Ugovor o zakupu teretnog vozila od fizičkog lica

lični izveštaj fizičkog lica o jemstvima po obavezama pravnih lica i ...

https://www.ubs-asb.com/files/Licni%20izvestaj%20-%20jemstva%20PL.pdf

7 нов. 2019 ... Jemstvo po kreditima. PL-1.1. Dato jemstvo. PL-1.2. Docnja jemca - ne postoje podaci u bazi Kreditnog biroa. Ime i prezime. ABDALHKIEM FA ...

Opšti uslovi o zakupu vozila - MAG Centar

http://www.magcentar.rs/media/1255/op%C5%A1ti-uslovi-o-zakupu-vozila.pdf

Ugovora o zakupu vozila (u daljem tekstu: Ugovor) i koji, pored važećeg ... koje može oštetiti vozilo;. • da bez saglasnosti MAG CENTRA neće vršiti nikakvu.

UGOVOR O ZAKUPU

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:2258/datastream/PDF/view

15 srp 2018 ... Pojam i obiljeţja ugovora o zakupu . ... Pravo na raskid ugovora jednostranom izjavom zakupodavac ne stječe ex lege čim zakupnik rabi ...

FITO BROJ Naziv firme/ime i prezime fizičkog lica Sjedište i adresa ...

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=295762&rType=2

28 окт 2019 ... Franjo Siništović. Tuzi, Drešaj bb Franjo Siništović. Proizvođač merkantilnog krompira ... ME-607. Josif Nenezić. Šeste. Crnogorske. P 4/IV.

Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg računa fizičkog lica

http://www.posted.co.rs/opsti_uslovi/OU-TR.pdf

21 авг 2019 ... Банке Поштанска штедионица а.д., Београд у пословању с физичким лицима - ... Банка Кориснику приликом отварања Платног рачуна, ... Позитиван салдо – позитивно стање на Рачуну које не укључује.

Ugovor o zakupu kasarne

http://www.szp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=328200&rType=2

OVAJ UGOVOR O DUGOROČNOM ZAKUPU je zaključen dana 10. jula 2012. ... podzemnih voda, površinskih i podzemnih slojeva zemljišta, ugroženih biljnih i ...

UGOVOR O ZAKUPU STANA

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/14071/mod_folder/content/0/2019-2020/UGOVOR%20O%20ZAKUPU%20%28S%20-%20E%29%20lecture%205.pdf?forcedownload=1

Član 1. Zakupodavac je vlasnik stana u. , ulica. , na ____ spratu, broj stana ____, koji se sastoji od ____ sobe, kuhinje sa trpezarijom, ___ kupatila, ___ hodnika ...

ugovor o zakupu - MANS

http://www.mans.co.me/wp-content/uploads/2019/03/Ugovor-o-zakupu.pdf

predmetne nepokretnosti potpišu Zapisnik o primopredaji nekretnine iz člana 1 ovog ugovora koji će sadržati opis stanja u kome se poslovni prostor nalazi.

Opšti uslovi ugovora o zakupu vozila - Porsche Mobility

https://www.porscheleasing.rs/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/988-37051-31218-downloadTag/default/05c28642/1573056483/op-ti-uslovi-ugovora-o-zakupu-vozila.pdf

Zakupodavac, a koje će Zakupac nadoknaditi kroz mesečne naknade u fiksnom ili obračunskom iznosu u ... U slučaju da Zakupac uz zakup vozila shodno Ugovoru o zakupu ne koristi ... predmeta zakupa bez odgovornosti za raskid ugovora,.

UGOVOR O ZAKUPU POKRETNE STVARI

http://aktiva-knjigovodstvo.com/pdf/ugovor-o-zakupu-pokretne-stvari.pdf

Ugovor se produžava za ______ (godina, meseci) ako Zakupodavac ne zatraži povraćaj stvari date u zakup, odnosno raskid ovog ugovora istekom ugovorenog ...

Ugovor o zakupu Lole Ribara 31.pdf

http://fmz.edu.rs/novi/download/2016/samovrednovanje/3/prilozi/Standard%2011/Tabela%2011.1/Ugovor%20o%20zakupu%20Lole%20Ribara%2031.pdf

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA ... poslovni prostor daju u zakup Zakupcu, u vidjenom stanju, kao na dan zaključenja ugovora. Član 2.

Ugovor o dugoročnom zakupu - VOICE

http://voice.org.rs/wp-content/uploads/2015/02/Zakup.pdf

UGOVOR O DUGOROČNOM ZAKUPU ZEMLJIŠTA ... 11 Precimo ovog Ugovo:8 je zakup katastarski parce!a. upisan: E kaas:. ... poljoprivrednog zemljišta.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

http://icarus.rs/pdf/Ugovor-o-zakupu-poslovnog-prostora.pdf

Predmet ugovora je davanje u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže zakupac, ... Zakupac ne može vršiti adaptacije poslovnog prostora bez saglasnosti ...

ugovor o zakupu stana - CENSOR

http://censorba.org/wp-content/uploads/2018/11/Ugovor-o-zakupu-stana_gender-1.pdf

UGOVOR O ZAKUPU STANA. Izrazi koji se ... Napomena: Ovaj obrazac ugovora o zakupu služi isključivo i samo kao primjer u edukativne svrhe. Udruženje ...

Ugovor o zakupu stana - primjer - Legalist.ba

http://legalist.ba/wp-content/uploads/2015/03/Ugovor-o-zakupu-stana-primjer.pdf

1 velj 2015 ... Član 3 . Ugovorne strane su suglasne da mjesečna zakupnina za stan iznosi 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka). Zakupac će ...

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7472/Disertacija7497.pdf?sequence=1&isAllowed=y

okviru poslovnog prostora koji se za ove potrebe posebno proizvodi i ... strane već u toku prve godine zakupa odustanu od ugovora bez naknade i ... zakupca - stranca, određen je status stranog ulagača - fizičkog lica kao lica koje nema.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Solo

https://solo.com.hr/upload/blog/ugovor-zakup-poslovnog-prostora.pdf

UGOVOR. O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA t. Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupniku u zakup, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji.

UGOVOR O ZAKUPU , e - Ministarstvo unutrašnjih poslova

http://www.mup.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=239372&rType=2&file=Ugovor o zakupu%2C 404-16-16951%2C Mirsada Gu%C5%A1mirovi%C4%87.PDF

Sve eventualne Stete koje budu nastale zbog nesavjesnog koriSienja stana (Sto odudara od nnrmalne rrnoflefe), Zakupac je duZan da naknadi Zakupodavcu u ...

02-Ugovor o zakupu SRC Pionirski grad -JKP INFOSTAN 23.07 ...

https://www.anti.media/uploads/files/02-ugovor-o-zakupu-src-pionirski-grad-jkp-infostan-23.07.2013..pdf

број 27, кога заступа Мирослав Лазовић, директор, у даљем тексту (Закуподавац). 2. ЈКП ИНФОСТАН из Београда, ул. Данијелова број 33, које заступа ...

UGOVOR O ZAKUPU STANA ZA SLUŽBENE POTREBE

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvena-agencija-ugovori/knjigovodstvenaagencija.com-ugovor-o-zakupu-stana-za-sluzbene-potrebe.pdf

Zaključen u. dana. godine, izme u: 1. (naziv i adresa firme) iz. koju zastupa. (ime, prezime i funkcija) kao Zakupodavac i. 2. (ime i prezime zaposlenog) iz ...

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Knjigovodstvena agencija ...

http://icarus.rs/pdf/Ugovor-o-zakupu-poslovnog-prostora.pdf

Predmet ugovora je davanje u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže zakupac, ... Zakupac ne može vršiti adaptacije poslovnog prostora bez saglasnosti ...

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Ministarstvo ekonomije

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=150476&rType=2

29 нов. 2013 ... Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, i to za period od 1 godine. Zakup počinje teći od dana potpisivanja Ugovora od strane obije ...

Ugovor o zakupu zemljišta u svojini RS-a_obrazac - Влада ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Ugovor%20o%20zakupu%20zemlji%C5%A1ta%20u%20svojini%20RS-a_obrazac_124832780.pdf

О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА. У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Између: - Града или. Општине ______, адреса______ којег-у ...

ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija - CRIS UNS

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija147626812976347.pdf?controlNumber=%28BISIS%29102038&fileName=147626812976347.pdf&id=6959&source=NaRDuS&language=sr

okviru poslovnog prostora koji se za ove potrebe posebno proizvodi i ... strane već u toku prve godine zakupa odustanu od ugovora bez naknade i ... zakupca - stranca, određen je status stranog ulagača - fizičkog lica kao lica koje nema.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - TRIO-TEAM

http://trioteam.co.rs/obrasci/ugovor_o_zakupu_poslovnog_prostora.pdf

УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА правни извор исти као код уговора под бројем 33). (раније постојао посебан Закон о закупу пословних ...

Ugovor o zakupu poslovnog prostora na neodređeno vrijeme - Qwadu

http://qwadu.com/upload/2014/06/primjer_ugovor_o_zakupu_poslovnog_prostora_53a18b28ecb7e.pdf

tekstu: zakupnik) sklopili su. UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA. Članak 1. Zakupodavac daje, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji se ...

Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Zavod za metrologiju Crne ...

https://metrologija.me/wp-content/uploads/javnenabavke/dokumentacija/Ugovor-o-zakupu-poslovnog-prostora-smje%C5%A1taj-LVM-i-LVZ.pdf

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na period od 1 (jedne) godine, ... Ugovorene strane imaju pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, ...

Spisak pravnih lica za ispitivanje vozila

https://www.carina.rs/lat/Dokumenti%20i%20obrasci%20latinica/Spisak%20pravnih%20lica%20za%20ispitivanje%20vozila-lat.pdf

Privredno društvo za izdavačku delatnost, proizvodnju i servisiranje mernih i kontrolnih ureĎaja u saobraćaju AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o. Beograd ...

Krađa vozila je kriminalno delovanje lica usmereno ka ...

http://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2384/241.pdf

na stvar – vlasništvo. Vlasnik stvari ima ovlašćenja držanja, korišćenja i raspolaganja, dok ... bez pristanka ovlašćenog lica koristi tuđe motorno vozilo. Pokušaj ovog ... ćnost provere identiteta vozila koje je registrovano u inostranstvu. Za to se.

Krađa vozila je kriminalno delovanje lica usmereno ka ... - Jakov

http://jakov.kpu.edu.rs/bitstream/id/2384/241.pdf

njegov cilj da se ukaže na najznačajnije obaveštajne informacije i indicije o izvršenju krivičnih dela krađe vozila, o njihovim izvršiocima, o načini- ma izvršenja, o ...

treća lica u zakonu o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila ...

https://www.prf.unze.ba/Docs/Anali/Analibr17god9/6.pdf

važio do donošenja novog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, ... osiguravatelja potraživati naknadu materijalne i nematerijalne štete, koja im ...

Ugovor o poklonu vozila

http://motograd.rs/portal/source/Obrasci/ugovor-o-poklonu-vozila.pdf

Овај уговор је сачињен у пет равногласних примерака, од којих се по један налази код: поклонодавца, поклонопримца, органа за оверу потписа, службе ...

Ugovor-o-prodaji-vozila

http://motograd.rs/portal/source/Obrasci/ugovor-o-prodaji-vozila.pdf

УГОВОР. О ПРОДАЈИ И КУПОВИНИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ... се обавезује да исплати продавцу продајну цену моторног возила у износу од динара.

kupoprodajni ugovor - Registracija vozila

https://registracija-vozila.rs/images/download/kupoprodajni%20ugovor.pdf

UGOVOR. O PRODAJI I KUPOVINI MOTORNOG VOZILA. KOJI ZAKLJUČUJU. PRODAVAC:.. KUPAC: . . . Prodavac prodaje kupcu motorno vozilo sledećih ...

Kupoprodajni ugovor motornog vozila

https://capljina.ba/wp-content/uploads/2017/11/Kupoprodajni-ugovor-motornog-vozila.pdf

Vozilo se prodaje kupcu u stanju kakvo je utvrđeno obostranim očevidom od strane prodavatelja i kupca na dan zaključivanja ugovora i isplate ugovorene ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

https://www.auto-tehnika.co.rs/registracija-vozila/wp-content/uploads/2016/07/kupoprodajni_ugovor.pdf

Prodavac prodaje kupcu motorno vozilo sledećih svojstava i obeležja: Vrsta. Marka. Tip: Broj šasije. Broj motora. Godina proizvodnje ______ Snaga motora Kw ...

ugovori o iskorištavanju brodova brodarski ugovori ugovor o zakupu ...

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Iskoristavanje_brodova,_brodarski_ugovori,_zakup_broda%5B1%5D%5B1%5D%5B1%5D.pdf

Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova. Ugovor o najmu broda. (Brodarski ugovori). Ugovor o zakupu broda. ▫ Pravna priroda: Ugovor o djelu (locatio.

Ugovor o kupoprodaji rabljenog motornog vozila.pdf

https://www.odzak.ba/index.php/preuzimanja/category/13-ugovori?download=161%3Augovor-o-kupoprodaji-rabljenog-motornog-vozila

u daljem tekstu kupac. Član 1. Prodavalac prodaje, a kupac kupuje rabljeno motorno vozilo sljedećih karakteristika: registarski boj vozila ______ vrsta vozila ...

Ugovor o kupoprodaji vozila - Marina Company

https://www.marinacompany.rs/wp-content/uploads/2018/01/Ugovor_o_kupoprodaji_vozila_155_11.pdf

UGOVOR O PRODAJI I KUPOVINI VOZILA ... motornog vozila na Kupca snosi kupac. Član 4. ... Prodavac, a s predajom motornog vozila rizik prelazi na kupca.

ugovor o najmu putničkog vozila - Rent a Car

https://www.rent-a-car.ba/bs/documents/1/download

UGOVOR O NAJMU PUTNIČKOG VOZILA. Član 1. Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između NEW HORIZONS doo. (u daljnjem tekstu: NH doo.) ...

ugovor o zastupanju stranog pravnog lica - Knjigovodstvena ...

http://www.knjigovodstvenaagencija.com/knjigovodstvena-agencija-ugovori/knjigovodstvenaagencija.com-ugovor-o-zastupanju-stranog-pravnog-lica-2.pdf

zastupanja (poslovi istraživanja tržišta, marketinga, reklame i propagande); ... ugovora o zajedničkom ulaganju kapitala i poslovno-tehničkoj saradnji. - ugovor o ...

Ugovor-Usluge servisiranja vozila, 404-14-51598 - Ministarstvo ...

http://www.mup.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=189461&rType=2&file=Ugovor-Usluge servisiranja vozila%2C 404-14-51598.pdf

Socijete Generale Montenegro. Završne odredbe. Član. Izvršilac garantuje Naručiocu za kvalitet izvršenih usluga. Ukoliko Naručilac ustanovi da izvršene usluge ...

Ugovor o prodaji motornog vozila - Opština Kotor

http://www.kotor.me/files/documents/1555662758-ugovor-o-prodaji-motornog-vozila%20%281%29.pdf

kao i u punomoćje od 19.10.2017.godine, notar je utvrdila da je punomoćnik prodavca ... izdata od MUP-a Crne Gore FL Kotor za putnički automobil marke Audi,.

UGOVOR O NAJMU VOZILA BR. Članak 1 • Ovim ... - Pažin doo

http://www.pazin.ba/images/DOWNLOAD/Ugovor_o_najmu_vozila.pdf

UGOVOR O NAJMU VOZILA BR. Članak 1. • Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između. PAŽIN d.o.o. PJ Rent-a-car Ćatar (u daljnjem tekstu:.

Ugovor za pružanje usluga održavanja službenih vozila marke ...

http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=206208&rType=2

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga održavanja službenih vozila marke Volkswagen i. Audi, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ...

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Javne nabavke Kantona ...

http://jn.ks.gov.ba/sites/default/files/ugovor_porsche_min_kom_priv_i_infr.pdf

zaključili su. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne.

ugovor o kupoprodaji motornog vozila - Actarius knjigovodstveni servis

http://knjigovodstveni-servis.actarius.hr/act/knjigovodstvo/lib/exe/fetch.php?media=ql-dnndjfbs.pdf

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA. KUPAC . ... Polica kasko osiguranja. Tablice “ako ostaju na vozilu”. Kupoprodajni ugovor. Punomoć.

VRSTA VOZILA KATEGORIJA VOZILA PRVI TEHNIČNI ... - Avto Celje

https://avto-celje.si/uploads/acelje/public/_custom/tabela_tehnini_4.pdf

KATEGORIJA VOZILA. PRVI TEHNIČNI PREGLED. NASLEDNJI TEHNIČNI. PREGLEDI. Kolo z motorjem. L1, L2. 4 leto sistem 2-2-1. Motorno kolo. L3, L4, L5.

Pravilnik o načinu korisćenja sluzbenog vozila i sopstvenog vozila u ...

https://www.vzs.edu.rs/vzs/materijal/akta/Pravilnik%20o%20nacinu%20koriscenja%20sluzbenog%20vozila%20i%20sopstvenog%20vozila%20u%20sluzbene%20svrhe.pdf

у службене сврхе, као и сви запослени који користе службено возило Школе. ... одобрава коришћење службеног возила. ... Члан 6. Запослени који управља моторним возилом дужан је да у образац путног налога обавезно уписује:.

Objasnjenje UIO u vezi homologacije vozila i dijelova vozila-novo

http://www.new.uino.gov.ba/get/9068

2 ruj 2019 ... Uputstva o provotleni uskladenosti korisniku ka. homologacije tipa vozila, homologacija tipa. KoJa se protzvode u inosffansfvu i uvoze u Bosnu.

1 KLASIFIKACIJA, TERMINI I DEFINICIJE VOZILA ... - Motorna vozila

https://www.motorna-vozila.com/wp-content/myuploads/2011/01/KLASIFIKACIJA-TERMINI-I-DEFINICIJE-VOZILA.pdf

Teretno vozilo Teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namenjeno za prevoz stvari (kategorija «N» po ECE), ili da vuče poluprikolicu. («tegljač»),. 2.3.5.

Autonomna vozila: početak i primena robotizovanih vozila u ...

https://raf.edu.rs/docs/Diplomski_radovi/Autonomna_vozila_Kajtez.pdf

U slučaju autonomnih vozila možemo pričati o znanju domena, koje je specifično za određeni domen koji je u ovom slučaju saobraćaj. Autonomna vozila ...

PRILOG 1 DIO I KATEGORIJA VOZILA Kategorije vozila su: 1 ...

http://www.upravacarina.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=210792&rType=2&file=Prilozi Prav. o teh zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tr%C5%BEi%C5%A1te u CG.pdf

3 velj 2015 ... 2.7. najmanja masa dovršenog vozila prema izjavi proizvođača, u slučaju nedovršenog vozila: 2.8. najveća tehnički dozvoljena ukupna masa ...

lice i zbeg... izbeglice i beg lica... izbeglica i bez lica... svet izbeglica

http://www.kulturnicentarpanceva.rs/sr/dokumentacija/galerija-savremene-umetnosti-katalozi/27-kczr-katalog-2016/file

Kulturnom centru Pančeva (januar 2017),. Art centru. Beograd ... Mihajlović Slaviša. Kupidon. 78. Mićić Milutin van konkurencije. Prekobrojni. 77. Micić Anđela.

razvrstavanje pravnih lica i grupa pravnih lica po veličini prema ...

https://www.paragraf.rs/dokumenti/razvrstavanje-pravnih-lica-po-velicini-2019.pdf

1 јан 2020 ... Zakona propisano razvrstavanje grupa pravnih lica koje se koristi za potrebe sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, saglasno ...

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

http://mlily.rs/wp-content/uploads/2017/04/Ugovor-o-prodaji-na-rate-za-fizi%C4%8Dka-lica.pdf

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.