Vanredni pravni lekovi u krivicnom postupku

vanredni pravni lijekovi u krivičnom postupku - Pravni fakultet Zenica

https://www.prf.unze.ba/Docs/Anali/Analibr19god10/5.pdf

lekovi), članovi 470-494. Zakonika ... propisan je vanredni pravni lijek – ponavljanje postupka. ... Ponavljanje krivičnog postupka – kao vanredni pravni lijek. 3.1.

Vanredni pravni lekovi u postpku za ... - Правни факултет у Нишу

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z49/15z49.pdf

Предмет овога рада јесу ванредни правни лекови који се могу изјављивати против одлука донетих у поступку за расправљање заостав- штине.

Zakonik o krivičnom postupku

http://www.dvt.jt.rs/wp-content/uploads/2017/02/ZAKONIK-O-KRIVICHNOM-POSTUPKU.pdf

Ako oštećeni kao tužilac ne dođe na pripremno ročište ili glavni pretres, iako je uredno pozvan ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu ...

Zakon o krivicnom postupku BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_krivicnom_postupku_BiH_-_preciscena,_nezvanicna_verzija.pdf

(1) Lica koja učestvuju u postupku, osim optuženog, mogu se o pozivu za glavni pretres ili drugom pozivu, kao i o odluci o odlaganju glavnog pretresa ili drugih ...

Položaj veštaka u krivičnom postupku

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z13/13z13.pdf

određuje pojam veštaka na sledeći način: »Veštak je lice koje ras- polaže znanjima ... nalaz i mišljenje veštaka, fiksira se posebno, dok se rezultat delatno- sti specialiste ... veštačenja i u tom smislu podnele osnovan prigovor, smatraće se kao.

Zakon o krivicnom postupku FBiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o%20krivicnom_%20postupku_FBiH.pdf

Krivični postupak se može pokrenuti i provesti samo po zahtjevu nadležnog tužitelja. Član 18. Princip legaliteta krivičnog gonjenja. Tužitelj je dužan preduzeti ...

Medicinska veštačenja u krivičnom i parničnom postupku - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2015/0042-84501300054M.pdf

veštačenjem i dati nalaz i mišljenje veštaka neophodne su za pravilno sudsko ... vrsta veštačenja nisu posebno istaknuta, nego se i na njih primenjuju opšta ...

marginalije uz član 236. zakonika o krivičnom postupku srbije1

http://zbornik.pf.uns.ac.rs/images/download/2009/2009-3/doi_10.5937_zrpfns43-0062.pdf

Sažetak: Predmet ovog rada je ustanova uslovnog odlaganja krivič- nog gonjenja, koja je prvi put uvedena u naše pravo članom 236. ZKP iz. 2001. godine.

Zakon o kaznenom/krivičnom postupku BiH - Ministarstvo sigurnosti

http://msb.gov.ba/anti_trafficking/zakonodavstvo/zakoni/?id=3866

during the investigative procedure and after the indictment has been brought, acts in cases ... who after filing of the indictment acts in cases as prescribed by this Code; f) ... Zakazivanje glavnog pretresa ili održavanje ročišta i donošenje odluke.

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/ZAKON_O_KRIVICNOM_POSTUPKU_RS_INTEGRALNI.pdf

Krivični postupak se može pokrenuti i sprovesti samo po zahtjevu tužioca. ... kada rješenjem obustavi krivični postupak, uputiće oštećenog da imovinskopravni ...

Priručnik za primenu novog Zakona o krivičnom postupku

https://www.uts.org.rs/images/prirucnik.zkp.novi.pdf

Унакрсно испитивање је још једна новина коју доноси Законик. Реч о посеб- ној фази испитивања сведока, вештака, или стручног саветника у којој ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1625-19%20-%20Lat..pdf

U članu 162. stav 1. tačka 2) reči: „falsifikovanje novca (član 223. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika), pranje novca (član 231. st. 1. do 4. Krivičnog zakonika),.

Zakonik o krivičnom postupku - Centar za posredovanje Crne Gore

http://www.posredovanje.me/en/normativni-okvir?download=6%3Akrivicni-zakonik-i-zakonik-o-krivicnom-postupku&start=10

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog ... Iznuda. Član 250. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku ...

Ljudska prava u krivičnom postupku : praksa Evropskog suda ... - Coe

https://rm.coe.int/16806f1115

Constantin Yerocostopoulos. Urednik izdanja na srpskom jeziku. Vladan Joksimović. Stručna redakcija teksta. Silvija Panović-Đurić. Prevod. Alpha Team One.

ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU SLUZBENI LIST CRNE GORE

http://www.anb.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=160900&rType=2&file=ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU.pdf

ZAKONIK. O KRIVIČNOM POSTUPKU. („Službeni list Crne Gore”, broj 57/09 od 18. avgusta ... Krivični zakonik propisuje mogućnost proširenog oduzimanja.

modul 4 građanska oblast vanredni pravni lijekovi - CEST F BiH

http://www.fbih.cest.gov.ba/index.php/edukativni-materijali/category/7-cards-2004-moduli?download=39%3Amodul-4-go

VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI. 9. 2. REVIZIJA PROTIV PRESUDE. 2.1. Osnovne karakteristike revizije6. Odredbe člana 237. stav 1. ZPP entiteta; člana 204.

pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz ... - Pravni Skener

http://pravni-skener.org/pdf/sr/domaci_zakoni/26.pdf

organa (rešenje ili potvrda) o invaliditetu sa ocenom lekarske komisije o ... 2) potvrde o ostvarenoj zaradi za utvrĊivanje osnova za obraĉun naknade zarade; ... propisa o radu, porodiljsko odsustvo, neplaćeno odsustvo, specijalizacija i ...

revizija u parničnom postupku de lege ferenda - Pravni fakultet

https://www.pravo.unizg.hr/images/50018419/210%20Bratkovic%20veljaca%20L.pdf

služiti izvanredna revizija, a istoj bi svrsi trebala služiti i revizija po dopuštenju iz nacrta novele ZPP-a iz 2016. godine. Kako se, međutim, zacrtana svrha revizije ...

uloga notara u ostavinskom postupku po ... - Strani pravni život

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/download/415/411/

according to positive inheritance legislations of. Montenegro. Reaffirming the notary in frame of the reform of contemporary legal system of Montenegro ...

PRIKAZ KNJIGE Dimitrije Pavlović, Pravni rečnik ... - Strani pravni život

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/download/598/585/

nemačkom pravnom mišlju te pravom Nemačke i pravom Austrije su međutim u širokom vidiku toliko jake, da činjenica da je jedan nemačko- srpski pravni rečnik ...

Pravni zapisi 2012-01.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/Zapisi-1-2012/Bogoljub_Milosavljevic_NACELO_PODELE_VLASTI_U_USTAVU.pdf

ke, sudovi.1. . Uvod. Sistem organizacije vlasti zasnovan na načelu podele vlasti i politički pluralizam uvedeni su u Republici Srbiji njenim Ustavom iz 1990.

Pravni zapisi 2013-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2014/zapisi-2-2013/Pravni_zapisi_2013-02_02_Vodinelic.pdf

članu 923. Gz Letonije petitorna tužba lica koje je silom oduzelo državinu ... smetanja državine redovno traži u postupku izdavanja privremene mere a ... titornoj parnici, uspe sa predlogom za privremenu meru, njegova pozicija neće biti ...

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

http://pf.untz.ba/dokumenti/naucni-skupovi/ustavno-pravni-razvoj-bih.pdf

aktueliziralo pitanje aneksije Bosne i Hercegovine, za koju je još 26. augusta 1896. godine zajednička austrougarska vlada odlučila da se izvrši „kad Turska ...

Pravni zapisi 2012-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/Zapisi-2-2012/Hronika_Fakulteta.pdf

Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta Univerziteta Union usvojilo je u ... već tradicionalne manifestacije: apsolventsko veče, humanitarnu akciju „Postani i ti.

Pravni zapisi 2019-01.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2019/07/Pravni-zapisi-2019-01-04-Pesovic.pdf

rijalne jedinice, jedinice lokalne samouprave. . Uvod. Gradske opštine su deo teritorijalne organizacije gradova. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike ...

Pravni zapisi 2018-01.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://pravnifakultet.rs/wp-content/uploads/2018/06/Pravni-zapisi-2018-01-12-Pravna-bibliografija.pdf

Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2017. – X, 205 str. ... ČOVIĆ, Ana: Prava deteta : evolucija, realizacija i zaštita / Ana Čović. – Be- ... nik za krivične sudije i pripremu praktičnog dela pravosudnog ispita / Miodrag. Majić. ... NAUČNO-stručni skup sa međunarodnim učešćem Policija i pravosudni or- gani kao ...

Pravni zapisi 2011-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/zapisi-2-2011/Vesna_Rakic-Vodinelic_ZAKON_O_PARNICNOM_POSTUPKU_SRBIJE_2011.pdf

„Tužba za utvrđenje može da se podnese radi utvrđivanja postojanja, odnosno ... Što se tiče tužbe kojom se traži od suda utvrđenje postojanja ili nepo- stojanja ...

Pravni zapisi (br 01).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/zapisi-1-2010/Zoran_Ivosevic_RECIKLIRANA_SUDSKA_REFORMA.pdf

1 V. Rakić-Vodinelić i Z. Ivošević, Modeli zakona o sudovima i sudijama, CUPS, Beo ... o Javnom tužilaštvu, Zakon o Državnom veću tužilaca i Zakon o sedištima.

pravni položaj potrošača kod ugovora o ... - Pravni fakultet Zenica

https://www.prf.unze.ba/Docs/Anali/AnaliBr14god7/8.pdf

1 V. Gorenc, Ugovor o hotelskim uslugama, alotmanu, zakupu turističkog objekta i ... evidentne su kod obaveze informiranja potrošača, te prava na jednostrani ... Sastavni dio ugovora je i poseban, standardni obrazac za raskid sačinjen.

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/zapisi-2-2010/HRONIKA_PRAVNOG_FAKULTETA_2010.pdf

vano je svečano apsolventsko veče u restoranu – splavu „Ada“ na Dunavskom keju, 25. maja 2010. godine. Na apsolventskoj večeri bilo je 80 studenata.

Pravni zapisi 2014-02 12 - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2015/dokumenta/pravni_zapisi/2-2014/Pravni_zapisi_2014-02_12_Ivosevic.pdf

nužni suparničari smatraju kao jedna parnična stranka. Bez jednog ili ne- kih nužnih suparničara, stranka nema pun kapacitet a bez njega nema ni. 2 Triva, S.

Pravni zapisi 2014-02 15 Hronika fakulteta - Pravni fakultet ...

http://www.pravnifakultet.rs/images/2015/dokumenta/pravni_zapisi/2-2014/Pravni_zapisi_2014-02_15_Hronika_fakulteta.pdf

25 феб 2014 ... Jovan Šarac doktorirao je 23. juna 2014. godine odbranivši disertaciju pod ... adrese [email protected] (više od dvadeset građana/ki ... BEČEJ. 21.01.2014. 6.69. 2. 2002/017. VERUŠEVSKI. (VLADIMIR).

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

https://www.pravos.unios.hr/download/pravni-vjesnik-2014-2.pdf

19 velj 2014 ... GOSPODARSKE SLOBODE EUROPSKE UNIJE PROMATRANE SA ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, Europski ...

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

https://www.pravos.unios.hr/pfo/sites/default/files/Vjesnik-pdf/Izdanja/Pravni-vjesnik-2001-3-4.pdf

veze ne odre|uju aleatornost ugovora o do`ivotnom uzdr`avanju, {to zna~i da glede njih nema neizvjesnosti. Stoga su promijenje- ne okolnosti na strani ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

https://www.pravos.unios.hr/download/pravni-vjesnik-2014-2.pdf

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

vanredni broj - NFSBiH

https://www.nfsbih.ba/images/2018-D/Sl.gl._752_27.02.2018_-_vanredni_broj.pdf

27 velj 2018 ... "FK BORAC" BANJA LUKA: Jovanović Danilo (Rekreativo Banja ... Jozinović Luka (NK DON BOSCO ŽEPČE Žepče), Badnjar Ahmed (NK.

Izbor u zvanje vanredni profesor

http://www.kg.ac.rs/uplf/izvestaj_za_izbor_u_zvanje_jelena_vuckovic.pdf

605-613. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20savetovanje/XIII%20Usluge/3.%20Knjiga.pdf. [COBISS.SR-ID. 513320880]- М31. 5. VUČKOVIĆ, Jelena.

Vicko Ferenc, vanredni profesor

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Knjige%20nastavnika%202017/Vicko%20Ferenc.pdf

Belgrade 2015, BM-02-. 004.(CD). 32. 8. Vicko F. Breast surgery in metastatic breast cancer. 5th Serbian-French Oncology Congress, Novi Sad; Apstract book, ...

Harhaji Vladimir, vanredni profesor

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/file/Knjige%20nastavnika%202015/13.%20Hirurgija/HARHAJI%20VLADIMIR.pdf

Zoran Milojevic, Slobodan Navalusic, Miroslav Milankov, Ratko Obradovic, Vladimir Harhaji, Eleonora. Desnica. System fo femoral tunnel position determination ...

Zastarelost u savremenom krivičnom pravu

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z07/04z07.pdf

vičnih dela, s obzirom na njihovu težinu koja se ogleda u vrsti i visini zaprećene kazne, ali posle njegovog isteka zastarelost deluje automatski tako da se gubi ...

Maloletnička delikvencija u krivičnom pravu

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z21/17z21.pdf

MALOLETNIČKA DELINKVENCIJA U KRIVIČNOM PRAVU. Uvod. Maloletnička delinkvencija predstavlja deo kriminaliteta sa veli- kim socijalnim značenjem.

1 ZAKONIK BR. 06/L-074 O KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE ...

https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/F1023917-E290-45E9-BB81-313067F365AA.pdf

14 јан 2019 ... predstavljanje, uključujući svaku fotografiju, film, video snimak, sliku ili ... Iznuda. 1. Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu ...

NEURAČUNLJIVOST I INTOKSIKACIJA UČINOCA U KRIVIČNOM ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8872/2015/0354-88721502001S.pdf

neuračunljivost i skrivljenu neuračunljivosti u srpskom krivičnom pravu. Autor zaključuje da ... Ključne reči: opšti pojam krivičnog dela, neuračunljivost, skrivljena.

DR ZORICA DRLJAČA, vanredni profesor 1. OSNOVNI ...

https://pravnifakultet.edu.ba/wp-content/uploads/2017/10/CV-Zorica-Drlja%C4%8Da.pdf

Naziv institucije: Univerzitet „APEIRON” Fakultet pravnih nauka ... pravnika Srbije, Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, UDK 34(497.11) (05) yu ISSN ...

Ninković Srđan, vanredni profesor, šef Katedre

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/file/Knjige%20nastavnika%202015/13.%20Hirurgija/NINKOVIC%20SRDJAN.pdf

Ортопедија, спортска трауматологија, ортроскопска ... Novi Sad. Septembar-oktobar 2006. 421-425 p. 8. Miroslav Z. Milankov, Nataša Miljković, Srdjan ...

Vučaj Ćirilović Viktorija, vanredni profesor

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Knjige%20nastavnika%202017/Vucaj%20Cirilovic%20Viktorija.pdf

Vucaj Cirilovic V, Dobrosavljev M, Niciforovic D, Donat D, Bogdanovic-Stojanovic D, Jukovic M. Dirofilariasis of the breast: sonographic appearance, J Clin ...

Dr. sc. Nusret Drešković, vanredni profesor, doktor ... - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/Izvjestaji%20za%20izbor%20u%20naucnonastavna%20zvanja/Izvjestaj%20komisije%20za%20izbor%20vanrednog%20profesora%20Regionalno%20i%20prostorno%20planiranje.pdf

Okerić, docent Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, blagovremeno ... Do sada je objavio ukupno 10 naučnih (5 u autorstvu i 5 u koautorstvu) radova u ... socijalni, urbani i ukupni razvoj, Općina Novi Grad Sarajevo; ...

Gajinov Zorica, vanredni profesor, šef Katedre

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Knjige%20nastavnika%202017/Gajinov%20Zorica.pdf

Prćić S, Tomić J, Petrović S, Radulović A, Djuran V, Gajinov Z. Recurrent Infections and Cows-milk Hypersensitivity in a 2-Year Old Girl with Hyper. Imunoglobuin ...

Pitanja za mašinsku praksu (vanredni učenici)

http://etsntesla.edu.rs/dokumenti/vanredni/Prakticna_nastava.pdf

Povezivanje naizmeničnog prekidača. 16. Povezivanje unakrsnog prekidača. 17. Povezivanje električnog brojila. Pitanja za elektro praksu (vanredni učenici).

lekovi

https://www.dmbj.org.rs/radovi_novi_sad/7_Lekovi_u_preanalitickoj_fazi_S_Jovanovic.pdf

KREATININ I ASKORBINSKA KISELINA. • 60 godišnji ... visokim dozama askorbinske kiseline ( 2 g ... urinu posle standardne doze (0.5 g ) askorbinske kiseline.

Sluzbeni glasnik SO Raska, vanredni broj, 10 jun 2014 (80)

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/raska/raska_pdf/vanredni-jun-2014.pdf

10 јун 2014 ... општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка", број 91/2008, 103/10 и 130/13), ... Телекомуникације и поштански саобраžај.

dr DEJAN BELJAKOVIĆ, vanredni profesor - Univerzitet Union ...

http://unionnikolatesla.edu.rs/public/documents/pdf1577102380.pdf

Fakultet tehničkih nauka, departman za građevinarstvo, ... razvojno rešenje - Ekspertni sistem za odabir organizacione strukture projekta“, FTN Univerziteta u.

1 Dr Zorica Bečanović-Nikolić, vanredni profesor BIBLIOGRAFIJA ...

http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Zorica-Becanovic-BB.pdf

Bečanović-Nikolić, Zorica, Šekspir iza ogledala: Sukob interpretacija u recepciji. Šekspirovih istorijskih drama u dvadesetom veku, Geopoetika, Beograd 2007.

dr Danijela Kirovski, vanredni profesor - Katedra za fiziologiju i ...

http://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/wp-content/uploads/fiziologija%20prezentacije/Hmakroelemenata.pdf

(natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum, hloridi, fosfati, sulfati) a. ... ATP. Niska conc. Visoka conc. Na/K pumpa. “PUMPA”. Ca pumpa, H pumpa. AKTIVAN ...

seksualna delinkvencija u suvremenom krivičnom pravu

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/GrubicRL_SeksualnaDelinkvencija.pdf

pored ženske osobe predviđa i muškarca. ... 522. s nazivom Otmica u svrhu braka, član 523. Otmica u ... Otmica osobe mlađe od 14 godina ili bolesne u svrhu.

Postupak po žalbi u krivičnom procesnom pravu

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z22/20z22.pdf

teče rok za odgovor na žalbu.. Odgovor na žalbu protivna stranka treba da podnese sudu u roku od osam dana od dana prijema žalbe. Smatra se da ovaj rok ...

Volja i namera u srpskom krivičnom pravu

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/delnat/NAMERA%202016%20.pdf

Кључне речи: воља, намера, умишљај, субјективна обележја бића, кривично дело. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ. Иако се у лексичком смислу,1 појам намере и ...

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST U KRIVIČNOM PRAVU - Institut za ...

http://iup.rs/wp-content/uploads/2017/10/J.-Ciric-Objektivna-odgovrnost-u-krivicnom-pravu.pdf

6 Objektivni uslov inkriminacije i objektivna odgovornost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. IV. DIREKTNO UVOĐENJE OBJEKTIVNE. ODGOVORNOSTI U ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.