Prihodi i rashodi racunovodstvo

Rashodi i prihodi

http://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2018/04/Predavanja-Rashodi-i-Prihodi.pdf

Poslovini rashodi nastaju u toku procesa poslovanja i rezultat su procesa poslovanja preduzeća ( materijalni troškovi, amortizacija, nematerijalne troškove ...

prihodi rashodi - EFZG

http://www.efzg.hr/userdocsimages/RAC/mbrozovic/PREDAVANJE_2_2019_WEB.pdf

Kapital 400. Bilanca. 31. 12. 20x1. Imovina 1.100. Obveze 600. Kapital 500. RAČUN DOBITI I. GUBITKA. 01.01. - 31.12. 20X1. PRIHODI 2.000. RASHODI 1.900.

Prihodi i rashodi 2011 godina - hsuti

https://www.hsuti.hr/Prihodi_i_rashodi_za_2011.pdf

3611 Prihodi od naknade šteta. 3612 Prihod od refundacija. 362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine. 363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040).

PRIHODI I RASHODI NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI ...

https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/islandora/object/velegs:558/datastream/PDF/view

Struĉni studij Ekonomika poduzetništva. PRIHODI I RASHODI NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI. MAESTRAL d. d.. INCOME AND EXPENSES CASE STUDY ...

Prihodi i rashodi 2011 godina - Hrvatski savez udruga tjelesnih ...

https://www.hsuti.hr/Prihodi_i_rashodi_za_2011.pdf

3631 Otpis obveza. 3632 Naplaćena otpisana potraživanja. 3633 Ostali nespomenuti prihodi. RASHODIE. 14. RASHODI (AOP 042 052 093 094 105 110).

Računovodstvo proizvodnje - Računovodstvo i porezi

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup_09-2017-019.pdf

Primjer je proizvodnja automobila kada se svaki automobil proizvodi ... uništenju, već je potreban i komisijski zapisnik o uništenju te imovi- ne. To znači da se ...

Rashodi

http://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2018/01/Rashodi-i-prihodi-11.pdf

koristeći kas skonto od 5 %.. r.br. Opis. Duguje. Potražuje. I). Ostali finansijski rashodi po osnovu korišćenja kasa skonta. Kupci. Za kasa skonto. 3.000. 3.000. II).

Klasa 5 RASHODI

http://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2015/11/klasa-5-vezbe.pdf

•Troškovi proizvodnih usluga se vezuju za ekonomske odlive koji nastaju po ... Knjiženje se vrši zaduživanjem računa 550 – Troškovi neproizvodnih usluga za.

Konto 3 Rashodi poslovanja Opis konta - ZAVOD ZA PROSTORNO ...

http://zpubbz.hr/images/dokumenti/81/financijski_plan_zavoda_za_prostorno_uredenje_bjelovarsko-bilogorske_zupanije_za_2016._godnu.pdf

Ostali rashodi za službena putovanja. Ostale naknade troškova zaposlenima. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Promidžbeni ...

prihodi - Husk.hr

http://www.husk.hr/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Financijsko-izvje%C5%A1%C4%87e-za-2018.-godinu_final.pdf

d.o.o., Leo commerce d.o.o., Lektira d.o.o., XV. gimnazija i ostali manji donatori. 299 Knjiga. 29.990,00 Kn. Knjige su na prigodnoj svečanosti darovane školskoj ...

pravilnik za prihodi

https://www.finance.gov.mk/files/u6/Pravilnik_za_klasifikacija_na_prihodite.pdf

711139 Danok na dohod na prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod. 711140 Kamata za nenavremeno pla}awe na personalen ...

Prihodi - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=588

i da se te koristi mogu pouzdano izmjeriti. Ovaj Standard identificira okolnosti u kojima su ovi kriteriji ispunjeni te će se stoga priznati prihodi. Standard također ...

javne potrebe i javni prihodi

https://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat10802.pdf

Javne potrebe i javna dobra. • Javne potrebe se poistovjecuju sa javnim dobrima. • Javna dobra predstavljaju posebnu kategoriju dobara: - koje pojedinac ne ...

ORIGINARNI I DERIVATIVNI PRIHODI DRŽAVE

https://hrcak.srce.hr/file/238485

Državnim proračunom utvrđuju se prihodi i rashodi. Ključne riječi: javni (državni) prihodi, originarni (izvorni) prihodi, derivativni (izvedeni) prihodi, porezi. 1.

ostali javni prihodi - Institut za javne financije

http://www.ijf.hr/zaklada/2003/xxx.pdf

Doprinosi2 su jedan od financijskih instumenata kojima se prikupljaju javni prihodi, koji se po nekim svojim karakteristikama razlikuju i od poreza i od pristojbi.

Međunarodni računovodstveni standard 18 Prihodi Cilj ... - srr-fbih.org

http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=297

prihodi od prodaje, provizije, kamate, dividende i tantijeme. Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveni tretman prihoda koji proizlaze iz određenih vrsta ...

Obrazac 1 - PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA OPŠTINE (GRADA)

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_1-PRIHODI_PRIMANJA.pdf

позиција. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА. Конто. Приходи из буџета. Сопствени приходи буџетских корисника. Донације. Примања од продаје финансијске и.

Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa ...

https://kursumlija.org/fajlovi/uprava/lpa/2019/Referentna%20kamatna%20stopa%2006.11.2019.pdf

6 нов. 2019 ... ESKONTNA STOPA. NBS. - na godišnjem nivou. -. 1. 2. 3. 4. Od 14.10.2015. do 10.02.2016. 4,50%. 14,50%. 4,50%. Od 11.02.2016. do ...

Računovodstvo

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/248/mod_folder/content/0/Dnevnik,%20Glavna%20knjiga.pdf?forcedownload=1

nove račune, sem u klasi predviđenoj za pogonsko knjigovodstvo ... Primer: Od dobavljača smo nabavili mašinu u vrednosti od 50.000 din. Mašina još uvek nije ...

Finansijsko računovodstvo

http://www.efsa.unsa.ba/arhiva/ef/dokumenti/ODSJEK%20MENADZMENT/TRECI%20SEMESTAR/FINANSIJSKO%20RACUNOVODSTVO.pdf

Računovodstvo trgovinskih preduzeća. 8. Gotovina, kratkoročna potraživanja i ulaganja. 9. Računovodstvo troškova. 10. Računovodstvo kapitala i rezervi. 11.

Upravljačko računovodstvo

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/369/mod_folder/content/0/UR%20vez%CC%8Cbe%201.pdf?forcedownload=1

3.Računovodstvena kontrola i nadzor. 4.Računovodstveno planiranje i analiza. •Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija):. 1.Finansijsko računovodstvo.

Računovodstvo - Univerzitet PIM

http://univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2017/03/29.-Ra%C4%8Dunovodstvo.pdf

модерних производних и трговинских предузећа. Користим се и овом приликом да се захвалим рецезе- нтима на веома корисним сугестијама, као и на ...

računovodstvo - ZUNS

http://www.zuns.me/sites/default/files/Racunovodstvo%203%20-%20za%20sajt%20smanjen.pdf

31 дец 2019 ... 42. 2.5.1. Knjiženje nabavke materijala po stvarnoj nabavnoj cijeni . ... Troše se u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja usluga, prenoseći svoju ... obavlja u finansijskom knjigovodstvu može se predstaviti na sljedeći način:.

Upravljačko računovodstvo.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/8521/mod_folder/content/0/I%20sedmica%20-%20Upravlja%C4%8Dko%20ra%C4%8Dunovodstvo.pdf

informacija) računovodstveni informacioni sistem se može podeliti na dva podsistema i to: ▫ Finansijsko računovodstvo;. ▫ Upravljačko računovodstvo.

kreativno racunovodstvo

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/kreativno-racunovodstvo.pdf

Др Ката Шкарић Јовановић. Креативно рачуноводство – мотиви, инструменти и последице. Резиме. Постојање великог броја предузећа са значајним ...

PDV u graditeljstvu - Računovodstvo i porezi

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/privici/porezi_-_pdv_graditeljstvu.pdf

2 kol 2013 ... 5) datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se.

Upravljačko računovodstvo - FonForum

http://www.fonforum.org/download/treca/Upravljacko_racunovodstvo/UR%20-%20zadaci.pdf

Upravljačko računovodstvo. Primer 1. Za potrebe planiranja i analize poslovanja, potrebno je sastaviti Plan prihoda i rashoda i Plan novčanih tokova za period ...

XIV sedmica RACUNOVODSTVO - razgranicenja.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/4337/mod_folder/content/0/XIV%20sedmica%20RACUNOVODSTVO%20-%20razgranicenja.pdf?forcedownload=1

Grupa računa 49 Pasivna vremenska razgraničenja obuhvata sledeće račune: 490 – Unapred obračunati troškovi. 491 – Obračunati prihodi budućeg perioda.

raĉunovodstvo za poduzetnike - Veleri

https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_poduzetnistvo_2/7%20-%20Predujmovi.pdf

RAĈUN ZA PREDUJAM. ➢ obveza primatelja predujma jest da izda raĉun za primljeni predujam izuzetno je znaĉajna za davatelja predujma, stoga što on moţe ...

Untitled - Vizija računovodstvo d.d.

https://www.vizija-racunovodstvo.si/uploads/datoteke/vr-brosura-8.pdf

VELOG. VELOG d.o.o., Ljubljana direktor Karel BRAVC. "Vizija računovodstvo nam po 10 letih sodelovanja ne predstavlja samo računovodske službe. S svojimi.

RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED

https://vpsle.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Finansijsko-racunovodstvo-i-bilans-I-predavanje-prezentacija.pdf

Finansijsko računovodstvo i bilans. Cilj predmeta je razumevanje teorijska osnova na kojima je zasnovan sistem dvojnog knjigovodstva. Upoznavanje sa.

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

http://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup_04_2015._-_124._pdf.pdf

31 pro 2015 ... za autorski honorar za članak „Novosti u poreznom sustavu“ objavljen u časopisu „Uspješni trgovac“ broj 4/2015. I. Obračun autorske naknade.

IV PREDAVANJE RACUNOVODSTVO 2019 20.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_21960/objava_53900/fajlovi/IV%20PREDAVANJE%20RACUNOVODSTVO%202019%2020.pdf

9 окт 2019 ... Razlika pretstavlja ostali rashod (Gubici od prodaje). ○ Napomena: Ostali ... može se predstaviti na sljedeći način: Blagajna/Tekući račun. (1).

Pravilnik - Računovodstvo AKTIVA sistem

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Ostvarivanju-Prava-Na-Finansijsku-Podrsku-Porodici-Sa-Decom.pdf

1) naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;.

računovodstvo troškova - Ekonomski fakultet

https://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/rac-troskova1.pdf

Predmet Računovodstvo troškova u svom fokusu ima unutrašnje područje poslovanja preduzeća. Njegovu okosnicu čini obračun troškova s kalkulacijom cene ...

Danijela Ivančić RAČUNOVODSTVO FRANŠIZOPRIMATELJA U ...

https://repozitorij.rvs.hr/islandora/object/rvs:157/datastream/PDF/view

KLJUČNE RIJEČI: upravljačko računovodstvo, franšiza, upravljanje ... Budući da konkurentnost nema jedinstveno značenje pa se može analizirati na različite.

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA II i III PRED 17 02.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6679/objava_63960/fajlovi/RA%C4%8CUNOVODSTVO%20TRO%C5%A0KOVA%20II%20i%20III%20PRED%2017%2002.pdf

15 феб 2020 ... pogonskih troškova i učinaka. Njegovo područje otpočinje ondje gdje otpočinje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a završava.

odluka - Računovodstvo AKTIVA sistem

https://aktivasistem.com/odluke/Odluka-O-Naknadama-Za-Poslove-Registracije-I-Druge-Usluge-Koje-Pruza-APR-PI.pdf

AKTIVA sistem doo. Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija ... Obrasci besplatno. ODLUKA o dopuni Odluke o naknadama za poslove ...

RAČUNOVODSTVO ZALIHA TRGOVAČKE ROBE

https://zir.nsk.hr/islandora/object/vuka:533/preview

Predmet rada je računovodstvo zaliha trgovačke robe. Zalihe su oblik kratkoročne imovine poduzeća, a najčešće se javljaju kao zalihe sirovina i materijala, ...

A&M RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT – RiM - Udruga Hrvatski ...

https://www.hrvatski-racunovodja.hr/pub/2017/rim-2017-zbornik-znanstvenih-radova.pdf

BACKGROUND. When assessing the assets of illegal origin and its amount, two types of assets should be differentiated: assets, which have not been subjected ...

Financijsko računovodstvo- organizacija - EFOS

http://www.efos.unios.hr/financijsko-racunovodstvo/wp-content/uploads/sites/261/2013/04/p5.pdf

□Glavno ili sintetičko knjigovodstvo. □Pojedinačna ili analitička knjigovodstva. □Pomoćne ... sintetičkih konta glavnoga knjigovodstva u analitičkome se.

RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT - RiM - Udruga Hrvatski ...

https://www.hrvatski-racunovodja.hr/pub/2011/rim-2011-zbornik-strucnih-radova.pdf

Zaječar, Čačak, Kruševac, Užice, Požarevac, Pirot, Niš, Leskovac, Valjevo, Kraljevo, sedam beogradskih domova: Novi Beograd, Zemun ... Emmezeta. Budžet ...

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVo za DDM - Ekonomski fakultet

http://ef.sum.ba/sites/default/files/nastavni-materijali/UR%20-%20skripta%20za%20Vitez%202019.pdf

[Pick the date] [UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA DDM]. 7. Operativna profitna marža pokazuje da društvu nakon podmirenja proizvodnih troškova i ...

Uvod u forenzičko računovodstvo - Vježbe -

http://predmet.sinergija.edu.ba/pluginfile.php/8159/mod_folder/content/1/02.%20Uvod%20u%20forenzi%C4%8Dko%20ra%C4%8Dunovodstvo.pdf?forcedownload=1

U predgrađu Njujorka, u kući, pronađeni su. Ben i Kleopatra mrtvi u spavaćoj sobi. Pored njih je bila razbijena staklena kugla i prosuta voda. Smrt nije nastupila ...

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I FORENZIČNA REVIZIJA

https://hrcak.srce.hr/file/260560

Ključne riječi: financijski izvještaji, prijevare, forenzično računovodstvo, forenzična revi- zija. 1. Uvod. Pod pojmom forenzike u najširem smislu podrazumijeva se ...

Obrazac Z-RD-UL - Računovodstvo AKTIVA sistem

https://aktivasistem.com/besplatni-obrasci/Obrazac-Z-RD-UL.pdf

Образац: З-РД-УЛ. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ. Филијала: Број: Датум: ЗАХТЕВ а.) За издавање радне дозволе б.) За продужење ...

MSFI - Računovodstvo AKTIVA sistem

https://aktivasistem.com/ostalo/Resenje-O-Utvrdjivanju-Prevoda-MSFI.pdf

31 дец 2019 ... Obrasci besplatno. REŠENjE o utvrđivanju prevoda međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI). ("Sl. glasnik RS", br. 92/2019).

V PREDAVANJE RACUNOVODSTVO.pdf Preuzmi - Univerzitet ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_5675/objava_9748/fajlovi/V%20PREDAVANJE%20RACUNOVODSTVO.pdf

nadležnog organa o načinu knjiženja manjkova i viškova materijala, odluke o ... prispije u magacin, a da fakture dobavljača za materijal i zavisne troškove ...

računovodstvo in finančno poslovanje - Leila

https://www.leila.si/dokumenti/rfp.pdf

nadaljevanju pa so razložene osnove in predstavljena pravila dvostavnega knjigovodstva. V četrtem poglavju so opisana sredstva in obveznosti do virov ...

Kontni Plan - Računovodstvo i porezi

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/Kontni-Plan-2016-2017.pdf

1 sij 2017 ... RiPup-ov Kontni Plan 2016/2017. Ripup-ov. Razred 0. Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna ...

listopad / 10 / 2011 - Računovodstvo i porezi

http://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/RiPup_2011_10.pdf

10 lis 2011 ... Radni odnosi. 202. Neoporezivi iznosi naknade za upotrebu privatnog ... Prema izmjeni i dopuni Upute o načinu obrade zahtjeva od 20. svibnja 2011. ... mitak od nesamostalnog rada može to učiniti podnošenjem godišnje ...

Računovodstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40788-racunovodstvo/749

16. Састављање биланса на основу рачуна и формалан закључак књига. 83. 17. Проблем грешака у књиговодству. 85. 17.1. Методе откривања грешака.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - Računovodstvo ...

https://aktivasistem.com/zakoni/Zakon-O-Bezbednosti-Saobra%C4%87aja-Na-Putevima.pdf

pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se ... ili fizičke sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ili tramvajem, zdravstvena ... pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog ...

Odabrana poglavlja knjigovodstvo upravljačko računovodstvo

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/odabrana_poglavlja_knjig_upravljacko_racunovodstvo.pdf

ODABRANA POGLAVLJA IZ KNJIGE UPRAVLJAČKO. RAČUNOVODSTVO – RAČUNOVODSTVO ZA MENADŽERE. Dr Branislav Nerandžić, Fakultet tehničkih ...

računovodstvo troškova u funkciji upravljanja kvalitetom

https://hrcak.srce.hr/file/61675

Ključne riječi: računovodstvo troškova, troškovi kvalitete, upravljanje kvalitetom. 1. UVOD. Značajna odrednica konkurentske prednosti profitno orijentiranih.

Financijsko i upravljačko računovodstvo - Repozitorij Fakulteta ...

https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos:1470/datastream/PDF/view

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK. Marija Hil. Preddiplomski stručni studij Agrarno poduzetništvo. Financijsko i upravljačko računovodstvo.

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA FINANCIRANJA JAVNOG SEKTORA

https://bib.irb.hr/datoteka/325423.Racunovodstvo_troskova_financiranja_javnog_sektora_-_Dimit8230

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA FINANCIRANJA. JAVNOG SEKTORA. Prof. dr. sc. Mira Dimitrić. Sadržaj: 1. UVOD. 2. INFORMIRANJE O FINANCIJSKIM ...

Računovodstvo, revizija i financije 2018/10 - RRiF

https://rrif.hr/dok/preuzimanje/RRiF-2018-10-ogledni-primjerak.pdf

3 lis 2018 ... a) osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova – tečaj za početnike – svjedodžba završene četverogodišnje ...

za budžetsko računovodstvo - Državna revizorska institucija

http://www.dri.co.me/1/doc/Priru%C4%8Dnik%20za%20Bud%C5%BEetsko%20ra%C4%8Dunovodstvo%20-%20Jovan%20%C4%90uranovic.pdf

24 јун 2018 ... predmeta Budžetsko računovodstvo. U ovom Priručniku navedeni su zakonski i javni sektor (MRS-JS) sa kratkim napomena oblast budžetskog ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.