SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

1. jedan od sinonima ima opće značenje, drugi ima specificirano;. 2. jedan od ... visoka položaja i zadržala ga; oportunist, karijerist (Brozović-. Rončević i sur.

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU - Сродни документи

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

https://www-gewi.uni-graz.at/gralis/gralisarium/2008/docs2008/Petrovic_Sinonimija.pdf

1. jedan od sinonima ima opće značenje, drugi ima specificirano;. 2. jedan od ... visoka položaja i zadržala ga; oportunist, karijerist (Brozović-. Rončević i sur.

MOCIJSKA TVORBA U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6020/1/N_Prpic_diplomski%20rad.pdf

30 stu 2015 ... se objasniti osnovni pojmovi: mocija, mocijska tvorba, mocijski parnjaci, mocijski sufiksi i tvorbeni morfemi mocijskih parnjaka, i to usporedbom ...

KATEGORIJA RODA U HRVATSKOME JEZIKU

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1616/datastream/PDF/view

tvorbeno značenje kao i osnovna imenica: vršiteljica radnje (krojač - krojačica), ... homofob, ksenofob; -uš-a: posvuduša, sponzoruša; tako i: hipohondar).

SINTAGMEMSKE STRUKTURE U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2364/1/Stojanov_Magistarski%20rad.pdf

vrste riječi). Autor se priklanja terminu sintagmem nasuprot sintagmi iz razloga što sintagma već ima rezervirano i prepoznatljivo terminološko polje koje se veže ...

NORMIRANJE NEOLOGIZAMA U HRVATSKOME JEZIKU

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2347/1/480367.Normiranje_neologizama_u_hrvatskome_jeziku_doktorski_rad_Alen_Milkovic.pdf

Neologizam. Veliki rječnik hrvatskoga jezika: "nova riječ, jezična novotvorina, kovanica ili posuđenica iz drugog jezika; novotvorenica."39. Rječnik hrvatskoga ...

SEMANTIČKE POSUĐENICE U HRVATSKOME JEZIKU

https://hrcak.srce.hr/file/313913

utjecajem njemačkoga jezika i dodatno značenje koje supostoji u leksemu Kolben i kao semantička posuđenica rabi se u tehničkom nazivu: dio motora.

NAZIVI ZA bRAtoVA sINA U HRVAtskome JeZIkU

https://hrcak.srce.hr/file/124805

Isticanje rodbinske veze jedna je od motivacija u tvorbi hrvatskih prezimena. (Šimunović, 32006: 20) pa neki od zabilježenih leksema postaju prezimena, pri-.

PLeonAZMI U HRvAtsKoMe stAndARdnoM jeZIKU - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/113274

Pleonazam se katkad određuje kao pojam nadređen tautologiji, a katkad samo kao pojava u kojoj je značenje jednoga sastavnog elementa uključeno u ...

161 KOLEBANJE IMENIČKOGA RODA U HRVATSKOME JEZIKU ...

https://hrcak.srce.hr/file/198404

najvažnije pojavnosti kolebanja roda imenica i poimeničenih riječi. ... se veći dio njih ustalilo kao imenice muškog roda, npr. crtež, drijemež, grabež, krpež, lavež ...

sintagmemske strukture u hrvatskome jeziku - darhiv

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2364/1/Stojanov_Magistarski%20rad.pdf

vrste riječi). Autor se priklanja terminu sintagmem nasuprot sintagmi iz razloga što sintagma već ima rezervirano i prepoznatljivo terminološko polje koje se veže ...

Glagolska rekcija i valentnost u hrvatskome jeziku

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1690/datastream/PDF/view

Vrste sintagmi prema funkciji zavisne sastavnice ...................................... 4 ... Glagoli su kompleksna vrsta riječi kojima su svojstvene mnoge osobitosti. Morfološki ...

ISKAZIVANJE PROŠLOSTI U HRVATSKOME I RUSKOME JEZIKU ...

https://bib.irb.hr/datoteka/845044.Mirna_Gjuras-Car_-_Diplomski_-_2016.pdf

17 stu 2016 ... hrvatski perfekt, aorist, imperfekt i pluskvamperfekt te rusko prošlo vrijeme. ... 16 Latinski perfekt obično se na hrvatski prevodi perfektom.

Hungarizmi u hrvatskome jeziku - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:264/datastream/PDF/view

Diplomski studij: Hrvatski jezik i književnost - nastavnički i mađarski jezik i književnost ... posuđenica (npr. beteg, pasoš), što nam govori o povijesnom utjecaju ...

KVANTIFIKACIJA I NEGACIJA U LOGICI I HRVATSKOME JEZIKU ...

https://bib.irb.hr/datoteka/698107.Ruzica_Stanic_-_Diplomski_-_2014.pdf

28 svi 2014 ... izjavne rečenice (u klasičnoj logici), a veznici logičkoga jezika značenjski ne odgovaraju uvijek veznicima prirodnog jezika. Postavlja se pitanje ...

Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4486/1/Vlasta%20%C4%90urina_diplomski%20rad.pdf

20 ožu 2013 ... i više vrsta riječi, a drugi put čestice uopće nisu izdvojene u ... značenjski vrste utječu jedne na druge, odnosno kako sve vrste riječi prelaze iz ...

slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku

https://hrcak.srce.hr/file/321776

„Oliver Dragojević: Čovjek i brod”, Youtube, <https://www.youtube.com/ watch?v=ItPIOrbhIWw>, (5. III. 2017.), dok u talijanskome, primjerice, nailazimo na nazive.

otvorena pitanja pridjeva u hrvatskome standardnom jeziku

https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:364/datastream/PDF/view

45. 3. 3. 5. Apsolutni komparativ i superlativ . ... nemaju komparativ i superlativ (s pet skupina pridjeva: posvojni, gradivni, koji znače vrijeme i mjesto: desni, lijevi ...

Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje ...

https://mozks-ksb.ba/hr/wp-content/uploads/2019/11/Nastavni-plan-i-program-na-hrvatskome-jeziku-za-devetogodisnje-osnovne-skole-u-Bosni-i-Hercegovini.pdf

standardima te po sebi predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja u BiH. Uĉenici općim ... present simple (izjavne reĉenice, nijeĉne reĉenice u svim licima). • upitne reĉenice s ... Wie lange musst du fahren/gehen? Wer geht/fährt mit?

o sufiksalnoj tvorbi uvećanica u hrvatskome jeziku - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/288665

1 lip 2017 ... Uvećanica ili augmentativ je “riječ koja uvećava ili pojačava značenje riječi od koje je izvedena'' (Šonje 2000: 1328), dok je umanjenica ili ...

Može li računalo pročitati tekst na hrvatskome jeziku?

https://bib.irb.hr/datoteka/900185.Hrv_jezik_kb_1704_05.pdf

i dijakritički znakovi jer se ne nalaze u bazi programa. ipak se na internetu mogu naći programi koji podržavaju hrvatski jezik. jedan je od boljih programa za ...

Glas r u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku Aleksandra ...

https://hrcak.srce.hr/file/50954

... ali ni u jednome od ta tri standardna jezika to nije prototipni izgovor, nego izgovorna inačica. ... jelaz između prethodnoga glasa i zone šutnje, te navodi primjere engleskih glasova. ... glas r pojavljuje u tri inačice (varijante): kao (be)zvučni tjesnačnik(frikativ) ili kao dotačnik ... Može se reći da pristup idućega sloga dopušta ...

komunikacijska obilježja psovke u hrvatskome jeziku - Repozitorij ...

https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/islandora/object/ffzg:363/datastream/PDF/view

Pa jebem ti, Pjanić, mater! Razbit ću te ko pičku! Siši kurac! Trči, jebo te kurac! Psovke koje izražavaju ... Ne zanima me ni kurac ni palac.Ne znam di su u pičku ...

Negacija u vremenskim rečenicama u hrvatskome jeziku - Diacronia

http://www.diacronia.ro/indexing/details/A27192/pdf

NEGACIJA U VREMENSKIM REČENICAMA S VEZNIKOM DOK. U HRVATSKOME JEZIKU. Iva NAZALEVIĆ ČUČEVIĆ. The subject of this paper is a syntactic ...

PRIPRAVA ZA NASTAVU Sinonimija i homonimija - 1

http://www.srecko-listes.com/dokumenti_skola/dokumenti_pripravnici/priprava_2.pdf

3 pro 2009 ... Antonimija – ANTONIMI. 2. Sinonimija –. SINONIMI. 3. Homonimija – HOMONIMI. N: Krećemo sa sinonimijom, odnosom između sinonima. Da.

polisemija i sinonimija u financijskoj ... - Repozitorij UNIZD

https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:3734/datastream/PDF/view

Naslov: Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezika ... U tradicionalnoj lingvisitici polisemija i homonimija promatrale su se zajedno, ...

Frazeološka sinonimija u suvremenom hrvatskom ... - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:4761/datastream/PDF/view

11 ruj 2019 ... priča; čardak ni na nebu ni na zemlji), neki su nastali na bazi termina iz različitih znanosti i struka (npr. igrati glavnu ulogu, dizati ton, niski ...

1 sinonimija i fonemski dubleti u kategoriji deminutiva u prizrensko

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/6941/6531/

formalno različitim formantima istog značenja: jednokorenski sinonimi su, recimo ... motivna reč (najčešće osnova motivne reči) i tvorbeni formant, na primer, kod.

HRVATSKOME PRAVOPISU

https://hrcak.srce.hr/file/300307

vatskoga pravopisa, deset tiskanih str:mica, pod naslovom Pravopis koj i. --' zbunjuje ... Strogo pravopisnih kriterija nije se držao ni jedna pravopis do sada, pa ni.

BIBLIJSKI ONIMI U HRVATSKOME JEZIKU1

https://hrcak.srce.hr/file/207687

vatskome jeziku. Ponajprije se želi protumačiti značenje, podrijetlo i simbolika bi- ... Još je jedan biblijski lik poznat po svojoj starosti, a to je Metuzalem (Metuša-.

(in)tranzitivnost glagola u engleskome i hrvatskome

http://www.folia.ac.me/image/folia6.pdf

Prosodic Characteristics of Directly and Indirectly Reported Speech in Spoken. Discourse in ... lingvističko objašnjenje razlike „glasanja“ i „biranja“. „Biranje“ ...

O UPORABI I ZNAČENJU IMENÂ U HRVATSKOME

https://hrcak.srce.hr/file/118740

jest Bedeutung, no kako tomu odgovaraju engl. meaning, hrv. značenje, u njem. ... vokativ?13 Pitanje nije kapriciozno, nego proizlazi iz trivijalne činjenice da je.

Prostitucija u hrvatskome prekrуajnom i kaznenom pravu

https://hrcak.srce.hr/file/172284

Zagreb. kk Petar Mihajlović, bacc. crim., policijsNi slużbeniN za obradu Nriminaliteta i maloljetničNu delinNvenY ciju, PP Duga Resa, PU NarlovačNa. kkk mr. sc.

Zoonimski frazemi motivirani stereotipima u hrvatskome i ...

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:402/datastream/PDF/view

od oba glavna rečenična dijela (pojeo vuk magare), a mogu biti i krnje rečenice ... Konj je, uz psa, životinja od posebne važnosti u ljudskom životu, no nema.

fenomenologija zločina u hrvatskome kriminalističkom romanu

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10744/1/Cutura_Vladan.pdf

u masovnim medijima i popularnoj kulturi kako bi se lakše proniklo u bit zločina i načine na ... Grof je stradao u Rijeci u mafijaškoj likvidaciji dviju bandi i bivši je ... dokumentarni film 'Vidimo se u čitulji' o tvrdim momcima s beogradskog asfalta.

imenice sa slogotvornim ru hrvatskome sklonidbenom sustavu

https://hrcak.srce.hr/file/111762

2. IMENICE SA SLOGOTVORNIM R U SKLONIDBENOM SUSTAVU. HRVATSKOGA jEZIKA. Hrvatski je imenički korpus u kojemu se pojavljuje slogotvorno r pri-.

animalistički frazemi biblijskoga podrijetla u hrvatskome i drugim ...

https://bib.irb.hr/datoteka/852108.Jelaska_za_WEB_1.pdf

ovca znatno češće spominju od psa koji je u slavenskim jezicima i kulturama jedna od ... Biblijska opća kultura – Životinje su sveopća pojava važna čovjeku u svim dijelovima svijeta ... Ti znaš da te volim: O bliskoznačnicama i raznoznačju.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.