PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ... - Vatroival

podesni za rad pri nazivnom naponu električne instalacije, odnosno pri efektivnoj vrednosti napona za naizmeničnu struju. Ako se u IT sistemu vodi neutralni ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ... - Vatroival - Сродни документи

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA URE AJE ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20uredaje%20u%20kojima%20se%20nanose%20i%20su%C5%A1e%20premazna%20sredstva.pdf

Grejne komore za centralno pripremanje toplog vazduha ili kaloriferi instaliraju se, po pravilu, van zone opasnosti. Ako se postavljaju u zonama opasnosti, ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20elektricne%20instalacije%20niskog%20napona.pdf

podesni za rad pri nazivnom naponu električne instalacije, odnosno pri efektivnoj vrednosti napona za naizmeničnu struju. Ako se u IT sistemu vodi neutralni ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20stabilne%20uredaje%20za%20ga%C5%A1enje%20po%C5%BEara%20ugljen-dioksidom.pdf

kiseonik potreban za gorenje ili ne redukuje ugljen-dioksid. ... količina ugljen-dioksida za gašenje požara mora biti automatski regulisana. ... Ugljen-disulfid.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20sisteme%20za%20ventilaciju%20ili%20klimatizaciju.pdf

2) klapna je zaklopac koji automatski zatvara prolaz dima i toplote u jednom ... 3) komora za ventilaciju ili klimatizaciju je vazdušna komora koja je povezana sa ...

Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20elektricne%20instalacije%20niskog%20napona.pdf

1) svojstva i karakteristike ureaja i opreme za izvoenje električnih instalacija; ... ispitivanja na zapaljivost prema jugoslovenskom standardu JUS N.C0.075 u ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ... - Propisi KS

https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_tehnickim_normativima_za_stabilne_posude_pod_pritiskom_0.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom. Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, 11000 Beograd, [email protected] www.vatroival.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE

http://www.hdmr.hlz.hr/Pravilnik_65_91.pdf

1) tehnički uvjeti i zahtjevi kojima mora biti udovoljeno pri projektiranju, proizvodnji, montaži, rukovanju i održavanju dizalica;. 2) tehnički uvjeti i zahtjevi kojima ...

pravilnik o tehničkim normativima za dizalice - hzzzsr

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Pravilnik-o-tehni%C4%8Dkim-normativima-za-dizalice.pdf

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na ove vrste dizalica: 1) mosne dizalice svih tipova;. 2) portalne i poluportalne dizalice i njihove kombinacije s okretnim ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE POSUDE ...

https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_tehnickim_normativima_za_stabilne_posude_pod_pritiskom_0.pdf

Član 2. Pod stabilnim posudama pod pritiskom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se posude pod pritiskom koje ne menjaju mesto od punjenja do ...

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih ...

https://www.mre.gov.rs/doc/elektroenergetika/18_Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20izgradnju%20nadzemnih%20elektroenergetskih%20vodova%20nazivnog%20napona%20od%201%20kV%20do%20400%20kV.pdf

9 сеп 2014 ... zeml ovodi, uzeml ivači, izolatori, nosači, konzole, stubovi i temel i; ... e sluča nog dodira provodnika (npr. postavl an e ograde, lako uočl ivih ... Ako se betonski temel sasto i od ploča na dnu i gorn eg dela (vrata) temel a ko i se ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i ...

https://www.mre.gov.rs/doc/elektroenergetika/24_Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20zattitu%20niskonaponskih%20mreza%20i%20pripadajucih%20transformatorskih%20stanica.pdf

16 сеп 2014 ... Vreme tra an a zeml ospo a t u sekundama određu e se za uslove normalnog ... zeml ospo a ko i prolazi kroz uzeml ivač trafostanice i zeml u. ... Član 78. Page 21 of 26. 16. 09. 14 http://www.propisionline.com/IndO /Legislation/ ... mehanička naprezan a predviđena važećim propisima i standardima, kako u.

pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata ...

https://almaks.rs/wp-content/uploads/PRAVILNIK-O-TEHNI%C4%8CKIM-NORMATIVIMA-ZA-ZA%C5%A0TITU-UGOSTITELJSKIH-OBJEKATA-OD-PO%C5%BDARA.pdf

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD. POŽARA. ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015). I UVODNE ODREDBE.

pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i ...

http://www.terragold.co.rs/Download/Zakoni%20i%20pravilnici/PTN%20ZA%20ELEKTRI%C4%8CNA%20POSTROJENJA%20U%20PODZEMNOJ%20EKSPLOATACIJI.pdf

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNA POSTROJENJA,. UREĐAJE I ... 12) električne instalacije su skup vodova i instalacionog pribora koji se koriste za razvođenje električne ... za mrežu niskog napona - do 1 000 V;.

pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje ...

http://www.terragold.co.rs/Download/Zakoni%20i%20pravilnici/PTN%20ZA%20ELEKTRI%C4%8CNA%20POSTROJENJA%20I%20URE%C4%90AJE%20U%20RUDNICIMA%20SA%20PE.pdf

14) nazivni napon, nazivna jačina struje, nazivna snaga i nazivna frekvencija su vrednosti za koje su električni ... oštećenja kola uzemljenja potrošača ili kabla;.

pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i ...

https://nastava.sf.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=9857

15, 11000 Beograd, [email protected] www.vatroival.com tel/fax 011/7477-221; 011/7478-800; 011/7478-901. PRAVILNIK. O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ...

pravilnik o tehnićkim normativima za unutrašnje gasne instalacije

https://mre.gov.rs/doc/nafta-i-gas/izmena/C08%20Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20unutratnje%20gasne%20instalacije.pdf

Bakarne cevi se spajaju tvrdim lemljenjem i zavarivanjem. Spajanje bakarnih cevi ne sme se vršiti mekim lemljenjem. Cevi od polietilena spajaju se prema ...

3 pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje ...

https://elkokv.rs/katalozi/Pravilnik-o-tehnickim-normativima-za-hidrantsku-mrezu.pdf

I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara, kojima se ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog ... - hzzzsr

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Pravilnik-stati%C4%8Dki-elektricitet.pdf

3) u proizvodnim procesima u kojima ne postoji opasnost od eksplozivnih smjesa, ali je statički elektricitet potencijalni izvor požara, šteta i smetnja u proizvodnji.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta

http://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/propisi2/nacionalni/ope026.pdf

Statički elektricitet može i kad nema opasnosti od eksplozije izazvati štetne smetnje u nekim proizvodnim procesima (u tekstilnoj industriji, grafičkoj industriji i sl.) ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata ... - Zenta

http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/obj_proc/3/2.%20pravilnici/pravilnik-o-tehnickim-normativima-za-zastitu-visokih-objekata-od-pozara.pdf

29 сеп 2015 ... standardi kojima su propisani zahtevi zaštite od požara za objekte, delove ... pravilnika, podrazumeva se zgrada povećanog rizika od požara ... Rekonstrukcijom ili dogradnjom iz stava 1. ovog člana ne sme se umanjiti požarna bezbednost ... Toplotno izolacioni i spoljni slojevi spoljnih zidova i samonoseći ...

pravilniko tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih ...

https://www.mre.gov.rs/doc/elektroenergetika/21_Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20uzemljenja%20elektroenergetskih%20postrojenja%20nazivnog%20napona%20iznad%201000%20V.pdf

16 сеп 2014 ... direktor Saveznog zavoda za standardizaci u propisu e ... sonde ili metoda sa pobi an em probnog štapa, zavisno od terenskih uslova i dimenzi ...

pravilniko tehničkim normativima za električne instalacije niskog ...

https://www.mre.gov.rs/doc/elektroenergetika/23_Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20elektricne%20instalacije%20niskog%20napona.pdf

16 сеп 2014 ... INSTALACIJA. 1. O ti u lovi. Član 4. ... Šeme, di agrami ili tabele električnih instalaci a niskog napona mora u se postaviti na mesta na ko ima ...

Prilog Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata ...

http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00710/Prilog-Pravilniku-o-tehnickim-normativima-za-zastitu-visokih-objekata-od-pozara.pdf

(С ЦИЉЕМ СПРЕЧАВАЊА ПРЕНОСА ПОЖАРА). EI 90. } 100 cm. EI 90. < 100 cm. > 50 cm. 50 cm. Изглед са конзолом. A B2 1,40. ПРЕСЕК. (без конзоле).

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na ...

http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=286312&rType=2

U radionicama za izradu paste za čišćenje cipela, uljanih i asfaltnih lakova itd. ... 11) Zaštitne mere pri proizvodnji sapuna, glicerina i kozmetičkih sredstava.

Pravilnik za polaganje strucnog ispita za Koordinatora.pdf - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/BZR/Pravilnik%20za%20polaganje%20strucnog%20ispita%20za%20Koordinatora.pdf

Израда Плана превентивних мера почиње добијањем задатка од ... разлику у испитима, односно израђује План превентивних мера из члана 2. став 1.

pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20zahtevima%20za%20sisteme%20za%20ga%C5%A1enje%20po%C5%BEara%20pirotehnicki%20generisanim%20aerosolom.pdf

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica koja izvode posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara, odnosno posebnu obuku za ...

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih ... - ICP

http://www.icp.rs/download/pravilnik%20o%20usl%20i%20normativima%20za%20projektovanje%20stambenih%20zgrada%20i%20stanova%20Sl%20Gl%20RS%2058-2012%2042665.pdf

Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова. Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 58/2012 од ...

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih ...

http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/pravilnici/PravilnikOIzmenamaPravilnikaOUslovimaINormativimaZaProjektovanjeStambenihZgradaIStanova.pdf

29 сеп 2015 ... Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова. Правилник је објављен у "Службеном гласнику ...

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje, korišćenje, normativima i ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274608&rType=2&file=Pravilnik o blizim uslovima za pruzanje i koriscenje normativima i.....pdf

12 јун 2015 ... PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I. MINIMALNIM STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI. ("Službeni list ... odgovarajući oblik socijalne zaštite. Izjava.

7. Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i ...

https://www.csrcg.me/images/Dokumenti/Pravilnici/Usluge%20socijalne%20i%20dje%C4%8Dje%20za%C5%A1tite_1/7.%20Pravilnik%20o%20bli%C5%BEim%20uslovima%20za%20pru%C5%BEanje%20i%20kori%C5%A1%C4%87enje,%20normativima%20i%20mini

PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE, NORMATIVIMA I MINIMALNIM. STANDARDIMA USLUGA PODRŠKE ZA ŽIVOT U ZAJEDNICI. Predmet ... socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite. Izjava.

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

https://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/023_Microsoft%20Word%20-%20Pravilnik%20o%20tehnickim%20standardima%20pristupacnosti.pdf

... sa invaliditetom jeste osoba s telesnim oštećenjem, slepa, slabovidna i gluva ... kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan/apartman, kabina za presvlačenje, ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima

http://www.obvaljevo.rs/_down/medicinska_pomagala.pdf

O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE ... za propisivanje i održavanje pomagala - "Obrazac OPP" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.