Tacka topljenja bakra

upravljanje procesima topljenja i rafinacije bakra u funkciji ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7196/bdef:Content/get

efikasnosti i konkurentnosti predloženog procesa topljenja bakra. Ključne reči: ... Radna temperatura u peći je veoma bitna da bi se dobila tečna šljaka i dobro.

upravljanje procesima topljenja i rafinacije bakra u ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20131220NAJDENOV.pdf

20 дец 2013 ... gustina elektrolita, kg/dm. 3. 1,18-1,20. Ostvarena specifična potrošnja električne energije pri odvijanju procesa elektrolitičke rafinacije bakra ...

elektrohemijske osobine bakra i legura bakra kao biomaterijala

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2015/03/2ANTONIJEVIC.pdf

Bakar i legure na bazi bakra se, osim primene u industriji [5] vrlo često koriste kao biomaterijali zbog njihove visoke korozione rezistencije [6]. Ba- kar predstavlja ...

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 7, člana 9. stav 1. tačka 2. Zakona o ...

http://www.azors.rs.ba/azors/lat/pod_akti/Odluke_o_izmjeni_Odluke_o_izvjestavanju_ZF.pdf

Bilans stanja (Obrazac (BS-ZF),. - Bilans uspjeha (Obrazac BU-ZF),. - Izvještaj o promjenama na kapitalu (Obrazac PK-ZF),. - Aneks-dodatni računovodstveni ...

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 479. stav 1. tačka 1 ...

https://www.belex.rs/data/2012/05/00076032.pdf

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva. 2.5. ... 8.3.14. donošenju odluka o investiranju u druga Društva;. 8.3.15.

Ležišta bakra

http://www.rgf.bg.ac.rs/predmet/RO/II%20semestar/Lezista%20mineralnih%20sirovina%20i%20osnovi%20petrografije/Predavanja/Bakar%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Skarnovska ležišta bakra su dosta rasprostranjena u svetu, ali relativno ograničenih razmera. U osnovi oni predstavljaju kompleksni tip ruda Cu, Fe, W,. Mo i dr.

u rudniku bakra majdanpek

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-0162/2013/1451-01621301013M.pdf

Rudnik bakra Majdanpek nalazi se u sastavu kompanije Rudarsko topioničarski basen Bor Grupa, proizvodnja i prerada rude bakra u RBM-u odvija se na dva.

LEGURE BAKRA - Europages

https://m.europages.com/filestore/gallery/ac/ca/19267121_8aa80da7.pdf

Naziv legure. Hemijski simbol. Cu. Pb. Ni. Al. P. Sb. Fe. Si. Mn. Sn. Mg. As. S. Bi. Cr. Nb. C. Cd. Zn. Legure bakra sa cinkom. CuZn33Pb2. 63,0-66,0. 1,0-2,8. 1,0.

Legure Bakra - CuAl10Fe5Ni5 - DIP Livnica

http://dip.rs/proizvodi/bakar/Legure%20Bakra%20-CuAl10Fe5Ni5.pdf

Legure Bakra - CuAl10Fe5Ni5. Hemijski sastav legure. Dimenzije i težine ingota i paleta. VRSTA LEGURA. INGOTI. PALETE. Visina. (mm). Dužina. (mm). Širina.

Metalurška prerada sekundarnih sirovina bakra

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0040-2176/2015/0040-21761504616S.pdf

metala doprinosi minimalnim gubicima metala pri ... zvodnosti agregata i kvaliteta dobijenih metala i legura. [6]. ... Posle dezoksidacije vrši se livenje metala na.

Postupci prerade sekundarnih sirovina bakra

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2013/12/15MSOKIC.pdf

elektronskog otpada je složeniji i sastoji se od drobljenja, soriranja, ... za, aluminijumska bronza i sl. ... sing i bronza uz legiranje radi dobijanja legura stan-.

Utjecaj pH na nastajanje kompleksa L-histidina i bakra

https://bib.irb.hr/datoteka/948397.08-P65-P71.pdf

Priređeni puferi upotrijebili su se za pripravu uzoraka za mjerenje. U tablici 2 navedena je priprava uzoraka L-histidina i bakrova nitrata koncentracije c = 1∙10−4 ...

Katalog proizvoda - Valjaonica Bakra Sevojno

http://vbs.co.rs/download/vbs_katalog_proizvoda_v2.pdf

Mesingani presovani i vučeni profili. 3.2.1. ... za izradu i td. Razmenjivači se, u zavisnosti od primene i vrsta fluida, izrađuju kao dobošasti ili kutijasti, sa.

REZERVE BAKRA I ZLATA U ISTRAŽNO - EKSPLOATACIONOM ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-0162/2012/1451-01621203001B.pdf

sredinu“ i 33021 „Razvoj tehnologija flotacijske prerade ruda bakra i plemenitih metala radi postizanja boljih tehnoloških rezultata“, koga finansira Ministarstvo ...

Elektrohemijsko ponašanje bakra u prisustvu benzotriazola - uticaj ...

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2016/10/antonijevic.pdf

... rastvor NaOH i ras- tvor benzotriazola (BTA) koncentracije 1,68·10-2M. Svi rastvori su pravljeni od hemikalija p.a. čistoće. Od polaznih rastvora borne kiseline, ...

ekstrakcija bakra iz topioničke šljake kombinovanim ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15337/bdef:Content/download

Pošto se flotacijska koncentracija šljake plamene peći iz Topionice bakra u ... betonu da bi im se poboljšale fizičko-hemijske karakteristike (čvrstoća, gustina,.

Elektrohemijsko ispitivanje hladno deformisanog bakra u ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0367-598X1300055I

9 јул 2013 ... U radu su prikazani rezultati elektrohemijskog ispitivanja bakra u 1 M rastvoru ... jačine struje u mA, iste, ako se gustina struje prikaže po. 1 cm2 ...

Elektrohemijsko ponašanje bakra u alkalnom rastvoru u prisustvu ...

http://www.sitzam.org.rs/zm/2008/No4/ZM_49_4_33.pdf

gustina stuje je, u svim slučajevima, veća od odgo- varajuće gustine struje određene sa polarizacione krive 1 – slika 2, koja je dobijena polarizacijom bakra.

Eneolitski rudnici bakra na Balkanu - FF Open Press

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/download/37/48/1889-1?inline=1

pada i rudnik vinčanske kulture Rudna Glava); 2. ... Rudnik in central Serbia, with the Eneolithic mine ... but not from Ai Bunar, Majdanpek, Rudnik and Rud-.

1 Prva tačka

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/1657/4192-.pdf

sistem u Ministarstvu finansija, mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet u. Ministarstvu finansija i Olga Uskoković, načelnica Direkcije za ...

Neka pitanja o dobivanju bakra u predindustrijskoj metalurgiji - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/167-174-1.pdf

Oko postupaka dobivanja metala iz sulfidnih ruda u ranoj povijesti metalurgije, posebice bakra, jo{ uvijek postoje znatna razila`enja. Zbog zanemarivanja ...

Proučavanje korozije bakra u prisustvu odabranih derivata tiazola

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7408/Disertacija7300.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tiazola na inhibiciju korozije bakra u kiselom rastvoru sulfata. ... gde je A aktivna površina, μq smicanje kvarca (2,947.1011 g cm-1 s-2), ρq gustina kvarca (2,648.

minerološka, hemijska i fizička karakterizacija rude bakra iz ležišta

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-0162/2012/1451-01621203017M.pdf

samo ruda bakra a kasnije je počelo i sa ot- kopavanjem rude cinka i olova. Dosadašnja iskustva, stečena istraživan- jima a posebno u toku industrijske prerade ...

određivanje sastava sulfidnih kon- centrata rude bakra ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0367-598X0904319C

že) i produkata prženja (poletine i preliva) sulfidnih koncetrata bakra u fluo-solid re- aktoru u RTB-u u Boru sa ciljem da se utvrdi saglasnost sadržaja gvožđa, ...

ADSORPCIJA JONA BAKRA KORIŠĆENJEM TRINE BUKVE UVOD

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik20/3.pdf

Rezultati pokazuju da se trina može koristiti kao jeftin adsorbent za adsorpciju jona bakra iz vodenih rastvora. Ključne reči: adsorpcija, trina bukve, joni bakra.

uticaj različitih kolektora na iskorišćenje bakra i ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/ee51/7a025b4293e4bf4f418d2a0023b62bf959a5.pdf

i tetraedrit, dok su u uzorku sa lokacije 3. (slika 1) pored navedenih minerala prisutni i bornit, galenit i sfalerit. Sl. 1. Uzorak T3 lokacija 3. Polimetalična ruda ...

prilog [email protected] o postojawu i eksploataciji rudnika bakra ...

http://istorijskiarhiv.rs/sites/default/files/PODACI/materijali/Glasnik%20clanci%202002/Dragana%20Lazarevic%20Glasnik%2036%202002-3.pdf

Problematika oko rudnika bakarne rude Rebeq otvorena je jo{ tvrdwom ... 16 M. Spremi}, Sredwovekovni rudnici i trgovi u severozapadnoj Srbiji, me|usobna.

fiksacija pripravka na osnovi bakra, etanolamina, oktanojske kisline ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_jecl_bostjan.pdf

Bakrov sulfat (CuSO4 × 5H2O) ali modra galica se za zaščito lesa uporablja že od leta. 1742. Je fungicid modre barve, izpirljiv in deluje nekoliko korozivno.

Teški metali u otpadnim vodama Rudnika bakra Majdanpek

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0351-9465/2015/0351-94651501052S.pdf

Ključne reči: otpadne vode, Rudnik bakra Majdanpek, Veliki Pek, joni teških metala. 1. UVOD. Otpadne vode su složenog sastava i sadrže različite primese.

Tačka razlaza - Peščanik

https://pescanik.net/wp-content/PDF/Srdja/tackarazlaza.pdf

5 сеп 2002 ... Među tim ženama na meti je i žena koja nije potpisala famozno pismo 27 ... Svetislav Basara naziva vaše čitateljke, učesnice u ovoj polemici,.

Tačka i prava - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/III%20godina/5.Analiticka%20geometrija/1.TACKA%20I%20PRAVA.pdf

Rastojanje izmeñu dve tačke. Ako su nam date tačke. 1. 1. 2. 2. ( , ) i ( , ). A x y. B x y , onda ... a) Upotrebićemo formulu za jednačinu prave kroz dve tačke( A i B).

Pivski trop kao potencijalni adsorbent za uklanjanje jona bakra iz vode

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2016/09/6DRAGANA-KUKIC-konacno-ispravljeno.pdf

su mnogobrojne, dok su niska cena i dostupnost materijala neki od osnovnih kriterijuma za odabir biosorbenata, pa su se ... Jedan od najznačajnijih nusproizvoda proizvodnje piva je pivski trop, koji nastaje u ... kvasca u fermentaciji piva [10].

Koncentracije olova, žive i bakra u tri vrste riba Jadranskog mora ...

http://www.veinst.hr/casopis-veterinarska-stanica/doc_download/8-broj-2

Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size ... jeko. Uočljive su razlike vidljive kada je u pitanju ukupni broj mikroorga- nizama pri čemu je u ... ovci u oko aplicirao neku mast koju mu je ona dala. ... magarci najčešće oboljevaju od hiper- lipemije ...

Na osnovu člana 252. tačka 13. a u vezi sa čl. 175, 176, 177, 178 ...

http://www.automotivecenter.ba/downloads/regulativa/bih/pravilnici/16.Pravilnik%20o%20osposobljavanju%20za%20vozaca%20motornih%20vozila%2015_07.pdf

opreme kojom raspolažu autoškole, polaganje ispita za vozače motornih vozila, nastavni ... (1) Za polaganje ispita za vozača motornih vozila odgovorni su organi entiteta, kantona i ... V. EVIDENCIJA O POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA ... knjiga sadrži slijedeće podatke: 1. redni broj, 2. prezime, ime oca, ime i JMB, 3. datum.

(1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije ... - FBA

https://www.fba.ba/images/banke_podzakonski_2/19_odluka_o_jedinstvenom_obracunu_eks_na_kredite_i_depo_bos.pdf

Član 5. Promjenjiva nominalna kamatna stopa. (1) U slučaju da banke i MKO u ugovoru o kreditu, odnosno ugovoru o depozitu ugovaraju mogućnost promjene ...

Na osnovu člana 4 stav 1 tačka 2, Zakona o elektronskim ... - ECO

http://www.ero.dk/03F48850-94F8-460A-AEE9-3489C98BE253?frames=no

17 stu 2010 ... doprinese funkcionisanju radio stanica bez pojave međusobnih ... Prilog 6 Spisak skraćenica korišćenih u Planu namjene radio-frekvencijskog.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona o sprečavanju ... - KSS

http://www.kss.rs/files/Download/Pravilnik%20o%20disciplinskim%20merama%20i%20postupku%20njihovog%20izricanja%20u%20slucajevima%20utvrdjene%20povrede%20antidoping%20pravila.pdf

sportiste, osoba koje pomažu sportisti ili posredstvom trećeg lica, bilo kom licu koje je u ... primenljiv (nije u pitanju specifična supstanca ili kontaminirani proizvod), ... (c ) dvostruki period zabrane inače primenjiv za drugu povredu antidoping ...

Emiru zaklj TAČKA 2 SA 22 SJ.VKS.odt - Skupština Kantona Sarajevo

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/izvjestaj_kcus_2018.pdf

30 svi 2019 ... Odjelu Neurohirurgija, Očna i Plastično-rekonstruktivna hirurgija i anesteziološka služba na ... ažuriranje ličnih dosija svih radnika u KCS-a,.

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa ... - Go2 Travelling

https://go2travelling.net/wp-content/uploads/2020/02/Go2-Travelling-Op%C5%A1ti-uslovi-putovanja.pdf

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Max Travel doo” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su ...

1 OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ...

https://matematiranje.in.rs/IV%20godina/1.realne%20funkcije/4.OBLAST%20DEFINISANOSTI%20FUNKCIJE.pdf

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN). Prva tačka u ispitivanju toka funkcije je odredjivanje oblasti definisanosti , u oznaci f. D . Pre nego što krenete ...

AUTENTIČNO TUMAČENjE odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/ostala_akta/2018/RS69-18-lat.pdf

7 дец 2018 ... U članu 37. st. 1. i 2. Zakona o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije ...

Na osnovu člana 139. stav 1. tačka o) Zakona o srednjem ...

https://srednjaskola-srbac.org/wp-content/uploads/2014/04/Pravilnik-o-40-casovnoj-radnoj-nedjelji.pdf

O 40-ČASOVNOJ RADNOJ NEDJELjI NASTAVNIKA I STRUČNIH. SARADNIKA U SREDNjOJ ŠKOLI ... Ovim pravilnikom propisuju se pedagoška norma.

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama („Službeni ...

http://www.expobank.rs/pdf/Dokumenti/GeneralRules/OUP_pravna_lica_od_17.03.2019.pdf

6 феб 2019 ... IPS NBS sistem – platni sistem uređen Pravilima rada IPS platnog sistema Narodne banke Srbije ... Važeća kursna lista dostupna je na internet.

Na osnovu člana 40 stav 1 tačka 42 Statuta Opštine ... - PV portal

http://pvportal.me/wp-content/uploads/2015/02/12-Rjesenje-o-davanju-saglasnosti-na-Statut-DOO-Lokalnog-javnog-emitera-Radio-Televizija-Budva.pdf

8 авг 2013 ... Na osnovu člana 40 stav 1 tačka 42 Statuta Opštine Budva („Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 19/10), Skupština Opštine Budva, na ...

14.02.2020. Na osnovu člana 51 stav 1 tačka l) Zakona o visokom ...

https://eubd.edu.ba/01-Dok/Pravilnik%20o%20takmicenju%20iz%20Osnova%20informatike.pdf

14 феб 2020 ... Osnova informatike (u daljem tekstu: takmičenje), kao i pravila po ... Takmičenje organizuje Evropski univerzitet Brčko distrikt u saradnji sa ...

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 133 Statuta ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1230/objava_27465/fajlovi/Pravilnik%20o%20upisu.pdf

Član 5. Odgovarajuće srednje škole za upis na pojedine studijske programe Univerziteta, u smislu ovog pravilnika, su: Fakultet/akademija i studijski program.

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 22 Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl

https://www.budva.me/sites/default/files/Sjednice/2009-2012/03%20Sjednica%20Skupstine%20Opstine%20Budva/32.%20Odluka%20o%20radnom%20vremenu.pdf

Objekti iz člana 1. ove odluke mogu raditi i duže od utvrđenog radnog ... se vrši promet robe radiće svakog dana, prema radnom vremenu utvrđenom odlukom.

415. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim ... - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/106393/130493/F-607408516/415.pdf

31 дец 2018 ... U grupi poslova C u podgrupi 12 poslije zvanja Ruko-vodilac kancelarije u Vladi dodaje se zvanje: „Rukovodilac Nacionalne kancelarije u ...

302. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - CRPS

http://www.crps.me/Preuzimanja/Zakon%20o%20klasifikaciji%20djelatnosti%28165%29.pdf

proizvodnju duvanskih proizvoda i zamjena za duvan: cigareta, duvana za ... ploča i folija od celularne gume ili plastike u kombinaciji sa tekstilom samo radi ... Oblast 45 obuhvata sve djelatnosti koje se odnose na prodaju i popravku motornih ... djelatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja).

PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka ... - Tref Sport

https://trefsport.com/uploads/documents/empire_plugin/PravilnikOReklamaciji.pdf

O nacinu i postupanju resavanja reklamacija kupaca na nedostatke prodatog ... da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema.

671. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - Vatrogasci

http://vatrogasci-pljevlja.com/files/7652446289.pdf

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne ... Ĉlan 1. Ovim zakonom ureĎuju se pravila saobraćaja na putevima, obaveze ... 77) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine, konstruisano tako da se ... vaţi do donošenja odluke po zahtjevu iz stava 1 ovog člana. Ĉlan 332.

tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana ... - EPBiH

https://www.epbih.ba/upload/documents/57SDIzvor_imenovanje_tacka3ver2.pdf

27 velj 2019 ... kandidata za člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (u prilogu). Vlada Federacije ... Zahvalnica za donaciju 1.000 knjiga od strane.

629. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - CRPS

http://www.crps.me/Preuzimanja/Zakon%20o%20sprje%C4%8Davanju%20nelegalnog%20poslovanja%28166%29.pdf

20 јун 2013 ... isplatu neto zarada i naknada zarada zaposlenima. ... obligacionom odnosu (asignacija, cesija, preuzimanje, ustupanje duga i dr.) ... da sa strancem zaključi ugovor o radu danom izdavanja odobrenja za privremeni boravak.

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ... - Expobank

http://www.expobank.rs/pdf/Dokumenti/GeneralRules/OUPPU_fizicka_lica_i_preduzetnici_od_17.03.2019.pdf

6 феб 2019 ... IBAN je jedinstveni identifikator računa Klijenta koji ... aplikaciju, Internet pretraživač, s tim da su uslovi korišćenja detaljno ... se registruju kod organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, usklađuje u.

1) Materijalna tačka se kreće po krugu poluprečnika brzinom koja od ...

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/pripremna%20nastava/pripremna%202008/Kinematika%20kruznog%20kretanja%20i%20rotacije/Zadaci%20kinematika%20rotacije.pdf

2) Materijalna tačka kreće se po kružnoj putanji. U trenutku kada je njena brzina sm. /8 , a ukupno ubrzanje. 2. /4 sm , ugao između vektora brzine i ubrzanja je o.

Materijal za Trideset i prvu Skupštinu Društva - tačka 3 ... - EPBiH

https://www.epbih.ba/upload/documents/Materijali_za_tacku_3_dnevnog_reda.pdf

Studija energetskog sektora u BiH, koju su izradili Energetski institut Hrvoje Požar ... U kompaniji trenutno rade rudnici uglja u Zapadnoj Virdžiniji, Kentakiju,.

Tačka 43 - 01/2019 - Skupština Grada Novog Pazara - Grad Novi ...

http://www.eskupstina.novipazar.rs/dokumenta/119/01-2019---odbornici/549/Taka-43---01-2019.pdf

dece“ iz Beograda i Novog Pazara. U početku je radio samo jedan vrtić koji je funkcionisao u jednoj skromnoj, nenamenskoj ... 2016/17. 2260. 23. 84. 107. 2015/16. 2318. 21. 83. 104. 2014/15. 2557. 19. 90. 109. 2013/ ... Lista čekanja roditelja svake godine iznosi i preko 500 dece koja čekaju na upis u jaslenom i vrtićkom ...

1354. Na osnovu Člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim ... - ILO

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_400216.pdf

stranog društva sa sjedištem ili fizičko lice sa prebivalištem u Crnoj Gori kod ... ili poslovnih putovanja snosi troškove prinudnog udaljenja iz Crne Gore stranca ... Bliži način izdavanja vize, obrazac zahtjeva za izdavanje vize, obrazac vize, ... radi srednjoškolskog obrazovanja, potrebna je saglasnost roditelja, staratelja,.

312. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mne179705.pdf

9 ožu 2018 ... Podgorica, 16. marta 2018. godine ... marta 2018. godine, donijela je ... plovnog objekta, na osnovu dozvole za privredni ribolov, sljedećim ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.