Karboksilne kiseline zadaci

4. KARBOKSILNE KISELINE

http://chem.grf.unizg.hr/media/download_gallery/vje%C5%BEba%204..pdf

Karboksilne kiseline. 4. KARBOKSILNE KISELINE. Pokus 1. SOLI KARBOKSILNIH KISELINA a) ETANSKE (OCTENE) KISELINE. Pribor: 3 epruvete, magnezij u ...

KARBOKSILNE KISELINE

http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/16.-Hemija-Karboksilne-kiseline.pdf

kiselina. Sirćetna kiselina. CH. 3. CH. 2. COOH. Propanska kiselina. Propionska kiselina. CH. 3. CH. 2. CH. 2. CH. 2. COOH. Butanska kiselina. Buterna kiselina.

KARBOKSILNE KISELINE 2

https://goranpos.files.wordpress.com/2013/02/14-karboksilne-kiseline-ii1.pdf

Karakteristične reakcije karboksilnih kiselina. 1. Dobijanje soli. 2. ... Dobijanje soli karboksilnih kiselina. 2 ... Derivati karboksilnih kiselina. JEDINJENJA ...

karboksilne kiseline - PMF

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra%20za%20organsku%20hemiju%20i%20biohemiju/Predmeti%20KOHBH/I_ciklus/I_godina/Osnove%20organske%20hemije/14-_OOH_III_dio.pdf

KISELINSKI ANHIDRIDI. ▫ Dobivaju se reakcijom Na-soli kiselina i kiselinskih hlorida. ▫ Mogu se dobiti jednostavni ili mješoviti ...

KARBOKSILNE KISELINE 1

https://goranpos.files.wordpress.com/2013/02/13-karboksilne-kiseline-i1.pdf

ORGANSKA JEDINJENJA (ACIKLIČNA ILI CIKLIČNA). KOJA POSEDUJU JEDNU ILI VIŠE KARBOKSILNIH GRUPA. Podela karboksilnih kiselina. 1. prema ...

Karboksilne kiseline - Hemijski fakultet

http://helix.chem.bg.ac.rs/~vmaslak/Organska_hemija_2-202B1/Predavanja/II%20deo/Poglavlje%2019%20karboksilne%20kiseline%202019_2020.pdf

Karboksilna grupa ima prioritet u odnosu na sve do sada pomenute funkcionalne grupe: Kod polifunkcionalnih kiselina biramo najduži niz koji uključuje najveći ...

Zadaci za vježbe 7. JavaScript - zadaci za vježbu - EFOS

http://www.efos.unios.hr/elektronicko-i-mobilno-poslovanje/wp-content/uploads/sites/214/2016/03/7-EMP-2017-Javascript.pdf

Zadaci za vježbe. 7. JavaScript - zadaci za vježbu. <!DOCTYPE html>. <html>. <body>. <h4> Funkcija će prebrojati parne brojeve od 1 do n. </h4> <br>. <script>.

K PK MATEMATIKA A B C D ∑ Zadaci Teorija Zadaci (max 5) (max ...

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_12575/objava_25192/fajlovi/FA.K

0. 0. 14. 14. Škrijelj Elma. Andrijević Marija. 0. 0. 0. 0. 0. 2. 4. Šunjević Aleksandra. Dedić Milica. Dajković Milica. 10. Musić Nataša. Delić Maša. Beljkaš Marijana.

Kiseline - Des kazani

https://www.des-kazani.rs/concordsoft/pdf/sr/Kiseline.pdf

C2H4O2. 118,1. Oštar miris, proizvod oksidacije etanola. Propionska kiselina. C3H4O2. 141,0. Nastaje oksidacijom propil alkohola. Buterna kiselina. C4H8O2.

AMINO KISELINE

http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/23.-Hemija-Aminokiseline.pdf

... je maksimalna koncentracija bipolarnog jona a koncentracije katjonskog i anjonskog oblika minimalne i međusobno jednake naziva se izoelektrična tačka (pI) ...

Amino kiseline - Izbis

https://www.izbis.com/predavanja/09-Mira-aminokiseline.pdf

Biljke , za razliku od životinja, nemaju potrebu da kroz ishranu uzimaju gotove aminokiseline jer imaju sposobnost da ih sintetizuju, u svojim tkivima, iz prostih.

Anhidrid maleinske kiseline

https://hrcak.srce.hr/file/84

poŢarno opasne, toksične i reaktivne tvari. Uređuje: Branko Uhlik. 217. ANHIDRID MALEINSKE KISELINE. (Maleic anhydride). CAS br. 108-31-6. UN/KA br.

I TEHNOLOGIJA SUMPORNE KISELINE

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/19.pdf

U proizvodnji amonijaka, azot, neophodan za smešu azota i vodonika, ... Za dobijanje vodonika iz metana, kao oksidans, koristi se vodena para i kiseonik.

krilata i metakrilne kiseline

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2009/0367-598X0906611R.pdf

neutralisane bazom, a iz količine utrošene baze i mase titrisanog uzorka izračunat je molski udeo monomernih jedinica u kopolimeru. REZULTATI I DISKUSIJA.

fenolske kiseline i kumarini

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra%20za%20organsku%20hemiju%20i%20biohemiju/Predmeti%20KOHBH/I_ciklus/IV_godina/Hemija_prirodnih_produkata/9-_Fenolske_kiseline_i_Kumarini_.pdf

Depsidi –. ◦ su spojevi koji nastaju između dvije fenolske kiseline, gdje karboksilna grupa jedne kiseline reaguje sa OH- grupom druge fenolske kiseline. 19 ...

KISELINE, BAZE I SOLI

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/kiseline_baze_i_soli.pdf

Karbonatna kiselina j. C 0 2 (aq). HC03-. HC03-. COŠ. 6,4. 10,3. Vinska kiselina j h 2a. HA". HA. A2-. 2,5. 4,2 na neionizirane molekule kiseline u otopini, to je ...

Ciklus limunske kiseline-2 - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/14obk-p22-citratni_ciklus2.pdf

Ciklus limunske kiseline-2. Boris Mildner. Katabolizam proteina, masti i ugljikohidrata u tri faze staničnog disanja. Faza 1.: oksidacija masnih kiselina, masti i.

7. Zadaci 7.1. Rešeni zadaci - GAF

http://gaf.ni.ac.rs/dynet/_private/Knjiga/7%20Zadaci.pdf

Zadaci. 7.1. Rešeni zadaci. 1. Napisati program za izračunavanje rastojanja i direkcionog ugla, ako su date koordinate ... import java.text.*; ... Zadaci za vežbu. 1.

PRIPREMANJE STANDARDNOG RASTVORA KISELINE

http://namirnice.vet.bg.ac.rs/001%20Studentski%20folder/005%20Izborna%20oblast/ANALIZA%20NAMIRNICA%20ANIMALNOG%20POREKLA/02%20Laboratorijske%20vezbe/04%20STANDARDNI%20RASTVOR%20KISELINE.pdf

Sahatno staklo. - Koncentrovana hlorovodonična kiselina (ρ=1,19 g/ml). p.a.. - Natrijumkarbonat, anhidrovani, p.a.. - Metiloranž (rastvor). - Destilovana voda.

Trans-masne kiseline u hrani - HGK

https://www.hgk.hr/documents/trans-masne-kiseline-u-hrani5d25a6eea8637.pdf

4 srp 2019 ... Izvješće EK o trans masnim kiselinama u hrani i prehrani u EU (3.12.2015.) • Većina hrane sadrži < 2 g TMK / 100 g masti. • 77% od toga ima ...

Metabolizam purina i mokraćne kiseline

https://hrcak.srce.hr/file/29631

Kod sisavaca se mokraćna kiselina ... stanja. Smanjena eliminacija mokraćne kiseline može biti posljedica ... sekrecije urata i organskih kiselina, a i neki lijekovi.

Kiseline su monopr - ZOAK FKIT

http://zoak.fkit.hr/nastava/pred_oiak/Zadatci%20za%20DZ%20i%20vjezbanje,%20hidroliza,%20puferi.pdf

Izračunajte pH otopine amonijevog sulfata, ako je maseni udio te soli u otopini, w = 0,04, a gustoća otopine je 1,02 g/mL. Konstanta baze amonijaka je,. K (NH3) ...

Ciklus limunske kiseline - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/CIKLUS_LIMUNSKE_KISELINE.pdf

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE. Metabolička sudbina piruvata. 2. Ciklus limunske kiseline. 1. Oksidacijska dekarboksilacija piruvata.

rezistencija na antibiotike kod bakterija mlečne kiseline

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2457/2015/0350-24571504271F.pdf

Rezistencija na antibiotike kod bakterija mlečne kiseline – rod Lactococcus tetracikline. CmbT je poslednji okarakterisan MDR transporter kod. L. lactis i ...

900 - оd 8. lipnja 2016. - o odobrenju benzojeve kiseline ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0900&from=LV

8 lip 2016 ... Ftalna kiselina: ≤ 100 mg/kg. Bifenil: ≤ 100 mg/kg. Analitička metoda (1). Za kvantifikaciju benzojeve kise line u dodatku hrani za životinje:.

struktura i dinamika deoksiribonukleinske kiseline u vodenim ...

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/mef:854/datastream/PDF/view

10 kol 2016 ... Uvod. Nukleinske kiseline su centralne molekule u transmisiji, ekspresiji i pohrani genetske informacije. Deoksiribonukleinska kiselina (DNA) ...

UČINAK MRAVLJE I LEVULINSKE KISELINE NA RAST I ...

https://repozitorij.pbf.unizg.hr/islandora/object/pbf:2543/preview

kiseline iznad 1,111 g L-1. Utvrđeno je da mravlja kiselina pri nižim koncentracijama pospješuje rast biomase plijesni i biosintezu lipida. Pri koncentracijama ...

SINTEZA I KARAKTERIZACIJA POLI(AKRILNE KISELINE)

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik20/20.pdf

Poli(akrilna kiselina) (PAA) je polimerizacioni proizvod akrilne kiseline. Proizvodi se radikalnom polimerizacijom akrilne kiseline u vodenom rastvoru, ređe u ...

PROIZVODNJA MLEČNE KISELINE NA TEČNOJ DESTILERIJSKOJ ...

http://www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik20/11.pdf

mlečna kiselina dobija iz rafinisanih šećera (glukoze, saharoze) pomoću bakterija mlečne kiseline [3]. Troškovi proizvodnje mlečne kiseline, u zavisnosti od ...

Farmakoterapijski aspekti primene alfa-lipoinske kiseline kao ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0018-6872/2014/0018-68721402048D.pdf

Kratak sadržaj: Alfa-lipoinska kiselina (eng. alpha-lipoic acid, ALA) je prirodni, ditiolni antioksidans koji nastaje iz oktanske kiseline. Otkrivena je 1951. godine ...

rezistencija na tetraciklin bakterija mlečne kiseline izolovanih iz ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19100/bdef:Content/download

se koristi i slani presolac koji sadrži 15-18% kuhinjske soli. Kada se kriške poređaju u kačicu, odozgo se pritisnu drvenom daskom i kamenom i ostave da zriju ...

Uloga kiseline u razgradnji papira i postupci deacidifikacije ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:681/preview

započela je proizvodnja kiselog papira, a s obzirom na to da je slabe kakvoće, smanjuje mu se trajnost. U početku se papir sastojao od isprepletenih vlakana ...

Humusne tvari i primjena huminske kiseline u poljoprivredi

https://hrcak.srce.hr/file/269078

Prosječna doza primjene tekućih huminskih kiselina iznosi ukupno 50-70 lit/ha, raz- dijeljno u manje tretmane sa prosječnom dozom od 3-5 lit/ha. U pojedinim ...

Organske kiseline kao mogući parametri kvalitete parmezana

https://hrcak.srce.hr/file/142226

Organske kiseline kao mogući parametri kvalitete parmezana. Dr. Bogdan PERKO, Biotehniška fakulteta, VTOZD za živinorejo. Institut za mlekarstvo, Ljubljana ...

djelotvornost razrijeđene mravlje kiseline na varoozu u pčelinjim ...

https://hrcak.srce.hr/file/24264

5 pro 2001 ... Razrijeđena mravlja kiselina smanjuje reakciju pčela na liječenje, a povećanje vanjske temperature i ... oksalne kiseline (Buechler 2001, Imdorf 1997, ... Agronomski fakultet, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo i spec. zoologiju,.

Mogućnosti iskorišćenja otpadne toplote iz fabrike sumporne kiseline

http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2016/10/ZM_48_4_37.pdf

sumporne kiseline. Sumporna kiselina se proizvodi preradom rude pirita kroz niz međusobno povezanih tehnoloških operacija, pri čemu su svi hemijski procesi, ...

agro-industrijski otpad kao supstrat za proizvodnju mlečne kiseline ...

https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3350/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mlečna kiselina nalazi široku primenu u prehrambenoj, kozmetičkoj, ... Ključne reči: mlečna kiselina, agro-industrijski otpad, krompirova džibra, melasa šećerne ...

Identifikacija bakterija mlečne kiseline izolovanih iz peglane kobasice

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-10-30-dp.pdf

30 окт 2018 ... kobasica, sudţuk, sremska kobasica, njeguška kobasica i kulen. Meso ili ... Univerzalni recept za peglanu kobasicu ne postoji, pa su varijacije ...

Tehnološki proces proizvodnje fosforne kiseline - Elixir Prahovo

http://www.elixirprahovo.rs/wp-content/uploads/2018/04/compressed-tehnolo%C5%A1ki-proces.pdf

Sirovine iz kojih se dobija fosforna kiselina su prirodni minerali koji imaju visok sadržaj fosfora. To su, pre svega apatiti (Ca10((PO4)6(F,CI, OH)2) i fosforit ...

uticaj gojaznosti na serumski nivo mokraćne kiseline kod žena u ...

http://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/1407/2764.pdf

su izvršena antropometrijska merenja, koja su obuhvatila merenje telesne visine, telesne mase i obima struka. Indeks telesne mase je izračunat. Određivani su ...

Novi pravci i izazovi u proizvodnji mlečne kiseline na ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0367-598X1100022D

23 мар 2011 ... energetske i ekološke povoljnosti i što nižih troškova proizvodnje. Mlečna kiselina se široko koristi u farma- ceutskoj, hemijskoj, prehrambenoj ...

pasivizacija halkopirita tokom luže- nja rastvorom sumporne kiseline ...

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0367-598X1000013S

Sumporna kiselina se često koristi kao reagens za luženje. Zbog stabilnosti halkopirita, pri luženju sum- pornom kiselinom neophodno je prisustvo oksidansa, ...

Prospektivno praćenje razine mokraćne kiseline u školske djece

https://hrcak.srce.hr/file/293081

Mokraćna kiselina je konačni produkt metaboliz ma nukleoproteina.2- 7- 23>24. Njena razina u krvi je rezultat razgradnje endogenih, odnosno egzogeno.

efikasnost alfa-lipoinske kiseline i fizikalne terapije kod pacijenata ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-2899/2017/0350-28991703125B.pdf

15 јан 2018 ... parenteralno aplikovana alfa-lipoinska kiselina u kombinaciji sa kineziterapijom, vakumkompresivnom terapijom, karbotretmanom i galvanskim ...

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu, pored ...

http://www.smas.org/documents/vol_06/vol6_3_Mikovic.pdf

Tokom treninga koriste se samo ugljeni hidrati i masti. Belančevine se ... budu pretežno prosti ugljeni hidrati, monosaharidi i disaharidi, koji se lako apsorbuju.

Odre|ivanje persir}etne kiseline i vodonik-peroksida u ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2002/0042-84500203277B.pdf

persir}etna kiselina; vodonik peroksid; hemija, analiti~ka; jod; kalijum-permanganat; titrimetrija. Uvod. Persir}etna kiselina (CH3COOOH) je jako oksidaciono.

Rastvori. Rastvori elektrolita. Kiseline i baze. Vodonični eksponent

http://www.ffh.bg.ac.rs/studstrana/Dokumenta/Rastvori_elektroliti_kiseline_i_baze_pH.pdf

Rastvori elektrolita. Kiseline i baze. Vodonični eksponent. 1. Rastvorljivost kalijum-hlorata, KClO3, na 70oC je 30,2 g, a na 30oC je 10,1 g. Koliko će grama ove.

ZADACI

http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Predmeti/Nacrtna%20geometrija/NG_RIJESENI%20ZADACI_a.pdf

Zadana je prava p=MN[M(20,40,10),N(60,-10,-30)]. a) Odredite projekcije prvog i drugog probodišta prave p. b) Odredite drugi prikloni ugao prave p.

Zadaci iz OM I deo.pdf

https://www.vtmsts.edu.rs/index.php/materijal/category/112-otpornost-materijala?download=1617%3Azadaci-za-vezbanje-om-i-deo

12. − 2 ∙ [0,00686 ∙ 24 (4,08 − 0)2 ∙ 1,57]. = 190,52 cm4. Pošto osa Cy prolazi kroz težita C1, C2, C3 ne koristi se. Štajnerova teorema pri računanju Iy:.

zadaci 5

http://www.jussmz.com.ba/wp-content/uploads/2015/10/zadaci-5.pdf

na mjestu desetice imaju broj 1. Pri ispisu brojeva postaviti da je širina kolone 4. Kadić Neđad, 2016. 13. ZADATAK 6. Trocifreni brojevi koji na mjestu desetice ...

Hidrostatika 2. deo – ZADACI

http://hikom.grf.bg.ac.rs/stari-sajt/web_stranice/KatZaHidr/Predmeti/MehFluida/literatura_links/Zbirka2002-ZaInternet/Zadaci-Hidrostatika.pdf

Tezina valjka i sila potiska (vertikalna komponenta hidrostaticke sile) na njega su: G = ρ3gπr2h. PZ = ρ1gπr2(Π1 − 1.00). Iz uslova ravnoteze ovih sila odre¯duje ...

Skupovi Zadaci

http://e.raspored.rs/mat/5/Skupovi.pdf

Skupovi. Zadaci. 1. Odredi skup X ako je {1,2,3} ∩ X = {2,3} i X ⊂ {2,3,4,5}. Naci sva rešenja! 2. Dati su ... Od 70 ucenika petog razreda njih 27 su clanovi dramske sekcije, 32 pevaju u horu a. 22 su sportisti. ... U školi matematike. '' Matematicki ...

VEKTORI - Zadaci

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2009/vijest_09-11-2009_4af83ac01d720/VEKTORI%20-%20zadaci.pdf

VEKTORI - Zadaci. 1. a) Zbrojite sve zadane vektore na slici: b) Koliko iznosi zbroj svih vektora na slici: c) Zadan je paralelogram ABCD, pri čemu je točka O ...

UNM zadaci za praktikum

http://www.math.rs/p/files/16-UNM_zadaci_za_praktikum.pdf

formira tablica prvog izvoda funkcije f u tackama x2, ..., xn-1 korišcenjem sledece ... nost odre-denog integrala funkcije f (granice integracije su a i b) korišcenjem ...

ZADACI ZA VEŽBU

http://digis.edu.rs/mod/resource/view.php?id=2219

Kvadratna jednačina ima oblik: Ax2 Bx C=0. Preko konzole se unose koeficijenti A, B i. C. Obezbediti ispis na konzoli svih rešenja kvadratne jednačine (i ...

Zadaci ALGORITAM

https://www.sfsb.unios.hr/~mcicak/PRUPIP/1T.pdf

PSEUDOKOD. Pseudokod je zapis rješenja problema sličan klasičnom programu, ali nije vezan uz programski jezik. Koristi ključne riječi izdvojene iz govornog.

p6 access zadaci

http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Predmeti/Informatika/P6%20ACCESS%20ZADACI.pdf

A Kreirajte bazu podataka za evidenciju knjiga sa jednom tabelom koja treba da omogući čuvanje sledećih podataka: Autor. Tekst. Naslov. Tekst. Izdavac. Tekst.

zadaci za I razred - pmf kg

https://www.pmf.kg.ac.rs/radijacionafizika/Documents/AtomskaPMF/Greske%20merenja%20fizickih%20velicina.pdf

Relativna gre{ka je: x x x. ,. (1) ... zna~i da je apsolutna gre{ka merewa nekoliko stotih delova ... Apsolutna gre{ka mernog instrumenta ozna~ena kao vrednost.

PROBLEMSKI ZADACI

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/materijali/aktivi2010.pdf

... pogotovo tek- stualnih zadataka, koji se javljaju u nastavi matematike. 5 ... a2 b2 pravi razlomci), iz toga izbora slijedi izbor za m tako da x bude prirodan. 18 ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.