Geometrija 2

Geometrija (I smer) deo 4: Analiticka geometrija u prostoru - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~vsrdjan/files/geometrija4.pdf

2 дец 2014 ... a) Odrediti ravan β koja sadrzi tacku B(1,3,−2) i paralelna ravni α : x − 3y ... izmedju ravni α i β definišemo kao oštar ugao izmedju pravih a i b, tj.

1. APSOLUTNA GEOMETRIJA Euklidska geometrija ... - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~ml01193/pdf/zad.pdf

da su konveksni uglovi ZO1AO2 i ZBAC jednaki i istosmerni. 90. Ako su S, Sa,Sb,Sc središta upisanih krugova trougla ABC i R prav ugao, dokazati da je. (a).

GEOMETRIJA

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/34-Geometrija_Dragomir_Lopandic.pdf

Glava 1. Aksiomaticko zasnivanje euklidske geometrije. 1.1 Razvoj aksiomaticke metode u geometriji. Eukli- dovi. ” Elementi“ i V postulat. Geometrija kao ...

GEOMETRIJA 3

http://www.math.rs/p/files/1369869418-34-G3-2013-vezbe.pdf

... regularna elementarna povrx. b) Primeri pravolinijskih povrxi: konus, cilindar, helikoid, jednograni hiperboloid, hiper- boliqki paraboloid, Mebijusova traka.

geometrija 2 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~mira/files/geom2-ispitna%20pitanja.pdf

Ugaona linija, ugao, opruzeni, susedni, naporedni, unakrsni uglovi; razlaganje ravni polupravama sa zajednickim temenom, potreban i dovoljan uslov da tacka ...

1. Nacrtna geometrija

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Stari_nastavni_plan-Magistarske_studije/Stari_plan_Magistarske_1.pdf

1. Nacrtna geometrija. Naučno područje: Grafičko pretstavljanje, konstruisanje i oblikovanje prostora u arhitekturi i inženjerstvu. Zadaci: Osposobljavanje ...

Apsoloutna geometrija

https://ff.unze.ba/nabokov/euklidska1/akademska_2011_2012/05%20Aksiome%20incidencije%20Aksiome%20poretka%20Konveksnost%20%28rj%29.pdf

Ako su dvije tacke prave a incidentne sa ravni α, tada je svaka tacka prave a ... Date su cetiri kolinearne tacke A, B, C, D. Dokazati da vaze sljedeca dva ...

Analitička geometrija 1

https://people.dmi.uns.ac.rs/~sobot/takmicenja/geom/Analiticka%20geometrija%201.pdf

Analiticka geometrija 1. Tacka: (x, y). Prava: y = kx n (k-koeficijent pravca). Kruznica sa centrom (p, q) i poluprecnikom r: (x − p)2 (y − q)2 = r2. Teorema 1 ...

Geometrija - Arnes

http://www2.arnes.si/~ljspssb4/skripte/geometrija.pdf

Prizma je pravilna, če je osnovna ploskev pravilni n-kotnik (na primer enakostranični ... Kvader je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev.

geometrija 1 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~mira/files/Geom1.pdf

GEOMETRIJA 1 ispitna pitanja. Miroslava Antic. 1. Vektori na pravoj, u ravni i u prostoru Definicija, sabiranje vek- tora i mnozenje vektora realnim brojem, ...

nacrtna geometrija a - TTF

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2010/vijest_29-09-2010_4ca36b4489436/no_atachment/TMD-sazetak%20predavanja_Monge-01.pdf

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

Taxicab geometrija

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/matsoft/DobreDZ/2013-14/LaTeX/IvanaTkalcec.pdf

22 lip 2014 ... Taxicab geometrija je neeuklidska geometrija u širem smislu tog pojma (tj. nije euk- lidska), ali koja se zapravo i ne razlikuje puno od euklidske ...

GEOLOGIJA — GEOMETRIJA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/geometrija.pdf

euklidska geometrija. Ta spoznaja imala je veliki utjecaj na budući razvitak ne samo geometrije nego i cijele matematike, pa i fizike. Pokazalo se da pojam.

GEOMETRIJA - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~tijana/geometrija/geom-rokovi.pdf

c) Dokazati da Mebijusova traka nije orjentabilna. GEOMETRIJA – januar 2010. godine. 1. Dat je paralelogram ABCD, čije je središte tačka S. Ako je data baza ...

GEOMETRIJA V PROSTORU

https://dijaski.net/get/mat_sno_geometrija_v_prostoru_01.pdf

Razmerje dveh stranic paralelograma je a : b = 2 : 1. Višina na stranico a meri 10 cm, ploščina pa. 400 cm 2. Koliko merita stranici in koliko višina na stranico b?

ELEMENTARNA GEOMETRIJA

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/eg/kolokviji/EG-1415-kol1.pdf

17 stu 2014 ... 3. U paralelogramu ABCD simetrala stranice CD prolazi sjecištem S njegovih dijagonala. Dokažite da su dijagonale paralelograma sukladne i ...

Analiticka geometrija

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/praktikumi/analiticka-geometrija.pdf

Skalarni proizvod vektora a i b je a · b = a1b1 a2b2 a3b3. Vektori a i b su ortogonalni ako je a · b = 0. Vektorski proizvod vektora a i b, u oznaci a × b, je vektor.

Hiperbolicka geometrija - Alas

http://alas.matf.bg.ac.rs/~mm07167/podaci/zadaci-hiperbolicka.pdf

Hiperbolicka geometrija. Apsolutna geometrija. 1. Spoljašnji ugao u trouglu veci je od bilo kog nesusednog unutrašnjeg ugla. 2. Naspram jednakih stranica ...

Interaktivna tabla in geometrija

https://www.zrss.si/kupm2016/wp-content/uploads/bergel.pdf

Interaktivna tabla in geometrija mag. Maruša Bergel ... Interaktivna tabla – nepogrešljiv pripomoček ob poučevanju ... visoka cena table in popravil,. • občutljivost ...

diferencijalna geometrija - pmfst

http://mapmf.pmfst.unist.hr/matematika/Nastavni%20materijali/dig.pdf

4 lip 2008 ... Ova skripta je napisana s namjerom da pomogne studentima Prirodoslovno- matematickog fakulteta Sveucilišta u Mostaru pri polaganju ispita ...

Diferencijalna Geometrija: Vjezbe 1

https://ff.unze.ba/nabokov/diferencijalnaGeometrija/ljeto2013/Dodatak%2003%20Vjezbe_VedadPasic.pdf

Diferencijalna Geometrija: Vjezbe 2. (Krive: krivina i torzija). Zadatak 2.1. Izracunajte duzinu luka krive t ↦→ et(cos t, sin t) i nadjite parametrizaciju duzinom luka.

DETERGENTI — DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA 251

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/diferencijalna_geometrija.pdf

DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA, grana geometrije koja se bavi proučavanjem ... Diferencijalna geometrija u ravnini bavi se izučavanjem svoj stava krivulja u ...

Diferencijalna geometrija - 2016/17 -

http://gradst.unist.hr/Portals/9/docs/katedre/Matematika/PSGG%20DG/DG%20-%20skripta%20%282016-17%29_vIP.pdf

Slika 2.3: Parametrizacija grafa eksplicitno zadane funkcije. Primjer 9 ... Pogledajmo koje je geometrijsko znacenje opce cilindricne zavojnice. Ako je r opca ...

Nacrtna geometrija Perspektiva

https://www.zrss.si/kupm2014/files/gradiva/petek-rdeca/LoborMartinic.pdf

Vertikalna perspektiva. Page 13. - Vertikalna perspektiva. Page 14. - Obrnuta perspektiva. Simone ... 13. Anamorfna perspektiva, ulična i druge perspektive · 14.

Nacrtna geometrija - Element

https://element.hr/static/pdf/733-prir-liposinovic-knjizni-blok.pdf

Zašto su zadaci za vježbu bez rješenja a znamo da bi to bila vrlo korisna ... Prilikom nastajanja programa nacrtne geometrije za graditeljske tehničke škole došlo ...

Analitička geometrija Zadaci

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/dodatni/AG-zadaci.pdf

Page 1. Analitička geometrija. Zadaci. 13. siječnja 2014. Page 2. 2. Page 3. Sadržaj. 1 Poglavlje. 5. 1.1 Ponavljanje. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.

nacrtna geometrija - ncvvo

http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/gimnazije/izborni/geometrija.pdf

NACRTNA GEOMETRIJA. Program je ... 1. Pojam kose projekcije. Kosa projekcija točkc i pravca. 2. Tlocrt i nacrt dužinc. ... Pavkovic - Palman: Udžbenik iz nacrtne geometrije ... za jedno obrazovno razdoblje, počevši od drugoga razreda. srce kao pumpa. Skole mogu kombinirati poglavlja i u drugom redoslijcdu,. 2.4.

Geometrija - Gimnazija Raska

http://gimnazijaraska.edu.rs/wp-content/uploads/2018/04/geometrija.pdf

Углови аир су комплементни, а углови риү суплементни. Ако је мёра угла а 32°, одре меру угла ү. d=32? - pojo - =00-д - 00- 32°- 53°. Прикажи поступак.

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/dodatni/formule1.pdf

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule. Vektori. Skalarni produkt: a · b = | a|| ... Analiticka geometrija ravnine i prostora. Udaljenost dvije tocke: d(A, B) = |. −−→.

Kombinatorna geometrija - IMOmath

https://imomath.com/srb/dodatne/kombinatorna%20geometrija_ddj.pdf

Ovim smo pokazali da je ceo mnogougao P sadrжan u △A1B1C1, pa ... Zadaci. 1. Dokazati da me u ma koje qetiri taqke unutar jediniqnog kruga postoje dve ...

Analitička geometrija - eLearning

http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/mod/resource/view.php?id=6280

ANALITIČKA GEOMETRIJA U PROSTORU. Page 2. i о j о k о. O x y z. C. A. E. D. B. VEKTOR POLOŽAJA TAČKE a о. (. ) kajaia aaa. OA a z y x z y x о о о о. . .

ii. analitička geometrija prostora - TTF

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2009/vijest_09-11-2009_4af83ac01d720/ANALITIKA%20%20GEOMETRIJa-%20teorija%20-%201.dio.pdf

ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – 2009./2010. I. DIO (Točka. Ravnina.) 2. Točka u prostoru. OT. T ( x, y, z ). • ( O ; i , j , k ) ...

Analiticka geometrija - PMF Personal Pages

https://personal.pmf.uns.ac.rs/milica.zigic/wp-content/uploads/sites/8/2019/10/AG-1-predavanje-stampa.pdf

Pravougli (Dekartov, Kartezijanski) koordinatni sistem i. (Euklidsko) rastojanje tacaka. Novi Sad, 2019. Milica Žigic (DMI, PMF, UNS 2019). Analiticka geometrija.

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule – konike

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/dodatni/formule2.pdf

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule – konike kruznica elipsa hiperbola parabola definicija d(T,S) = r d(F1,T) d(T,F2)=2a |d(F1,T) − d(T,F2)| = 2a d(T,F) = d(T ...

Neeuklidska geometrija - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:127/datastream/PDF/view

... koja nas vodi do jednadzbe kuta paralelnosti. Njen znacaj je u tome što pokazuje da je euklidska geometrija zapravo poseban slucaj hiperbolicke geometerije ...

GEOMETRIJA 2 zadaci po kojima se dr e ve be - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~spadijer/G2/G2-zadaci-2018-2019.pdf

zadaci po kojima se dr e ve be. PODUDARNOST. 1. ... KONSTRUKTIVNI ZADACI. 1. ... Доказати да је диедар наспрам најве е странице прав. 5. Доказати да ...

Viša Geometrija - Univerzitet u Tuzli

http://pmf.untz.ba/vedad/vg/vglatex2015.pdf

Zoran Lucic: Euklidska i hiperbolicka geometrija (drugo izdanje), Total design i Matematicki fakultet, Beograd (1997). • Takashi Sakai: Riemannian Geometry, ...

Diferencijalna geometrija - 2016/17 - Unist

http://gradst.unist.hr/Portals/9/docs/katedre/Matematika/PSGG%20DG/DG%20-%20skripta%20%282016-17%29_vIP.pdf

Ova skripta je nastala kao nastavni tekst uz predavanja iz predmeta Diferencijalna geometrija pred- diplomskog sveucilišnog studija geodezije i geoinformatike ...

Analiticka geometrija u ravni - Alas

http://alas.matf.bg.ac.rs/~vsrdjan/files/geometrija3.pdf

19 нов. 2014 ... Krive drugog reda. Kriva prvog reda data jednacinom ax by c = 0, tj. to je prava. Kriva drugog reda je skup tacaka ravni cije koordinate (x,y).

Diferencijalna geometrija površi - arXiv

https://arxiv.org/pdf/1711.07013

19 stu 2017 ... 46. A Diferencijalni račun realnih funkcija - predznanje. 47. B Dužina luka - predznanje. 51. C Krivolinijski integral prve vrste - predznanje. 53.

Geometrija (I smer) deo 1: Vektori - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~vsrdjan/files/geometrija1.pdf

Skalarni proizvod vektora je preslikavanje koje dvama vektorima dodeljuje broj. → v ·. → u:= → v. → u cosφ gde je φ ∈ [0,π) (neorjentisani) ugao izmedju ...

Kompleksni brojevi i elementarna geometrija

http://elibrary.matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4521/masLazovicMilena.pdf?sequence=1

2.4 Trigonometrijski oblik kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . 8. 2.5 Eksponencijalni oblik kompleksnog broja . . . . . . . . . . . . . . 14. 3 Osnovne operacije u skupu C.

Euklidska geometrija II (1. dio) - Univerzitet u Zenici

https://ff.unze.ba/nabokov/euklidska2/ljeto2013/Euklidska%20geometrija%20II%20ljeto%202013%20prvi%20dio.pdf

pravu AB označimo sa E. Produžimo stranicu BC preko vrha C, te konstruiši simetralu ... U kojem omjeru se nalaze površine trouglova △ABC i △A1B1C1. 3.

ANALITIČKA GEOMETRIJA U PROSTORU - eLearning

http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/mod/resource/view.php?id=6280

ANALITIČKA GEOMETRIJA U PROSTORU ... Rastojanje izmedju dve tačke A i B je intezitet vektora . AB ... Napisati jednačinu ravni koja sadrži tačku i paralelna ...

3.Geometrija-NAPREDNI NIVO - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/3.Geometrija-NAPREDNI%20NIVO%202011..pdf

Simetrala ugla deli ugao na dva jednaka dela. Uočimo žuti trougao MAC. Znamo da je zbir uglova u svakom trouglu. 180 stepeni: 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 90 65 180.

Prvi razred : Formule :Geometrija

https://www.boske.rs/nauka/geometrijske_figure_obrasci.pdf

O. Poluprečnik upisanog kruga r. Površina. P. Poluprečnik opisanog kruga. R. Osnovne formule: Za svaki trougao. Za Pravougli trougao. Za jednakostranični ...

Linearna Algebra i Analiticka Geometrija - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~mi10103/predavanja/_laag/skripta_2.pdf

25 јан 2011 ... 8.3 Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori. Neka je A kvadratna matrica reda n. Skalar λ ∈ F je sopstvena vrednost matrice A (eigenvalue) ako ...

Geometrija (I smer) deo 5: Dodatne teme - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~vsrdjan/files/geometrija5.pdf

12 дец 2012 ... Primer. Mebijusova traka je neorjentabilna površ. Primetimo da je rub Mebijusove trake krug, tj. sastoji se samo iz jedne komponente. Teorema.

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule

http://tkrajina.github.io/Salabahteri/analiticka_geometrija.pdf

Analiticka geometrija ravnine – osnovne formule. Udaljenost ... Elipsa. Svojstvo proizvoljne tocke T na elipsi: a a b b. F. F. 1. 2. (e,0). (-e,0) y x d(T,F1) d(T ...

NACRTNA GEOMETRIJA I TEHNIČKO CRTANJE 1. Tačke u ...

http://aggf.unibl.org/uploads/attachment/strana/14/PITANJA_ZA_USMENI.pdf

Prvi i drugi nagibni triedar. 22. Prodor prave kroz trougao. 23. Obaranje ravni i određivanje prave veličine ravnog lika. 24. Konstrukcija elipse pomodu metode 8 ...

GEOMETRIJA 2 zadaci po kojima se drze vezbe

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/1380677544-34-G2-vezbe.pdf

Dokazati da se tezišne duzi trougla seku u tacki koja ih deli u odnosu 2 : 1. (tezište trougla). 4. Neka je D podnozje visine iz temena C pravouglog trougla ABC ...

Elementarni zadaci iz predmeta Euklidska geometrija 1

https://ff.unze.ba/nabokov/euklidska2/ljeto2013/00%20Dodatak%20A%20-%20Elementarni%20zadaci%20iz%20Euklidske%20geometrije%20I.pdf

Dijagonala razbija jednakokraki trapez na dva jednakokraka trougla. Odrediti uglove tog trapeza. 4. U jednakokrakom trapezu srednja linija ima dužinu 5cm, ...

Euklidska geometrija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/Kursevi/Euklidska_geometrija.pdf

Transformacija sličnosti u prostoru i posljedice. O dužima i njihovim projekcijama. Rogalj. Triedar. – II –. 6. 4. 15. Poliedarske površi. Ojlerov teorem o poliedrima ...

Nacrtna geometrija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/Kursevi/Nacrtna_geometrija.pdf

Nacrtna ili deskriptivna geometrija je grana matematike koja se bavi grafičkim predstavljanjem geometrijskih figura i fizičkih predmeta i objekata te grafičkim ...

geometrija, za prvi razred Matematičke gimnazije

http://ozren.weebly.com/uploads/4/2/7/3/4273045/geometrija_za_1_razred_matematicke_gimnazije.pdf

4 апр 2011 ... geometrija, za prvi razred Matematičke gimnazije u Beogradu. Formalno, gradivo je ... 3.8 Četvorougao, paralelogram, srednja linija trougla. 54.

Analiticka Geometrija - Škola matematike NA KVADRAT

https://velibortodorovic.files.wordpress.com/2010/11/analiticka_geometrija1.pdf

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu. 1. ANALITICKA GEOMETRIJA. 1.1 Pravac. Imlicitni oblik jednadzbe pravca: 0. Opci oblik pravca:.

geometrija kugle i sfere - Repozitorij PMF-a - unizg

https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:5533/datastream/PDF/view

površina na kojoj se nalazi ljudska populacija moze se, u tom slucaju, poisto- vjetiti sa sferom. Stoga geometrija kugle i sfere ima svoju široku primjenu u.

GEOMETRIJA ZGLOBA KUKA: METODOLOGIJA I SMJERNICE

https://hrcak.srce.hr/file/163987

zglob kuka, prijelom, geometrija, metodologija. Adresa za dopisivanje: Drago Gašpar, dr. med. Odjel traumatologije. Opća županijska bolnica Požega. Osječka ...

V Euklidov postulat i geometrija Lobacevskog - Prirodno ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2013/2013-09-20-mj.pdf

20 сеп 2013 ... formulacija - aksioma u svojim znamenitim knjigama Elementi. Slika 1.1: Euklid, poznat i kao Euklid iz Aleksandrije. Euklidovi Elementi, po ...

Analiticka geometrija - vezbe - PMF Personal Pages

https://personal.pmf.uns.ac.rs/milica.zigic/wp-content/uploads/sites/8/2019/09/Analiticka-geometrija-vezbe.pdf

18 сеп 2019 ... (a) Napisati jednacinu kruznice sa centrom u C(−2,3) poluprecnika 5. Da li dobijena kruznica prolazi kroz tacku (2,−1)?. (b) Pokazati da je ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.