БИЛАНС на приходи и расходи - Управа за јавни приходи

31 јан. 2020 ... Билансот на приходи и расходи (образец Б) го пополнува обврзникот на данокот на доход регистриран како трговец-поединец, како.

БИЛАНС на приходи и расходи - Управа за јавни приходи - Сродни документи

БИЛАНС на приходи и расходи - Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1231/B_Bilans_21-10_31.01.2020.pdf

31 јан. 2020 ... Билансот на приходи и расходи (образец Б) го пополнува обврзникот на данокот на доход регистриран како трговец-поединец, како.

Биланс на приходи и расходи

http://mkcbt.org.mk/mkc/wp-content/uploads/2018/12/MKC-Bitola%20Zavrsna%20smetka%202018.pdf

Биланс на приходи и расходи. ЕМБС: 05336392. Целосно име: МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР Битола. Вид на работа: 540. Тип на годишна сметка: ...

Биланс на приходи и расходи - IDSCS

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2016/09/IDSCS2015-godisen-izvestaj.pdf

Бруто за тековна година. Исправка на вредноста за тековна година. Нето за тековна година. 201. - - Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И.

е-РАДИОДИФУЗНА ТАКСА - Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0785/10-3301_1_Flaer_e-Radiodifuzna_taksa.pdf

е-пошта! Креирајте ваш кориснички профил на https://etax-fl.ujp.gov.mk/index_rdt.jsp со избор на менито “Регистрирај се“ и следете ја процедурата.

UJP-RDO_novo logo - Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0093/UJP-RDO.pdf

2.2 Наведете го полниот назив според регистрацијата во регистарот. Aко сте fизичко лице кое не врши регистрирана дејност, впишете го Vашето име и ...

Годишен извештај за 2007 - Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0008/UJP_Godishen_izveshtaj_2007_MK.pdf

Ова е прв Годишен извештај на Управата за јавни приходи со кој таа ги претставува своите едногодишни активности и постигнати резултати пред ...

Меморандум - Управа за јавни приходи (МК) - Конто Профит

https://profit.com.mk/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%A3%D0%88%D0%9F-%D0%94%D0%94%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%

10 јан. 2020 ... Вашето прашање/допис до Управата за јавни приходи. Почитвани,. Во однос на моменталната ситуација и дерегистрација од ...

strategic plan 2019-2021 - Управа за јавни приходи

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1142/Strateski_plan_2019-2021_07.02.2019_eng.pdf

6 Feb 2019 ... PRO electronic systems for data and work processes in case of crisis. • 2017 - Partial ... of chance - NIS. (5,000,000 MKD). 5,000,000. MKD.

ЗАКОН ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

https://finance.gov.mk/files/u8/%D0%97%D0%A3%D0%88%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD.pdf

раководење со Управата за јавни приходи, даночните надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите при ...

Закон за управата за јавни приходи 04-03-2014

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-upravata-za-javni-prihodi-04-03-2014.pdf

4 март 2014 ... (1) Управата за јавни приходи ги извршува управните и други стручни работи кои се однесуваат на: - спроведување на законите и ...

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ...

http://www.customs.gov.mk/images/documents/e-carina/CDEPS/nasokaPP50_SOCDAD20072019.pdf

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50. Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД.

Локални јавни приходи-2014 06 - Одељење за ... - Indjija

http://www.indjija.net/upload/documents/sifarnikPoreza.pdf

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица. 2. 840-713122843-64. Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) ...

годишен извештај на управата за јавни приходи 2009 година

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0345/ISSN_1857_7121_Godisen_izvestaj_na_UJP_za_2009.pdf

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални ...

Уступљени приходи

http://uom.me/wp-content/uploads/2010/05/Sasa-Paunovic_Prezentacija-11.03.2010-ISPRAVKE.pdf

➢Начелни циљеви. ➢ Реформа државне управе - стратешки циљ Владе РС ... јавних прихода (Београд, Крагујевац, Врање, Врњачка Бања и Жабари).

Извештај о ревизији сврсисходности - Сопствени приходи ...

https://www.dri.rs/php/document/download/848/1

7 дец 2016 ... мерила приликом утврђивање висине школарине и ... Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија. БПШ. Медицински ...

Приходи и услови живота 2013 - Републички завод за статистику

http://media.popispoljoprivrede.stat.rs/2014/12/Prihodi_i_uslovi_zivota_2013.pdf

за Србију у 2012. години и на основу података о потрошњи из ... Немогућност домаћинства да приушти: Телефон. (мобилни или фиксни). ТВ у боји ... |__|__|. 2. 6. Пензија из иностранства ... (Позивни број и број телефона). ПД11.

план рачуна за уплату јавних прихода текући приходи порези ...

https://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonski_akti/pravilnici/obrasci/1712/prilog1.pdf

Порез на приходе од имовине. 5. 840. 711141. 843. 68 Порез на дивиденде и уделе у добити. 840-25115. 52. 97. 1 да. 6. 840. 711142. 843. 75 Порез на ...

БИЛАНС УСПЕХА

https://pistaljka.rs/scms/public/media/files/Bilans%20uspeha%20%2831%29.pdf

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године. - у хиљадама динара -. Група рачуна, рачун. ПОЗИЦИЈА. АОП. Напомена број.

биланс стања - PIM

http://www.pim.co.rs/skupstina/10/Redovan%20finansijski%20izvestaj/zavrsni%20racun%20Matice%202014.pdf

9 јун 2015 ... istorijskih troškova modifikovanom za revalorizaciju nekretnina, postrojenja i opreme, finansijskih sredstava ... aenoBr, anaT 14 cnraH. 0045.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/GEH-531-BS_Budzetski_korisnici-2016.pdf

бр. Група на сметки или сметка. П О З И Ц И Ј А. Ознака на АОП. И з н о с. Претходна година. Тековна година. Бруто. Исправка на вредност. Нето. (6-7).

БИЛАНС СТАЊА

https://www.belex.rs/data/2017/05/00103531.pdf

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца ... Prema Zakonu o računovodstvu, finansijski izveštaji obuhvataju: bilans stanja, bilans ...

порески биланс - PUFBiH

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/ee964-obrazac-pb-800-a.pdf

A. УКУПНИ ПРИХOДИ. A1. Прихoди приврeдних друштaвa. ПОРЕСКИ БИЛАНС ... Poreski poticaji. 30% умaњeњe пoрeскe oснoвицe. Образац ПП-810.

биланс стања - Neoplanta

http://www.neoplanta.rs/upload/Page/Files/2016_05/Fin.izvestaj_2015.pdf

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ... Novi Sad, april 2016. god. ... Finansijski izveštaji Društva uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2015.

Образец Биланс на успех

https://finance.gov.mk/files/u11/bilans_uspeh.pdf

Единствен даночен број___________________________________________. БИЛАНС НА УСПЕХ. (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА) за периодот ...

биланс успеха - cekor

http://www.cekor.org/documents/pages/694_3.pdf

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године. - у хиљадама динара -. Група рачуна, рачун. П О З И Ц И Ј А. АОП. Напомена број.

биланс успеха - Vlaška Stranka

http://www.vlaskastranka.org.rs/pdf/bilans-uspeha.pdf

Назив VLAŠKA STRANKA NEGOTIN. Седиште Неготин , КРАЉЕВИЋА МАРКА 2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

БИЛАНС СТАЊА - Rapid Apatin

http://rapid.rs/wp-content/uploads/2018/05/GODISNJI-IZVESTAJ-O-POSLOVANJU-PGP-RAPID-AD-APATIN-2017.pdf

30 апр 2018 ... Proizvodno građevinsko preduzeće PGP „RAPID“ AD APATIN je otvoreno akcionarsko društvo, u daljem ... Vojvođanska banka a.d. Novi Sad –dugoročni kredit u visini od 40.462,11 EUR. ... Jokić Invest Zvornik. Melmaks ...

БИЛАНС УСПЕХА за период од - CEKOS IN

http://www.cekos.rs/media/obrasci/__03138401_bu.pdf

Шифра пореског обвезника. Шифра делатности. БИЛАНС УСПЕХА за период од ______ до. 20___. године. (износ у динарима). Ред. бр. ОПИС. Износ.

биланс стања - Beogradska berza

https://www.belex.rs/data/2017/05/00103129.pdf

31 дец 2016 ... Приходи од продаје производа и услуга матичним и ... godine Koncern »Swisslion Takovo« d.o.o, Beograd brisan je iz Registra privrednih ... Ugovorom je definisan asortiman isporuke,količine, cene, dinamika isporuke,.

биланс успеха - Pekara Branković

http://pekara-brankovic.com/pdf/Bilans%20uspeha%202017.pdf

ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА. 1050. 583 и 585 ... Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016 - Vojvodinašume

http://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2012/04/JP-tromese%C4%8Dni-izvestaj-april_jun_2016.pdf

30 јун 2016 ... Prigonski lov na divlje svinje. (grupni lov u ... Meso divlje svinje - za gulaš. 880,00 ... Meso divlje svinje - četvrtina, prednja i zadnja. 786,67.

биланс успеха банке - Opportunity banka

http://www.obs.rs/wp-content/uploads/2019/01/BU18-31.12.18.-za-sajt.pdf

0. VIII.1. Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха. 0. VIII.2.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019 - Zavod - B2B

http://b2b.zavod.co.rs/down/documents/izvestaji/2019/FI_obrasci_II_kvartal_2019.pdf

30 јул 2019 ... RADNA SVESKA ZA SRPSKI JEZIK 592 592 592 592 592 592 592. 300. ... KERAMIKA ZA POČETNIKE ... Nožići za duborez 11/1-617064.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018 - Zavod - B2B

http://b2b.zavod.co.rs/down/documents/izvestaji/2018/FI_obrasci_I_kvartal_2018.pdf

AUTO KARTA SRBIJE. 200. 200. 200. 200. 6304. ATLAS EVROPE. 280. 280. 280. 280. 6305. AUTO KARTA ZAPADNI BALKAN. 180. 180. 180. 180. 6306.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019 - Zavod - B2B

http://b2b.zavod.co.rs/down/documents/izvestaji/2019/FI_obrasci_I_kvartal_2019.pdf

CISTILISTE. 1350. 1350. 1350. 1350. 8162. RAJ. 1350. 1350. 1350. 1350. 8163. SVESKA 40L.A5/SK.D. 37. 37. 37. 37. 8164. SVESKA A4 BLASETTL. 65. 65. 65.

2.2.Бруто биланс сметка Орган за 2018 година

http://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/2.2.%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-2018-

БРУТО БИЛАНС. Период: 01.01.2018 - 31.12.2018. Должи. Побарува. Kонто. Должи. Побарува. Должи. Побарува. Почетен налог. Не е почетен налог.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.