-018-sr_1.pdf

Maturski ispit se polaže standardizovanim testom. Član 4. Završni ispit i ispit državne mature. 1. Završni ispit je interno ocenjivanje završetka određenog nivoa ...

UVOD - COSDT – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

https://cosdt.me/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=2697

sastava tužbe, kako pravilno i ekonomično sprovesti tok postupka, počev od ... Danas sam podnio ovom sudu tužbu za utvrđenje prava svojine na kat. parceli.

Untitled - COSDT – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

http://cosdt.me/wp-content/uploads/2019/07/Zahtjev-za-dostavljanjem-ponuda-ketering-br.nabavke-01-1-19.pdf

2 јул 2019 ... biti: kroasani, pužići, mini pancerote, projice, rolnice punjene sirom/zeljem, razne pite i sl;. Ručak - predjelo, sitna slana peciva (2 kom/osobi) , ...

Nakon vraćanja optužnice državnom tužiocu na ... - Sudovi Crne Gore

http://www.sudovi.me/files/L2FzY2cvZG9jLzQ1NTUucGRm=

navedena optužnica u fazi kontrole iste od strane krivičnog vijeća prvostepenog suda, vraćena državnom tužilaštvu na dopunu istrage..... Odredbom čl. 177 st. 4.

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ... Bio Savarov Zakon ...

Usvojeni su Zakon o zateznoj kamati i Zakon o ... - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2013/01/rs-2013-januar-kpmg-poreske-vesti---zakon-o-zateznoj-kamati-i-zakon-o-rokovima-placanja.pdf

11 јан 2013 ... Zatezna kamata obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto. Samim time, ukinut je ranije važeći konformni metod obračuna.

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

https://www.ariel.org/pdfs/languages/MBS006FV.pdf

da je Mojsije primio Zakon na Gori Sinaj iz ruku Božijih. Deset od tih zapovesti, one koje su zapisane na kamenim pločama, zapisane su tamo prstom Božijim.

PREGLED I PREPORUKE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKON ...

https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Kancelarija/EU_IPA/Analiza-pravnog-okvira-i-zbirne-preporuke_OCD_Zakon-o-javnim-nabavkama_zakon-o-volontiranju_zakon-o-objavljivanju-zakona.pdf

Novi zakon o javnim nabavkama predviđa da su udruženja i sva ostala pravna lica ... transparetnost i nediskriminaciju. 1. Predlog promene Zakona: Predlog:.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

https://www.hgk.hr/documents/prezentacija-katic5c08e6475ad0a.pdf

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG", br. 49/2008 ...

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon%20o%20radu.pdf

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

zakon zakon - BIHAMK-a

https://bihamk.ba/assets/files/onZop56eWY-zakon-o-bezbjednosti-saobracajapdf.pdf

UVODNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. I – OSNOVNE/TEMELJNE ODREDBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. II - PUTEVI .

zakon - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84251/93525/F1269167627/SRB84251.pdf

obaveze nezaposlenog i poslodavca; aktivna politika zapošljavanja; osiguranje za slučaj nezaposlenosti i druga pitanja od značaja za zapošljavanje, ...

Zakon o PIO

http://www.sindirns.org.rs/akta/zakon_o_pio_2011.pdf

svojstvo osiguranika, prema utvrđenom stažu osiguranja, ukoliko se ne može utvrditi početak i prestanak obavljanja ... na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Svojstvo ... VIII UTVRĐIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I.

ZAKON

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/4391-14%20-%20lat.pdf

2 јан 2015 ... dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga kao platna institucija, u ... da on-line prostorom vladaju institucije kao što su PayPal, Amazon ili kineski Alipay i ... odbijanje njihovih provizija i troškova od tog iznosa;.

zakon - voa.mod.gov.rs

http://www.voa.mod.gov.rs/dokumenti/zakon-o-vba-i-voa.pdf

1) do 6) ovog zakona preduzimaju se na osnovu naloga direktora VBA ili lica koje on ovlasti. O izdatim nalozima iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija.

Zakon o PDV-u

http://www.uino.gov.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/hr/Porezi/PDV/Zakon_o_PDV.pdf

10 srp 2005 ... PDV se, sukladno odredbama ovoga zakona, plaća: ... 3. isporuka dobara temeljem ugovora o iznajmljivanju na određeno razdoblje temeljem.

Zakon o pdv

http://www.icarus.rs/pdf/zakon_o_pdv.pdf

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i ... Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima ...

Zakon br. 04/L-080

http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2017/07/Zakon-Br.-04-L-080.pdf

Licencirani – svako lice kome se izdato validna licenca za igre na sreču od strane ... da zatraži od ma koje ličnosti da pruži ili snabdeva sa nekretninama ili ličnim svojinama, ... strane agenata agencija za sprovođenje zakona unutar i van zemlje. ... PAK sastavlja spisak osoba koje su izbačene iz lokala igara na sreću, ...

Zakon o medijima

http://media.cgo-cce.org/2013/06/14-Zakon-o-medijima.pdf

Proglašava se Zakon o medijima, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore, na sjednici četvrtog ... Zakon o javnom informisanju ("Sluţbeni list RCG", br.

Zakon o pomilovanju

https://npm.rs/attachments/Zakon%20o%20pomilovanju.pdf

Molba za pomilovanje podnosi se sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu. Ako je molba podneta drugom organu ili ustanovi za izdržavanje kazne, ...

ZAKON O ČEKU

http://www.pf.uns.ac.rs/materijali/send/10-materijali-privredno/104-2010-10-08-08-09-44

Ko god, izuzimajući trasata, stavi na poleđini čeka izdatog na donosioca svoj potpis, ne ispisujući odredbu o indosamentu, odgovara kao trasantov avalista.

ZAKON O PREKRŠAJIMA

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/Zakon%20o%20prekrsajima-lat.pdf

Ovim zakonom ureĊuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za ... edukacije vozaĉa ili praćenja njegovog ponašanja u saobraćaju. ... Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere poĉinje od dana pravnosnaţnosti ...

Zakon o_privatnom_obezbeđenju

http://fzp.singidunum.ac.rs/demo/wp-content/uploads/Zakon_o_privatnom_obezbedjenju.pdf

6) процена ризика је анализа и оцена у заштити лица, имовине и пословања;. 7) план обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења.

ZAKON O VINU

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/pgp04p.pdf

Grožđe, šira, vino i drugi proizvodi od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina moraju da ispunjavaju propisane norme kvaliteta i uslove u ...

Zakon o biocidima

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/farmacija/hemikalije/zakoni/Documents/Zakon%20o%20biocidima%2037-09.pdf

23 апр 2009 ... sta aktivnih supstanci koje su dozvoqene za upotrebu u biocidnim proizvodima maweg rizika; Lista Ib - lista osnovnih supstanci sa uslovima za ...

Zakon o radu

http://www.sindirns.org.rs/akta/zakon_o_radu.pdf

zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme. □ Da li poslodavac može da zaposli lice u ...

zakon o radu - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/71206/118891/F221638082/SRB71206%20Srb%202014.pdf

Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada od uslova ... dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu. ... 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka; ... 3) ako je priroda povrede radne obaveze, odnosno nepoštovanja radne discipline ili je.

Zakon o advokaturi CG

http://media.cgo-cce.org/2013/06/14-Zakon-o-advokaturi.pdf

zahtjev za upis društva u imenik advokatskih ortačkih društava. Društvo će biti upisano u ... Advokati se obavezno udružuju u Advokatsku komoru. Član 41.

Zakon procedure

http://media2.razanj.org/2015/09/uputstvo-za-sprovo%C4%91enje-objedinjene-procedure.pdf

za različite vrste tehničke dokumentacije, PTD propisuje i druge obavezne priloge Glavnoj svesci ... Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole ... sadrži i opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu,.

Zakon o veterinarstvu

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/2316-05-lat.pdf

7) izdaje uverenja o zdravstvenom stanju kućnih ljubimaca koje ordinira;. 8) organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih ...

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

https://www.czssvz.hr/download/zakoni-i-akti/zakon-o-nasljedjivanju.pdf?v=1.0

ZAKON O NASLJEĐIVANJU ... I. Ugovor o nasljeđivanju i o budućem nasljedstvu ili zapisu____________________________________________18. II. Ustup i ...

Zakon o oružju - MUP HNK

https://www.muphnk.ba/sites/default/files/dokumenti-legislativa/Zakon%20o%20oruzju%20BS.pdf

k) ,hladno oružje" su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajoneti i skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na dugme ...

ZAKON O GRAĐENJU

http://fmks.gov.ba/stara/kultura/legislativa/kantoni/zdk/4.pdf

31 pro 2004 ... ... površine do. 120 m2 (u površinu ulaze pomoćne prostorije) namijenjena ... projektanata koji su odgovorni da projekti koje projektuju zadovoljavaju uvjete iz ... vikend kuće, te građevine poslovne namjene do 100 m2, na.

CARINSKI ZAKON

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/CARINSKI%20ZAKON%20-%20%20pocetak%20primene%2017.06.2019.pdf

6) "carinski zastupnik" - svako lice imenovano od strane drugog lica da preduzima radnje i formalnosti koje se zahtevaju u skladu sa carinskim propisima u ...

UKAZ ZAKON

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/Zakon%20o%20slatkovodnom%20ribarstvu%20F%20BiH-1.pdf

11. unosi novu vrstu ribe u ribolovnu vodu i ribnjak bez odobrenja ... kazne izri~e se i za{titna mjera oduzimanjem predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili ... zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne ...

2. zakon termodinamike

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~zskoko/web_sirius/Fizika_za_matematicare_files/Fizika2_pr4.pdf

12 svi 2011 ... DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Eksperiment pokazuje da je nemoguće konstruirati takav toplinski stroj koji bi toplinu u potpunosti pretvorio ...

ZAKON Br. 2003 / 14

http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/2003_14_sr.pdf

ZAKON Br. 2003 / 14 ... Ovim zakonom uredjuje se prostorno planiranje na podrucju Kosova. ... odgovorajuceg zakona kojim se predvidja izgradnja objekata;.

ZAKON O TRGOVINI

http://okusk.com.ba/wp-content/uploads/2017/08/zakon-o-trgovini.pdf

Član 8. Poseban način obavljanja trgovine na veliko i malo je dražba (javno nadmetanje). Dražba je organizirana prodaja robe najboljem ponuñaču na osnovu ...

Zakon o azilu

https://npm.rs/attachments/Zakon%20o%20azilu.pdf

Овај закон се не примењује на избеглице које су то својство стекле на основу Закона о избеглицама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 18/92 и ...

Zakon o doprinosima

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2017/Zakon%20o%20doprinosima%20za%20obavezno%20socijalno%20osiguranje.pdf

1 јан 2018 ... осигурање ("Службени гласник РС", број 113/2017) ступа на снагу 1. ... 27) Најнижа месечна основица доприноса је најнижи износ на ...

ZAKON O STANDARDIZACIJI

http://www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/predmeti_ispiti/spec_upin/tekstovi/Zakon_o_standardizaciji.pdf

Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Srbiji i Crnoj Gori, osnivanje, organizovanje i delatnost organizacije za standardizaciju Srbije i Crne ...

Zakon o volontiranju

http://www.kss.org.rs/doc/1005zakon_o_volontiranju.pdf

Члан 1. Овим законом уређују се основни појмови у вези са волонтирањем, начела волонтирања, уговор о волонтирању, права и обавезе волонтера и.

Zakon o energetici - EPS

http://www.eps.rs/SiteAssets/Lists/Sitemap/EditForm/pravnareg/propisi/Zakon%20o%20energetici%20-%20SG%20145-2014.pdf

Закон о енергетици. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 145/2014 од. 29.12.2014. године, ступио је на снагу 30.12.2014, осим одредаба.

ZAKON o vodama f bih..

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/Vodoprivreda/ZAKON%20o%20vodama%20f%20bih.pdf

26 pro 2019 ... O PROGLA[ENJU ZAKONA O VODAMA. Progla{ava se Zakon o vodama koji je donio Parlament. Federacije BiH na sjednici Zastupni~koga ...

Zakon o osiguranju

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/petnat/Zakon%20o%20osiguranju.pdf

Član 4. Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno. Osiguranje imovine i lica je obavezno samo u slučajevima propisanim zakonom. Poslovi osiguranja ...

Zakon o eksproprijaciji

http://www.nekretnine.co.me/dok/Zakoni/6.%20Zakon%20o%20eksproprijaciji%202017.pdf

Eksproprijacija je lišenje ili ograničenje prava svojine na nepokretnostima kada to ... nije zaključen sporazum o naknadi, odnosno donijeta pravosnažna sudska ...

Zakon o prebivalistu

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/upravna_tijela/UO_za_tal_nac_zaj/Instrumenti_zastite_ljudskih_prava/III.Nacionalno-unutarnje_zakonodavstvoRH/1.Ustav,zakoni/III-1.06.Zakon.pdf

27 pro 2013 ... ZAKON O PREBIVALIŠTU. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju uvjeti prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih ...

Zakon o duvanu

http://www.aduvan.co.me/Dokumenti/Zakoni/Zakon%20o%20duvanu%20PDF.pdf

29 јул 2015 ... za lulu, duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje-burmut i dr.) , koji se dobijaju industrijskim postupkom u pripremi, proizvodnji i pakovanju ...

ZAKON O ENERGETICI

http://www.esco.rs/download/01%20Zakon%20o%20energetici.pdf

ZAKON O ENERGETICI. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004). I OSNOVNE ODREDBE. 1. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom ureuju se: ciljevi energetske politike ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.