2 njutnov zakon

Njutnov zakon hlađenja

https://emineter.files.wordpress.com/2013/10/d19ad183d182d0bdd0bed0b2-d0b7d0b0d0bad0bed0bd-d185d0bbd0b0d192d0b5d19ad0b0.pdf

Njutnov zakon hladjenja1 opisuje hladjenje tela koja su u gravitacionom polju okruzena fluidom (gasom). Kao primer navedimo stakleni balon ispunjen.

Ugledni čas: Njutnov zakon gravitacije

http://konferencija.alexgim.rs/images/APSTRAKTI/2018/tijana-prodanovic.pdf

Ugledni čas: Njutnov zakon gravitacije. Tijana Prodanović. Departman za fiziku, Univerzitet u Novom Sad, Srbija. Primer realizacije časa obrade nastavne ...

Jovan Marjanovic - Slucaj gde ne vazi Njutnov zakon u magnetnom ...

https://www.veljkomilkovic.com/Images/Jovan_Marjanovic_Slucaj_gde_ne_vazi_Njutnov_zakon_u_magnetnom_polju.pdf

2 мар 2009 ... teoriji elektro magnetizma da Njutnov zakon akcije i reakcije ne važi kod. Amperovog zakona za silu između dva mala strujna elementa, on važi ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ... Bio Savarov Zakon ...

Usvojeni su Zakon o zateznoj kamati i Zakon o ... - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2013/01/rs-2013-januar-kpmg-poreske-vesti---zakon-o-zateznoj-kamati-i-zakon-o-rokovima-placanja.pdf

11 јан 2013 ... Zatezna kamata obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto. Samim time, ukinut je ranije važeći konformni metod obračuna.

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

https://www.ariel.org/pdfs/languages/MBS006FV.pdf

da je Mojsije primio Zakon na Gori Sinaj iz ruku Božijih. Deset od tih zapovesti, one koje su zapisane na kamenim pločama, zapisane su tamo prstom Božijim.

PREGLED I PREPORUKE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKON ...

https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Kancelarija/EU_IPA/Analiza-pravnog-okvira-i-zbirne-preporuke_OCD_Zakon-o-javnim-nabavkama_zakon-o-volontiranju_zakon-o-objavljivanju-zakona.pdf

Novi zakon o javnim nabavkama predviđa da su udruženja i sva ostala pravna lica ... transparetnost i nediskriminaciju. 1. Predlog promene Zakona: Predlog:.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

https://www.hgk.hr/documents/prezentacija-katic5c08e6475ad0a.pdf

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG", br. 49/2008 ...

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon%20o%20radu.pdf

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

zakon zakon - BIHAMK-a

https://bihamk.ba/assets/files/onZop56eWY-zakon-o-bezbjednosti-saobracajapdf.pdf

UVODNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. I – OSNOVNE/TEMELJNE ODREDBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. II - PUTEVI .

Zakon br. 04/L-080

http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2017/07/Zakon-Br.-04-L-080.pdf

Licencirani – svako lice kome se izdato validna licenca za igre na sreču od strane ... da zatraži od ma koje ličnosti da pruži ili snabdeva sa nekretninama ili ličnim svojinama, ... strane agenata agencija za sprovođenje zakona unutar i van zemlje. ... PAK sastavlja spisak osoba koje su izbačene iz lokala igara na sreću, ...

Zakon o PDV-u

http://www.uino.gov.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/hr/Porezi/PDV/Zakon_o_PDV.pdf

10 srp 2005 ... PDV se, sukladno odredbama ovoga zakona, plaća: ... 3. isporuka dobara temeljem ugovora o iznajmljivanju na određeno razdoblje temeljem.

zakon - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84251/93525/F1269167627/SRB84251.pdf

obaveze nezaposlenog i poslodavca; aktivna politika zapošljavanja; osiguranje za slučaj nezaposlenosti i druga pitanja od značaja za zapošljavanje, ...

Zakon o PIO

http://www.sindirns.org.rs/akta/zakon_o_pio_2011.pdf

svojstvo osiguranika, prema utvrđenom stažu osiguranja, ukoliko se ne može utvrditi početak i prestanak obavljanja ... na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Svojstvo ... VIII UTVRĐIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I.

Zakon o pdv

http://www.icarus.rs/pdf/zakon_o_pdv.pdf

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i ... Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima ...

ZAKON

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/4391-14%20-%20lat.pdf

2 јан 2015 ... dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga kao platna institucija, u ... da on-line prostorom vladaju institucije kao što su PayPal, Amazon ili kineski Alipay i ... odbijanje njihovih provizija i troškova od tog iznosa;.

zakon - voa.mod.gov.rs

http://www.voa.mod.gov.rs/dokumenti/zakon-o-vba-i-voa.pdf

1) do 6) ovog zakona preduzimaju se na osnovu naloga direktora VBA ili lica koje on ovlasti. O izdatim nalozima iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

https://www.dri.rs/php/document/download/20/1

(2) Bilans uspeha;. (3) Napomene uz finansijske izveštaje;. 9) redovan godišnji finansijski izveštaj mikro pravnih lica i preduzetnika, obuhvata: (1) Bilans stanja;.

Zakon o azilu

https://npm.rs/attachments/Zakon%20o%20azilu.pdf

Овај закон се не примењује на избеглице које су то својство стекле на основу Закона о избеглицама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 18/92 и ...

Zakon o putevima

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/890-18%20lat.pdf

3) državni put je javni put koji saobraćajno povezuje teritoriju države sa mrežom evropskih puteva i deo je mreže evropskih puteva, teritoriju države sa teritorijom ...

Zakon o oružju

http://www.mup.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=189728&rType=2&file=Zakon o oru%C5%BEju-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en.pdf

23) vlasnik oružja je fizičko lice, privredno društvo i preduzetnik koji posjeduje registrovano oružje;. 24) ovlašćeni trgovac oružjem je privredno društvo i ...

Zakon o oružju - MUP HNK

https://www.muphnk.ba/sites/default/files/dokumenti-legislativa/Zakon%20o%20oruzju%20BS.pdf

k) ,hladno oružje" su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajoneti i skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na dugme ...

2. zakon termodinamike

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~zskoko/web_sirius/Fizika_za_matematicare_files/Fizika2_pr4.pdf

12 svi 2011 ... DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Eksperiment pokazuje da je nemoguće konstruirati takav toplinski stroj koji bi toplinu u potpunosti pretvorio ...

ZAKON O VINU

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/pgp04p.pdf

Grožđe, šira, vino i drugi proizvodi od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina moraju da ispunjavaju propisane norme kvaliteta i uslove u ...

Zakon o radu

http://www.sindirns.org.rs/akta/zakon_o_radu.pdf

zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme. □ Da li poslodavac može da zaposli lice u ...

Zakon o eksproprijaciji

http://www.nekretnine.co.me/dok/Zakoni/6.%20Zakon%20o%20eksproprijaciji%202017.pdf

Eksproprijacija je lišenje ili ograničenje prava svojine na nepokretnostima kada to ... nije zaključen sporazum o naknadi, odnosno donijeta pravosnažna sudska ...

Zakon o patentima

http://www.mek.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=69392&rType=2&file=Zakon o patentima.pdf

ZAKON O PATENTIMA. I. OPŠTE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ureñuje se pravna zaštita pronalazaka patentom. Član 2. Odredbe ovog zakona ...

zakon - Moj novac

http://www.mojnovac.rs/upload/documents/zakonska_regulativa/ZAKON-o-poreskom-postupku-i-poreskoj-administraciji.pdf

namiri dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja, nenamireni deo ... kada je lice primilo imovinu od poreskog obveznika - pravnog lica samo ako ... obveznika na povraćaj poreza i sporednih poreskih davanja, zastareva za tri.

ZAKON o vodama f bih..

http://www.vladahbz.com/sadrzaj/dokumenti/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva/Vodoprivreda/ZAKON%20o%20vodama%20f%20bih.pdf

26 pro 2019 ... O PROGLA[ENJU ZAKONA O VODAMA. Progla{ava se Zakon o vodama koji je donio Parlament. Federacije BiH na sjednici Zastupni~koga ...

ZAKON O GRAĐENJU

http://fmks.gov.ba/stara/kultura/legislativa/kantoni/zdk/4.pdf

31 pro 2004 ... ... površine do. 120 m2 (u površinu ulaze pomoćne prostorije) namijenjena ... projektanata koji su odgovorni da projekti koje projektuju zadovoljavaju uvjete iz ... vikend kuće, te građevine poslovne namjene do 100 m2, na.

ZAKON O STANOVANJU

http://detelinara.org/wp-content/uploads/2014/03/Zakon_o_stanovanju_1992_2001.pdf

Ugovor o zakupu stana zaključuje se u pismenoj formi i sadrži naročito: ugovorne strane; vreme i mesto zaključenja ugovora; podatke o stanu koji je predmet ...

Zakon o državljanstvu BiH 4/97, 13/97, 41/02, 6/03, 14/03

http://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/sl_galsnik_bih_4_9713_9741_026_0314_03_3.pdf

Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva BiH može steci državljanstvo naturalizacijom ako ispunjavaslijedece uslove: 1. da je napunio 18 godina ...

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

https://www.czssvz.hr/download/zakoni-i-akti/zakon-o-nasljedjivanju.pdf?v=1.0

ZAKON O NASLJEĐIVANJU ... I. Ugovor o nasljeđivanju i o budućem nasljedstvu ili zapisu____________________________________________18. II. Ustup i ...

Zakon o osiguranju

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/petnat/Zakon%20o%20osiguranju.pdf

Član 4. Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno. Osiguranje imovine i lica je obavezno samo u slučajevima propisanim zakonom. Poslovi osiguranja ...

ZAKON O PREKRŠAJIMA

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/Zakon%20o%20prekrsajima-lat.pdf

Ovim zakonom ureĊuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za ... edukacije vozaĉa ili praćenja njegovog ponašanja u saobraćaju. ... Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere poĉinje od dana pravnosnaţnosti ...

Zakon o duvanu

http://www.aduvan.co.me/Dokumenti/Zakoni/Zakon%20o%20duvanu%20PDF.pdf

29 јул 2015 ... za lulu, duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje-burmut i dr.) , koji se dobijaju industrijskim postupkom u pripremi, proizvodnji i pakovanju ...

Zakon o strancima

https://npm.rs/attachments/043_ZAKON%20o%20strancima.pdf

1) stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije; ... 9) lična karta za strance je isprava o identitetu koja se izdaje stalno nastanjenom strancu,.

zakon o radu - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/71206/118891/F221638082/SRB71206%20Srb%202014.pdf

Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada od uslova ... dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu. ... 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka; ... 3) ako je priroda povrede radne obaveze, odnosno nepoštovanja radne discipline ili je.

Porodicni zakon

http://www.pf.uns.ac.rs/materijali/send/11-materijali-gradjansko/191-2014-06-20-12-41-07

Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj ... 4. stranom državljaninu koji se nalazi ili ima imovinu na teritoriji Republike Srbije;.

Zakon o stočarstvu

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/zakoni/Zakon%20o%20sto%C4%8Darstvu.pdf

gajenje divljači; očuvanje genetskih rezervi domaćih životinja i biološke ... Odredbe ovog člana ne odnose se na veštačko osemenjavanje živine, krznašica, kunića i pčela. ... Kavez je ograđeni prostor postavljen u vodi za potrebe gajenja riba.

Porodicni zakon - LLS

http://www.lls.rs/attachments/Porodicni%20zakon.pdf

PORODIĆNI ZAKON. ("Sl. glasnik ... I PORODIĆNI STATUS DETETA. 1. ... istaknuta zastava Republike Srbije, a matićar preko grudi mora nositi lentu u bojama.

Zakon o pomilovanju

https://npm.rs/attachments/Zakon%20o%20pomilovanju.pdf

Molba za pomilovanje podnosi se sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu. Ako je molba podneta drugom organu ili ustanovi za izdržavanje kazne, ...

Zakon o advokaturi CG

http://media.cgo-cce.org/2013/06/14-Zakon-o-advokaturi.pdf

zahtjev za upis društva u imenik advokatskih ortačkih društava. Društvo će biti upisano u ... Advokati se obavezno udružuju u Advokatsku komoru. Član 41.

Zakon procedure

http://media2.razanj.org/2015/09/uputstvo-za-sprovo%C4%91enje-objedinjene-procedure.pdf

za različite vrste tehničke dokumentacije, PTD propisuje i druge obavezne priloge Glavnoj svesci ... Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole ... sadrži i opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu,.

Zakon o medijima

http://media.cgo-cce.org/2013/06/14-Zakon-o-medijima.pdf

Proglašava se Zakon o medijima, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore, na sjednici četvrtog ... Zakon o javnom informisanju ("Sluţbeni list RCG", br.

Zakon o železnici

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/953-18%20lat.pdf

privremeni smeštaj železničkih vozila između dva uvrštavanja u voz; ... 58) red vožnje je akt upravljača javne železničke infrastrukture kojim se utvrđuje plan ... Srbije, koje mogu koristiti železnički prevoznici pod jednakim uslovima, u skladu sa.

Zakon o menici.pdf

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2016/Zakon%20o%20menici.pdf

2) даље индосирати меницу бланко или на име друго лица; ... Трасант, индосант или авалиста може одредбом „без трошкова”, „без протеста” или.

Plankov zakon c f c E h f h = ∙ = ∙ = ∙

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_22703/objava_31147/fajlovi/ELEKTROINST4.pdf

Φ - svjetlosni fluks (Lm) predstavlja snagu zračenja izvora, koja je uz uvažavanje spektralne osjetljivosti ljudskog oka prevedena na svjetlosni utisak.

Prekršajni zakon

http://www.lepoglava.hr/uploads/dokumenti_2016/sije%C4%8Danj/procisceni/Prekr%C5%A1ajni%20zakon%20Neslu%C5%BEbeni%20pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.pdf

Ako je protiv počinitelja prekršaja započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela kojim je obuhvaćen i prekršaj, ne može se za taj prekršaj pokrenuti prekršajni ...

ZAKON O RADIODIFUZIJI

http://www.iaa.rs/assets/ZAKON-O-RADIODIFUZIJI.pdf

Republička radiodifuzna agencija i regulatorno telo nadležno za oblast telekomunikacija osnovano posebnim zakonom kojim se uređuje oblast ...

Zakon o notarima

http://www.nekretnine.co.me/dok/Zakon%20o%20notarima%20CG.pdf

Vrste notarskih akata. Član 5. Notarski akti su akti o pravnim poslovima, izjavama volje i činjenicama koje sastavlja notar (notarski zapis), zapisnici o pravnim ...

Zakon o rudarstvu

http://www.mipa.co.me/files/documents/1513766005-Zakon_o_rudarstvu.pdf

Proglašavam Zakon o rudarstvu, koji je donijela Skupština Crne Gore 23. ... Ovaj zakon odnosi se na eksploataciju mineralnih sirovina i na izgradnju, ... 2) geološku kartu eksploatacionog polja i njegove okoline sa karakterističnim geološkim ...

Zakon o nasleđivanju

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/vukmil/Zakon%20o%20nasledjivanju%20%281995%29.pdf

Ako ostaviočev roditelj ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (braća i sestre ostavioca), njegovi unuci i praunuci i.

ZAKON O UGOSTITELJSTVU

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2018/3154-18%20-Lat..pdf

13 јун 2018 ... obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina ... 6) Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i ...

ZAKON O STANDARDIZACIJI

http://www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/predmeti_ispiti/spec_upin/tekstovi/Zakon_o_standardizaciji.pdf

Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Srbiji i Crnoj Gori, osnivanje, organizovanje i delatnost organizacije za standardizaciju Srbije i Crne ...

Zakon o veterinarstvu

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/2316-05-lat.pdf

7) izdaje uverenja o zdravstvenom stanju kućnih ljubimaca koje ordinira;. 8) organizuje, sprovodi i kontroliše obeležavanje životinja i vodi registar obeleženih ...

ZAKON O ČEKU

http://www.pf.uns.ac.rs/materijali/send/10-materijali-privredno/104-2010-10-08-08-09-44

Ko god, izuzimajući trasata, stavi na poleđini čeka izdatog na donosioca svoj potpis, ne ispisujući odredbu o indosamentu, odgovara kao trasantov avalista.

zakon - Planipolis

https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/serbia_law_fundamentals_education_system_cs.pdf

Z A K O N. O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se osnove ...

Zakon o energetici - EPS

http://www.eps.rs/SiteAssets/Lists/Sitemap/EditForm/pravnareg/propisi/Zakon%20o%20energetici%20-%20SG%20145-2014.pdf

Закон о енергетици. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 145/2014 од. 29.12.2014. године, ступио је на снагу 30.12.2014, осим одредаба.

ZAKON O SPORTU

http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/old_site/2013/06/Zakon-o-sportu.pdf

Osnivanje. Član 36. (1) Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača. (2) Osnivač sportskog udruženja može biti potpuno poslovno sposobno fizičko ...Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.