Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima clan 331

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

http://arhiva.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima-lat.pdf

7) Agencija za bezbednost saobraćaja za analizu, praćenje i unapređenje bezbednosti ... i početak rada Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl ...

https://parkingservis.com/wp-content/uploads/2018/07/zobsnp2018.pdf

popravljanja ili prepravljanja vozila ili uređaja, rezervnih delova i opreme za vozila, dužan ... Bližu podelu motornih i priključnih vozila iz stava 1. ovog člana propisuje ... 2) na osnovu člana 7. ovog zakona, o podeli motornih i priključnih vozila,.

zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - Agencija za ...

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20180405103816-zakon-o-bezbednosti-saobracaja-na-putevima_2018-1---sl.-glasnik.pdf

samo vozilo policije, Vojske Srbije, Bezbednosno-informativne agencije i ... uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - Računovodstvo ...

https://aktivasistem.com/zakoni/Zakon-O-Bezbednosti-Saobra%C4%87aja-Na-Putevima.pdf

pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se ... ili fizičke sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ili tramvajem, zdravstvena ... pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog ...

O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

http://bgsaobracaj.rs/dokumenti/4_ZAKONOBEZBEDNOSTISAOBRACAJANAPUTEVIMA.pdf

skreće udesno (pravilo "levog skretanja"). Na raskrsnici na kojoj prvenstvo prolaza nije regulisano na drugi način, tramvaj ima prvenstvo prolaza u svim ...

o bezbednosti saobraćaja na putevima - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_bezbednosti_saobracaja_na_putevima.pdf

30) naselje je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za život ... 86) odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka ... međunarodnim sportskim propisima i propisima sportskog saveza nadležnog za ... Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj ...

iZmene i dopUne Zakona o beZbednosTi saobraćaja na pUTeVima

http://www.pumedtrans.com/images/stories/dokumenta/mt_revija/br._7/MT%20revija%2007%20za%20web.pdf

34 noVi Zakon o preVoZU TereTa ... prevoznika čiji su uzrok pojedine odredbe zobs-a. ti problemi ... i zato će taj novi zakon uskladiti dva načina vršenja prevoza.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima - Ministarstvo ...

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=260826&rType=2&file=Zakon o bezbjednosti saobra%C4%87aja na putevima.pdf

19 јун 2012 ... Član 2. Saobraćaj podrazumijeva kretanje vozila i lica na putevima, čije se ... Član 333. Licima koja su do dana početka primjene ovog zakona ...

Zakon o putevima - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

http://www.msp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=298719&rType=2&file=Zakon o putevima.pdf

1) državni put je javni put, namijenjen saobraćajnom povezivanju regija i značajnih naselja u državi kao i van nje (sa putevima susjednih država). Državni putevi ...

Zakon o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-osnovama-sigurnosti-saobracaja-na-putevima-u-BiH.pdf

(3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se, ... (4) Bliže odredbe o postupku i načinu registracije oldtajmera pravilnikom propisuje ...

zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u bosni i ...

https://ams-rs.com/wp-content/uploads/2019/12/Zakon-o-osnovama-bezbjednosti-u-saobra%C4%87aju-u-BiH-izmjene-i-dopune-mart-2017-Neslu%C5%BEbeni-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdf

XIII Ovlašćenja za donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona. ... didata za vozača, uslovi za sticanje prava na upravljanje motornim vozi- lima, polaganje vozačkih ... 1) Autobus je motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica koje, osim sjedišta za ... vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine pravno ili fizičko lice.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima u BiH_lat

https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/zakon_o_osnov.sig_.saobr_.na_put._u_bih.pdf

(2) Učesnici u saobraćaju ne smiju da ometaju saobraćaj, oštećuju put, objekte i ... saobraćajne trake, preticanje, obilaženje, zaustavljanje, skretanje udesno ili ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3278-17%20lat.pdf

ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje ... Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na ...

Osnove bezbednosti saobraćaja

https://autoskolastop.rs/eKnjigaOsnoveBezbednosti.pdf

obezbedi da njegova vozila u saobraćaju na putevima budu tehnički ... Saobraćaj. Definicija: saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima. ( kolovoz,put ili ...

put kao faktor bezbednosti saobraćaja - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Bezbednost_04_Tema_Put%20kao%20faktor%20bezbednosti%202018.pdf

U strukturi faktora od kojih zavisi bezbednost drumskog saobraćaja put, definitivno, zauzima značajno ... човек возило. Фактори безбедности саобраћаја као.

Okrugli Sto Primena Zakona O Bezbednosti Saobracaja Na ...

http://www.big.co.rs/upload/Conference/Documents/2013-06/Okrugli_Sto_Primena_Zakona_O_Bezbednosti_Saobracaja_Na_Putevima_I_Zakona_O_Obaveznom_Osiguranju_U_Saobracaju.pdf

na putevima i ZakOna O ObaveZnOm Osiguranju u saObraćaju“ ... dva sistemska zakona koja regulišu bezbednost i osiguranje u saobraćaju predstavljaju ...

vozilo kao faktor bezbednosti saobraćaja - WordPress.com

https://saobracajci.files.wordpress.com/2014/10/vozilo-kao-faktor-bezbednosti.pdf

j p j nezgodu ili je posledica nezgode! ELEMENTI. BEZBEDNOSTI. VOZILA. ELEMENTI AKTIVNE. ELEMENTI PASIVNE. KATALITIČKI. BEZBEDNOSTI.

Osnove bezbednosti saobracaja i pojmovi i izrazi

https://moncaprima.rs/wp-content/uploads/2015/11/Osnove_bezbednosti_saobracaja_i_pojmovi_i_izrazi.pdf

није на бензин, четири точка, најве у ефективну снагу. 12 kW и чија је маса 500 kg, је: а) лаки четвороцикл, б) тешки четвороцикл, в) путничко возило,.

zakonska promena u bezbednosti saobraćaja bez odgovarajuće ...

http://eprints.ugd.edu.mk/18631/1/1-06_Temjanovski%20R.%20et%20al.%20-%20Zakonska%20promena%20u%20bezbednosti%20saobracaja%20bez%20odgovarajuce%20analize.pdf

Rezime: Skupština Republike Makedonije nedavno je usvojila promenu Zakona o bezbednosti u saobraćaju, kojom je maksimalnu dozvoljenu brzinu kretanja ...

osnove bezbednosti saobraćaja - Auto škola top drive

https://autoskolatopdrive.rs/pdf/26

vozila najveća dozvoljena ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila, odnosno skupa vozila, koji je nadležni državni organ.

Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi i izrazi - Министарство ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/77d1a6e1-f205-4563-8805-aabdda46b93a/Osnove bezbednosti saobracaja i pojmovi i izrazi PDF.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lHNeDiV

није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу. 12 kW и чија је маса 500 kg, је: а) лаки четвороцикл, б) тешки четвороцикл, в) путничко возило,.

Strategija bezbednosti saobraćaja 2015-2020. godine. - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/strategija_bezbednosti_saobracaja_2015-2020.pdf

Svrha Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period ... Republika Srbija je preko Agencije za bezbednost saobraćaja učestvovala u ...

Zakon o putevima

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/890-18%20lat.pdf

3) državni put je javni put koji saobraćajno povezuje teritoriju države sa mrežom evropskih puteva i deo je mreže evropskih puteva, teritoriju države sa teritorijom ...

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA

https://nastava.sf.bg.ac.rs/pluginfile.php/4382/mod_resource/content/0/ZAKONI_I_PRAVILNICI/ZOJP.pdf

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1. "put" jeste izgra ... Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor;. 16. "kolovoz" ...

Zakon o javnim putevima RS - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-javnim-putevima-RS.pdf

ž) magistralni put je javni put koji ima funkciju povezivanja Republike Srpske u evropski saobraćajni sistem, ostvarivanja kontinuiteta evropskih puteva, ...

Zakon o javnim putevima - Zenta

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/insp/saob/pravna/zakon%20o%20javnim%20putevima.pdf

Zakon o javnim putevima. Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 101/2005,. 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013. I. OSNOVNE ODREDBE.

Zakon o osnovama bezbjednosti na putevima BiH

https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/sl%20novine%20Kantona%20Sarajevo%2014_97%20bezbjednost%20saobrac.pdf

Zakon o osnovama bezbjednosti na putevima BiH. I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom utvrđuju se osnovni principi međusobnih odnosa i ...

zakon o putevima - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/zakon-o-putevima.pdf

O PUTEVIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 95/2018 - dr. zakon). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih i ...

PREDLOG ZAKON O PUTEVIMA I. OSNOVNE ... - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=395473&rType=2

PREDLOG. ZAKON. O PUTEVIMA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih i nekategorisanih puteva, način.

ZAKON O RADU GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1. - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/102220/123487/F-1030013146/BIH-2015-L-102220.pdf

(4) Ugovorom o radu smatra se ugovor na osnovu kojeg se između radnika i poslodavca, u skladu sa ... (7) Poslodavac, kao i radnik, imaju pravo da otkažu ugovor o probnom radu i prije ... (1) Obrazac radne knjižice propisuje ministarstvo.

ZAKON O VOLONTIRANjU I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim ...

http://www.djeca.rs.ba/uploaded/ZAKON%20o%20volontiranju%202003-1.pdf

ZAKON. O VOLONTIRANjU. I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom definišu se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, uslovi volontiranja, osnovni ...

ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA I OSNOVNE ODREDBE Član 1. (1 ...

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=13963

ZAKON. O SUDSKIM TAKSAMA. I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. (1) Ovim zakonom ureuje se način plaćanja sudske takse (u daljem tekstu: taksa), postupak.

ZAKON O RIBARSTVU I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim ...

http://aarhus.ba/sarajevo/images/docs/Zakon_o_ribarstvu_72_12.pdf

Ď) lovostaj je period u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture ne mogu loviti, zadržavati, niti stavljati u promet, e) održivo korišćenje ribljeg fonda ...

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Član 1 ...

http://www.nmw.co.rs/downloads/Zakon_o_zastiti_na_radu.pdf

Deo prvi. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Zaposleni (u daljem tekstu: radnik) ostvaruje zaštitu na radu u skladu sa ovim zakonom, propisima o merama i ...

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bih173630.pdf

6) zaštićeni pejzaži - kategorija V: -zaštićeni prirodni pejzaži,. -zaštićeni kulturni pejzaži,. -park prirode,. 7) zaštićeno područje sa održivim korišćenjem prirodnih ...

ZAKON O ZAŠTITI VODA I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim ...

http://www.msb.gov.ba/dokumenti/Zakon%20o%20zastiti%20voda%20u%20FBiH,%20bosanski.pdf

voda. Stajaće vode također označavaju i vodne bazene koji se formiraju kao rezultat postavljanja brana na tekuće vode ili drugog korištenja prostora. 7. vodno ...

Predmet Pravilnika Član 1 Svrha i principi ocenjivanja učenika Član ...

http://www.petefisuli.edu.rs/Joomla1/suli/images/oktszab/ocenjivanje.pdf

Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz ... prethodnih postignuća učenika i trenutnih uslova u kojima se ocenjivanje ...

zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na ... - BIHAMK-a

https://bihamk.ba/assets/files/onZop56eWY-zakon-o-bezbjednosti-saobracajapdf.pdf

Ve}e nov~ane kazne za prekr{aje u saobra}aju/prometu;. • Kazneni ... vama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini/ Zakon o osnovima ... obavljanje odre|enih radova vlastitim ure|ajima i opremom, koje po konstru- kcijskim ...

Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na ... - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-bezbjednosti-saobracaja-na-putevima-u-BiH.pdf

48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018) ... pripremio za polaganje vozačkog ispita u auto-školi i ako ispunjava i druge uslove za ...

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH

http://www.mkt.gov.ba/dokumenti/transport/sigurnost_prometa_na_cestama/zakoni/zakoni/?id=3683

25) međunarodna vozačka dozvola je javna isprava koju izdaje ovlaštena organizacija na osnovu nacionalne vozačke dozvole te države;. 26) mimoilaženje je ...

Zakon Br. 02/L-70 O BEZBEDNOSTI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

http://old.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2007_02-L70_sr.pdf

Nadzor, upravljanje i primenu Zakona o bezbednosti u drumskm saobraćaju vrši ... Član 8. 8.1. Javni putevi treba da imaju dve saobraćajne i dve bočne trake, koje se ... Član 331. 331.1. Tehnički pregled vozila, koja su vlasništvo Kosovske ...

Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/955-18%20lat.pdf

... prevoz,. (2) kriterijume za ocenu ispunjenosti zahteva za izdavanje sertifikata o ... Sertifikat o bezbednosti za prevoz obnavlja se na zahtev nosioca. Direkcija ... bezbednosti za prevoz i uputstvo za njegovo popunjavanje, kao i potrebnu ... železničkom infrastrukturom, odnosno industrijskom železnicom, licence za prevoz i.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobracaja na ... - JP Autoceste FBiH

http://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2019/01/Zakon-o-osnovama-bezbjednosti-saobracaja-na-putevima-u-Bosni-i-Hercegovini.pdf

ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I. HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“, br.06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, ...

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju - Ministarstvo saobraćaja i ...

http://www.msp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=298966&rType=2&file=Zakon o prevozu u drumskom saobra%C4%87aju.pdf

8 нов. 2017 ... sopstvene potrebe i druga pitanja od značaja za javni prevoz u drumskom saobraćaju. Vrste prevoza. Ĉlan 2. Javni prevoz putnika i tereta i ...

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.pdf

101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) ... za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i utvrđuje ... Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i ... Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Sl.Glasnik 101/05

http://www.infuse.co.rs/zakoni/z_bezb_zdravlju_na_radu_101_05.pdf

aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično primenjenih mera u skladu sa ovim zakonom, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i.

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA ("Sluzbeni glasnik RS", broj 101/2005 ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Zakon%20o%20javnim%20putevima.pdf

Ovim zakonom ureduju se pravni polozaj javnih puteva, uslovi i nacin upravljanja, zaštite i ... propisima kojima se ureduje bezbednost saobracaja na putevima.

Zakon-o bezbednosti-i-zdravlju-na-radu-nezvanicno-preciscen-tekst

http://nezavisnost.org/wp-content/uploads/2017/01/Zakon-o-bezbednosti-i-zdravlju-na-radu-nezvanicno-preciscen-tekst.pdf

О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ. ( ,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/151). I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се ...

ZAKON O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH - Putevi Brčko

http://www.putevibrcko.ba/wp-content/uploads/2014/01/Zakon-o-putevima-43-04.pdf

ZAKON. O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH. I. OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih puteva u Brčko distriktu BiH, ...

strategija nacionalne bezbednosti u funkciji bezbednosti republike ...

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/images/download/2009/2009-2/doi_10.5937_zrpfns43-0036.pdf

Da li je sistem nacionalne bezbednosti u stanju da odgovori svim ... pojma bezbednost u svetlu strategije nacionalne bezbednosti iz čega ćemo ... Važan fak-.

Clan 33.pdf

http://79.101.98.230:8080/download/urbanizam-gradevinarstvo/Clan%2033.pdf

21 окт 2016 ... Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије", број 96/2015-у даљем тексту: Закон). Примена овог члана ...

Brosura - Putevima Istine

http://www.putevimaistine.rs/download/brosura.pdf

Догодило се, да је баш у то време немачки цар Фридрих други, повео Шести крсташки рат. Он је био унук. Фридриха Барбаросе, уједно једини од ...

Predlog zakona o putevima

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/890-18%20LAT.pdf

3) ulice (saobraćajno povezuju delove naselja). Vlada propisuje kriterijume za kategorizaciju javnih puteva. Vlada donosi akt o kategorizaciji državnih puteva na ...

Nacrt zakona o putevima

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/nacrt-zakona-o-putevima.pdf

režim saobraćaja na javnim putevima, u skladu sa ovim zakonom. ... komunikacionih tehnologija u drumskom saobraćaju koji se odnosi na puteve, vozila i ...

Član 2. - Direkcija Kotor

http://kotor-direkcija.co.me/Komunalije/Komunalije2016/02-4173.pdf

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, koju zastupa direkor Ivo Magud,dipl.ecc. (u daljem tekstu: Direkcija) i. Marija Marinkovič Milović,Mirjana Marsenić i ...

Član 1 - Oda e Avokatëve të Kosovës

https://www.oak-ks.org/repository/docs/Kodeks_Profesionalne_Etike_Advokata_833579.pdf

1 дец 2012 ... Odnos advokata prema svojoj stranci, suprotnoj stranci i njenih zastupnika, u ... pripravniku, ili njegovom klijentu odnosi kao prema potčinjenim licima. ... njegove pomoči i u ovom slučaju, odgovornost advokata je velika.

Turska - putevima Mezopotamije - Jungle Tribe

https://www.jungletribe.ba/plan-i-program/TR10-020320.pdf

degustirajući turska tradicionalna jela i uživajući u autentičnoj muzici i plesu. ... Bodruma (primorskog grada na Egeju) i Mardina (grad na jugoistoku Turske, ...

odluka - Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko ...

http://urbanizamsu.rs/wp-content/uploads/2018/09/Odluka-o-komunalnom-redu.pdf

6 мар 2017 ... Zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine ... privremeno zauzimanje dela javne površine stečenog u postupku javnog ...

„Informator o radu „Javnog preduzeća za upravljanje putevima ...

http://urbanizamsu.rs/wp-content/uploads/2018/09/69ef244b16.pdf

30 сеп 2018 ... urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (u daljem tekstu: ... 299-27/17, YUM-COMMERCE DOO, Projekat parcelacije k.p. broj 14977.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.