Poreski bilans pb2

PORESKI BILANS

http://www.icarus.rs/pdf/pbn-1.pdf

2. A) PRIHODI OSTVARENI NA TRŢIŠTU. Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga. Prihodi od zakupnina. (Sedište). Obrazac PBN 1. (Firma - poslovno ime ...

Poreski bilans pb1

http://www.icarus.rs/pdf/pb-1.pdf

за који се подноси порески биланс, а у коме је та имовина отуђена, употребљена или је дошло до оштећења те имовине услед више силе. Порези ...

Poreski bilans pb2 - Mena.rS

http://www.mena.rs/cms/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&download=258&Itemid=76&lang=sr

делатности (у даљем тексту: обвезник) саставља порески биланс на Обрасцу ПБ 2 -. Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе ...

Obrazac PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/t_14730501-01.pdf

8. Огранак страног правног лица. 9. Друга правна лица која примењују контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. ПОРЕСКИ БИЛАНС.

Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/t_14730501-01.pdf

8. Огранак страног правног лица. 9. Друга правна лица која примењују контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. ПОРЕСКИ БИЛАНС.

Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za privredna lica

http://www.icarus.rs/pdf/bilans_stanja_bilans_uspeha_i_statisticki_aneks_za_privredna_lica.pdf

BILANS USPEHA u periodu od ______ do _______20___ godine. - u hiljadama dinara. Grupa racuna, racun. P O Z I C I J A. AOP. Napomena broj. I z n o s. 1. 2.

Bilans stanja i bilans usepha 31.03.2013 - Eurobank

https://www.eurobank.rs/upload/documents/Bilans_stanja_i_bilans_uspeha_31.03.2013.pdf

druga potrazivanja. A.IV Dati krediti i depoziti. BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2013. godine. Naziv pozicije. A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti.

Poreski postupak

https://akb.org.rs/wp-content/uploads/2019/10/Poreski-postupak-2019-10-10.pdf

1 јан 2000 ... 113 2537 BULJA T. NENAD. 011/3989-276 ... 121 4480 VASIĆ Ž. NENAD. 064/2623-913 ... 1180 7713 ČELENKOVIĆ M. BOJAN. 063/258-354.

Poreski tretman dava..

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/Poreski%20tretman%20davanja%20na%20koriscenje%20poslovnog%20prostora%20bez%20naknade.pdf

Порески третман промета услуге давања на коришћење пословног простора без накнаде који врши обвезник ПДВ. (Мишљење Министарства ...

Poreski tretman medj..

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/Poreski%20tretman%20medjunarodnog%20prevoza%20lica%20u%20vazdusnom%20saobracaju%20stranog%20prevoznika.pdf

ове услуге која се пружа продајом авио карата страног авио превозника. (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-2340/2008-04 од 12.1.2009.

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN GREŠKE

http://revizor.ief.rs/index.php/revizor/article/download/131/127/

obelodanjivanja, neadekvatnog ili nepotpunog obelodanjivanja značajnih računovodstvenih ... no značajne greške koja potiče iz perioda pre 01.01. prethodne.

PORESKI SISTEM FRANCUSKE REPUBLIKE

http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/PORESKI-SISTEM-FRANCUSKE-REPUBLIKE.pdf

Kljuĉne reĉi: Francuska Republika, porez, fiskalni sistem. UVOD. Poznato je da porezi predstavljaju najznaĉajniji oblik javnih prihoda u savremenim drţavama, ...

Podaci za identifikaciju 1.1. Poreski identfikacioni broj (PIB ...

http://www.toplanasubotica.co.rs/sites/default/files/dokumenti/ID_toplana_2019.pdf

Podaci o računu u banci. Naziv banke. Mesto. Broj tekućeg računa. 3.1. „Vojvođanska banka" a.d.. Novi Sad. 355-1002370-18. 3.2. „OTP banka Srbija" a.d..

Poreski aspekti likvidacije - Правни факултет

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/ilpgor/Aneks%201%20-%20Poreski%20aspekti%20likvidacije.pdf

законског заступника или без ликвидационог управника, а не региструје ... састави и извештај о спроведеној ликвидацији, затим писану изјаву да је ...

Obrazac PK 2 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u ...

https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_PK_2_-_Poreski_kredit_za_preduzetnike_b.pdf

Износ улагања у основна средства за која се признаје право на порески кредит (1-2). 4. Улагања извршена у развој која се у пореском периоду у којем.

Poštovani poreski obveznici - Uprava za indirektno

http://www.new.uino.gov.ba/get/7108

1 феб 2018 ... Ispod padajućeg menija, korisnik e‐portala ima informaciju o tome ... http://www.uino.gov.ba/b/Porezi/Usluge/PDV_prijava_izmjenjena.html.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreski kredit - Računovodstvo ...

https://aktivasistem.com/pravilnici/Pravilnik-O-Ostvarivanju-Prava-Na-Poreski-Kredit.pdf

PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period

http://www.pktatic.rs/cms_upload/pages/files/274_porezi_i_racunovodstvo_10_205x280_obrasci.pdf

добрима извршен другом обвезнику ПДВ. 3.5. Промет добара и услуга из области грађевинарства извршен другом обвезнику. ПДВ. 3.6. Промет добара ...

Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski ... - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/sites/default/files/media/obrasci/_popdv.pdf

ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник. ПДВ - прималац добара и услуга, осим из тач. 3а.1 и 3а.2, укључујући.

PKF poreski informator Profesionalno zvanje – novi ... - PKF Srbija

https://www.pkf.rs/pkf-poreski-informator-profesionalno-zvanje-novi-zakon-o-racunovodstvu-januar-2020/

1 јан 2020 ... razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika;. ‒ organizacija ... računovodstvenih usluga (Registar) za pravna lica i preduzetnike čija je pretežna ...

PORESKI UČINAK NA UKUPNI TROŠAK PLATE Uvod

http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2018-7/70-2018-7-25-Zloporubovic.pdf

Da bi se adekvatno prikazala formula za obračun bruto plate preko neto osnovice po- trebno je utvrditi preračun sa neto zarade na bruto zaradu, polazeći od ...

poreski i računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge

http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/tupos/tupos15/rad2.pdf

prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni. 2) Prateća ... rističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke ... Naziv i mesto aranžmana „A“ (Banja Vrujci 2014). 4.

1. POJAM I SUŠTINA JAVNIH PRIHODA 2. PORESKI SISTEM

https://pfk.edu.ba/v2/bs/studij/i-ciklus-dodiplomski-studij/iii-godina-studija/download/9502_7eabc0920f3fcc98b8d526a85f845b13

oporezivanja su isti i kod jedne i kod druge vrste poreza. ... namera u fiskalnom sistemu Srbije jeste usklađivanje visine akciza kod nas sa oblicima i visinama ...

Poreski tretman prometa dobara i usluga na osnovu ugovora o ...

https://www.advokatskakancelarija.com/files/misljenja-ministarstva-finansija/Poreski-tretman-prometa-dobara-i-usluga-na-osnovu-ugovora-o-zajednickoj-izgradnji.pdf

Порески третман промета добара и услуга који се врши на основу уговора о заједничкој изградњи, закљученог између привредног друштва које ...

Nerezidentni poreski obveznici mogu da podnesu ... - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2017/04/rs-kpmg-poreske-vesti-pdv-refakcija-april-2017.pdf

30 јун 2017 ... obračunava PDV. PDV refakcija je jedino moguća za poreske obveznike sa sedištem u zemljama s kojima Srbija ima reciprocitet, naime:.

Poreski nostyqSk podrazumeva skup, na zakonu otkri,anj e poreskih ...

http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat12417.pdf

(u) za rainje sa kojima se poreski obveznik pismeno ... podmiruje svoj poreski dug na radun potraLi,anla ... Prema zakonskim propisi ma zastarelost nasfupa za:.

Poresko pravo i poreski sistem - Fakultet za državne i evropske studije

http://www.fdes.me/wp-content/uploads/2014/06/SD-Poresko-pravo-i-poreski-sistem.pdf

predmeta. PORESKO PRAVO I PORESKI SISTEM. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova izborni. II. 5. 2 P 1 V. Studijski program za koje ...

BILANS USPEHA

http://www.praksa.rs/uploaded/7136_o_bu_pr.pdf

Nabavna vrednost prodate robe, utro{enog reprodukcionog materijala i ugra|enih rezervnih delova (r. br. 2. – r. br. 3.) 5. Zarade, naknade i ostali li~ni rashodi. 6.

Bilans voda Bilans voda

http://hikom.grf.bg.ac.rs/stari-sajt/web_stranice/KatZaHidr/Predmeti/InzHidrol/predavanja2015/2015_02_bilans.pdf

Granica sliva = vododelnica. ○ topografska. ○ hidrološka. ▫ Određuje se na osnovu topografskih karata ili digitalnih modela terena izlazni profil sliva.

BILANS STANJA

https://www.belex.rs/data/2014/05/00088155.pdf

31 дец 2013 ... izvesna, a kao što su potraživanja od opštinskih direkcija za ... Rashodi se priznaju u bilansu uspeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje ...

Prilog 2 - Bilans uspeha

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_2_-_Bilans_uspeha_ID_3633.pdf

БИЛАНС УСПЕХА за период од ______ до ______ 20____. године. - у хиљадама динара -. Група рачуна, рачун. ПОЗИЦИЈА. АОП. Напомена број. Износ.

bruto bilans 2018

http://www.bgpijace.rs/wp-content/uploads/2019/08/bruto-bilans-2018.pdf

Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Futura plus. Početno stanje. Promet. Ukupan promet. 042. Ucešce u kapitalu ost.pravnih lica i druge ...

Energetski bilans CG 2008

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=50471&rType=2&file=1198768291.pdf

ENERGETSKI BILANS CRNE GORE. ZA 2008. GODINU. Vlada Crne Gore. Ministarstvo za ekonomski razvoj. Podgorica, 27. decembar 2007. godine ...

BILANS TOKOVA GOTOVINE P O Z I C I J A

http://www.dep-ot.com/wp-content/uploads/2017/03/bilans%20tokova%20gotovine%202009.pdf

3. 4. A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH. AKTIVNOSTI. I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti. (302 do 304). 301. 2,548,553. 2,302,001. 1. Prilivi od kupaca i ...

Bilans uspeha - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/_10660101-01.pdf

БИЛАНС УСПЕХА за период од ______ до ______ 20___. године. -у хиљадама динара-. И з н о с. Група рачуна, рачун. П О З И Ц И Ј А. АОП. Напомена.

Bilans stanja - Halkbank

http://halkbank.rs/bilans-stanja.nspx

Образац БС. (у хиљадама динара). 1. 2. 4. 5. 7. АКТИВА. 00 без 002, 010, 025, 05 (осим 050 и 052), 060, 07, 085,. 196, 296, одговарајући део рачуна 009, ...

Prilog 1 - Bilans stanja

https://www.paragraf.rs/obrasci/Prilog_1_-_Bilans_stanja_ID_3469.pdf

БИЛАНС СТАЊА на дан _20 . године број. -у хиљадама динара-. Износ. Претходна година. Крајње стање | Почетно стање. 20. 1 01.01.20 . 6. 7. Група.

bilans uspjeha - Sberbank BH

https://www.sberbank.ba/upload/docs/oei_ba_30062017_bu_4Oy.pdf

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA. Prihodi od kamata. Rashodi od kamata. Neto prihodi od kamata (201-202). Neto rashodi od kamata (202-201). Prihodi ...

bilans stanja - Sberbank BH

https://www.sberbank.ba/upload/docs/obrazac_oei_ba_tabela_b_4Bh.pdf

Ispravka vrijednosti. Neto (3-4). Matični broj:65-02-0023-11. BILANS STANJA. Na dan 31.12.2017. godine. Iznos u KM. Naziv banke:Sberbank BH d.d. Sarajevo.

bilans stanja - aktiva - FIA

https://fia.ba/Upload/Dokumenti/Prilog%201%20Standardni%20izbor%20podataka-a72d352.pdf

BILANS STANJA - AKTIVA. Pozicija. A. STALNA IMOVINA (002 008 01 4 01 5 020 02 1 030 033). 001. I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007). 002.

t t t t t l KONSOLIDOVAI'{I BILANS USPEHA /j

https://www.belex.rs/data/2013/09/00085641.pdf

SIMPO AD VRANJE osnovana je 25.10.1963. godine kao Fabrika nameštaja «Sima. Pogačarević» ... sektor izvoza,. - komercijalna funkcija Fabrike nameštaja,.

Platni bilans - FREN

http://www.fren.org.rs/sites/default/files/qm/4_16.pdf

Platni bilans i spoljna trgovina. 4. Platni bilans i spoljna trgovina. U Q1 2019. zabeležen je deficit tekućeg računa u iznosu od 937 miliona evra, tj. 9,2% BDP-a.

Bilans stanja - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/_10437001-01.pdf

БИЛАНС СТАЊА на дан ______ 20___. године. -у хиљадама динара-. Износ. Претходна година. Група рачуна, рачун. П О З И Ц И Ј А. АОП. Напомена.

bilans stanja - Hotel Zlatibor

https://www.hotel-zlatibor.com/pdf/godisnji-izvestaj-2015.pdf

31 дец 2015 ... BILANS USPEHA. 0061. 0. 0. 0. 23 osim. 236 i 237. VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI. PLASMANI (0063 0064 0065 0066 0067). 0062.

(bilans) stanja - Privredna štampa

http://privrednastampa.ba/wp-content/uploads/2019/06/PO-I-VI-2019-3.pdf

30 lip 2019 ... obrasci polugodišnjih financijskih izvještaja moraju biti ovjereni ... Popunjavanje obrazaca. Obrasci se ... Bilans uspjeha (obrazac BU),.

Bilans stanja 2014 - KBV DATACOM

http://www.kbvdatacom.rs/images/finansijski_pokazatelji/2014_Bilans_stanja.pdf

https://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=27ab18a3-7cc8-4a8a-9926-c0b1706ca2bd&Nazive ...

Bilans uspjeha na dan: 30.09.2019. godine

https://www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_kontrola_banaka/pokazatelji/banke/bu/opp/0919ers_bu.pdf

30 сеп 2019 ... OBRAZAC BU. Bilans uspjeha na dan: 30.09.2019. godine. 02351242 ERSTE BANK AD PODGORICA. (EUR 000). Napomena: Objavljeni ...

4. Platni bilans i spoljna trgovina - FREN

https://www.fren.org.rs/sites/default/files/qm/T4_35.pdf

Platni bilans i spoljna trgovina. 4. Platni bilans i spoljna trgovina. U Q1 2018. godine deficit tekućeg računa iznosi 650 miliona evra, tj. 7,0% BDP-a, i niži je od.

Nerevidirani Bilans uspeha - Banca Intesa

https://www.bancaintesa.rs/upload/Nerevidirani_bilans_uspeha_30062019.pdf

30 јун 2019 ... Prilog 11. Milentija Popovića 7b, Beograd. Obrazac BU. BILANS USPEHA BANKE u periodu od 01.01. do 30.06.2019. Iznos u hiljadama dinara.

Energetski Bilans - Agjencia e Statistikave të Kosovës

https://ask.rks-gov.net/media/1237/energetski-bilans-k2-2015.pdf

Energetski Bilans K2 – 2015. 2. Skraćenice i znaci. K1 – Prvi kvartal. K2. – Drugi kvartal. K3. – Treći kvartal. K4. – Četvrti kvartal. DIS – Distribucija.

bruto bilans - - - - 01 12 - Aktivnosti Udruženja Isa-beg Ishaković

http://isabegishakovic.ba/wp-content/uploads/2018/02/Finansijski-izvje%C5%A1taj-za-2016.pdf

23.177,00. 17.415,71. 5.761,29. 0,00. Konto. 101008. TRANSAK.RACUN - BBI BANKA. 7.415,00. 7.415,00. 0,00. 0,00. Konto. 101900. PRELAZNI KONTO ...

Energetski bilans 2011 - Ministarstvo ekonomije

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=67146&rType=2&file=Energetski bilans 2011.pdf

15 дец 2010 ... Članom 13 Zakona utvrñeno je da se Energetski bilans sastoji od: 1) Bilansa električne energije, 2) Bilansa uglja, 3) Bilansa nafte, naftnih ...

porezni bilans - Porezna uprava Federacije BiH

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/7877d-obrazac-pb-800-a.pdf

POREZNI BILANS za period do. Obrazac PB-800-A. P o rezni o bveznik. Naziv. Prijemni pečat. Bosna i Hercegovina. Federacija Bosne i Hercegovine.

Bilans stanja i uspeha 31.03.2013 - Eurobank

https://www.eurobank.rs/upload/documents/Bilans_stanja_i_bilans_uspeha_31.03.2013.pdf

druga potrazivanja. A.IV Dati krediti i depoziti. BILANS STANJA sa stanjem na dan 31.03.2013. godine. Naziv pozicije. A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti.

bilans uspeha banke - Banca Intesa

https://www.bancaintesa.rs/upload/documents/fin_izvestaji/Nerevidirani31032017/Nerevidirani_bilans_uspeha_31.03.2017.pdf

BILANS USPEHA BANKE u periodu od 01.01. do 31.03.2017. AOP. Naziv pozicije. Iznos u hiljadama dinara. 1001 Prihodi od kamata. 5,500,229. 1002 Rashodi ...

3. energetski bilans - Министарство рударства и енергетике

http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/03%20Uputstvo%20za%20izradu%20energetskih%20bilansa%20u%20opstinama.pdf

Републике Србије2. Законом је такође дефинисано да се енергетска политика на локалном ... дрвеће, као што су врба и хибридни платан,. ▫ шумски ...

Bilans stanja - Komercijalna banka ad Podgorica

https://www.kombank.me/pdf/Bilans%20stanja%2030.09.2019..pdf

30 сеп 2019 ... Odložena poreska sredstva. 157. 14. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja. 1,808. 15. Ostala sredstva.

BILANS USPEHA BANKE za period 01.01.2018 - 30.06 ... - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/Bilans-uspeha-30.06.2018.pdf

30 јун 2018 ... vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha. 0. 1,248,097. VIII.2 Neto rashod po osnovu obezvredjivanja finansijskih sredstava koja se ne ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.