Departman za matematiku

master rad - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/ErnestSanca.pdf

Sadrzaj. Zahvalnica. 5. Uvod. 3 ... Ω = D. Jedan primer trougaonog (multi)splitinga H matrice A, oblika A = D − L − U koji ispunjava osobinu M(A) = D − |L|−|U| ...

matematike - Departman za matematiku i informatiku

https://www.dmi.uns.ac.rs/files/477/zbirka.pdf

4) Dat je jednakokraki trapez čije su dijagonale uzajamno normalne. ... 4) Dijagonale jednakokrakog trapeza se seku pod pravim uglom, ugao na osnovici je 60° ...

Operativni Sistemi - Departman za matematiku i informatiku

http://perun.dmi.rs/budimac/os/geller.pdf

Mrežni OS – rač unari su povezani u mrežu, svaki rač unar ima svoj OS koji međusobno komuniciraju pomoć u nekog protokola (operativni sistemi mogu biti ...

Poasonova regresija i primene - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/SanjaBojovic.pdf

veze. Kao i podaci dobijeni prebrojavanjem, Poasonove raspodele uzimaju nenegativne celobrojne vrednosti. Poasonova raspodela, koju predstavljamo kao.

Dimenzija vektorskog prostora - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MarijaDelic.pdf

6 сеп 2011 ... vektor nekog vektorskog prostora moze prikazati kao linearna kombinacija vektora baze tog prostora. Ako u vektorskom prostoru postoji baza ...

2.Matematičke osnove - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/VesnaRvovic.pdf

(visina i poluprečnik osnove kod valjka i kupe, poluprečnik kod lopte). Kreirana ... trouglova, odnosno čine telo koje bolje aproksimira sferu od prethodnog. 6.

Stohastička dominacija - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MilosKnezevic.pdf

Uniformna raspodela spada u raspodelu verovatnoća apsolutno neprekidnih ... Slika 2.2.1: Funkcija gustine raspodele uniformne slučajne promenljive sa ...

brojevne kongruencije - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/VojkoNestorovic.pdf

11 јул 2011 ... Svaki složen broj n, ima delitelje različite od 1 i n. 1.2 Najveći zajednički delilac. Definicija 1.3 Neka su a i b nenegativni celi brojevi takvi da je.

generativne funkcije - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/AnaBogdanovic.pdf

upotrebio generativne funkcije za izvođenje formula za Fibonačijeve brojeve. Ojler. (Leonhard ... Izraz možemo razviti pomoću binomne formule i dobijamo: ...

Analiza longitudinalnih podataka - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MajaZobenica.pdf

30 мај 2013 ... 49. 3.5. Pretpostavka narušavanja oblika kovarijansne matrice i prilagođeni testovi .... 51. 4. Multivarijantna analiza varijanse sa ponovljenim ...

Matematičke osnove vrtložnosti - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MarinaRadic.pdf

10 авг 2015 ... 2.2.1 Zakon održanja mase (jednačina kontinuiteta) . ... dinamičkih jednačina jesu gustina, pritisak, viskoznost i difuzija. To su samo neka od ...

Teorija igara - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/NatasaMukic.pdf

Pogodan prevod ovih stanja doveo bi do tzv. igre utrke sa vremenom. ... Našim protivnicima daćemo imena iz čuvenih kaubojskih filmova a potom ... ishode koji se mogu dogoditi u igri (u bilo kojem slučaju Odisej ludak dobija istu vrednost).

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/files/477/prijemni_ispit_informatika_2016_sa_resenjima.pdf

(engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u bilo kom redosledu. a) Koliko najviše različitih registarskih tablica može da postoji u ovoj državi?

Nejednakosti u slici - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/AleksandraPetrovic.pdf

2.1 Nejednakost Minkovskog. 7 ... Definicija: Nejednakost trougla: Dat je trougao ABC sa stranicama ... Kako je DC kateta, a OC hipotenuza trougla OCD to je:.

modeli prebukiranosti - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/BiljanaSijacic.pdf

Veoma često se dešava da potpuno rezervisani avionski letovi poleću sa značajnim brojem slobodnih mesta, a razlog tome su putnici koji se nisu pojavili na.

matematički aspekti u kartografiji - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/izvestajDajanaJokic.pdf

6 јун 2019 ... Republike Srbije i službene kartografske projekcije Srbije. Zaključak ... [21]. Supurović P.: „Šta je datum geografske topografske karte?“ - link:.

Ratko Tošic - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/files/525/ratko_tosic.pdf

casopisa ”Matematicki list”, koji je namenjen ucenicima osnovnih škola i izlazi 5 puta godišnje. U raznim periodima bio je clan redakcije i sledecih casopisa:.

Nesvodljivost polinoma dve promenljive - Departman za matematiku ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/IvanPavkov.pdf

Faktorisanje polinoma se smatra fundamentalnim problemom u algebri i teoriji ... prsten polinoma sa dve promenljive nad proizvoljnim poljem F. Polinom.

Modelirani zadaci u matematici - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/ZofiaBotos.pdf

zadatka u školi. Za rešavanje zadataka modeliranja po pitanju nastavnih metoda najviše odgovara rad u grupi i rad u parovima. 1.8. Ciljevi modeliranja. 1.8.1.

Linearni diferencijalni operatori - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/SrdjanTrifunovic.pdf

Poslednji red sledi iz osobine diferencijala za dve bliske tačke i da je M ... Štaviše, red je jedinstveno određen funkcijom f: ... Sa T(f) označavamo Tejlorov red.

osnove kriptologije, otp i rsa algoritam - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/DanielDivjakovic.pdf

17 мај 2016 ... Sledeci primer koji je ostavio velikog traga u istoriji predstavljala je Vigenére cipher tj. Viznerova šifra. Ime je dobila po poznatom francuskom ...

laplasova transformacija - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/SnjezanaMaksimovic.pdf

1 феб 2013 ... Master rad. LAPLASOVA TRANSFORMACIJA. Snježana Maksimović. Mentor: Akademik dr Stevan Pilipović. Novi Sad, april 2011.

Segmentirana regresija sa primenom - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/SuzanaVidic.pdf

2° konzistentnost: Ocena ̂ je konzistentna ako konvergira u verovatnoći ka , tj. ... nekoliko praktičnih situacija, jer značenje „tačka promene“ postaje veliki znak ...

Frakciona Furijeova transformacija - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/GordanaDivljakov.pdf

nom je što, zahvaljujuci algoritmima za brzo izracunavanje diskretne Furije- ove transformacije, znacajno je brze izvršiti racun mnozenjem frekvencijskih.

Analiza sličnosti podataka - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MilosBanjanin.pdf

Slika 4.6: Dvodimenzionalan prikaz udaljenosti između gradova ... Analiza sličnosti podataka. 34. Rumunija. 21 388. 52.9. -0.2. 8 853. 78. Srbija. 9 847. 56.7.

Vodeni talasi i talasna jednaˇcina - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/KamelijaIvetic.pdf

move kao što su: oscilovanje, talasni front, period talasa, talasna duzina. Zatim smo opisali jednacinu talasa, opisano je i šta se dešava kada se posmatra voda.

Analiza fazi vremenskih serija - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/TeodoraKnezevic.pdf

od vremena, vremenske serije predstavljaju pogodno sredstvo za predviĊanje budućih vrednosti. U analizi vremenskih serija, trend podataka je osnova za ...

prirodno-matematiˇcki fakultet u nišu departman za matematiku i ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/MAT_Prijemni_JUN-2011%20-%20resenja%20%28Zana%29.pdf

ZADACI SA REŠENJIMA ... Kako jednacina 2m2 − 3m − 2 = 0 ima rešenja m1 = −1 ... Neka je sa dm oznacena manja, a sa dv veca dijagonala paralelograma ...

Razni koncepti pozitivnosti matrica - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MirjanaEric.pdf

tada je A regularna matrica. Na osnovu uslova (1.1), koji ih definiše, ove matrice su dobile ime strogo di- agonalno dominantne matrice ili, skraceno, SDD ...

Dekartov proizvod grafova - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MarijanaPetricevicJovic.pdf

Definicija 2.1.1. Dekartov proizvod od G i H je graf u oznaci G2H, gde je ... Napomenuli smo da su Dekartov i direktan proizvod grafa podgrafovi jakog proizvoda ...

o raznim klasama površi - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/ZagorkaNestorovic.pdf

Mebijusova traka, jednograni hiperboloid i hiperboloički paraboloid imaju. Gausovu krivinu. Rešenje. Pokazali smo da za linijske površi vaţi: Jednostavno se ...

kejlijevi grafovi grupa - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/SonjaMedojevic.pdf

Svakome ko se iole bavio teorijom grupa poznata je takozvana Kejlijeva tablica date grupe, koja na lak i praktican nacin predstavlja delovanje binarne operacije ...

Analiza vremenskih serija - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/AnjaMihailovic.pdf

3 јан 2013 ... adekvatnosti izabranog modela vremenske serije. U ĉetvtom poglavlju će se analizirati vektorski modeli serija ĉija svrha je opisivanje ...

primena redova čekanja u saobraćaju - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/IvanaMirazovic.pdf

Slika 3. Gustina eksponencijalne raspodele za i . Funkcija raspodele sluĉajne promenljive. ( ) je. ( ) {. Slika 4. Eksponencijalna raspodela za.

Varijacioni racun i metoda Galerkina - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MilotaCorba.pdf

Ojler-Lagranzova jednacina ne moze rešiti u zatvorenoj formi, moze se traziti aproksimativno (priblizno) rešenje sledecim tehnikama: 1) Rešiti Ojler-Lagranzovu ...

Značajne tačke i linije u trouglu - Departman za matematiku i ...

https://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/JelenaKnezevic.pdf

One predstavljaju neku vrstu odnosa rastojanja posmatrane tačke od ... Slično kao i za simetrale stranica, za simetrale unutrašnjih uglova trougla važi tvrđenje:.

Problemi transporta i analiza osetljivosti - Departman za matematiku ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/TindeEreg.pdf

Operaciona istraživanja predstavljaju skup modela, kvantitativnih metoda i algoritama, pomoću kojih se određuje najpovoljnije rešenje složenih problema iz svih.

Granične vrednosti funkcija - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/ZoranaTomic.pdf

функција уопште. Садржи три главе. Прва глава, Гранична вредност низа,на почетку даје дефиницију и неке особине низова, затим говори о граничној ...

Fazi statistiĉka analiza i procene - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/MarinaPadejcev.pdf

skup je uopštenje klasiĉnog skupa kod koga se pripradnost elemenata odreĊuje stepenom pripadnosti ... Definicija 3.3. , - Presek fazi skupova i , definišemo: ( ).

neke matematičke osobine fluida - Departman za matematiku i ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/BojanaVeleckovic.pdf

4 мај 2016 ... dinamike fluida: jednačinu kontinuiteta, Drugi Njutnov zakon i zakon održanja energije. One će nam pomoći u boljem razumevanju jednačina ...

Hamiltonovi grafovi i digrafovi - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/SlobodanNogavica.pdf

Hamiltonovi grafovi i digrafovi. 7. Definicija 1.1.17. Hamiltonov put u grafu G je put koji sadrži sve čvorove grafa G. Definicija 1.1.18. Dva čvora grafa G su ...

Revizorske kuće u Srbiji - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/AnaToplak.pdf

a.d. Kuršumlija, Matex d.o.o. Subotica. 22. Preduzeće za reviziju ... Beograd, Budžet opštine Bačka Palanka, JKP Vodovod Leskovac, projekat „Ženska tkačka.

Izvodi i integrali necelog reda - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/NatasaDurakovic.pdf

rema, Lajbnicova formula za racunanje frakcionog izvoda proizvoda funkcija i ... 2.4 Integrali i izvodi necelog reda na beskonacnim intervalima . . . . . 37.

Neki problemi rasporeda tacaka i pravih - Departman za matematiku ...

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/AdelSos.pdf

16 јун 2015 ... sve tacke iz uocenog skupa moraju biti kolinearne? U to vreme se nije po- javio zadovoljavajuc odgovor i problem je pao u zaborav, sve dok ...

neke klase linearnih kodova - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/matematika/BojanBerlekovic.pdf

Matematika kao egzaktna nauka i fundament na koji se sve prirodno nadograđuje, a opet se sve i njoj vraća, dopire do suštine mnogih naučnih dostignuća, bili ...

Leonard Ojler i Ojler - Departman za matematiku i informatiku

http://www.dmi.uns.ac.rs/site/dmi/download/master/primenjena_matematika/GordanaStanojkovic.pdf

2 јул 2014 ... Leonard Ojler i Ojler - Maklorenova sumaciona formula. 4. Glava 1: Biografija Leonarda Ojlera kao matematičara. Leonard Paul Ojler − jedan ...

matematiku - matematika.ba

https://www.matematika.ba/documents/matematicki_prirucnik.pdf

matematika je predmet koji bi trebao biti puno ugodniji za djecu nego što trenutno jeste. ... ZAGONETKE SA AUTO TABLICAMA (za djecu od K-5 razreda).

prirucnik za matematiku 3.qxd

https://velikadecazamaleljude.files.wordpress.com/2014/10/matematika_3_prirucnik.pdf

rezultata. Deqewe jednocifrenim brojem, sa ostatkom i bez wega, zaokru`uje mini- ... Kod sabirawa trocifrenih i dvocifrenih brojeva, drugi sabirak pot- pisujemo ...

pogled u matematiku - Element

https://element.hr/artikli/file/2493

Tangens kuta predstavlja omjer nasuprotne i priležeće katete u ... Arkus sinus kuta (arcsin) arcsin ,. • Arkus kosinus kuta (arccos),. • Arkus tangens kuta (arctg).

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU

https://suzanamiljkovic.files.wordpress.com/2013/08/5-matematika-radni-listovi-3.pdf

Seka ima 143 dinara. Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara. Koli- ko je dinara ostalo seki? 5. ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG.

Polinomi u Z[x] i Q[x] - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:245/datastream/PDF/view

da je ireducibilan ako se ne moze prikazati kao umnozak polinoma stupnja veceg ili ... raka za brzo mnozenje polinoma koja je ucinkovitija od klasicne metode.

Predavanja iz Uvoda u matematiku.

https://web.math.pmf.unizg.hr/~gmuic/predavanja/uum.pdf

Uocimo da je binarna relacija ρ na skupu A refleksivna ako i samo ako sadrzi dijagonalu ∆ od A tj. ... Neka je ∼ relacija ekvivalencije na skupu X. Za x ∈ X, skup.

Euklid - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:61/datastream/PDF/view

Euklidovo djelo Elementi najvazniji je matematicki tekst grckog doba, ... aksiomi, osim postulata o paralelama i svi Euklidovi teoremi su istiniti, osim onih koji se.

Egipatska - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/%C4%8CAL04.pdf

pri iznošenju dokaza nije me nitko prestigao, cak ni takozvani egipatski nosaci uzeta ” . Dakle on je ... vati a2 b2 = c2, a brojevi 3, 4 i 5 to zadovoljavaju.

6. XML – 2.dio DTD i XML shema - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/wp/wp2009-10/P6_XML2.pdf

pojavljivanje može biti niti jednom ili jedanput ili više puta. Page 3. 3. Uključivanje DTD pravila. DTD pravila mogu se uključiti u XML dokument ili izvan njega u.

Primijenjena statistika - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/ptfstatistika/literatura.pdf

[10] Ivanović, B. Teorijska statistika Jugoslavenski institut za ekonomska istraži- vanja, Beograd, 1966. [11] Jazbec, A. Osnove statistike, Šumarski fakultet, ...

Arhitektura racunala - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:72/datastream/PDF/view

Kljucne rijeci. Procesor, logicki sklopovi, zbrajalo, aritmeticko-logicka jedinica, upravljacka jedinica, ulazno/izlazne jedinice, bistabil, registar, brojac, memorija, ...

Osnove raČunarstva - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/gradja/materijali/Osnove_racunarstva.pdf

6 srp 2012 ... presudno utjecala na razvoj raČunarstva i koja bi mogla pomoĆi ... monkey - majmun). Prvi dio ... pozicionirati i pomoĆu strelica na tastaturi.

SVD dekompozicija i primjene - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:253/datastream/PDF/view

1 (a)), gdje su U i V unitarne matrice, a Σ dijagonalna matrica na čijoj se dija- gonali nalaze singularne vrijednosti. Budući su svi elementi u matrici Σ, osim r.

Uvod u numeriˇcku matematiku - pmfst

http://mapmf.pmfst.unist.hr/~milica/Numericka_matematika/Folije_za_predavanja/UNM_Izvred.pdf

2 Hornerova shema. Polinomi su najjednostavnije algebarske funkcije. Možemo ih definirati nad bilo kojim prstenom R u obliku p!x" / n. Σ iφ0 aix i. , n ( Ν0,.Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.