статут

Права и обавезе Оснивача врши Влада Аутономне Покрајине. Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада). Члан 3. Одредбе овог статута обавезне ...

статут - Сродни документи

Статут КБС

http://www.kbs.co.rs/pdf/Statut_KBS.pdf

Комора биохемичара Србије (у даљем тексту: Комора) је обавезна професионална организација дипломираних фармацеута медицинске биохемије,.

894. СТАТУТ

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E6AA0D2378CA4AA086F5CD98D2C74650.pdf

61 OBYTIN крем,20 g. »» „Југоремедија" -. 06-508/1. (Ciclopiroxi olami-. Фабрика лекови од 29 IV 1986 num). Зрењанин година. 62 OBYTIN пудра, 30 g. »».

статут

http://www.pzzzsk.rs/dokumenti/statut-pokrajinskog-zavoda-za-zastitu-spomenika-kulture.pdf

Права и обавезе Оснивача врши Влада Аутономне Покрајине. Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада). Члан 3. Одредбе овог статута обавезне ...

статут - Fss

https://fss.rs/wp-content/uploads/2019/07/statut_fss_28.8.2017.pdf

или правилника ФСС на независни и непристрасни арбитражни суд, ... У случају да је он одсутан, Скупштином председава заменик председника, а у одсуству ... Уколико је председник отсутан или није у могућности да обавља.

Статут Завода

https://www.zzzzmup.rs/documents/Statut%20Zavoda.pdf

Службени гласник Републике Србије”, број 107/05),. Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова , на ...

статут - Универзитет у Београду

https://www.sf.bg.ac.rs/download/StatutSF2018_2019.pdf

20 феб 2019 ... Назив Факултета је Универзитет у Београду – Саобраћајни фа- култет. ... 1. разматра и решава заједничка питања обављања научно-.

Статут - Техникум Таурунум

https://www.tehnikum.edu.rs/oskoli/dokumenta/statut.pdf

ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ-Високе инжењерске школе струковних студија на ... утврђује се: трајање студија, наставни предмети и њихов распоред по.

Статут САНУ - SANU-a

https://www.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/2017StatutSANU.pdf

2 јун 2017 ... Српска академија наука и уметности највиша је научна и уметничка установа у Републици. Србији. САНУ развија и подстиче науку, ...

Статут Факултета - pmf kg - Универзитет у Крагујевцу

https://www.pmf.kg.ac.rs/pub/78c0e7abbd7777c10cbb343a5885b9c2_06022016_105301/preciscentekst2018.pdf

19 сеп 2018 ... Члан 1. Статут Природно-математичког факултета у Крагујевцу (у даљем ... Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе ... припадност у складу са законом, службени контакт телефон и е-маил адреса ... заштити и безбедности запослених на Институту као и.

статут адвокатске коморе србије

http://www.pf.uns.ac.rs/materijali/send/7-a/47-2010-10-06-12-40-47

25 сеп 1999 ... Advokatska komora Beograda delegira šest delegata, Advokatska komora Vojvodine tri delegata, advokatske komore Niša, Kosova i Metohije i ...

Статут Месне заједнице Мирашевац

http://www.raca.rs/wp-content/uploads/2017/01/Statut-MZ-MIRASEVAC.pdf

Месна заједница Мирашевац је у саставу Општине Рача. Месне заједница Мирашевац је образована за насељено место Мирашевац, чија територија ...

Кредит одобрили, статут блокирали - Dan

https://www.dan.co.me/obavjestenjakonkursi/pdf/Issue_7010.pdf

31 јул 2018 ... маном. Најновије дјело наше ... доживјела су друго издање, а ових дана излази треће издање „зида тајни”, што ... 00:25 EXKLUZIV (р).

статут универзитета у приштини - KONUS

http://www.konus.ac.rs/files/statuti/Statut_Univerziteta_u_Pristini.pdf

Назив Универзитета је: Универзитет у Приштини. Назив Универзитета на енглеском језику је: University of Pristina. Факултети у саставу Универзитета ...

Статут 2018 - Универзитет у Београду

http://www.ff.bg.ac.rs/Pravilnici/Statut%202018.pdf

5 јун 2018 ... 10.25. Испитни рокови и начин полагања испита . ... списак литературе за студије и полагање испита; ... предлаже дневни ред седница;.

Римский статут Международного уголовного суда

https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute%28r%29.pdf

ка может быть в любой момент времени разрушена, памятуя о ... неминуемой смерти либо неминуемого причинения тяжких телесных повреждений или.

статут учитељског факултета - Учитељски факултет

http://uf-pz.net/wp-content/uploads/2014/02/Statut-Uciteljskog-fakulteta.pdf

Назив Факултета је : Учитељски факултет у Призрену –Лепосавићу. ... Пријемни испит из српског језика и књижевности и опште информисаности.

Статут 2018. Факултет ликовних уметности

https://flu.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/statut-flu-2018-usvojen.pdf

30 сеп 2018 ... Статус Факултета. Члан 2. Назив Факултета је: Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности. Назив Факултета на ...

СТАТУТ Факултета за специјалну едукацију и ... - fasper

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta/fakultet/20190318_1-STATUT.pdf

18 мар 2019 ... e-mail: info a fasper bg.ac.rs, http/www.fasper.bg.ac.rs. ПИБ: 1) 182 1989: матични број: 07017766: гекуін рачун: 84 (0) - 1 78 76666-66. Број:.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СТАТУТ ...

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-Ekonomskog-fakulteta.pdf

студијских програма и научноистраживачког рада, у поступку избора наставника и сарадника и ... за дневни ред питања из своје надлежности. Сталне ... студије;. - припрема и предлаже садржај и организацију пријемног испита;.

СТАТУТ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ...

http://garfond.rs/wp-content/uploads/2017/04/STATUT-Garancijskog-fonda-AP-Vojvodine.pdf

СТАТУТ. ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА. АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. ("Сл. лист АП Војводине", бр. 3/2004, 2/2005 - испр. и 11/2006). I ОПШТЕ ...

СТАТУТ Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta/fakultet/20190318_1-STATUT.pdf

18 мар 2019 ... Универзитет у Београду. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Високоr Стевана 2,11000 Београд, тел.

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара ...

http://www.kmszts.org.rs/akti/statut%20KMSZTS.pdf

Skraćeni naziv Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije je. KMSZTS. Sedište Komore je u Beogradu - Stari grad, Terazije 27. Član 3. Komora ...

Статут Адвокатске коморе Војводине - Покрајински секретаријат

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2007/11/11_2007.pdf

24 мај 2007 ... Статута Адвокатске коморе Србије и Кодекса професионалне етике адвоката. Када Управни одбор одбије захтев за упис у Именик ...

Статут САНУ - Српска академија наука и уметности

https://www.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/2017StatutSANU.pdf

2 јун 2017 ... САНУ ради на темељу Закона о Српској академији наука и ... Члан 62. САНУ у свом саставу има следеће јединице: Архив, Библиотеку, ...

Статут Адвокатске коморе Пожаревца - Адвокатска комора ...

http://akpozarevca.rs/resursi/uploads/2012/04/Statut-AK-Pozarevca.pdf

7. достављаја податке о положеном адвокатском испиту Адвокатској комори ... 29. доноси Пословник о свом раду, Правилник о именицима и другим ...

Предлог СТАТУТ на Лекарската комора на Македонија, донесен ...

http://www.lkm.org.mk/db/images/2012/statut%20%28precisten2017%29.pdf

донесен на Собранието на Лекарската комора на Македонија ... 3) барање на почесниот или привремениот член на Комората;. 4) смрт на членот на ...

СТАТУТ НА ФОНДАЦИЈА АЛБИЗ с.Сарај Скопје -донесен и ...

http://albiz.org.mk/faqja/wp-content/uploads/2016/05/Albiz-Fondation-Statut-1.pdf

-донесен и усвоен на ден 07.12.2015- ... Фондацијата или поради постапување во спротивност со одредбите на освој Статут. Член на Управниот одбор ...

СТАТУТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ДАВОРИН ЈЕНКО, БЕОГРАД На ...

https://www.msdjenko.edu.rs/wp-content/uploads/2019/06/dj_akta.pdf

Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се ... Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и ... Испитни програм: скала са вежбама и каденцама изведена на више ...

СТАТУТ ШКОЛЕ ,,ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА - Palanacka gimnazija

http://www.palanackagimnazija.edu.rs/Propisi/Statut%20skole.pdf

25 феб 2010 ... за остваривање образовања и васпитања и рад школе ,,ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА'' (даље: школа), у складу са Законом. Члан 2.

Статут Високе економске школе струковних студија Пећ у ...

http://www.ves-pec.edu.rs/dokumenta/statutnovi.pdf

21 јун 2018 ... На основу члана 56 и члана 63 став 1 тачка 1 Закона о високом ... струковне студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне ... избора, нови члан Савета и то по поступку и начину прописаном за ...

статут - Ekonomski fakultet - Универзитет у Новом Саду

http://www.ef.uns.ac.rs/studenti/arhiva/2018-08-20-statut.pdf

Kar Szabadka, Ekonomski fakultet u Subotici'', а у дну печата „Суботица, Szabadka, ... 9. утврђивање програма научног рада и одлучивање о прихватању пројеката, ... 8. припрема, сазива, предлаже дневни ред, председава и води седнице ... Факултет може организовати полагање испита и изводити студије, ...

Статут Академије - висока школа струковних студија за ...

http://www.vivasabac.edu.rs/materijali/skola/aktaskole/Statut%20akademije.pdf

7 окт 2019 ... Простор Академија је неповредив и у њега не могу службено улазити ... Академија има обавезу да јавно огласи (на сајту Академије, штампањем ... овлашћено да тражи и прима податке, да су ти подаци неопходни ...

статут академије техничко-уметничких струковних студија београд

http://www.vggs.rs/atuss/dokumenta/STATUT_ATUSS.pdf

17 дец 2019 ... Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, ... Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит, а редослед.

Статут Градске општине Обреновац - Службени лист града ...

https://sllistbeograd.rs/pdf/download/1370/

5 нов. 2019 ... На територији градских општина: Вождовац, Врачар,. Звездара ... прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских ...

Статут Високе школе - висока школа струковних студија за ...

http://www.vivasabac.edu.rs/materijali/skola/aktaskole/Statut%20visoke%20skole.pdf

... за васпитаче Шабац. 1. САДРЖАЈ. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ...........................................................................................................................5. Предмет уређења .

Статут Школе - Висока здравствена школа струковних студија у ...

https://www.vzsbeograd.edu.rs/attachments/article/129/Statut%20.pdf

5 феб 2019 ... Цара Душана 254, 11080 Земун. Оснивач Школе је. Република Србија. Члан 4. Школа има суви жиг за оверу диплома, округлог облика, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.