Glutarna kiselina

139 deoksiribonukleinska kiselina

https://www.lzmk.hr/images/natuknice/deoksiribonukleinska%20kiselina.pdf

spojevi (kiseline, lužine, organska otapala, de- terdženti ... deoksiribonukleinska kiselina, dezoksi- ribonukleinska kiselina (engl. deoxyribonucleic acid; njem.

Octena kiselina

http://eskola.chem.pmf.hr/udzbenik/u48/12%20kiseline.pdf

Mravlja kiselina je izolirana iz mrava, pa je zato dobila i ... U laboratorijima često se koristi 100 postotna octena kiselina. ... 2. CH. 2. COOH butanska kiselina ...

SULFOSALICILNA KISELINA 3%

http://semikem.ba/images/aplikacije/aplikacija%20laboratorijski%20reagensi/0321.pdf

Postoje dva osnovna pristupa mjerenju proteina u urinu, turbidimetrijska ... u turbidimetrijske metode. Proteini se denaturišu djelovanjem kiseline tako da postaju ...

Mravlja kiselina

https://hrcak.srce.hr/file/116158

PoŢarna svojstva mravlje kiseline. Mravlja kiselina je goriva tekućina čije pare sa zrakom stvaraju ek- splozivne smjese. Zagrijavanjem nastaju plinovi CO2, CO i ...

SULFANILNA KISELINA

http://semikem.ba/images/aplikacije/aplikacija%20laboratorijski%20reagensi/R0150M.pdf

SULFANILNA KISELINA 0,8% w/v. OTOPINA. Za otkrivanje redukcije nitrata kod bakterija. In-vitro dijagnostička medicinska sredstva. Kataloški broj: Pakovanje:.

Vagisan® mlečna kiselina

https://www.vagisan.com/fileadmin/user_upload/vagisan.com/documents/products/RS/14a._Predlog_uputstva_za_upotrebu_Vagisan_Mlecna_kiselina.pdf

održavanje normalnih nivoa pH vrednosti u vagini (npr. kod žena sklonih vaginalnim infekcijama),. Vagisan mlečna kiselina može da se bezbedno koristi dva do ...

Dušična kiselina - Petrokemija

https://petrokemija.hr/LinkClick.aspx?fileticket=Z7VPIUhrRcY%3D&tabid=64&portalid=0&mid=524

06 01 05* nitratna i nitritna kiselina,. 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima. Primjena drugog ključnog broja ...

Fosforna kiselina 85% - Tehnohemija

https://www.tehnohemija.com/upload/Product/Documents/2018-01/SDS_Fosforna_Kiselina_85.pdf

17 јун 2015 ... Fosforna kiselina 85 %. CAS-broj: 7664-38-2. EC-broj: 231-633-2. Indeksni broj: /. Podpoglavlje 1.2 Identifikovani način korišćenja hemikalije i ...

sumporna kiselina - Petrokemija

https://petrokemija.hr/Portals/0/Dokumenti_Kompanija/SumpornaKiselina.pdf?ver=2017-10-11-141654-433

28 lis 2019 ... Naziv tvari: sumporna kiselina 15-99 %. EC broj: 231-639-5. CAS broj: 7664-93-9. REACH registracijski broj: 01-2119458838-20-0090. 1.2.

Azotna kiselina - HIP Azotara

http://hip-azotara.rs/wp-content/uploads/2016/10/azotna-kiselina-sr.pdf

17 окт 2016 ... Bezbednosni list – Azotna kiselina 57%. Strana 1/12. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU VEŠTAČKIH UBRIVA I AZOTNIH JEDINJENJA.

Dušična kiselina - Petrokemija dd

https://petrokemija.hr/LinkClick.aspx?fileticket=Z7VPIUhrRcY%3D&tabid=64&portalid=0&mid=524

06 01 05* nitratna i nitritna kiselina,. 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima. Primjena drugog ključnog broja ...

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA

http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/17.-Hemija-Derivati-karboksilnih-kiselina.pdf

O. OR1. R C. O. OH. R C. O. NH2. R C. O. O acil-hloridi estri anhidridi kiseline amidi karboksilatni jon povecana stabilnost usled rezonance povecana reaktivnost ...

SDS Mravlja Kiselina 85 2017 - Tehnohemija

https://www.tehnohemija.com/upload/Product/Documents/2018-01/SDS_Mravlja_Kiselina_85_2017.pdf

MRAVLJA KISELINA 85%. SDS VERZIJA 2. 1/12. POGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA. HEMIKALIJU U PROMET.

14obk-s18-sinteza masnih kiselina - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/14obk-s18-sinteza_masnih_kiselina.pdf

15 svi 2014 ... biosintezi masnih kiselina? a) Pantotenska kiselina je esencijalan faktor u sintezi malonil-CoA. b) Pantotenska kiselina uključena je u redukciju ...

MSDS Sumporna kiselina, PDF - Rolling Co

http://www.rolling-co.rs/visokokvalitetne-hemikalije/wp-content/uploads/2015/11/MSDS-H2SO4.pdf

BEZBEDNOSNI LIST. Sumporna kiselina 95-98%. BL H2SO4. Verzija 3. Strana 1 od 14. Datum izrade: 14.11.2014. kojim se zamenjuje izdanje C od 23.05.2014.

Razgradnja lipida i masnih kiselina - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/14obk-p27-Razgradnja_lipida_i_masnih_kiselina.pdf

13 svi 2014 ... CoA, a β-oksidacija masnih kiselina provodi se u matriksu mitondrija. Za transport aktivirane acil-CoA potrebna je karnitin-acil transferaza.

α-NAFTILAMIN I SULFANILNA KISELINA 0,8% OTOPINA KIT

http://semikem.ba/images/aplikacije/aplikacije%20za%20mikrobiologiju%20i%20parazitologiju/K009kitNOVO.pdf

18 ožu 2014 ... α-naftilamin otopina i sulfanilna kiselina se koriste za otkrivanje redukcije nitrata izvršene od nekih bakterijskih vrsta. Redukcija nitrata (NO3.

MSDS Hlorovodonična kiselina, PDF - Rolling Co

http://www.rolling-co.rs/visokokvalitetne-hemikalije/wp-content/uploads/2015/11/MSDS-HCl.pdf

Podpoglavlje 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju: Koristi se kao hemijski reagens, za kontrolu pH, ...

Sulfanilna kiselina U balon od 100 mL odmeri se 10,2 g (10 mL; 0 ...

http://helix.chem.bg.ac.rs/~vmaslak/Organska_hemija_2-202B1/Vezbe/Preparati/9.%20sulfanilna%20kiselina.pdf

Sulfanilna kiselina. H2SO4. NH2. NH2. HO3S. ∆. U balon od 100 mL odmeri se 10,2 g (10 mL; 0,11 mol) anilina, a potom se pažljivo, u porcijama i uz mešanje ...

MSDS Fosforna kiselina, PDF - Rolling Co

http://www.rolling-co.rs/visokokvalitetne-hemikalije/wp-content/uploads/2015/11/MSDS-H3PO4.pdf

BEZBEDNOSNI LIST. Fosforna kiselina 75-85%. BL H3PO4. Verzija 3. Strana 1 od 14. Datum izrade: 14.12.2014. kojim se zamenjuje izdanje C od 23.05.2014.

N-acetil-D-neuraminska kiselina je beo do sivkastobeli - Tehnologija ...

https://www.tehnologijahrane.com/wp-content/uploads/2018/12/Tabela-2.-Specifikacije-2018..pdf

5-acetamido-3,5-dideoksi-D-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranozonska kiselina (dihidrat),. Sinonimi: Sijalinska kiselina (dihidrat). Hemijska formula:.

METABOLIZAM AMINO KISELINA I SINTEZA UREE

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_22199/objava_41675/fajlovi/MEDICINA%20PROTEINI.pdf

Ciklus sinteze uree se odvija isključivo u jetri. • I ako urea predstavlja glavni oblik u kome se azot uklanja iz organizma, on se može ekskretovati i u obliku nekih ...

SOLNA KISELINA ZA DOMAĆINSTVO Datum: 16.03.11 - Ivasim doo

http://www.ivasim.hr/STL/PDF/STL-SOLNA-KISELINA9-19.pdf

21 ožu 2011 ... Pregled izvanrednih stanja: Nema. 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA. - Tvar: Pripravak X. - Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda: ...

PERJODNA KISELINA, alkoholna otopina po Hotchkiss-u

http://semikem.ba/images/aplikacije/aplikacije%20za%20reagense%20za%20citologiju%20i%20histologiju/PD0221.pdf

R1 Perjodna kiselina u Etanolu. 3.PD0221. 1x30 mL. R2 Reducirajuća otopina. 3.2238. 1x30 mL. R3 Schiffov reagens. 3.0016. 1x30 mL. R4 Sulfitna voda ...

SIGURNOSNI LIST 3.13104 MRAVLJA KISELINA 8% w/v

http://semikem.ba/images/sigurnosni_listovi/sigurnosni%20listovi%20za%20industriju%20i%20zanatstvo/131042.pdf

1.1. Identifikacija supstance ili priprema. MRAVLJA KISELINA 8% w/v. 1.2. Sinonimi: Metanska kiselina, formijatna kiselina. 1.3. Upotreba supstance/priprema:.

ENZIMSKA PROIZVODNJA ESTARA FENOLNIH KISELINA

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13704/bdef:Content/download

Kalcijum-hlorid (CaCl2) (Centrohem, Republika Srbija). Ostale hemikalije koje su korišćene za određivanje koncentracije sintetisanih estara, kao i pripremu ...

ALKALIZACIJA HRANOM I MOKRAĆNA KISELINA Jelena ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-6477/2018/2334-64771803210D.pdf

Ključne reči: alkalizirajuća hrana, mokraćna kiselina, urin, dijeta. UVOD ... eliminaciju mokraćne kiseline iz orga- ... Smanjena ekskrecija je uzrok 90% hiper-.

1.2. Acetilsalicilna kiselina - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-05-22-pd.pdf

Alkalna mokraća favorizuje bržu eliminaciju salicilata u mokraći (Varagić,2005). ... Askorbinska kiselina se dobro rastvara u vodi, pri čemu formira blago kisele ...

UPUTSTVO ZA LEK STANICID (fusidinska kiselina) - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-6858-10-001.pdf

18 окт 2011 ... STANICID (fusidinska kiselina), mast, 2%. Pakovanje: tuba, 1 x 10g. Proizvođač: Hemofarm A.D.. Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, ...

ODREĐIVANJE TRANS MASNIH KISELINA U PREHRAMBENIM ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/10750/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tabela 2.1. Najznačajnije zasićene masne kiseline. Uobičajen naziv Oznaka Sistematsko ime. Formula. TT (°C) buterna. C4:0 n-butanska. CH3–(CH2)2–COOH.

Nazivi i strukture karboksilnih kiselina - Artrea

https://www.artrea.com.hr/skola/8KarboksilneKiseline.pdf

Prva kiselina u homolognom nizu je kiselina, a njezina molekulska formula je. 3. ... kiselina butanska ili maslačna kiselina pentanska ili valerijanska kiselina. 5.

iii računske vežbe ravnoteže u rastvorima kiselina i baza - GRF

https://www.grf.bg.ac.rs/~vladana/files/3%20Ravnoteze%20u%20rastvorima%20kiselina%20i%20baza%202012.pdf

TEORIJA ELEKTROLITIČKE DISOCIJACIJE. Arenijusova teorija elektrolitičke disocijacije prati u vodenim rastvorima elektrolite; razlikuje: kiseline,disocijacijom u ...

Znanstveno mišljenje o riziku od trans masnih kiselina

https://www.hah.hr/pregled-upisnika/?preuzmi_misljenje=58

19 pro 2018 ... Trans masne kiseline (TMK) su masne kiseline s barem jednom ... fast food hrana, masti, ledeni deserti, kruh i peciva, fini pekarski proizvodi, ...

usporedba sastava masnih kiselina između ... - Repozitorij PMF-a

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:7527/datastream/PDF/view

Riba je nutritivno visoko vrijedna namirnica. Bogata je ... Ključne riječi: lubin, komarča, masne kiseline, prirodna riba, uzgojena riba ... Dr. Sunčica Bosak, Assist.

sinteza liposolubilnih askorbil-estara karboksilnih kiselina ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/6164/Disertacija4117.pdf?sequence=1&isAllowed=y

L-askorbil-estri karboksilnih kiselina su derivati masnih kiselina i vitamina C. Oni nastaju u reakciji acilovanja, pri čemu acil-donori mogu biti različiti (masne ...

određivanje ukupnih kiselina u crvenom vinu the determinations of ...

https://jepm.tfzv.ues.rs.ba/index.php/Journal/article/download/145/120/

Pored ovih kiseline u vinu se mogu naći i sirćetna, ćilibarna, limunska, mleĉna kiselina i njihove soli. Konstante disocijacije (kiselosti) kiselina koje su najĉešće ...

fotokatalitička degradacija huminskih kiselina u prisustvu h2o2

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_hemija/hemija_master_radovi/2017/2018/2018-10-29-dm.pdf

У присуству бикарбонатног анјона у концентрацији до 20 mmol dm-3 долази до ... Kiseonik koji je vezan za atom vodonika je izuzetno reaktivan, te se KHSO5 obično nalazi u stabilnijoj formi ... aktivni ugalj, grafit, grafen oksid i ugljenične ...

UPUTSTVO ZA LEK STANICID (fusidinska kiselina), mast, 2 ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-6858-10-001.pdf

Broj rešenja: 515-01-6858-10-001 od 18.10.2011. za lek Stanicid; 2%; mast 10g. 1 od 6. UPUTSTVO ZA LEK. STANICID (fusidinska kiselina), mast, 2%.

Bezbednosni list: Mravlja kiselina - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sr/4/SDB_4724_RS_SR.pdf

... i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN. Mravlja kiselina ROTIPURAN® ≥98 %, p.a., ACS.

SAPUNI, kemijski spojevi nastali neutralizacijom mas nih kiselina ...

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/sapuni.pdf

Sapuni se prema svojim svojstvima ubrajaju u detergente, tj. u veliku skupinu površinski aktivnih tvari koje mogu obavljati funkciju čišćenja (v. Detergenti, TE 3 ...

određivanje sastava aminokiselina i masnih kiselina u raznim ...

https://repozitorij.forenzika.unist.hr/islandora/object/forenzikast:64/datastream/PDF/view

1 ruj 2019 ... peradi najviše se konzumira piletina (zauzima više od 90 % industrijske prerade ... Lidl. 25. Pileći batak s kožom, bez kosti. Mesnica Kate. 26.

proučavanje reaktivnosti karboksilnih kiselina metodom linearne ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6924/bdef:Content/get

karboksilnih kiselina sa DDM-om, kinetički podaci za sve kiseline isptivane u ovom radu su korelisani ... 3-(4-Metoksifenil)akrilna kiselina. 0,060. 0,36± 0,19.

Uticaj omega-3 masnih kiselina iz različitih dijetarnih ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20684/bdef:Content/download

15 јун 2014 ... biljnog porekla kao što su ulje soje, lana, seme bundeve, suncokreta, orasi. S obzirom ... posne, sadrže manje od 5 % lipida (pastrmka, štuka, šaran); ... Din JN, Harding SA, Valerio CJ, Sarma J, Lyall K, Riemersma RA, et al.

Enzimska sinteza i primena askorbil-estara masnih kiselina

http://www.ache.org.rs/HI/2013/No2/HEMIND_Vol67_No2_p239-247_Mar-Apr_2013.pdf

21 јун 2012 ... reakcione sredine do sada su bili uspešno korišćeni polarni organski rastvarači, jonske tečnosti i natkritični fluidi. Na ravnotežnu konverziju ...

Uticaj upotrebe različitih kiselina za podešavanje pH vrednosti flote ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2011/0367-598X1103257M.pdf

23 феб 2011 ... dodatak mravlje i oksalne kiseline, i uzorka bojenog uz dodatak sirćetne ... bojenje; disperzne boje; pH; mravlja kiselina; oksalna kiselina.

1 Vježba 25. Fizikalna svojstva sumpora. Sumporna kiselina. Pokus ...

http://www.rudarska.hr/wp-content/uploads/2018/02/Vjezba-25-Fizikalna-svojstva-sumpora.-Sumporna-kiselina.pdf

Sumporna kiselina. Pokus 25.1.: Fizikalna svojstva sumpora. Zadatak: Zagrijavanjem elementarnog sumpora uočiti i objasniti sve promjene. Pribor i kemikalije: ...

Sinteza i biološka ispitivanja novih derivata žučnih kiselina

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7980/Disertacija8396.pdf?sequence=1&isAllowed=y

transkripciju gena koji kodira enzim ključan u konverziji holesterola u žučne kiseline i time negativnom povratnom spregom kontroliše biosintezu žučnih ...

Sinteza metil estara masnih kiselina otpadne svinjske masti ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13409/bdef:Content/download

8 мај 2016 ... Kontinualna heterogeno katalizovana metanoliza izvedena je u reaktoru sa pakovanim slojem čestica negašenog kreča, veličine 2–3,15 mm, ...

Značaj i utjecaj organskih kiselina na ishranu i probavni trakt pčela

http://sa.agr.hr/pdf/2014/sa2014_p0611.pdf

Istraživan je utjecaj kiselinskog invertnog sirupa na epitelne stanice srednjeg ... livadski med i kiselinski invertni sirupi, priređeni na bazi vinske i mliječne ... Sposobnost brzog i lakog otkrivanja novih izvora hrane za pčele bitno utječe na.

sastav masnih kiselina ulja bijele i smeđe gorušice - Repozitorij ...

https://repozitorij.pbf.unizg.hr/islandora/object/pbf:20/datastream/PDF/view

10 svi 2015 ... Bijela gorušica je jednogodišnja biljka, visoka do 120 cm, sa žutim cvjetovima (Slika 1.). Ima snažan korijenov sustav s brojnim korijenovim ...

Biološko smanjenje kiselina u vinu ili maloloktičko vrenje - Ovinu.info

http://ovinu.info/wp-content/uploads/2018/03/Prirucnik-za-podrumare-1.pdf

mjere njege vina, pretakanje, nadolijevanje, sumporenje, a po potrebi i bistrenje, ... vina - miris na sumporovodik ili gnjila jaja, kiseli kupus ili krastavce. Moguće ...

mokraćna kiselina kao mogući čimbenik rizika bolesti srca i bubrega

https://hrcak.srce.hr/file/264191

mokraćna kiselina, hiperuricemija, kardiovaskularna bolest, kronična bubrežna bolest, a objavljena u periodu od studenog. 2009. godine do listopada 2016.

Određivanje profila masnih kiselina različitih vrsta ulja - Repozitorij ...

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:235/datastream/PDF/view

nezasićene masne kiseline. Točka tališta ovisi o stupnju zasićenosti masne kiseline. Ulja i masti su triacilgliceroli i razlikuju se po tome što su u uljima masne ...

Seminar 17. Razgradnja masnih kiselina b-oksidacija masnih ... - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/14obk-Seminar_17b-razgradnja_lipida.pdf

13 svi 2014 ... Razgradnja masnih kiselina. (β-oksidacija masnih kiselina). B. Mildner. 1. Cijepanje triglicerola na glicerol i masne kiseline provode lipaze.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.