Imenice u engleskom jeziku

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome ... gustota : gusto}a : gustost; krivda : krive` : krivost : krivota : krivo}a; glupost : ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d. ... humanost: „Ceo izraz ‰licaŠ pokazuje ... dobrotu i iskrenost“ (Domanovi} R., R. SANU);.

Apstraktne imenice u srpskom jeziku - SANU-a

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4921/Ivanovic.Mag.rad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Univerzitet u Beogradu. Filolo{ki fakultet. Nenad B. Ivanovi}. Apstraktne imenice u srpskom jeziku. (tvorbeni i semanti~ki aspekti) magistarski rad. Beograd, 2008.

Imenice i rodovi u nemačkom jeziku – fore i fazoni

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/3920/mod_folder/content/0/Imenice%20i%20rodovi%20u%20nema%C4%8Dkom%20jeziku%20%281%29.pdf?forcedownload=1

Imenice i rodovi u nemačkom jeziku – fore i fazoni. By Dragana Amarilis | October 7, 2011. 2 Comments. Prilikom učenja nemačkog jezika pravilo glasi ...

na engleskom jeziku - abc - amarilisonline

https://abc.amarilisonline.com/stuff/PoslovniEngleski.pdf

Obavezni elementi svakog poslovnog pisma: ... pisma, potrebne poštanske brojeve, kao i telefonski broj sa pozivnim ... Uzećemo na primer ENQUIRY link. 1.

Glagolska vremena u engleskom jeziku

http://www.medskolazd.hr/media/NastavniSadrzaji/Glagolska_vremena_u_engleskom_jeziku_1.pdf

PAST CONTINUOUS. KADA SE KORISTI? Za izricanje radnje u prošlosti čije trajanje želimo naglasiti. (I was playing the piano yesterday at 4 pm.) Za izricanje ...

STRATEGIJE UČTIVOSTI U SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16920/bdef:Content/download

Za komparativnu analizu realizacije strategija učtivosti između engleske i srpske ... indirektnije fraze od muškaraca u realizaciji govornih činova zahteva, ...

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/49694

jela poredbenih frazema u engleskom i hrvatskom zasniva se na prvom ele- ... Osim like i as, u engleskom postoje i alternativne fraze koje uvode poredbu:.

ekvivalenti na srpskom, ruskom i engleskom jeziku

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-5881/2015/0354-58811501057S.pdf

Rečnik. Srpski jezik. Ruski jezik. Engleski jezik analiza анализ analyse/ analyze analiza nektara анализ нектара analysis of nectar. Argentina. Аргентина.

francuske pozajmljenice u engleskom jeziku u semantičkom polju ...

http://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=download&path%5B%5D=316&path%5B%5D=pdf

francuske pozajmljenice iz ovog semantičkog polja zauzele u leksikonu engleskog jezika. Ključne riječi: pozajmljivanje, francuske pozajmljenice, semantičko ...

STRUKTURA I STIL POSLOVNOG PISMA NA ENGLESKOM JEZIKU

https://hrcak.srce.hr/file/107065

Ključne riječi: poslovno pismo, engleski jezik, stil, struktura. SUMMARY - Not only that business correspondence establishes, enables and continues business ...

Multimodalnost reklamnog diskursa na engleskom i srpskom jeziku

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16260/bdef:Content/download

рекламни дискурс на енглеском и српском језику, а циљ истраживања ... 54URL: https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/ ... ft – free translation; слободан превод ... CV – Controlled Vocabularies; контролисани вокабулари.

SAJTOVI O SRBIJI NA ENGLESKOM JEZIKU Naša ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-57380528117G

obzirom da je engleski maternji jezik oko 35% korisnika Interneta u svetu (prema ... Krstarica.com. Veoma brzo nakon što je nastala, Krstarica je počela da va i.

Repatrijacija proizvodnje U literaturi na engleskom jeziku ne postoji ...

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/upr_proizvodnjom/Repatrijacija%20proizvodnje.pdf

U literaturi na engleskom jeziku ne postoji univerzalni termin kojim bi se označio fenomen repatrijacije proizvodnje. Često se u kontekstu razmatranja vraćanja ...

1 MOTIVACIJSKI PISMO (mora biti napisano na engleskom jeziku ...

https://www.vern.hr/wp-content/uploads/2018/09/MOTIVACIJSKI_PISMO.pdf

MOTIVACIJSKI PISMO (mora biti napisano na engleskom jeziku). Motivacijsko pismo opisni je dio Vaše prijave za natječaj u okviru programa Erasmus u kojem.

trenutne situacije u rumunskom i engleskom jeziku - Revista Studii

http://www.revista-studii-uvvg.ro/wp-content/uploads/2014/12/I6.pdf

SITUAȚII MOMENTANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ ... U grupi terminativnih glagola, koji se vezuju za značenje završetka situacije, može se.

pridevi koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15020/bdef:Content/download

prideva koji označavaju emocije u engleskom i srpskom jeziku sa naglaskom na ... poređenje i kolokacije sa odgovarajućim predlozima, kao i na razlike u ...

dijahronijska analiza participa i gerunda u engleskom jeziku - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15025/bdef:Content/download

Tokom vremena poprimili su i verbalne karakteristike i na taj način postali su deo glagolskog ... Nefinitni glagolski oblici u engleskom jeziku, particip i gerund, zauzimaju ... Promene velikih razmera na sva tri nivoa, fonetskom, morfološkom i.

mali rječnik kratica u engleskom jeziku ekonomske struke

https://hrcak.srce.hr/file/331296

Ljerka Sedlan König: Mali rječnik kratica u engleskom jeziku ekonomske struke. Ekonomski ... rječnika (uglavnom jednojezičnih) da biste otkrili značenje kratice.

Učestali leksički spojevi u engleskom jeziku biotehničke ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16262/bdef:Content/download

učestalih leksičkih spojeva, koje u pisanju na engleskom jeziku mogu koristiti ... Glagol u pasivu fragment predloške fraze is shown in figure/fig., is based on ...

Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ...

https://www.ffos.unios.hr/download/lidija-saravanja-naslov-doktorskog-rada-temeljni-posvojni-predikati-u-engleskom-jeziku-i-njihovi-hrvatski-ekvivalenti.pdf

O povezanosti glagola get s pasivnim oblicima u engleskom jeziku vidi 3.3.3.3. 81 Belaj (2004:111):. 'Leksički je pasiv…otvorenija kategorija od gramatičkoga ...

Poslovno pismo, porudžbina, upit (i još ponešto) na engleskom jeziku

https://abc.amarilisonline.com/stuff/PoslovniEngleski.pdf

2. Kako napisati poslovno pismo na engleskom – Business Letter. 3. Poslovno pismo, porudžbina, upit (i još ponešto) na engleskom jeziku. - enquiry – upit (za ...

Kako napisati poslovni upit na engleskom jeziku, zahtev za ponudu

https://abc.amarilisonline.com/stuff/PoslovniEngleski.pdf

Kako napisati poslovno pismo na engleskom – Business Letter. 3. Poslovno pismo, porudžbina, upit (i još ponešto) na engleskom jeziku. - enquiry – upit (za ...

pridjevske slozenice tipa imenica prosli particip u engleskom jeziku ...

https://hrcak.srce.hr/file/119057

Vojvoda S. Slozenice tipa imenica prosli particip u engleskom jeziku. Zbornik radova (1990), 14. 1.3. Pridjevske slozenice tipa imcnica prosii particip, bar u ...

IMENICE Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom ...

https://dictionary.hcnm.org/download/Imenice.pdf

Imenice se menjaju po padežima. Promena imenica po padežima zove se deklinacija. U srpskom jeziku postoji sedam padeža za jedninu i množinu: nominativ, ...

metafore o engleskom i srpskom jeziku u britanskom odn. srpskom ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19290/bdef:Content/download

pojmovnih metafora putem kojih se engleski odn. srpski jezik konceptualizuje, ali i ... konceptualizuju, jesu konkretniji pojmovi poput predmeta, delova tela, ...

IMENICE- opće i vlastite, broj imenice

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/Imenice3rAlda.pdf

Podcrtaj sve imenice u odlomku iz priče " Vjetrovi " Zvonimira Baloga . Vjetrovi su ... u oči. S prozora kuće ruše lonce s cvijećem ….. 3. Napiši tri vlastite imenice.

VLASTITE IMENICE Vlastite imenice pišemo - Razredna nastava

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/T1opceIvlastiteImeniceLimaSanny.pdf

slovom. U ovim rečenicama pronađi vlastite imenice i ispiši ih na crte. 1. Mnogi ljudi odmor provode na Jadranu. 1. 2. Na zimskim praznicima ću posjetiti Osijek.

VLASTITE IMENICE Vlastite imenice pišemo

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/T1opceIvlastiteImeniceLimaSanny.pdf

slovom. U ovim rečenicama pronađi vlastite imenice i ispiši ih na crte. 1. Mnogi ljudi odmor provode na Jadranu. 1. 2. Na zimskim praznicima ću posjetiti Osijek.

IMENICE

http://www.razredna-nastava.net/dokumenti/imeniceVIPMareMsar14Hel.pdf

I M E N I C E – p r o v j e r a. 1. U tekstu podcrtaj opće imenice jednom a vlastite dvjema crtama! Baka Marta rano ustaje. Mora nahraniti sve životinje u svome ...

IMENICE - WordPress.com

https://suzanamiljkovic.files.wordpress.com/2013/08/i-m-e-n-i-c-e1.pdf

Ninu. Nina rado ide sa bakom, ali više voli šetnje obalom Lepenice. ZAJEDNIČKE. VLASTITE. MUŠKI ROD. ŽENSKI ROD. SREDNJI ROD. 2.Napiši ove imenice ...

imenice a-deklinacije

https://hrcak.srce.hr/file/152203

imenice pluralia tantum s. r.. 4. Imenice a-deklinacije. U nastavku slijedi opis a-vrste imenica prema sljedećemu načelu: najprije je predstavljen tablični pregled ...

Imenice su - Zelena ucionica

http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2019/10/kontrolna-vezba-imenice-pridevi.pdf

šećer_________. 4. Šta su pridevi? ... Pridev. Vrsta prideva. Rod. Broj. 6. Podvuci prideve u sledećim rečenicama: Vesela devojčica veselo igra. Mudro priča ...

Imenice - Baš je lepo biti dete

https://www.basjelepobitidete.com/NAUCILI%20%20SMO%20%20O%20%20IMENICAMA%20PROVERA-2.pdf

Zajedničke imenice se pišu velikim slovom. DA. NE. Brašno je zbirna imenica. DA NE. Gradivne imenice imaju isti oblik i za malu i za veliku količinu materijala.

IMENICE MUŠKOGA RODA (J)A-DEKLINACIJE U HRVATSKOM ...

https://hrcak.srce.hr/file/151488

ga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku. Za razliku od ostalih imenica(j)a-deklinacije one uvijek ukazuju na (mušku) ...

IMENICE A-VRSTE U VEBERA I SUVREMENIM GRAMATIKAMA

https://hrcak.srce.hr/file/121489

Anita Čavlović: Imenice a-vrste u Vebera i suvremenim gramatikama. 11. UDK 81'366. 81'366'367.622. 811.163.42-26(091). Pregledni rad. Primljen 4. lipnja ...

KONTROLNA VEŽBA 1. Dopuni rečenicu: Imenice su

http://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2019/10/kontrolna-vezba-imenice-pridevi.pdf

Pridev. Vrsta prideva. Rod. Broj. 6. Podvuci prideve u sledećim rečenicama: Vesela devojčica veselo igra. Mudro priča mudar čovek. 7. Izvedi prisvojne prideve ...

imenice sa slogotvornim ru hrvatskome sklonidbenom sustavu

https://hrcak.srce.hr/file/111762

2. IMENICE SA SLOGOTVORNIM R U SKLONIDBENOM SUSTAVU. HRVATSKOGA jEZIKA. Hrvatski je imenički korpus u kojemu se pojavljuje slogotvorno r pri-.

IMENICE TREĆE DEKLINACIJE(suglasničke osnove)

http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs/upload/IMENICE%20%20III%20%20DEKLINACIJE.pdf

III DEKLINACIJA, SAMOGLASNIČKE (i)OSNOVE. U genitivu plurala imaju nastavak – IUM. 1)U genitivu sing. ispred nastavka –is imaju grupu od 2-3 suglasnika.

opće i vlastite imenice priča - Reci Peci

https://recipeci.com/print/imenice.pdf

Kako pišemo opće i vlastite imenice? 2. U rečenicama podcrtaj imenice, a zatim ih upiši u tablicu. ... R. O. L. Pronađene imenice napiši pravilno pisanim slovima: ...

imenice hrvatskoga standardnog jezika u nastavi ... - Hrčak - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/111758

Ključne riječi: imenice, padeži, udžbenik, izabrani primjeri, definicije ključnih pojmova ... padeža. Među izbornim sadržajima za peti razred iz NPP-a dvadesetak.

Vrste riječi - Imenice - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

https://www.artrea.com.hr/skola/HrvMemo_Imenice.pdf

Imenice. Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Dijelimo ih na opće i vlastite. Gramatičke osobine imenica su rod, broj i pade . Vlastite imenice.

Imenice, glagoli, predlozi, veznici, prilozi, pridevi - abc - amarilisonline

https://abc.amarilisonline.com/wp-content/uploads/2016/12/100-najcescih-reci-u-nemackom-2.pdf

Imenice, glagoli, predlozi, veznici, prilozi, pridevi. 1. 1.der / die / das – određeni član. 2. und (veznik) i. 3. sein (glagol) biti pomodni glagol. 4. in (predlog) u.

Poučavanje engleskom vokabularu

http://ps.pfb.unbi.ba/wp-content/uploads/2018/10/PS-br-1-Sandra-Novkini%C4%87.pdf

gramatika, kolokacije, idiomi, denotacija, konotacija, pravo značenje riječi, značenjske veze, tvorba riječi. Svrhu i važnost poučavanja engleskom vokabularu.

Možete li to napisati na engleskom? - HSE

https://www.hse.ie/eng/services/publications/socialinclusion/ema-bosnian-.pdf

sljedećeg: 129. I need to follow a. Renalna (bubrežna) dijeta renal diet. Kardiološka dijeta cardiac diet. Dijabeti ka dijeta diabetic diet. Dijeta s manje masnoća.

Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom

http://www.fzplus.hr/download/Sadrzaji/1001896_poslovno_dopisivanje_na_hrvatskom_i_engleskom.pdf

26 lip 2000 ... upit, ponuda (odgovor na upit i opća ponuda), referencije, uvjeti ... Standardno englesko poslovno pismo . ... Ponuda koja odstupa od upita .

SINESTEZIJSKA METAFORA U PRIDEVIMA U ENGLESKOM I ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8168/Disertacija9383.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 јун 2014 ... sinestezijsko-metaforički prenosi značenja u engleskom i srpskom jeziku i ukaže na univerzalne ... 1982), su imena dana u nedelji, recimo reč utorak. Ova reč se ... Lijepi dani u dženaru, grubo vrijeme u februaru. (RSANU).

terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i ...

https://ravnopravnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/8-TERMINOLOGIJA_Marina_Iles.pdf

engleskog jezika na srpski jezik, kao i na mađarski jezik koji se govori u. Mađarskoj i ... Ključne reči: prevođenje, rod, terminologija, rečnik, norma, rodno ...

morfosintaksičke karakteristike kolokacija u poslovnom engleskom i ...

http://www.dunp.np.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/dokument2.pdf

zbog toga što se u engleskom jeziku imenice često koriste u funkciji ... predlog imenica (npr. by the light of the moon, MESEČEVOM SVETLOŠĆU); imenica  ...

konceptualizacija emocija samovrednovanja u engleskom ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19301/bdef:Content/download

U okviru kognitivnolingvističkog pristupa, značenje se izjednačava sa ... ČOVEK (S: 15), kao i SUREVNJIV/TAKMIČARSKI NASTROJEN ČOVEK (S:16), čime se ...

Multimodalnost reklamnog diskursa na engleskom i ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16260/bdef:Content/download

калеидоскоп наведених елемената, рекламни дискурс пружа велики број ... говорникових исказа, а не значење самих речи и фраза у тим исказима (Yule ...

PRIDEVI KOJI OZNAČAVAJU EMOCIJE U ENGLESKOM I ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7862/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

citati na engleskom jeziku ostavljeni u izvornom obliku, kako bi se postigao što ... dobija se 31 primer upotrebe ove fraze, uključujući knjige, članke i običan ...

komunikacijske veštine i poslovna komunikacija na engleskom ...

https://www.poslodavci.rs/wp-content/uploads/2017/10/komunikacijske-vestine.pdf

I KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE. Uvod u komunikacijske veštine. Način na koji komunicirate utiče na odnose sa ljudima, na status koji imate u vašoj poslovnoj ...

modalni glagoli u engleskom i srpskom naučnom diskursu1

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1254_9ea1135359cafeae3fddd678ed43cd18

Ključne reči: engleski jezik, modali, naučni diskurs, srpski jezik. 1. Uvod ... U engleskom jeziku modalni glagoli predstavljaju jasno definisan zatvoren.

pasivne konstrukcije u pravnim tekstovima na engleskom i njihovi ...

http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/download/2192/2213/

KLJUČNE REČI: prevodni ekvivalenti, pasiv, administrativni stil, engleski, srpski. 1. Uvod ... aktiv: Klijent je potpisao ugovor. S = Ag ... Pasiv u engleskom jeziku.

epistemički modalni prilozi i gradijentnost u engleskom i srpskom ...

https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=download&path%5B%5D=319&path%5B%5D=pdf

modalni glagoli. Konkretno, videćemo da modalni prilozi imaju značajnu ulogu u izražavanju stepena i u srpskom i u engleskom jeziku. Takođe, akumuliranje ...

slikovne sheme u poslovicama koje sadrže somatizme u engleskom ...

http://zjik.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/download/2215/2231/

apstraktne pojmove polazeći od delova ljudskog tela kao izvornih domena. Ključne reči: poslovice, somatizmi, kognitivna lingvistika, slikovne sheme, engleski.

Page 1 1 Radni list Ime: Napiši pojmove na Engleskom i Češkom ...

https://dl1.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=301348

Razlikujemo zimzeleno ili vazdazeleno i listopadno ili bjelogorično drveće. Stabla rastu u šumi. U šumi je svjež zrak. Sva stabla imaju deblo na kojemu se nalazi ...

službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom ...

http://da.mvep.hr/files/file/pdf/121022_imena_drzava.pdf

s time povezani treba rabiti službena hrvatska i, prema potrebi, engleska imena država kako su navedena u popisu koji slijedi. Prvi je takav popis u.

pridevi koji označavaju emocije u engleskom i srpskom ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15020/bdef:Content/download

... gnjavi moju koleginicu, nabusit je i navalentan i na kraju je otvoreno pita... http://opusteno.rs/humor-zabava-f9/anegdote-sa-lekarima-i-stazistima-t29243.html.

osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi ...

https://dictionary.hcnm.org/download/Brojevi.pdf

BROJEVI. Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi. Osnovnim brojevima određuje se količina nekog ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.