Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

http://fkcg.org/wp-content/uploads/2017/11/p5.pdf

pripravničke knjižice i način polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih ... obrazovanja i pripravnička knjižica popunjena i ovjerena saglasno ...

Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i ... - Požar

https://pozar.co.rs/wp-content/uploads/2019/08/Pravilnik-o-bli%C5%BEim-uslovima-obavljanja-na%C4%8Dinu-sprovo%C4%91enja-i-programu-obuke-za-rukovanje-vatrenim-oru%C5%BEjem.pdf

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za bavljenje obukom za rukovanje vatrenim oružjem (u daljem tekstu: obuka), način sprovođenja obuke i Program ...

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/bop/platni_bilans_uputstvo_platni_promet_n.pdf

Платни промет са иностранством обухвата плаћања, наплаћивања и преносe по текућим и капиталним пословима у девизама и динарима између ...

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

https://aktivasistem.com/odluke/Odluka-O-Uslovima-I-Nacinu-Obavljanja-Menjackih-Poslova.pdf

1 јул 2019 ... kursne liste za efektivu banke koja važi na dan otkupa i u skladu sa ugovorom, ... za stranke, i to na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista, kao i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom ...

Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova

https://npm.rs/attachments/Pravilnik%20o%20nacinu%20obavljanja%20policijskih%20poslova.pdf

PRAVILNIK. O NAČINU OBAVLJANJA POLICIJSKIH POSLOVA. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2007). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim pravilnikom bliže se ...

Pravilnik o nacinu obavljanja polic.poslova

https://npm.rs/attachments/Pravilnik%20o%20nacinu%20obavljanja%20polic.poslova.pdf

PRAVILNIK. O NAĆINU OBAVLJANJA POLICIJSKIH POSLOVA. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2007). I OSNOVNE ODREDBE. Ćlan 1. Ovim pravilnikom bliše se ...

Pravilnik o načinu obavljanja određenih ... - Kontrola Policije

http://www.kontrolapolicije.me/sites/default/files/library/files/Pravilnik%20o%20nacinu%20obavljanja%20odredjenih%20policijskih%20poslova%20i%20primjeni%20ovlascenja%20u%20obavljanju%20tih%20poslova.pdf

uslovi za rad vozača ili ako vozilo nije ispravno ili nema propisane uređaje i opremu ... 1) ima isprave za upravljanje vozilom odnosne vrste i kategorije (vozačku dozvolu, stranu ... inostranstvu, dostaviće podatke nadležnoj organizacionoj jedinici policije. ... Policijski službenik može da se posluži tuđim sredstvom veze i radi ...

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u ...

http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/Uredbe/PravilnikOBlizimUslovimaZaObavljanjeZdravstveneDelatnosti.pdf

osnivanje i obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti, moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, odnosno drugi ...

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti

http://www.zcvaljevo.rs/_down/pravilnik_obavljanje_zdr_delatnosti.pdf

PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE. DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I. DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20O%20USLOVIMA%20SADR%C5%BDINI%20I%20NA%C4%8CINU%20IZDAVANJA%20SERTIFIKATA%20O%20ENERGETSKIM%20SVOJSTVIMA%20ZGRADA.pdf

1) elaborat energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Elaborat EE) je elaborat koji ... energetske pasoše i to je zgrada: koja se sastoji od delova koji čine tehničko ...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

http://bihac.org/cms/features/documents/uploads/1502900403458325463.pdf

21 srp 2016 ... (3) E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih ...

PRAVILNIK o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i ...

http://msb.gov.ba/PDF/Pravilnik_sluzbena_vozila.pdf

(4) Pravo upravljanja i korištenja službenog vozila, pored vozača, mogu imati oni ... (6) U slučajevima kada vozač ne upravlja službenim motornim vozilom, ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=144787&rType=2

4 окт 2013 ... 13) oznake pristupačnosti koje su date na grafičkom prikazu broj 1 (slike ... 5) WC šolju zajedno sa daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm,.

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača

http://www.scsu.org.rs/zakoni_docs/pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20resavanja%20reklamacija%20potrosaca.pdf

Продавац на продајном месту има видно истакнуто обавештење о начину и месту пријема рекламација и обезбеђује присуство лица овлашћеног за ...

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=242313&rType=2

značaja za pravilno i namjensko korišćenje službenih vozila. Član 2. ... odgovornom licu oduzeti ovlašćenje za korišćenje i upotrebu službenog vozila i.

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

https://sutrans.rs/files/pdf/2017/Pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-koriscenja-sluzbenih-vozila-u-J-P-Subotica-trans-Subotica.pdf

privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i drugog ugovornog odnosa. Član 3. ... Administrator preduzeća vodi evidenciju o korišćenju službenih vozila ...

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja minimalnog seta ...

http://www.msp.gov.me/files/1260461696.pdf

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način korišćenja minimalnog seta linija ... kome se linija daje u zakup (u daljem tekstu: korisnik). ... 2048 kbit/s - E1.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku ...

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Ostvarivanju-Prava-Na-Finansijsku-Podrsku-Porodici-Sa-Decom.pdf

5) rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo, rešenje o pravu na porodiljsko ... Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate podnosi ...

pravilnik o uslovima i načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20uslovama%20i%20nacinu%20gajenja%20pcela.pdf

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010). I UVODNE ... 8) pčelar je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je vlasnik pčelinjaka, odnosno lice koje ima pravo čuvanja ...

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

https://mtt.gov.rs/download/Pravilnik%20o%20bli%C5%BEim.pdf

kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Član 6. Po prijemu uplate odnosno akontacije za turističko putovanje posrednik na kraju radnog dana organizatoru ...

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, vrstama i načinu pružanja ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=77518&rType=2&file=Pravilnik o minimalno-tehnickim uslovima%2C vrstama i nacinu pruzanja.pdf

odgovarajući rashladni uređaj za sladoled ako se u pokretnom objektu priprema sladoled,. - radni sto, odnosno ... (plastične čaše, tanjirići i sl.), ili sudoper sa ...

pravilnik o uslovima i načinu sakuplјanјa, transporta ... - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_sakupljanja_transporta_otpada_koji_se_korist_kao_sekundarna_sirovina_ili_za_dobijanje_energije.pdf

(poljoprivredni otpad, komunalni otpad, gume, utrošeni rastvarači, otpad iz rafinerija, biomasa, mulj iz postrojenja za tretman mulja i dr.); 3) vlasnik otpada koji se ...

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

http://www.trezor.gov.rs/files/documents/regulations/pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20uslovima%20za%20pla%C4%87anje%20poreske%20obaveze%20putem%20kompenzacije.pdf

Обрасцу ИОК - Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања;. 4) попуњен налог на терет и у корист одговарајућег уплатног рачуна јавних ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu ostvarivanja odredjenih prava iz ...

https://www.fzocg.me/Administracija/Documents/1570176415Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20i%20nacinu%20ostvarivanja%20odredjenih%20prava%20iz%20obaveznog%20zdravstvenog%20osiguranja.pdf

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz ... Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruje osiguranik i član uže ili šire porodice osiguranika (u ... drugih dokaza koji se u postupku ocjene potrebnim. Član 15.

pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u ...

http://www.urbanizam.co.rs/zakoni/Pravilnik%20-%20polaganje%20strucnog%20ispita.pdf

radnog iskustva na poslovima izrade prostornih planova. Stručni ispit koji je uslov za obavljanje poslova urbaniste, prema odredbama ovog pravilnika, polažu ...

Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja racuna za uplatu javnih ...

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20vodjenja%20racuna%20za%20uplatu%20javnih%20prihoda%20i%20raspored%20sredstava%20sa%20tih%20racuna.pdf

računi za uplatu javnih prihoda), uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, ... U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od tri cifre, i to tako što se najpre ... 2) oznaka vrste servisa - dužine dva slovna karaktera koji označavaju vrstu servisa; ... Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita ...

http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/podzakonski_akti/Pravilnik%20o%20uslovima,%20nacinu%20i%20programu%20polaganja%20strucnog%20i.pdf

Pripravnici polažu stručni ispit nakon obavljenog pripravničkog staža. II - PROGRAM STRUČNOG ISPITA. Član 4. Stručni ispit zavodskih službenika sa ...

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa javnih ... - Novi Sad

http://gpu.novisad.rs/sites/default/files/dokumenta/Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20na%C4%8Dinu%20vo%C4%91enja%20ra%C4%8Duna%20javnih%20prihoda.pdf

platioca (kod naloga za prenos), šifra plaćanja, broj tekućeg računa primaoca plaćanja, ... Kod računa za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska ... Akcize na derivate nafte. Akcize na derivate nafte prizvedene u zemlji. 153.

pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vodjenja_racuna_za_uplatu_javnih_prihoda_i_raspored_sredstava_sa_tih_racuna.pdf

Računi za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu računa za uplatu javnih ... kod uplate javnih prihoda koje naplaćuje Uprava carina u carinskom postupku u ... za zaposlene koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i grada Niša, ...

Pravilnik o uslovima, načinu i postuku upisa na listu stalnih sudskih ...

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Pravilnik-o-sudskim-tumacima-Brcko-distrikt-BiH.pdf

a) registrovana za obavljanj nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata; b) kadrovski i materijalno-. (2) m radnom odnosu nema. POGLAVLJE III -.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u Registar ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/p-upis-bilj-trad-100-2011.pdf

režim izdavanja leka uz lekarski recept. Agencija može, na osnovu izmenjenih naučnih stavova, doneti odluku da se homeopatski lek upisuje u Registar i ako ne ...

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji ...

http://uzmiracun.rs/images/propisi/Uredba%20o%20odredjivanju%20delatnosti%20kod%20cijeg%20obavljanja%20ne%20postoji%20obaveza%20evidentiranja%20prometa%20preko%20fiskalne%20kase.pdf

о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. („Службени гласник РС“, бр. 61/10 ...

8. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za ...

https://www.savskivenac.rs/data/files/Registracija%20stambenih%20zajednica/pravilnik_o_programu_ispita_i_na.pdf

[email protected] · www.paragraf.rs · Preuzeto iz elektronske ... 1. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 104/16), čl. 1-14, 70.

pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za ...

http://stanovanje.gov.rs/doc/profesionalni-upravnik/2.%20Pravilnik%20o%20programu%20ispita%20i%20nacinu%20polaganja%20ispita,%20uslovima%20za%20sticanje%20i%20oduzimanje%20licence%20za%20profesionalnog%20upravnika,%20kao

Hitne intervencije. 3.5. Tekuće održavanje. 3.6. ... Obaveze stambene zajednice u slučajevima hitnih intervencija i vanrednih situacija ... Milutinović, Slobodan: Održivo stanovanje (Niš: Fakultet zaštite na radu, 2001), str. 15-60. 3. ... Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova ("Službeni.

Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu ...

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=198373&rType=2&file=Odluku o uslovima i na%C4%8Dinu dr%C5%BEanja ku%C4%87nih ljubimaca .....pdf

životinja ("Službeni list CG", broj 14/08), člana 13 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list. RCG", broj 12/95) i člana 48 Statuta Glavnog grada ...

Koeficijent delatnosti Šifra delatnosti Naziv delatnosti 2020. god ...

https://www.jpd.rs/downloads/spisak-delatnosti.pdf

2.099. 1.882. 1.737. 1.636. 127. Gajenje biljaka za pripremanje napitaka. 1.959. 1.756. 1.621. 1.526. 128. Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja.

pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-i-nacinu-vrsenja-kontrole-tehnicke-dokumentacije-prema-klasi-i-nameni-objekata.pdf

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. 2.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

http://www.lovackisavez.me/download/pravilnici-propisi/23.pdf

Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim pravilnikom. Član 2. Sokolarenje je ... NAPOMENA REDAKCIJE: Obrazac u PDF formatu možete preuzeti putem interneta klikom na sledeći ...

pravilnik o udzbenicima i izdavackoj delatnosti - VISER-u

https://www.viser.edu.rs/download/1531

Уџбеник је публикација која се у образовању користи као наставно средство. ... Електронски уџбеник је мултимедијална публикација која може да буде:.

pravilnik o udzbenicima i izdavackoj delatnosti - Viser

https://www.viser.edu.rs/download/1531

Уџбеник је публикација која се у образовању користи као наставно средство. ... Електронски уџбеник је мултимедијална публикација која може да буде:.

Uredba o uslovima i nacinu privlacenja direktnih investicija[1]

http://ras.gov.rs/uploads/2017/05/Uredba%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20privlacenja%20direktnih%20investicija.pdf

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija i ulaganja od posebnog značaja u skladu sa propisima kojima se ...

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja sa ... - CENSOR

http://censorba.org/wp-content/uploads/2018/11/odluka-domace-zivotinje.pdf

Golubovi. Član 4. Kućni ljubimci u smislu ove Odluke su psi, mačke, ukra- sne i egzotične ... pismonoše, golubovi visokoletači, i ukrasni golubovi. Golubovi se ...

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata ...

http://www.aod.rs/pdf/Uredba-o-nacinu-i-uslovima-izmirivanja-obaveza.pdf

3) državni poverilac jeste pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema subjektu ... Preuzimanje duga prema poveriocima vrši se ugovorom između Agencije i.

odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u ... - Novi Sad

https://www.novisad.rs/sites/default/files/odluka_o_uslovima_i_nacinu_organizovanja_poslova_u_vrsenju_komunalnih_delatnosti_isporuke_vode_i_uklanjanja_voda_59-16.pdf

tekstu: uklanjanje voda), kao delatnosti od opšteg interesa i uslovi za korišćenje komunalnih usluga isporuke vode i uklanjanja voda na teritoriji Grada Novog ...

Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita ... - Vlada TK

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MPU/2018/0_Uredba_o_uslovimanacinu_i_programu_za_polaganje_ispita_opceg_znanja_i_strucnog_ispita_za_kand.za_drz.sluzbu_Komplet.pdf

8 svi 2018 ... Ispit općeg znanja i stručni ispit polažu lica koja se kao kandidati za radna mjesta iz člana 10. ... državnog službenika posjeduju dovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave koja su ... b) dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog ... Tuzla, 08.05.2018. godine ...

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini ...

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeP/Odluka%20o%20nacinu%20i%20uslovima%20koriscenja%20sluzbenih%20vozila%20u%20svojini%20Opstine%20Herceg%20Novi.pdf

Ovlašćenje za korišćenje službenog vozila, za starješine organa i službi, ... Ugovor o korišćenju vozila, iz stava 3. ovog člana, zaključuje predsjednik Opštine.

Uputstvo o bližim tehničkim uslovima i načinu elektronskog potpisa ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/elektronsko_potpisivanje_uputstvo.pdf

16 апр 2009 ... Електронски потпис за XML документ је дефинисан у препоруци XML ... 5. MUPCA Gradjani. Sertifikaciono telo MUP Republike. Srbije. 6.

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeP/Odluka%20o%20nacinu%20i%20uslovima%20koriscenja%20sluzbenih%20vozila%20u%20svojini%20Opstine%20Herceg%20Novi.pdf

dnevno, u zemlji i inostranstvu, u skladu sa ovom odlukom. Starješine ... ovlašćenje za upravljanje službenim vozilom i zapisnik o primopredaji službenih vozila;.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini ...

http://www.mif.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=219339&rType=2&file=Uredba o uslovima i na%C4%8Dinu kori%C5%A1%C4%87enja prevoznih sredstava.pdf

organi i organizacije koji vrše javna ovlašćenja, čiji je osnivač Crna Gora. ... Za korišćenje službenog i drugog vozila, starješina organa ili drugo ovlašćeno lice ...

Odluka o uslovima i načinu isplate otpremnine ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeP/Odluka%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20isplate%20lok.sluzb.i%20namjestenika30012018.pdf

29 јан 2018 ... opredjeljena u usvojenom Budžetu opštine Herceg Novi za 2018. ... pismenog zahtjevu za sporazumni prestanak radnog odnosa pripada ... zarade prije sačinjavanja i potpisivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa ili ...

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/otvaranje_vodjenje_tekucih_racuna.pdf

55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и. 40/2015 ‒ одлука УС), ... О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОТВАРАЊА, ВОЂЕЊА. И ГАШЕЊА ... готовом новцу у складу са захтевом или уговором и гаси рачуне тог потрошача. ... платних услуга, према наменама плаћања. Пружалац ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.