Izgled diplomskog rada

6 EKSPERIMENTALNI DIO DIPLOMSKOG RADA

https://www.sfsb.unios.hr/kth/zavar/pk_dipl2/4.pdf

Poliranje ne smije trajati suviše dugo zbog toga što mekši konstituanti ... isključivo granice zrna metala ili legura dok se pojedina zrna ne razlikuju po boji.

Predložak diplomskog rada

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ptfos:164/datastream/PDF/view

Ključne riječi: kuhani sir, kemijski sastav, senzorska svojstva, tekstura i boja sira. Rad sadrži: 58 ... glavnih predstavnika takvog sira je Halloumi. On je polutvrdi ...

Uputstvo za pisanje diplomskog rada

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2015/10/Uputstvo_za_pisanje_i_odbranu_Diplomskog_rada.pdf

Текстуална презентација дипломског рада. Важно је напоменути да број страница дипломског рада не утиче битно на његов квалитет и коначну оцену.

Predložak za izradu diplomskog rada

https://bib.irb.hr/datoteka/711917.DiplomskiRad.pdf

30 lip 2014 ... infrastruktura prostornih podataka, Zg Geoportal. City of Zagreb Spatial ... Prostorni podaci se odnose na podatke koje je moguće povezati s lokacijom na zemljinoj ... Digitalni ortofoto Grada Zagreba. • Topografska ... topografska osnova, prostorni plan Grada Zagreba, Detaljniji planovi te Prostorne jedinice.

Uputstvo za izradu diplomskog rada

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/kulturno_nasledje/kult_bojana_diplomski.pdf

Саставни део дипломског рада су: насловна страна, садржај, основни текст, библиографија, графички прилози и порекло илустрација. ▫ НАСЛОВНА ...

Upute za izradu diplomskog rada

https://www.ffri.uniri.hr/files/dokumentiodsjeka/PU/Upute-diplomski.pdf

Izgled diplomskog rada definiran je Či. 9 Pravilnika o diplomskom radu FF: Diplomski rad je otisnut računalnim pisačem na papiru formata A4 (21 x 29,7 cm).

Preporuke za izradu diplomskog rada

http://ae.polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/Preporuke-za-izradu-diplomskog-rada.pdf

Delovi diplomskog rada: Naslovna strana. Sadržaj rada /odeljci, tabele i grafikoni ... /. Rad. 1. Uvod. 2. Predmet i cilj istaživanja. 3. Izvori podataka i metod rada.

Upute za izradu diplomskog rada.pdf - PBF

http://www.pbf.unizg.hr/content/download/793/9738/file/Upute%20za%20izradu%20diplomskog%20rada.pdf

Izjavljujem da je ovaj diplomski rad izvorni rezultat mojeg rada te da se ... Prezentacija izvrsno strukturirana s kratkim uvodom koji postavlja temelje za.

procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum

http://fzp.singidunum.ac.rs/files/akti/Pravilnik%20o%20nacinu%20i%20postupku%20pripreme%20i%20odbrane%20diplomskog%20rada.pdf

Naslovna strana sadrži osnovne podatke kao što su Univerzitet Singidunum: Poslovni fakultet, Diplomski rad, Naziv predmeta iz koga je uzet, Naslov rada, Ime ...

upute za izradu diplomskog rada - FERIT-a

https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/dodiplomski/upute_za_izradu_diplomskog_rada.pdf

zadatka u ostalim primjercima). 1.2. Sadržaj diplomskog rada s naslovima poglavlja i potpoglavlja, pri čemu su početne stranice poglavlja i potpoglavlja upisane ...

Upute za izradu diplomskog rada - PFRI

https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/dokumenti/Upute_za_izradu_diplomskoga_rada_2017.pdf

Primjer 4. Izgled CD-a diplomskog rada. Sveučilište u Rijeci. Pomorski fakultet u Rijeci. Ime i prezime studenta/studentice. Naslov rada. Naznaka „diplomski rad“.

Upute za izradu diplomskog rada - UniZd

https://www.unizd.hr/LinkClick.aspx?fileticket=7T_KaRwtInY%3D&tabid=741&portalid=12&mid=9589

Izgled diplomskog rada. • Diplomski rad treba slijediti ... Na prvoj stranici diplomskog rada treba navesti naziv sveučilišta, odjela i studija, ime i prezime studenta ...

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

https://www.unizd.hr/LinkClick.aspx?fileticket=2XRogcJunDk%3D&tabid=2859

Prilikom pisanja diplomskog rada, u poopćenim se raspravama i primjerima ... Rad napisati prema predviđenoj orijentacijskoj strukturi koja treba odgovarati.

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - EFSA

http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/Prirucnici/Uputstvo_za_izradu_seminarskog_i_diplomskog_rada.pdf

seminarskog i diplomskog rada, kao što su naslovna strana, sadržaj, uvod, ... pisanja.2 Izradom seminarskog rada student stiče prva iskustva u pisanju stručnih i.

uputstvo za izradu diplomskog rada sveučilište / univerzitet

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/Uputstvo%20za%20izradu%20diplomskog%20rada%202.pdf

Diplomski rad je samostalno, kvalitetno stručno, pismeno djelo studenta u kojem pod ... problemom istraživanja, a adekvatna je ona hipoteza koja je potvrdiva ili provjerljiva ... stručne i naučne metode koje će koristiti pri izradi diplomskog rada.

7a. Pisanje završnog diplomskog rada.pdf - Stranice predmeta

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/2906/mod_folder/content/0/7a.%20Pisanje%20zavr%C5%A1nog%20diplomskog%20rada.pdf?forcedownload=1

Imajte na umu da je za pisanje kvalitetnog diplomskog rada potrebno vreme. Stoga je ... pojavu ili na primer, da se unapredi neki društveni ili ekonomski proces.

Izrada power point prezentacije (DIPLOMSKOG RADA)

https://tfb.ba/repozitorij/1/dokumenti/pravilnici/UputePrezentacijaDipl.pdf?stavkaId=5&mid=pr

Uvježbavati prezentaciju kako bi bila u okvirima planiranog vremena. (poželjno je ... Ako to sadržaj diplomskog rada zahtijeva po potrebi se može napraviti više.

Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada - Ekonomski ...

http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/Prirucnici/Uputstvo_za_izradu_seminarskog_i_diplomskog_rada.pdf

Literatura. 14. 5. PISANJE TEKSTA I TEHNIČKA OBRADA RADA. 15. 5.1. Korice i naslovna ... Iz tog razloga seminarski rad treba shvatiti, između ostalog, i kao.

PREDLOG TEMA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA IZ PREDMETA ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/poslovanje_turistickih_agencija/teme_diplomski_pos_tu_age.pdf

Argus tours, Beograd). 2. Promocija i propaganda turističkih aranžmana: analiza kataloga... (npr. 'Leto 2010') turističke agencije... (npr. Kon Tiki travel, Beograd).

Pravilnik o izradi diplomskog rada - VPTS Doboj

http://www.vpts-doboj.info/dokumenti/pravilnik_o_izradi_diplomskog_rada.pdf

Završni, diplomski ispit se sastoji od izrade i odbrane diplomskog rada. Student ... literature, razrade teme, prezentacije rezultata istraživanja i odbrane rada.

Predložak diplomskog rada - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

https://repozitorij.ptfos.hr/islandora/object/ptfos:1202/datastream/PDF/view

28 ruj 2017 ... Preporučuje se dijeta s 1000 - 1350 kcal (za žene najbolje oko 1200 - 1350 kcal/dan), uz ... potrebnih kalorija (Mandid, 2014; Vrca Botica i sur., 2012). ... redukcijski jelovnik od 14 dana iznosi 994,6 kcal/dan, a najviši 1172,1 ...

Upute za pisanje diplomskog rada - Prehrambeno tehnološki ...

http://www.ptfos.hr/images/dokumenti/studenti/Odluke-pravilnici-upute/Upute/ptf_upute_za_diplomske_radove_iii_2016.pdf

PTFOS. Upute za pisanje, ocjenu i obranu diplomskih radova. 2. Svaki od dolje narednih uvodnih dijelova diplomskog rada označenih rimskim brojevima (I. – VI.) ...

Hodogram izrade, predaje i obrane diplomskog rada

https://www.sfzg.unizg.hr/_download/repository/Hodogram_izrade_diplomskog_rada_02.04.2019.pdf

Hodogram izrade, predaje i obrane diplomskog rada. 1. Izabrati mentora i temu diplomskog rada. Ukoliko je diplomski rad znanstevno-istraživački ili prikaz ...

naputci za oblikovanje i opremu diplomskog rada - Sveučilište u ...

http://www.unidu.hr/datoteke/141izb/NAPUTCI_ZA_OBLIKOVANJE_I_OPREMU_DIPLOMSKOG_RADA.pdf

Diplomski rad mora sadržavati sljedeće podatke: Na omotu (tvrdi uvez):. 1. Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju. 2. Ime i prezime ...

Pravilnik o izradi završnog/diplomskog rada i polaganju ... - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izradi_zavrsnog_diplomskog_rada_za_web%5B2%5D.pdf

17 pro 2018 ... obveza, izradom zavrsnog/diplomskog rada i javnim polaganjem zavrsnog/diplomskog ... obranu zavrsnog/diplomskog rada na jednom od svjetskih jezika na temelju zahtjeva studenta i uz ... Prva stranica sadrzi sljedece:.

pravila pisanja diplomskog rada - Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18327/objava_5249/fajlovi/OSNOVNA%20PRAVILA%20PISANJA%20DIPLOMSKOG%20RADA%20_1_.pdf

Sadrţaj rada obrađuje se kroz poglavlja: 1. Uvod; 2. Sadrţaj; 3. Tekst rada, podijeljen u logična poglavlja i potpoglavlja. Na kraju rada daju se zaključci, popis ...

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split - Sveučilište u Splitu

https://www.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2014/06/UPUTE-ZA-PISANJE-DIPLOMSKOG-RADA.pdf

UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA. NASLOV diplomskog rada treba biti kratak i jasan, a iz njega mora biti vidljiva problematika rada. Treba izbjegavati ...

Uputstvo za izradu diplomskog rada - Економски факултет у Нишу

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/OBRASCI/Diplomski-Uputstvo.pdf

29 феб 2016 ... факултет, наслов рада, дипломски рад, име кандидата и број индекса, име ... примери) до којих је студент дошао обрађујући задату тему. ... Радови у зборницима са конференција: Презиме, име аутора, (година ...

Uputstvo za izradu seminarskog/diplomskog rada - Visoka turistička ...

http://www.visokaturisticka.edu.rs/docs/sem_sel_oblici_uputstvo.pdf

Za dogovor obratiti se stručnom saradniku ili profesoru. ... Seminarski/diplomski rad potrebno je napisati u WORD-u. ... kako domaćem tako i međunarodnom.

upute za oblikovanje diplomskog rada - Filozofski fakultet Osijek

https://www.ffos.unios.hr/download/upute-za-oblikovanje-diplomskog-rada-2015.pdf

UPUTE ZA OBLIKOVANJE DIPLOMSKOG RADA. ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U OSIJEKU. 2. Formalni je izgled prve, ...

DIPLOMSKI STUDIJ Upute za izradu diplomskog rada - Agronomski ...

http://www.agr.unizg.hr/multimedia/nastava/ms_dipl_rad_upute_20190410.pdf

10 tra 2019 ... Prezentacija rada). 1.1. Akademska čestitost. Plagiranje = Krađa autorstva. Plagiranje u diplomskom radu je prikazivanje tuđih tekstova, slika ili ...

tehničke upute1 i pravila za izradu diplomskog i seminarskog rada ...

http://pf.sum.ba/images/preuzimanje/ISS/Tehnike-upute-za-diplomske-i-seminarske-radove_PF.pdf

Prijava diplomskog rada u Studentskoj sluţbi moţe se napraviti tek pošto je student poloţio sve ispite predviĊene nastavnim planom. 3. IZGLED I STRUKTURA ...

uputstvo za pisanje diplomskog rada - Mašinski fakultet Mostar UNMO

https://mf.unmo.ba/media/1226/uputstvo_za_pisanje_diplomskog_rada.pdf

4) Uvod - temu završnog - diplomskog rada na temelju dostupne literature smjestiti u šire područje struke. ... Završni - diplomski rad se piše na računaru u ...

sveučilište rijeci tehnički fakultet upute za pisanje diplomskog rada

http://www.riteh.uniri.hr/media/filer_public/0b/29/0b291060-da0c-457a-8104-c03891986e54/upute_za_pisanje_diplomskog_rada.pdf

STRUKTURA DIPLOMSKOG RADA. Diplomski rad je samostalan stručni rad u kojem student pod vodstvom mentora obrađuje izabranu temu. Izradom ...

uputstvo za izradu diplomskog rada - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

https://unvi.edu.ba/Files/uputstva/UPUTSTVO_diplomski_rad.pdf

PISANJE DIPLOMSKOG RADA. 11.1. Pisanje teksta. Pisanje teksta znanstvenog i stručnog djela (i svakog pisanog djela) je najsloţeniji, najteţi i najodgovorniji ...

Izgled sučelja programa Sadržaj:

http://www.ritam.hr/Help/Detaljne_upute/Opce_upute/Izgled_sucelja_programa.pdf

Prikaži/Sakrij izbornik: (Ctrl Space). Koristite za ugodniji rad. Ovom se akcijom dokument na kojem radite prikaže na cijelom ekranu. 2.2. Poruke: Ctrl Alt M.

NEKADAŠNJI IZGLED JUGOISTOČNIH ZGRADA NA NARODNOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/240110

Treća kuća u bloku sa strane trga (nekada uličicom, a kasnije dvorištem odvojena od prve dvije) imala je sa strane trga dva malena dućana s vratima na koljeno, ...

Zakoračite u novi izgled vašeg poslovanja uz SAP Business One

http://erp.ba/file/sbo-solution-brief-a5-erp-consulting-cro/2

ono što vam je potrebno kako biste upravljali ključnim poslovnim područjima. SAP Business One dizajniran je da bude fleksibilan jer svako je poslovanje ...

Uputstvo za izgled, sadržaj i označavanje dokumenata sistema za ...

http://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/Uputstvo-za-izgled-sadrzaj-i-oznacavanje-dokumenata-sistema-za-menadzment-kvalitetom-1-1.pdf

Упутство има за циљ да дефинише изглед, садржај и начин означавања докумената система за менаџмент квалитетом. Њиме се обезбеђује ...

„METALAC“ Izgled proizvoda Specifikacija materijala i cena ...

http://www.cistoca.co.rs/files/upload/asortiman%20proizvoda%20metalac.pdf

ASORTIMAN, SPECIFIKACIJA I CENE PROIZVODA POGONA „METALAC“ ... Novi Sad. Radnici na izvođenju radova poseduju licencu. Cena sa PDV-om, bez ...

RAPID Oplata stubova za besprekoran izgled vidljivog betona

http://www.peri.rs/brochures/jcr:689ae8c3-f3cb-42fe-8bd9-54df0da88d1b/RAPID-sr.pdf

fiksiranje ugaone RAPID lajsne moguće ... lajsne. Proširena RAPID oplata stubova ukrućena SRZ čeličnim profilima. ... ramove za oplatu stubova položiti na.

SRS čelična kružna oplata stubova Za besprekoran izgled vidljivog ...

http://www.peri.rs/brochures/jcr:af66c21f-ce7e-4eb5-b1fd-59ae15e76383/SRS-sr.pdf

210. 670. 310. 210. 720. 340. 210. 720. 340. 210. 720. 340. 210. 720. 340. 210. 770. 360. 230. 770. 360 ... Ugrinovacka bb. 11272 Dobanovci. Telefon 381 ...

parametri zavarivanja i njihov uticaj na kvalitet i vizuelni izgled ...

http://www.alatistherm.co.rs/pdf.zavarivanje/ParametriZavarivanja.pdf

Kod MIG / MAG zavarivanja žičana elektroda je uvek na „ „ polu ( indirektni polaritet ). Postoje 3 vrste prenosa materijala u metal zavara – šava : Kratkospojeni ...

frontalni oblik rada u funkciji uvođenja učenika u skupne oblike rada

https://www.hrks.hr/skole/18_ljetna_skola/334-336.pdf

FRONTALNI OBLIK RADA U FUNKCIJI. UVOĐENJA UČENIKA U SKUPNE OBLIKE RADA. 1. UVOD. Ciljevi i zadaće Tjelesne i zdravstvene kulture mogu se ...

efikasnija uloga inspekcija rada u suzbijanju rada na crno

http://eukonvent.org/wp-content/uploads/2014/05/%C5%A0IRA-VERZIJA-SA-NASLOVNOM-STRANOM-sa-disklejmerom.pdf

30 нов. 2014 ... podnetih prekršajnih prijava od strane inspekcija rada. Uspostavljanje umreženog, automatizovanog i javno dostupnog sistema u kome bi.

uputstvo za pisanje seminarskog rada 1. struktura rada 2. naslovna ...

http://api.puskice.org/files/show/464

Rad treba da ima naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i literaturu. Obim rada je od 15 do 20 strana. 2. NASLOVNA STRANA. Naslovna strana ...

Uputstvo za pripremu rada – naslov rada

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/uputstva/0040-2176us.pdf

Rezime – Ovo uputstvo sadrži instrukcije za pripremu rada za časopis "Tehnika". Molimo autore da tehnički pripreme radove po ugledu na tekst ovog uputstva.

Tema moga diplomskog radaje ... - FPZG repozitorij

https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:279/datastream/PDF/view

U Indiji je nastao budizam, sikhizam i džainizam u 6. ili 5. stoljeću prije Krista. ... Kaste su u Indiji posebna i vrlo složena društvena struktura. Obično se govorilo ...

Program diplomskog studija psihologije - Odsjek za psihologiju

http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/wU/km/wUkmaaKsDsd_YJkMadgk9g/Program-diplomskog-studija-psihologije.pdf

psihologije (primjerice, iz industrijske ili školske ili kliničke psihologije) te ... Selekcijske metode: testovi sposobnosti, upitnici ličnosti, radne karakteristike i.

UPUTSTVO STUDENTIMA za realizaciju diplomskog ... - VPTS Doboj

http://www.vpts-doboj.info/dokumenti/Uputstvo%20studentima%20za%20prijavu%20dipl.pdf

Statuta Visoke poslovno tehničke škole Doboj, direktor VPTŠ Doboj donosi: ... Student podnosi direktoru Molbu za odobrenje mentora i teme za izradu.

prijedlog preddiplomskog i diplomskog studija sociologije - ffzg

http://www.ffzg.unizg.hr/programi/diplomski/Sociologija.pdf

pisani seminarski rad; usmeni ispit upisan V. semestar studija sociologije. 6. Historijska sociologija. 2 2. 60. 6 seminarski rad; pismeni ispit (na kraju semestra).

GIR Glasilo invalida rada - Udruga invalida rada Zagreba

https://www.uir-zagreb.hr/images/_old/gir/girbr45.pdf

repertoar od pet skladbi: Dobro mi došel prijatel, Spoved, Dok palme njišu grane, Otvori draga prozor i Narodi nam se. Potom je Sabina Alibašić, štićenica.

rada

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/47-Plan_OPGM.pdf

Definicija teselacija, teselacije ivica na ivicu i vrste teselacija, uniformne teselacije (definicija i teoreme o. 1-uniformnim teselacijama-bez dokaza), dualne ...

Metode rada - PMF

http://geol.pmf.hr/~jsremac/predavanja/paleontologija/c_metode.pdf

U to su vrijeme uvedene napredne tehnike rada na terenu uključuju skice nalazišta i označavanje nalaza po horizontima. P R E D A V A N J A J . S R E M A C.

Plan rada

http://www.gf.uns.ac.rs/~matematika/matematika_2/MATEMATIKA2-plan.pdf

Lopitalovo pravilo. Tejlorov i Maklorenov polinom funkcije jedne promenljive. Primena izvoda – Lopitalovo pravilo. Primena izvoda kod ispitivanja monotonosti i.

master rada

http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/File/Katedre/Katedra%20za%20zdravstvenu%20negu/UPUTSTVO_ZA_MASTERE.pdf

Obrasce koji su vam potrebni za prijavu teme za izradu završnog master rada možete naći na sajtu Medicinskog fakulteta (obrazac br. 1 – prijava završnog rada; ...

REZULTATI RADA

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:5450/bdef:Content/download

2.8 MILIJARNA TUBERKULOZA. Milijarna tuberkuloza predstavlja diseminaciju tuberkuloze na dva ili više nesusednih lokaliteta tokom primarne infekcije ili ...

Tekst rada

http://telekomunikacije.etf.rs/predmeti/te4ks/docs/Diplomski/2008_0162_Tekst_diplomskog.pdf

VMware Workstation, VMware Fusion, VirtualBox, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, Microsoft. Virtual PC, Oracle VM Server for SPARC. 2.4.3. Para-virtuelizacija.

Dnevnik rada

http://www.ss-prva-tehnicka-tesla-zg.skole.hr/uploads/media/eu/Erasmus2014/celje/04_sivak_kristijan_dnevnik.pdf

Dnevnik rada. Datum mobilnosti. Od 1.3. do. 15.3. 2015. IME I PREZIME UČENIKA, razred: Kristijan Šivak, 3.H. AKTIVNOSTI KOJE SAM OBAVLJAO I KOJE SU ...

Naslov rada

https://dms.rs/wp-content/uploads/2018/02/20.3.-Savremeno-poslovno-izvestavanje.pdf

Pivot table) је моћан алат за анализу података у Excel-у. Представља ... Обе мере додате су као извештајне димензије у прозору Пивот табеле (PowerPivot-a). ... Поред тога, остварени су специфични циљеви и задаци: сазнајни.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.