Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Izrada listi indikatora sumnjivih transakcija specifičnih za pranje ...

http://msb.gov.ba/PDF/130320192.pdf

specifičnih za pranje novca iz ovih krivičnih ... Dopunjena lista postojećih indikatora, izvršene ... Veći stepen znanja i brže prepoznavanje sumnjivih transakcija.

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa FT

http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/2009_direktiva---indikatori-za-prepoznavanje-sumnjivih-aktivnosti-u-vezi-sa-ft-lat.pdf

21 феб 2018 ... dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma. Izmenjena i dopunjena lista indikatora ...

Magistarski rad REŠAVANJE SPORNIH I SUMNJIVIH ... - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42345-resavanje-spornih-i-sumnjivih-potrazivanja-u-bankama-u-zemljama-u-tranziciji-sa-posebnim-osvrtom-na-srbiju/2493

Ključne reči: bankarstvo, banke, transformacije, krediti, workout,. ... banka), Raiffeisenbank Jugoslavija, Alpha Bank AE (Beogradska afilijacija), HVB banka ... kreditnih linija dobavljača, refinansiranje kredita druge banke, pokriće gubitaka,.

korelaciona analiza indikatora regionalne konkurentnosti

http://horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_3/SR/Darko_Vukovic.pdf

17 дец 2013 ... Ključne reči: regionalna konkurentnost, indikatori regionalne konkurentnosti, korelaciona analiza indikatora regionalne konkurentnosti.

izveštaj o monitoringu programskih šema rtv i rts, kao indikatora ...

http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2019/03/Izvestaj-o-monitoringu-programskih-sema-Radio-televizije-Vojvodine-i-Radio-televizije-Srbije-oktobar-2015.pdf

reklama nije uračunata samopromocija, najava programa, niti pozivi za saradnju u oblasti digitalizacije ili za pomoć izbeglicama18. Javni servisi imaju pravo na ...

model za procenu kljucnih indikatora performansi i kvaliteta ... - CQM

http://www.cqm.rs/2013/cd1/pdf/40/35.pdf

organizaciju srednje veličine i ključni pokazatelji performansi su definisani za sve ... strategije, upravljanje kvalitetom, fazi skupovi,ključni indikatori performansi.

Definisanje ključnih indikatora performansi - skripta - MNG Centar

http://www.mngcentar.com/site/FileContent/Resource/BazaZnanja/PoslVest/Fajlovi/SkriptaKPI.pdf

nedeljnom kao ključni indikatori performansi. Razdvajanje ključnih indikatora rezultata od ostalih mera ima veliki uticaj na izveštavanje, u smislu da razdvajamo ...

značaj pojedinih indikatora poslovanja određenim grupama ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-5458/2014/2217-54581401019V.pdf

31 мар 2014 ... Ključne reči: finansijska analiza / finansijski izveštaj / racio analiza / ... Suština definisanja pojma analize finansijskih izveštaja u funkciji ...

Važnost bioloških indikatora u kontroli parne sterilizacije - Dr Med ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:316/datastream/PDF/view

Ključne riječi: parna sterilizacija, autoklav, biološki indikatori, Geobacillus ... rabe se kao testni mikroorganizmi za kontrolu te vrste sterilizacije. Za različite.

Razvoj i implementacija ključnih indikatora performansi ... - trend 2020

http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2011/radovi/A4-1/A4.1-10.pdf

Ključni indikatori performansi (eng. Key performance indicators KPI) su jedinice za merenje performanse industrijskog postrojenja ili njegovog pojedinačnog ...

AUTENTIKACIJA KOD ONLINE KREDITNIH TRANSAKCIJA

http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/SYMORG-Proceedings-2006.pdf

Sadržaj: Najveći problem online transakcija je njihova zaštita. ... tek dolaze u Republici Srbiji nakon pojave servisa http://adwords.google.com na srpskom jeziku. ... Theory - APT) i reprezentativni Lucas-ov model (Agent Asset-Pricing Model). ... ekonomski vijek investicionog proekta, on favorizuje što brži povratak uloženih ...

PDV kod prekograničnih transakcija – isporuke u ... - Hrvatski izvoznici

https://www.hrvatski-izvoznici.hr/Cms_Data/Contents/hiz/Folders/dokumenti/10konvencija/~contents/T88JYXWUCJZNDDYW/3-u-turn-10konvencija.pdf

Karakteristika isporuke u nizu: samo jedna otprema (od inicijalnog isporučitelja krajnjem kupcu) ali se svaka pojedina transakcija smatra isporukom dobara u ...

Sistem Izveštavanja Međunarodnih Transakcija Verzija 3.0 - BQK

https://bqk-kos.org/repository/docs/Sistem_Izvestavanja_Medunarodnih_Transakcija.pdf

Sistem Izveštavanja o Međunarodnim Transakcija - Obrazac 9 CBK-a.” ... Stamp / Pečat. Country ... Razjašnjive informacije za popunjavanje Naloga za Isplatu.

Preporuke za prijavljivanje sumnjivh transakcija, poznavanja i ...

http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/630_122_preporuke-za-prijavljivanje-sumnjivih-transakcija.pdf

које се врши плаћање (уговор и фактура) не може се утврдити врста и ... пословног поступања клијента (регистрација предузећа, предузетника, и сл.).

Terminski plan izvršenja platnih transakcija - RBA

https://www.rba.hr/documents/20182/75115/Terminski plan izvr%C5%A1enja platnih transakcija/b4dcab9c-ace8-dc37-b926-994a83961ea3?version=1.2

KUNSKI PLATNI PROMET - NACIONALNE PLATNE. TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ... poslovnice koje rade subotom do 08:00 h isti dan isti dan.

Pregled tretmana transakcija za potrebe izvješća TRANS-INO-M

http://old.hnb.hr/propisi/platne-transakcije-ino/h-trans-ino-m.pdf

Banka nalogodavatelja. Valuta. Račun. Korisnik. Banka korisnika. Banka naplate = ... Tekući računi u inozemstvu i u RH su tekući računi domaćih banaka u ...

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija ... - AIK Banka

https://www.aikbanka.rs/media/Terminski_plan_prijema_i_izvr%C5%A1enja_platnih_transakcija_fizickih_lica_od_22.10.2018.pdf

Vreme prijema naloga ... *Banka odbija platni nalog za INSTANT plaćanje, ukoliko nema raspoloživog salda na računu, prilikom provere da li nalog ispunjava ...

Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija

https://www.voban.rs/media/3340/terminski-plan-izvrsenja.pdf

trenutak kada je Banka primila platni nalog ili dan koji je ugovoren između Banke i Klijenta za ... Radno vreme filijala objavljeno na sajtu www.voban.rs i ... Devizni platni promet – bezgotovinski prenos novčanih sredstava u EUR i USD, kao i ...

Zahtev za izdavanje kopija plana, posedovnog lista, lista nepokretnosti

http://www.e-belgrade.net/pregled/dokument.pdf/48

9 апр 2014 ... rgz 2008rgz 2008 • D: ekpanoramasajtizmeneobrazac 02 - zahtev izdavanje kopija plana - posedovnog lista - lista nepokretnosti.doc ...

Zahtev za izdavanje kopije plana, prepisa posedovnog lista i lista ...

http://www.ifinance.rs/wp-content/uploads/2016/01/Zahtev-za-izdavanje-kopije-plana-prepisa-posedovnog-lista-i-lista-nepokretnosti.pdf

rgz 2008rgz 2008 • /Users/Vladimir/Downloads/Zahtev-za-izdavanje-kopije-plana-posedovnog-lista-lista-nepokretnosti.doc • 02.01.2016 • 9:03 po podne1/1.

Terminski plan za prijem i izvršenje platnih transakcija pravnih lica i ...

https://www.kombank.com/sr/privreda/platni-promet/terminski-plan-za-prijem-i-izvrsenje-platnih-transakcija

1 окт 2015 ... Domaći platni promet ... Vreme prijema naloga je momenat kada se, u skladu sa Terminskim planom, smatra da je Banka primila platni nalog.

Terminski planovi prijema i izvršenja platnih transakcija - Mobi Banka

https://www.mobibanka.rs/static/file/Terminski%20plan%20pravna%20lica.pdf

Vreme prijema naloga. Vreme izvršenja naloga ... *IPS: platni sistem Narodne banke Srbije - Instant Payments System (IPS) koji prima i izvršava platne naloge ...

Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija ... - Mobi Banka

https://www.mobibanka.rs/static/file/Terminski%20plan%20prijema%20-%20fizicka%20lica.pdf

12 окт 2019 ... kliring sistem NBS. Do 18h ili do kraja dana RTGS i kliringa NBS. Istog poslovnog dana. *IPS: platni sistem Narodne banke Srbije - Instant ...

3. Grafički elementi Večernjeg lista i Jutarnjeg lista

http://eprints.grf.unizg.hr/2355/1/Z594_Pecek_Karmela.pdf

U radu se obrađuju dvoje hrvatske dnevne novine - Jutarnji list i Večernji list. Cilj je analiza njihovih vizualnih identiteta i usporedba čimbenika koji čine njihovu ...

LISTA DE DNI LLEGADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 LISTA DE ...

http://www.consulado.pe/es/Paterson/Documents/ListaDNI/DNIs2019.pdf

23 Dic 2019 ... STEFANY KASSANDRA. 29 GOMEZ. BLACIDO. ANA MARIA. 30 GOMEZ ... ROBERTO RANDU. 24 CASTELLANOS. VELAZCO. SILVIA ROSA.

Softver za prepoznavanje lica

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5202/1/Lucija%20Urek%20-%20Diplomski%20rad,finalna%20verzija.pdf

Prepoznavanje kao funkcija dostupnih prostornih rezolucija . ... ovalnog oblika kao prikladan predložak za detektiranje lica u početnim fazama sustava koji.

PREPOZNAVANJE OTISKA PRSTA

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_7446/objava_21244/fajlovi/Prepoznavenje%20otiska%20prsta.pdf

Uopšte uzevši otisak prsta sadrži oko 100 karakterističnih detalja. Dio otiska koji se obuhvata skenerom ima između 30 i 40 karakterističnih detalja. U evropskim ...

Softver za prepoznavanje lica - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5202/1/Lucija%20Urek%20-%20Diplomski%20rad,finalna%20verzija.pdf

Prepoznavanje kao funkcija dostupnih prostornih rezolucija . ... ovalnog oblika kao prikladan predložak za detektiranje lica u početnim fazama sustava koji.

Šta je prepoznavanje oblika? - Project-Benefit

https://www.project-benefit.eu/eplatform/dokumenti/34/04-Razlaganje%20na%20glavne%20komponente%20%28PCA%29%20i%20linearna%20diskriminantna%20analiza%20%28LDA%29.pdf

Smanjenje dimenzionalnosti pomodu PCA. Optimalna* aproksimacija slučajnog vektora x∈ℝN na osnovu linearne kombinacije M (M < N) ortonormalnih ...

PREPOZNAVANJE LICA-istovremeno tri okrivljena

http://sudovi.me/files/L29zaG4vZG9jLzM3MTAucGRm=

sugestija, pa i autosugestija kod svjedoka,a u konkretnom slučaju je postupljeno suprotno navedenom smislu zakonske odbrebe čl.103 ZKP-a jer osim što ...

Prepoznavanje bolesti medonosne pčele

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/Zdravlje_zivotinja/p%C4%8Dele%20i%20bumbari/BRO%C5%A0URA%20O%20P%C4%8CELINJIM%20BOLESTIMA.PDF

pčelinjem leglu i/ili odraslim pčelama koje upućuju na sumnju o prisutnosti bolesti. ... bolesti. Budući su spore uzročnika rasprostranjene u pčelinjaku, sprečavanje i ... biološko-uzgojnog stanja smještene u suhim košnicama s osigu- ... obvezna prijava sumnje na bolest ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na pod- ručju gdje ...

Aktivna lista lijekova (A lista) - ZZO USK-a.

https://zzousk.ba/images/baneri/PDF/Aktivna_lista_lijekova_A_lista.pdf

27 ruj 2019 ... kutija 20 film tableta 150 mg Lek Ljubljana, ... LEK farmaceutska družba d.d.. 0.79. 5.41 100.00. 31 A02BC02053 ... 905 N06AB06060 Sidata.

Lista 1 LISTA E PMB-ve TE REGJISTRUARA PER T'U IMPORTUAR ...

https://ekomjedisi.files.wordpress.com/2014/04/lista-progresive-pmb-ve-gusht-2013.pdf

Fungicid Zenith CropSciences Bulgaria Ltd 441 16/03/2012. 8. AKTELLIC 50 ... Boscalid. Fungicid. BASF. 53 12/02/2008. 45. CAPTAN 80 WG. Captan. Fungicid.

automatsko prepoznavanje i normalizacija vremenskih ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15094/bdef:Content/download

normalizaciju vremenskih izraza u tekstovima srpskog jezika. Zahvaljujuci po ... skog jezika. Vremenski izrazi, kao fraze prirodnog jezika koje se direktno odnose.

Pronalaženje, prepoznavanje i pra´cenje razdjelne linije iz ...

http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/project/pubs/palasek10bs.pdf

Time cemo postici paralelnost i konstantnu udaljenost linija na cesti i tako olakšati daljnju analizu ... (-533,0) (605,0) (309,296) 7 20 fixed:ipv-panasonic-720".

Prepoznavanje osjećaja u osoba s autizmom i Ašpergerovim ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:505/datastream/PDF/view

Aspergerov sindrom, prepoznavanje osjećaja i djeca, dobili smo ukupno 26 ... su pokazala da već u drugoj polovici prve godine mogu biti prisutni simptomi.

Prepoznavanje rizika, prevencija dekubitalne ulceracije

http://www.ikvbd.com/wp-content/uploads/2017/09/Prepoznavanje-rizika-prevencija-dekubitalne-ulceracije.pdf

Epitelijalne ćelije. •. Rastresito vezivno tkivo (kolagena vlakna, fibroblasti, makrofage, limfociti), krvni i limfni sudovi, nervni završeci, egzokrine žlezde.. •.

KST-1-3 Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2018/radovi/KST-1/KST-1-3.pdf

... koju čine snimci za dve vrste gitare i klavir, oba tipa akorda kako durski tako i ... Snimljeni su durski i molski akordi na gitari za oktavu 3 i oktavu 4. Snimanje je ...

razumijevanje prirode darovitosti i prepoznavanje u vrtiću

https://repozitorij.ufzg.unizg.hr/islandora/object/ufzg:80/datastream/PDF/view

svojim zamislima (crtalica, stiskalica, gradilica, salagalica, brojalica, kuhalica, spavalica), a zatim i zalijepio na zid. Smišlja nove riječi (pjeskopad, za cijevi ...

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Pravilnik-diskriminacija.pdf

diskriminacija) u smislu ovog pravilnika, je svako neopravdano pravljenje razlike ili ... 1) vrši diskriminacija dece i učenika od strane zaposlenih u ustanovi u ... organ upravljanja, savet roditelja i đački parlament u osnovnim i srednjim školama,.

Prepoznavanje glazbenih instrumenata pomoću wavelet ... - FER-a

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Prepoznavanje_glazbenih_instrumenata_%5Bprezentacija%5D.pdf

Zagreb, sječanj 2011. 1. Prepoznavanje glazbenih instrumenata pomoću wavelet transformacije. Luka Brkanić. Miłosz Chmura. Marko Zorica. Projekt iz ...

prepoznavanje emocija u arapskom prirodnom i sintetizovanom ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2010/radovi/E-II/E-II-5.pdf

Za potrebe ovog rada snimljena je govorna baza na arapskom jeziku i na njoj su istraživane ... Dijakritički znaci su posebni pisani znaci koji se stavljaju iznad ili ...

ili sekvencijalno prepoznavanje? - Kriminalističke teme - Fakultet za ...

http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/download/120/pdf

simultano prepoznavanje, sekvencijalno prepoznavanje, provođenje radnje prepo- znavanja, svjedoci, kriminalistika. UVOD. Prepoznavanje osoba predstavlja ...

prepoznavanje artikulaciono- akustičkih odstupanja glasova u ...

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/doktorske/2016/Ruzica%20Bilibajkic%20doktorska%20disertacija.pdf

3.2 REŠENJA NAMENJENA TERAPIJI GOVORA . ... nekog šireg sistema koji obuhvata sve elemente logopedske prakse. U tom cilju, metodologija se zasnivala ...

RAZVOJ ANDROID APLIKACIJE ZA PREPOZNAVANJE LICA

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unipu:2943/datastream/PDF/view

19 ruj 2018 ... brojnih kanonskih oblika lica. Dok izvedba sustava za prepoznavanje lica je zadovoljavajuća, nameću se brojna ograničenja oko prikupljanja ...

Identificiranje i prepoznavanje poslovnih ideja - Business Start up ...

http://www.bsc.untz.ba/Dokumenti/IDENTIFICIRANJE%20I%20PREPOZNAVANJE%20IDEJA.pdf

energetski uređaj,kao što je lampa,usisivač, ili tv set,koristi zajednički kabal ili konektor da dobije električnu energiju, bar na bazi širom države. Ipak DC uređaji ...

Prepoznavanje i pristup za izradu didaktike u pvo za sluh i govor

http://www.skolskiportal.edu.me/Inkluzivno%20obrazovanje/Prepoznavanje%20i%20pristup%20za%20izradu%20didaktike%20u%20pvo%20za%20sluh%20i%20govor.pdf

artikulacioni,mucanje ,razvojna disfazija,nerazvijen govor) i oštećenja sluha. * Zadatak: odrediti prostor,radni materijal i konkretne aktivnosti za dato dijete.

prepoznavanje tempa pjesme iz glazbenog signala - Fakultet ...

https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos:1580/datastream/PDF/view

27 ruj 2017 ... Tempo se određuje kako bi se dobila informacija o brzini otkucaja glazbenog signala. Kao ... Prljavo kazalište - Tu noć kad si se udavala. 68.

Prepoznavanje spam SMS poruka Sažetak Uvod Prikupljanje ...

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/su/index.php/download_file/-/view/145/

spam poruka na kojoj je već napravljeno nekoliko sličnih radova, što nam daje priliku za usporedbu razultata. Osim riječi koje se pojavljuju u poruci, kao.

Prepoznavanje akordov s skritim markovskim modelom - (Faculty of ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2197/1/Brus_S-1.pdf

V diplomski nalogi je predstavljen sistem za samodejno prepoznavo akordov podane skladbe. ... 2.5 Akordi. Akord je sozvocje treh ali vec tonov. Najpogostejša oblika akorda je trozvok, ki ga sestavljajo ... mol, zaigranega na klavir. Prikazan je ...

Vizuelno prepoznavanje reči srpskog jezika u uslovima ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/1999/0048-57059901033T.pdf

U eksperimentu, u kojem je korišćen zadatak fonološke leksičke odluke, ispitan je uticaj artikulacione supresije na brzinu i tačnost prepoznavanja alfabetski ...

smjernice za rano prepoznavanje, dijagnostiku i terapiju neurogene ...

https://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/wp-content/uploads/2017/09/LijecVjesn_139_118-hr.pdf

Deskriptori: Otežano gutanje – dijagnoza, dijetoterapija, etiologija, liječenje; Gutanje – fiziologija ... monitisa, pothranjenost, dehidracija i psihosocijalne teško-.

Prepoznavanje akordov s skritim markovskim modelom - Univerza v ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2197/1/Brus_S-1.pdf

je naucil medsebojne korelacije med akordi, prav tako pa tudi povezav med akordi in ... našem delu se bomo omejili na trozvoke tipa dur in mol, treba pa se je zavedati ... Kakšna je najverjetnejše zaporedje stanj vremena za 1 teden, ce smo si.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.