Dinamika - Fer

5 Dinamika. • grana klasične mehanike – povezuje gibanje s djelovanjem sile. – dinamika materijalne točke, krutog tijela, fluida, kvantna … – masa, inercija.

Dinamika - Fer - Сродни документи

DINAMIKA Dinamika je nauka o uzrocima kretanja tela. Dakle ...

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/dinamika_translacije.pdf

Dinamometar je neistegnut, pa bez obzira što je manja kugla u vezi sa klupom i na nju kao i na veću kuglu u ... Ta cena je, da za fiktivne sile ne važi III. Njutnov ...

Dinamika - Fer

http://www.zemris.fer.hr/predmeti/ra/predavanja/5_dinamika.pdf

5 Dinamika. • grana klasične mehanike – povezuje gibanje s djelovanjem sile. – dinamika materijalne točke, krutog tijela, fluida, kvantna … – masa, inercija.

Dinamika

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20444/objava_53911/fajlovi/Dinamika2019.pdf

Konzervativne sile. • Sistem se sastoji od dva ili više tela. • Izmedju tela i ostatka sistema deluje sila. • Kada se konfiguracija sistema menja, sila vrši rad nad ...

Dinamika Dinamika Dinamika [ ]N Dinamika

http://www.znrfak.ni.ac.rs/serbian/010-STUDIJE/OAS-4-1/I%20GODINA/PREDMETI/106-FIZIKA/PREDAVANJA/2.%20Dinamika.pdf

Prvi Njutnov zakon važi kada na telo ne deluju druga tela ili je rezultujuća sila jednaka nuli. Dinamika. Prvi Njutnov zakon. Prvi Njutnov zakon ne važi u svakom ...

Dinamika rotacije

https://elektrotehnika.tmf.bg.ac.rs/TF1-2019/TF1-2019-cas6.pdf

Moment inercije je kvantitativna mera za inerciju tela pri rotaciji: ... Odrediti moment inercije sistema u ... Moment inercije štapa u odnosu na osu koja prolazi.

Dinamika fluida

https://tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/09/Predavanje_Dinamika_Fluida.pdf

15 pro 2017 ... Oblast koja proučava stanje fluida u kretanju. • Strujanje fluida i jednačina kretanja. • Bernulijeva jednačina i Toričelijeva teorema. • Viskoznost ...

3. dinamika tačke

http://www.vtmsts.edu.rs/index.php/materijal/category/190-ii?download=2813%3Adeo-ii-dinamika

tela, da bi moment inercije te tačke bio jednak momentu inercije čitavog tela MiJ ... a) Odrediti moment inercije tankog homogenog pravog štapa AB, dužine l, za.

Rotacijska dinamika

http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-preddiplomski/fizika/rotacijska_dinamika.pdf

Primjer 9 Moment tromosti ovisi o položaju osi. Dvije čestice (svaka mase m) pričvrščene su na krajeve čvrstog štapa (zanemarive mase). Duljina štapa je L.

1. Dinamika populacije

https://www.mathos.unios.hr/modeli/dinamika.pdf

Eksponencijalni rast je tada samo prva aproksimacija stvarnog rasta populacije. (ii) Diskretni oblik Malthusov modela. U ovom modelu pretpostavlja se da.

Dinamika fluida Dinamika fluida Dinamika fluida Dinamika fluida

http://www.znrfak.ni.ac.rs/serbian/010-STUDIJE/OAS-4-1/I%20GODINA/PREDMETI/106-FIZIKA/PREDAVANJA/13.%20Dinamika%20fluida.pdf

Strujanje fluida i jednačina kretanja (AP 139-140). Bernulijeva jednačina i Toričelijeva teorema (AP. 140-143). Viskoznost i Stoksov zakon (AP 144-147).

Sistemska dinamika - EFOS

http://www.efos.unios.hr/poslovne-simulacije/wp-content/uploads/sites/180/2013/04/Predavanje-6-Sistemska-dinamika.pdf

Pozitivna povratna sprega. ▫Element uzroka povećava element posljedice u sustavu. ▫Primjer: povećanje broja rođenih beba povećava populaciju stanovništva.

DINAMIKA KRISTALNE REŠETKE

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/FCSI20132014/6-Dinamika_kristalne_resetke.pdf

Neka svaka elementalna ćelija sadrži samo jedan atom mase M i neka su atomi meñusobno vezani silom jačine. • Neka se u ravnotežnom stanju atomi nalaze u ...

Dinamika krutog tela

http://www.hm.co.rs/mehanika/11nedelja.pdf

Mehanika III – Dinamika - Kinetika. Predavanja ... Vektori momenata inercije masa krutog materijalnog tela. Obrtanje ... matematički izvesti na osnovu analogije sa analizom stanja napona i stanja deformacije napregnutog deformabilnog tela.

MEHANIKA III - DINAMIKA - KINETIKA

http://www.hm.co.rs/mehanika/8nedelja.pdf

Matematičko klatno, sekundno klatno, konusno klatno. Kretanje materijalne tačke po konusu. Specijalni slučajevi relativnog kretanja materijalne tačke.

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

http://mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/DV-TKDV-04-uzduzna-dinamika-opsta-razmatranja-i-jednacina-kretanja.pdf

Vozilo se kreće translatorno pravolinijski po idealno ravnoj podlozi. • Dejstvo svih sila i momenata je ... za translatorno kretanje. - za obrtno kretanje. W. Nm. =.

Tehnicka mehanika - Dinamika

http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/14121-sad.pdf

2.7.6. 2.7.7 t. 1.12.3 Skretanje tela koje slobodno pada od vertikale ka istoku ...................... 111. 1.12.4 Fukovo klatno ........................................................................ 114.

Dinamika DDD usluga - Univerexport

http://univerexport.rs/tender/Dinamika%20DDD%20usluga.pdf

Bačko Gradište Univerexport PRVI. Bajči Žilinskog 4, Novi Sad. Bečej. Univerexport MP003 (ČARDAK). Dr K. Makfel 29, Sremska Kamenica. Novi Bečej.

Sile: Statika in dinamika

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=29825

21 okt 2019 ... Privzemi, da vzgonska sila potiska letalo v smeri pravokotno na krila. Rešitev: 1970 m. 4. Avtomobil z maso 1600 kg vozi s stalno hitrostjo po ...

Dinamika krutog tela Dinamika krutog tela Dinamika krutog tela ...

http://www.znrfak.ni.ac.rs/serbian/010-STUDIJE/OAS-4-1/I%20GODINA/PREDMETI/106-FIZIKA/PREDAVANJA/4.%20Dinamika%20krutog%20tela.pdf

Moment inercije (AP 55-56). Štajnerova teorema (AP 56-57). Dinamika krutog tela. Vrste kretanja krutog tela. ▫ Kruto telo. ◇ pod dejstvom sile ne menja oblik,.

računalna dinamika fluida - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/hydro/web_pdf/Racunalna_dinamika_fluida/RDF_Predavanje_2010_2011.pdf

opisuju strujanje fluida, čime se počinje razvijati treća grana mehanike fluida: Računalna dinamika fluida. Iako se ova grana mehanike fluida temelji na ...

DINAMIKA FLUIDA – jezički smer

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/dinamika__fluida.pdf

Bernulijeva jednačina p2. S2 v2. = const. ρ p1. S1 v1 h2 h1 površina zemlje – nulti nivo Ep sl. 3. Bernulijeva jednačina glasi: .2. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1 hg v p.

PRAVNA DINAMIKA I IZVORI PRAVA

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Pravna_dinamika_i_izvori_prava%5B1%5D.pdf

PRAVNA DINAMIKA I. IZVORI PRAVA. Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin. Literatura: R. Guastini, Sintaksa prava (2018), str. 109-124 ...

Dinamika jednolikog kružnog gibanja

http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-preddiplomski/fizika/dinamika_jednolikog_kruznog_gibanja.pdf

rezultantna sila koja daje centripetalno ubrzanje. Tu rezultantnu silu koja tijelo drži na kružnoj putanji nazivamo centripetalnom silom. Centripetalna sila ...

Poglavlje 4 Dinamika kvarkova i hadrona

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~picek/fecp4.pdf

Naime, kvarkovi koji grade hadrone, putem svojeg elektricnog naboja sudjeluju u elektromagnetskom me ¯dudjelovanju (u ovom slucaju, izmjeni virtualnog ...

DINAMIKA U GLAZBENOM I FIZIKALNOM SMISLU

https://hrcak.srce.hr/file/185679

DINAMIKA U GLAZBENOM I FIZIKALNOM SMISLU. Elizabeta Adžaga, Zagreb. Da nema zvuka, ne bi bilo ni glazbe. Prema općoj definiciji, zvuk su mehanički ...

struktura i dinamika deoksiribonukleinske kiseline u vodenim ...

https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/mef:854/datastream/PDF/view

10 kol 2016 ... Uvod. Nukleinske kiseline su centralne molekule u transmisiji, ekspresiji i pohrani genetske informacije. Deoksiribonukleinska kiselina (DNA) ...

DINAMIKA CVETANJA RAZNIH SORATA ŠLJIVA

https://hrcak.srce.hr/file/266215

se šljiva. Težnja da se smanji sadnja šljiva u prilog drugih vrsta voća svakako ... Damasenka, Stenlej rutgestetner, Kalifornijski dzin, Sinkoln, Aden 303, Aden,.

II DEO DINAMIKA PROCESA I DRUGIH ELEMENATA SISTEMA ...

http://elektron.tmf.bg.ac.rs/aup/OAUP/tekst/materijal%20za%20ucenje/DINAMIKA%20PROCESA.pdf

Šire i kompletnije tablice Laplasovih transformacija date su u. Prilogu A. ... transformacije mogu naći direktno, pregledom tablica Laplasovih transformacija:.

Dinamika-predavanja005-odziv-na-harmonijsku-uzbudu

http://gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/dinamika-konstrukcija/dinamika-predavanja005-odziv-na-harmonijsku-uzbudu.pdf

postrojenjima i uzrokuju harmonijske oscilacije dogod su strojevi u pogonu. Ove se vibracije sastoje od dvije komponente: - prolazna komponenta – “transient” ...

Master rad Globalna dinamika SIR epidemioloˇskog modela sa ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2018_2/2018-10-16-mm.pdf

Tokom studija bila je korisnik sledecih stipendija: školske 2014/15. i 2016/17. re- ... kao i 2017/18. stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije - Dositeja.

Sezonska dinamika fitoplanktona i fiz-hem akumulacije Grliste

http://www.sepa.gov.rs/download/voda2014/fitoplanktonIfiz-hemGrliste.pdf

U prolećnom periodu ispitivanja dominiraju silikatne alge, koje u toku leta smenjuju populacije zelenih algi i cijanobakterija. Nastupanjem jeseni zelene alge i ...

DIPLOMSKI RAD Fraktalna dinamika hoda - BMIT

http://bmit.etf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/radovi/diplomski/Diplomski-Olga-Grbovic.pdf

glatke krive mogu da pokazuju fraktalno svojstvo samo-sličnosti. Na primjer ... Crtanje raspodjele ove vjerovatnoće ne bi dalo željeni rezultat, jer pri ε →0 ova.

Predavanje 3 - Dinamika materijalne tacke - sile, rad i energija

https://c2.etf.unsa.ba/pluginfile.php/54901/mod_resource/content/1/DS20162017/Predavanja/predavanje3.pdf

Sile i ubrzanja. Drugi Newtonov zakon. Jednadzbe kretanja. 2. Rad i energija. Rad sile. Opruga, prigušnica. 3. Princip rada i energije. Konzervativne sile.

Predavanje 3 - Dinamika materijalne tacke - sile ... - [email protected]

https://c2.etf.unsa.ba/pluginfile.php/54901/mod_resource/content/1/DS20162017/Predavanja/predavanje3.pdf

Sile i ubrzanja. Drugi Newtonov zakon. Jednadzbe kretanja. 2. Rad i energija. Rad sile. Opruga, prigušnica. 3. Princip rada i energije. Konzervativne sile.

DINAMIKA SIVE EKONOMIJE U SRBIJI: 2012-2017.

https://www.amcham.rs/upload/documents/Dinamika%20kretanje%20sive%20ekonomije%20u%20Srbiji%202012-2017,%20Sa%C5%A1a%20Ran%C4%91elovi%C4%87,%20FREN.pdf

20 јун 2018 ... AmCham konferencija: „Nelegalna trgovina i siva ekonomija – međunarodna i ... Kako se kretala siva ekonomija u Srbiji od 2012. do ... Siva ekonomija smanjena za 27% u prethodnih 5 godina? ... [email protected].

struktura i dinamika društvenih nejednakosti - Hrvatsko sociološko ...

http://hsd.hr/wp-content/uploads/sites/598/2017/03/ks_B5_10_s_coverom.pdf

8 tra 2017 ... Ovogodišnji kongres HSD-a posvećen je temi sociološke perspektive društvenih nejednakosti. Iako društvene nejednakosti nisu bile u fokusu ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.