Pisanje diplomskog rada

Uputstvo za pisanje diplomskog rada

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2015/10/Uputstvo_za_pisanje_i_odbranu_Diplomskog_rada.pdf

Текстуална презентација дипломског рада. Важно је напоменути да број страница дипломског рада не утиче битно на његов квалитет и коначну оцену.

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

https://www.unizd.hr/LinkClick.aspx?fileticket=2XRogcJunDk%3D&tabid=2859

Prilikom pisanja diplomskog rada, u poopćenim se raspravama i primjerima ... Rad napisati prema predviđenoj orijentacijskoj strukturi koja treba odgovarati.

7a. Pisanje završnog diplomskog rada.pdf - Stranice predmeta

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/2906/mod_folder/content/0/7a.%20Pisanje%20zavr%C5%A1nog%20diplomskog%20rada.pdf?forcedownload=1

Imajte na umu da je za pisanje kvalitetnog diplomskog rada potrebno vreme. Stoga je ... pojavu ili na primer, da se unapredi neki društveni ili ekonomski proces.

Upute za pisanje diplomskog rada - Prehrambeno tehnološki ...

http://www.ptfos.hr/images/dokumenti/studenti/Odluke-pravilnici-upute/Upute/ptf_upute_za_diplomske_radove_iii_2016.pdf

PTFOS. Upute za pisanje, ocjenu i obranu diplomskih radova. 2. Svaki od dolje narednih uvodnih dijelova diplomskog rada označenih rimskim brojevima (I. – VI.) ...

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split - Sveučilište u Splitu

https://www.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2014/06/UPUTE-ZA-PISANJE-DIPLOMSKOG-RADA.pdf

UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA. NASLOV diplomskog rada treba biti kratak i jasan, a iz njega mora biti vidljiva problematika rada. Treba izbjegavati ...

sveučilište rijeci tehnički fakultet upute za pisanje diplomskog rada

http://www.riteh.uniri.hr/media/filer_public/0b/29/0b291060-da0c-457a-8104-c03891986e54/upute_za_pisanje_diplomskog_rada.pdf

STRUKTURA DIPLOMSKOG RADA. Diplomski rad je samostalan stručni rad u kojem student pod vodstvom mentora obrađuje izabranu temu. Izradom ...

uputstvo za pisanje diplomskog rada - Mašinski fakultet Mostar UNMO

https://mf.unmo.ba/media/1226/uputstvo_za_pisanje_diplomskog_rada.pdf

4) Uvod - temu završnog - diplomskog rada na temelju dostupne literature smjestiti u šire područje struke. ... Završni - diplomski rad se piše na računaru u ...

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

http://api.puskice.org/files/show/464

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

6 EKSPERIMENTALNI DIO DIPLOMSKOG RADA

https://www.sfsb.unios.hr/kth/zavar/pk_dipl2/4.pdf

Poliranje ne smije trajati suviše dugo zbog toga što mekši konstituanti ... isključivo granice zrna metala ili legura dok se pojedina zrna ne razlikuju po boji.

Predložak diplomskog rada

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ptfos:164/datastream/PDF/view

Ključne riječi: kuhani sir, kemijski sastav, senzorska svojstva, tekstura i boja sira. Rad sadrži: 58 ... glavnih predstavnika takvog sira je Halloumi. On je polutvrdi ...

Uputstvo za izradu diplomskog rada

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/kulturno_nasledje/kult_bojana_diplomski.pdf

Саставни део дипломског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

Predložak za izradu diplomskog rada

https://bib.irb.hr/datoteka/711917.DiplomskiRad.pdf

30 lip 2014 ... infrastruktura prostornih podataka, Zg Geoportal. City of Zagreb Spatial ... Prostorni podaci se odnose na podatke koje je moguće povezati s lokacijom na zemljinoj ... Digitalni ortofoto Grada Zagreba. • Topografska ... topografska osnova, prostorni plan Grada Zagreba, Detaljniji planovi te Prostorne jedinice.

Upute za izradu diplomskog rada

https://www.ffri.uniri.hr/files/dokumentiodsjeka/PU/Upute-diplomski.pdf

Izgled diplomskog rada definiran je Či. 9 Pravilnika o diplomskom radu FF: Diplomski rad je otisnut računalnim pisačem na papiru formata A4 (21 x 29,7 cm).

Preporuke za izradu diplomskog rada

http://ae.polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/Preporuke-za-izradu-diplomskog-rada.pdf

Delovi diplomskog rada: Naslovna strana. Sadržaj rada /odeljci, tabele i grafikoni ... /. Rad. 1. Uvod. 2. Predmet i cilj istaživanja. 3. Izvori podataka i metod rada.

Upute za izradu diplomskog rada.pdf - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/793/9738/file/Upute%20za%20izradu%20diplomskog%20rada.pdf

Izjavljujem da je ovaj diplomski rad izvorni rezultat mojeg rada te da se ... Prezentacija izvrsno strukturirana s kratkim uvodom koji postavlja temelje za.

Upute za izradu diplomskog rada - PFRI

https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/dokumenti/Upute_za_izradu_diplomskoga_rada_2017.pdf

Primjer 4. Izgled CD-a diplomskog rada. Sveučilište u Rijeci. Pomorski fakultet u Rijeci. Ime i prezime studenta/studentice. Naslov rada. Naznaka „diplomski rad“.

procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum

http://fzp.singidunum.ac.rs/files/akti/Pravilnik%20o%20nacinu%20i%20postupku%20pripreme%20i%20odbrane%20diplomskog%20rada.pdf

Naslovna strana sadrži osnovne podatke kao što su Univerzitet Singidunum: Poslovni fakultet, Diplomski rad, Naziv predmeta iz koga je uzet, Naslov rada, Ime ...

upute za izradu diplomskog rada - FERIT-a

https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/dodiplomski/upute_za_izradu_diplomskog_rada.pdf

zadatka u ostalim primjercima). 1.2. Sadržaj diplomskog rada s naslovima poglavlja i potpoglavlja, pri čemu su početne stranice poglavlja i potpoglavlja upisane ...

Upute za izradu diplomskog rada - UniZd

https://www.unizd.hr/LinkClick.aspx?fileticket=7T_KaRwtInY%3D&tabid=741&portalid=12&mid=9589

Izgled diplomskog rada. • Diplomski rad treba slijediti ... Na prvoj stranici diplomskog rada treba navesti naziv sveučilišta, odjela i studija, ime i prezime studenta ...

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - Ekonomski ...

http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/Prirucnici/Uputstvo_za_izradu_seminarskog_i_diplomskog_rada.pdf

Literatura. 14. 5. PISANJE TEKSTA I TEHNIČKA OBRADA RADA. 15. 5.1. Korice i naslovna ... Iz tog razloga seminarski rad treba shvatiti, između ostalog, i kao.

Predložak diplomskog rada - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

https://repozitorij.ptfos.hr/islandora/object/ptfos:1202/datastream/PDF/view

28 ruj 2017 ... Preporučuje se dijeta s 1000 - 1350 kcal (za žene najbolje oko 1200 - 1350 kcal/dan), uz ... potrebnih kalorija (Mandid, 2014; Vrca Botica i sur., 2012). ... redukcijski jelovnik od 14 dana iznosi 994,6 kcal/dan, a najviši 1172,1 ...

naputci za oblikovanje i opremu diplomskog rada - Sveučilište u ...

http://www.unidu.hr/datoteke/141izb/NAPUTCI_ZA_OBLIKOVANJE_I_OPREMU_DIPLOMSKOG_RADA.pdf

Diplomski rad mora sadržavati sljedeće podatke: Na omotu (tvrdi uvez):. 1. Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju. 2. Ime i prezime ...

Hodogram izrade, predaje i obrane diplomskog rada

https://www.sfzg.unizg.hr/_download/repository/Hodogram_izrade_diplomskog_rada_02.04.2019.pdf

Hodogram izrade, predaje i obrane diplomskog rada. 1. Izabrati mentora i temu diplomskog rada. Ukoliko je diplomski rad znanstevno-istraživački ili prikaz ...

Pravilnik o izradi diplomskog rada - VPTS Doboj

http://www.vpts-doboj.info/dokumenti/pravilnik_o_izradi_diplomskog_rada.pdf

Završni, diplomski ispit se sastoji od izrade i odbrane diplomskog rada. Student ... literature, razrade teme, prezentacije rezultata istraživanja i odbrane rada.

PREDLOG TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA IZ PREDMETA ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/poslovanje_turistickih_agencija/teme_diplomski_pos_tu_age.pdf

Argus tours, Beograd). 2. Promocija i propaganda turističkih aranžmana: analiza kataloga... (npr. 'Leto 2010') turističke agencije... (npr. Kon Tiki travel, Beograd).

uputstvo za izradu diplomskog rada sveučilište / univerzitet

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/Uputstvo%20za%20izradu%20diplomskog%20rada%202.pdf

Diplomski rad je samostalno, kvalitetno stručno, pismeno djelo studenta u kojem pod ... problemom istraživanja, a adekvatna je ona hipoteza koja je potvrdiva ili provjerljiva ... stručne i naučne metode koje će koristiti pri izradi diplomskog rada.

Izrada power point prezentacije (DIPLOMSKOG RADA)

https://tfb.ba/repozitorij/1/dokumenti/pravilnici/UputePrezentacijaDipl.pdf?stavkaId=5&mid=pr

Uvježbavati prezentaciju kako bi bila u okvirima planiranog vremena. (poželjno je ... Ako to sadržaj diplomskog rada zahtijeva po potrebi se može napraviti više.

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/Prirucnici/Uputstvo_za_izradu_seminarskog_i_diplomskog_rada.pdf

seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ... pisanja.2 Izradom seminarskog rada student stiče prva iskustva u pisanju stručnih i.

Pravilnik o izradi završnog/diplomskog rada i polaganju ... - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izradi_zavrsnog_diplomskog_rada_za_web%5B2%5D.pdf

17 pro 2018 ... obveza, izradom zavrsnog/diplomskog rada i javnim polaganjem zavrsnog/diplomskog ... obranu zavrsnog/diplomskog rada na jednom od svjetskih jezika na temelju zahtjeva studenta i uz ... Prva stranica sadrzi sljedece:.

pravila pisanja diplomskog rada - Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18327/objava_5249/fajlovi/OSNOVNA%20PRAVILA%20PISANJA%20DIPLOMSKOG%20RADA%20_1_.pdf

Sadrţaj rada obrađuje se kroz poglavlja: 1. Uvod; 2. Sadrţaj; 3. Tekst rada, podijeljen u logična poglavlja i potpoglavlja. Na kraju rada daju se zaključci, popis ...

Uputstvo za izradu diplomskog rada - Економски факултет у Нишу

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/OBRASCI/Diplomski-Uputstvo.pdf

29 феб 2016 ... факултет, наслов рада, дипломски рад, име кандидата и број индекса, име ... примери) до којих је студент дошао обрађујући задату тему. ... Радови у зборницима са конференција: Презиме, име аутора, (година ...

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

http://pf.sum.ba/images/preuzimanje/ISS/Tehnike-upute-za-diplomske-i-seminarske-radove_PF.pdf

Prijava diplomskog rada u Studentskoj sluţbi moţe se napraviti tek pošto je student poloţio sve ispite predviĊene nastavnim planom. 3. IZGLED I STRUKTURA ...

upute za oblikovanje diplomskog rada - Filozofski fakultet Osijek

https://www.ffos.unios.hr/download/upute-za-oblikovanje-diplomskog-rada-2015.pdf

UPUTE ZA OBLIKOVANJE DIPLOMSKOG RADA. ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU. 2. Formalni je izgled prve, ...

DIPLOMSKI STUDIJ Upute za izradu diplomskog rada - Agronomski ...

http://www.agr.unizg.hr/multimedia/nastava/ms_dipl_rad_upute_20190410.pdf

10 tra 2019 ... Prezentacija rada). 1.1. Akademska čestitost. Plagiranje = Krađa autorstva. Plagiranje u diplomskom radu je prikazivanje tuđih tekstova, slika ili ...

Uputstvo za izradu seminarskog/diplomskog rada - Visoka turistička ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/sem_sel_oblici_uputstvo.pdf

Za dogovor obratiti se stručnom saradniku ili profesoru. ... Seminarski/diplomski rad potrebno je napisati u WORD-u. ... kako domaćem tako i međunarodnom.

Uputstvo za pisanje rada

https://unvi.edu.ba/Files/UPUSTVO%20ZA%20IZRADU%20RADOVA.pdf

Apstrakt (TNR 9pt italic): Dužina apstrakta maksimalno 8 redova, font TNR 9 points, italic, justified. Podebljati (boldirati) samo riječ “apstrakt”, a ne cijeli tekst ...

Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Tehnicke_upute_za_pisanje_seminarskog_rada.pdf

TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG ILI MATURALNOG RADA ... Naslovna je stranica prva stranica rada i nikada se ne označava rednim brojem.

pisanje znanstvenog rada - UniZd

http://www.unizd.hr/Portals/4/nastavni_mat/1_godina/metodologija/PISANJE_ZNANSTVENOG_RADA.pdf

Naslov,. – Abstrakt (Sažetak), ... Diskusiju i Sažetak je obično najlakše napisati na kraju. • Literaturu ... pisanjem ostalih poglavlja (kako koju referencu uvrstite u.

Uputstvo za pisanje maturskog rada

http://www.e-gimnazija.org/dokumenti/uputstvo-za-pisanje-maturskog-rada-e-gimnazija-net.pdf

Свака фаза у изради матурског рада (прикупљање ... Изглед матурских радова је стандардизован и мора бити испоштован сваки део овог упутства, ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

http://www.pfos.hr/upload/documents/UPUTE%20ZA%20PISANJE%20SEMINARSKOG%20RADA.pdf

Seminarski rad treba biti napisan (tekst, tablice, slike) na najmanje deset stranica. (Times New Roman, veličina slova 12, jednostruki prored). Tablice i slike ...

Vježba 1. Pisanje seminarskog rada

http://skpu.unipu.hr/uploads/files/Pisanje_seminarskog_rada_2.pdf

I ova stranica piše se fontom 14, vidi primjer unutrašnje stranice u dodatku II. 2.6. Kompozicija rada. Seminarski rad, za razliku od nekih kraćih formi poput eseja, ...

SMJERNICE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20708/objava_54282/fajlovi/III%20Pravila%20pisanja%20SEM_R%20op%C5%A1ta.pdf

pravila akademskog pisanja (adekvatno definisanje teme i problema istraživanja, pravilna struktura rada, ispravno citiranje, korišćenje relevantnih izvora ...

GYMKO UPUTSTVO ZA PISANJE MATURSKOG RADA

http://tehnickaskola.cuprija.edu.rs/wp-content/uploads/2018/02/UPUTSTVO-ZA-PISANJE-MATURSKOG-RADA.pdf

Део матурског испита поред Српског језика (писмени) и Изборног ... Теме за матурски рад, на предлог стручних актива, односно већа, утврђује.

Uputstvo za pisanje apstrakta magistarskog rada

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1249/objava_1561/fajlovi/uputstvo_za_pisanje_apstrakta_magistarskog_rada.pdf

UpulSlvo za pisanje apstrakta. Apstrakt treba da sadr~~. ~rpdm,,,! IS!la'~I'/cll'la tlkra,ko (prvi pasus J primjerlJ dolje). 2 Meiodc'oglju islrairianlia ukratko (drugi ...

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA - TEKST NASLOVA JE ...

http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~yunginfo/files/uputstvo_autorima.pdf

Apstrakt: Tekst apstrakta na srpskom jeziku do 200 reči/20 redova. Font je Times New Roman 10 pt italic. ... Fontovi kao za apstrakt na srpskom jeziku. 2.

Uputstvo za pisanje stručnog rada - uuzurs

https://www.uuzurs.rs/wp-content/uploads/2018/10/uputstvo-za-pisanje-strucnog-rada-za-sajt.pdf

Apstrakt/Sažetak ... Apstrakt. Uz originalni Rad, saopštenje ili pregled iz litera- ture treba priložiti na ... Uvod rada se piše jasno, sažeto, uz navođenje su-.

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

https://vsmti.hr/wp-content/uploads/2017/10/UPUTE-ZA-PRIPREMU-I-PISANJE-SEMINARSKOG-RADA-2017.pdf

Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu određene teme koju izabire sam ... osnovni okvir za pristupanje prikupljanju literature koju student namjerava koristiti pri pisanju ... Izvor: Jezična putovnica – obrazac i uputstva europass1.

Uputstvo za pisanje prijave i master rada

http://www.csm-fpn.org/wp-content/uploads/2011/10/FPN-Uputstvo-za-pisanje-prijave-i-master-rada.pdf

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА. Београд, Јове Илића 165, тел. 011 309 29 99 факс 011 249 15 01 е-‐маил: [email protected] www.fpn.bg.ac.rs. 1.

Smjernice za pisanje seminarskog rada - UniZd

http://www.unizd.hr/portals/32/docs/smjernice%20-%20seminarski%20rad.pdf

6 ožu 2012 ... Seminarski rad se sastoji od UVODA u kojem se, kako je ranije objašnjeno, navodi općenita motivacija za istraživanje, cilj rada te uvod u sam ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA STRUKTURA ...

https://iz.unizd.hr/Portals/70/docs_stari_web/Obrasci%20i%20upute/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada-14-15.pdf

29 sij 2015 ... 3. naziv vrste rada (seminarski rad) ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka. 4. na dnu naslovne stranice potrebno je napisati ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je ...

https://etno.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/11/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada.pdf

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom ... Zaključak. 6. Sažetak (sažetak rada u kojem se izdvajaju najznačajniji dijelovi ...

Uputstvo za autore za pisanje preglednog rada - XII International ...

http://symposium.ikbks.com/uputstvo-za-autore-srpski-pregledni.pdf

Pregledni rad treba da sadrži sledeća poglavlja sa jednostubačnim razmakom ... bold, ispod naslova navode se autori u Times New Roman 11 italic, primer:.

upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada - EFZG

http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/dokumenti/efzg_diplomski_seminarski_upute.pdf

Vanjska ili omotna stranica i naslovna stranica diplomskoga rada.... 6 ... Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. ... nekih dijelova iz obrasca za country notebook kojeg predlažu autori Cateora i Graham u knjizi.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

http://os-stari-jankovci.skole.hr/upload/os-stari-jankovci/images/static3/769/attachment/UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKOG_RADA.pdf

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

uputstvo za pisanje istraživačkog rada - Filozofski fakultet

https://www.f.bg.ac.rs/files/psihologija/ps_istr_uputstvo_za_pisanje_rada.pdf

vaš istraživački rad. Zaključak ne treba da bude detaljno prepričavanje rezultata. Dajte kratak rezime onoga što je dobijeno i stavite ga u širi kontekst, povežite ...

UPUTE ZA PISANJE MATURSKOG RADA S obzirom da matura ...

https://smsjezero.edu.ba/images/dokumenti/UPUTSTVO-ZA-IZRADU-MATURSKOG-RADA.pdf

UPUTE ZA PISANJE MATURSKOG RADA. S obzirom da matura predstavlja ispit zrelosti, maturski rad bi trebao da predstavlja jedan ozbiljan stručni rad kojim ...

Uputstvo za autore za pisanje originalnog naučnog rada

http://symposium.ikbks.com/uputstvo-za-autore-srpski-originalni.pdf

Acknowledgment - Zahvalnica, primer: Research was financed by the Ministry of Science and Technological. Development, Republic of Serbia, project TR 6885.

Uputstvo za pisanje rada u casopisu polj-tehnika

http://147.91.222.221/bitstream/handle/123456789/2038/2%20Mahendran%20Radhakrishnan%20-%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Nov 2015 ... Univerzitet u Beogradu. Poljoprivredni fakultet. Institut za poljoprivrednu tehniku. Naučni časopis. POLJOPRIVREDNA TEHNIKA. Godina XLI.

uputstvo za izradu diplomskog rada - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/UPUTSTVO_diplomski_rad.pdf

PISANJE DIPLOMSKOG RADA. 11.1. Pisanje teksta. Pisanje teksta znanstvenog i stručnog djela (i svakog pisanog djela) je najsloţeniji, najteţi i najodgovorniji ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu

https://etno.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/11/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada.pdf

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom ... napravite i priložite popis kratica na kraju seminarskog rada (primjer najčešće ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.