o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru

podatke propisane Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda. Konačno, precizirano je da se u slučaju kada je zahtev za ...

o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru - Сродни документи

o izmenama i dopunama zakona o državnom premeru i katastru

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2635-15%20lat.pdf

podatke propisane Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda. Konačno, precizirano je da se u slučaju kada je zahtev za ...

o državnom premeru i katastru - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_drzavnom_premeru_i_katastru.pdf

(1) Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: ... 23) pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje. ... kojeg se definišu referentne površi u odnosu na koje se izražavaju visine tačaka. ... ČUVANJE, UVID I IZDAVANJE PODATAKA I TAKSA ZA PRUŽANJE USLUGA.

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU GLAVA I ...

https://advokatbeograd.net/zakoni/zakon-o-drzavnom-premeru-i-katastru.pdf

5) premera državne granice. Katastar nepokretnosti. Član 4. (1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA ...

http://notarisrbija.rs/wp-content/uploads/2014/09/zakon_katastar_nepokretnosti.pdf

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96 i ...

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA ... - Notar

http://notarisrbija.rs/wp-content/uploads/2014/09/zakon_katastar_nepokretnosti.pdf

U katastar nepokretnosti upisuju se podaci o nepokretnostima i pravima na njima, ... U slučaju više upisa prava na nepokretnostima, jače je ono pravo koje je ... premera i drugom postupku utvrđenom zakonom i obezbeđuju kao podaci od ...

Zakon o državnom premeru i katastru - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Zakon_o_drzavnom_premeru_i_katastru_lat.pdf

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet uređivanja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=69907&rType=2&file=Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drzavnom tuzilastvu 28 02.pdf

TUŽILAŠTVU. Član 1. U Zakonu o državnom tužilaštvu ("Službeni list RCG", br. ... u vršenju tužilačke funkcije ili na javnom mjestu dovodi sebe u stanje koje nije ...

2016 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o premjeru i katastru ...

http://civilnodrustvo.ba/media/45969/zakon-o-premjeru-i-katastru.pdf

ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE. Član 1. ... komasacionu procjenu zemljišta, sa programom o polaganju stručnog ispita.“ Član 3.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3785-17%20lat.pdf

Član 1. U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14,. 104/16-dr. zakon i 108/16), u članu 8. posle reči: „poljoprivrednog zemljišta” ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi

https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/fajlovi/file/Akta%20upucena%20Narodnoj%20Skupstini/Predlog%20zakona/26.%20Predlog%20zakona%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Zakona%20o%20osnovnoj%20skoli.pdf

ЗАКОН. О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОЈ ШКОЛИ. Члан 1. у Закону о основној школи ("Службени гласник РС", број 50/92) У члану 5.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1222-18%20LAT.pdf

„Član 34. Matične knjige u Registru matičnih knjiga za tekuću godinu vodi matičar ... U članu 61. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi: „Činjenicu ... Predlogu se, pored pitanja koja su i do sada bila predmet uređivanja, član 1. Zakona.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2020/229-20%20-%20Lat..pdf

mikrokontroler (čip) upisuje se kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis imaoca ... Republike Srbije”, već će nadležni organ – MUP nakon donošenja rešenja o.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2602-19%20-%20Lat..pdf

U slučaju da obveznik ne može da iskoristi poreski kredit na način propisan stavom 2. ovog člana, neiskorišćeni iznos poreskog kredita može se preneti na ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3195-16%20lat.pdf

tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15). Član 20. Komisija za hartije od vrednosti je dužna da uskladi svoje akte sa ovim zakonom u roku od ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/170-18%20LAT.pdf

„Član 3. Prevoz tereta u drumskom saobraćaju može biti javni prevoz tereta ili prevoz tereta za sopstvene potrebe. Pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2609-19%20-%20Lat..pdf

podoficira Vojske Srbije, a koji ispunjavaju uslove iz člana 39. stav 1. tač. 2), 5) i 8) ovog zakona, nakon ... Činovi vojnih lica su: 1) za profesionalnog vojnika ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/3202-19%20-%20LAT.pdf

Z A K O N. O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU. KAPITALA. Član 1. U Zakonu o tržištu kapitala („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/11, 112/15 i 108/16).

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2018/3520-18%20-%20Lat..pdf

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik. RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr.zakon), u članu 20. posle reči: „dete”, dodaju se reči:.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/1486-19%20-%20Lat..pdf

11) da li je prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona podneta u propisanom roku; ... stvaranje zakonskih pretpostavki za uspostavljanje online sistema za ... dosadašnjeg roka od dva dana, od dana prijema zahteva izdaje izvod o podacima iz.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2717-19%20-%20Lat..pdf

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik. RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon,.

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o ...

http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/12/za-objavu-misljenje-zakon-o-zigovima.pdf

7 мај 2018 ... М И Ш Љ Е Њ Е. Разматрајући текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о жиговима констатовано је да предмет измена ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2716-19%20-%20Lat..pdf

koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo ... Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/3083-19%20-%20Lat..pdf

Rogavčina, Rokci, Rudenice, Stanjevo, Starci, Strmenica, Stubal, Subotica, Tržac, ... Rakovac, Rusce, Samoljica, Sveta Petka, Sebrat, Sejace, Spančevac, Srpska Kuća, ... Lajkovac (selo), Mali Borak, Markova Crkva, Nepričava, Pepeljevac, ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2950-19%20-%20Lat.pdf

glasnik RS”, broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: „obavezno socijalno ... 5) evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka ... Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2951-19%20-%20LAT.pdf

nacija koji se primenjuju u Republici Srbiji, odgovarajućih propisa Evropske unije i ... vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije V izdaje se sa rokom ...

predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o duvanu

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2018/3586-18%20LAT.pdf

sirovina za proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i rekonstituisani duvan ... duvana dužan je da evidentira elektronski preko portala e-Uprava najkasnije u roku od dva dana od dana ... prodaje trgovcima na malo duvanskim proizvodima, odnosno trgovcima na veliko ... Trgovci na veliko duvanskim proizvodima. Uslovi.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2865-17%20-Lat..pdf

učenja četvorogodišnjeg stručnog i umetničkog obrazovanja sadrži 40% opšteg i ... aktivnostima postale primeri dobre prakse u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja i ... MINISTAR DONOSI REŠENjE KOJIM SE DAJE SAGLASNOST ZA ... dodatno finansiranje jer su sadržane u rešenju o 40-časovnoj radnoj nedelji.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3198-16%20lat.pdf

STIPS se organizuje i razvija radi prikupljanja i korišćenja podataka, ... Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/ 0003- Sistemi i baze.

predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o platama ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2018/3595-18%20-%20Lat..pdf

Član 1. U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik. RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/1929-19%20-%20LAT.pdf

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. PATENTIMA. Član 1. U Zakonu o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 113/17 – dr. zakon i. 95/18) u članu 7.

PREDLOG ZAKONA o izmenama i dopunama Zakona o restituciji ...

http://www.apppbg.org.rs/files/PREDLOG%20ZAKONA_o%20izmenama%20i%20dopunama%20Zakona%20o%20restituciji%20imovine%20crkvama%20i%20verskim%20zajednicama%20lat.pdf

U Zakonu o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Sluţbeni ... opšteg zakona kojim se ureĊuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.”.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3790-17%20LAT.pdf

Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do ... Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2315-17%20Lat.pdf

Član 1. U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 111/09, 65/14 – US i 66/14), u članu 7. posle stava 1, dodaju se st.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3484-17%20-Lat..pdf

policiji sadržan je u članu 97. tačka 4) Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno ... Iako se utvrđeni činovi i zvanja ne menjaju, stepeni obrazovanja potrebni za.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/1399-19%20-%20LAT.pdf

P R E D L O G. Z A K O N. O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. PLANIRANJU I IZGRADNJI. Član 1. U Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, ...

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ ...

http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/cc8fc6fc-a11e-46d8-9e9d-4f85f49b270a/1.NACRT ZAKONA_LAT_ izm.i dop.zakona o LK_LAT - 4.11.2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mV1h7NA

kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektornski potpis.ˮ. Posle novog stava 4.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.