STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Službeni list ...

NADLEŽNOST AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE. Član 10. Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa: 1. donosi statut Autonomne Pokrajine i ...

STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Službeni list ... - Сродни документи

STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Službeni list ...

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/zakoni/Statut_APV.pdf

NADLEŽNOST AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE. Član 10. Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa: 1. donosi statut Autonomne Pokrajine i ...

BUDŽET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2016/02/Izvestaj-revizora-APV_2007.pdf

katalog umetničkih slika i da se u toku 2008. godine izvrši ponovni popis umetničkih slika od strane stručne komisije, ... ZZ „Mrkšićevi salaši“, Srpski Itebej.

doo BUDŢET AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE IZVEŠTAJ ...

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2016/02/Izvestaj-revizora-APV_2006.pdf

Narodna banka Srbije, Elnostours - Novi Sad. 800.000,00. Muzej Vojvodine. 500.000,00. Agencija za internet mark.web team, Novi Sad, Show me - Novi Sad.

Porodični zakon("Službeni list Republike Crne Gore", br. 001/07 ...

http://www.bijelopolje.co.me/images/2018/porodicni_zakon.pdf

bračnim i porodičnim odnosima. Član 2. Porodica je životna zajednica roditelja, djece i drugih srodnika koji u smislu ovoga zakona imaju međusobna.

Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list Crne Gore", br ...

http://www.kinns.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=345333&rType=2

odgovornost za upravljanje brodom, kao i obaveze i odgovornosti utvrđene ... Izuzetno od stava 1 ovog člana, plovni objekti na motorni pogon mogu ploviti i na manjim ... Način vođenja i sadržaj brodskih isprava i knjiga propisuje Ministarstvo. VII. ... Ispit za voditelja čamca polaže se pred komisijom za polaganje ispita za ...

"Službeni list CG", broj 6/16 - Ministarstvo zdravlja

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=240803&rType=2&file=Pravilnik-utvrdjivanje dokaza o statusu osiguranika koji nisu u radnom odnosu.pdf

Gori koji su nezaposleni i ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica. Zavoda za ... dokumenta (lična karta, odnosno dozvola za stalni boravak):. 1) za lica iz člana 2 ... tačka 3 - radna knjižica, uvjerenje organa uprave nadležnog za poslove ...

"Službeni list CG", broj 33/12 i 58/14 - WordPress.com

https://saobracajci.files.wordpress.com/2017/05/pravilnik_o_blic5beim_uslovima_koje_moraju_da_ispunjavaju_vozila_u_saobrac487aju_na_putevima.pdf

ista sa komandom parkirnog kočenja ako se parkirno kočenje može regulisati i aktivirati kada je vozilo u pokretu. Radno kočenje priključnog vozila, osim vozila ...

"Službeni list CG", broj 57/15

http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=383348&rType=2&file=8_138_10_10_2019.pdf

10 окт 2019 ... Hrana pri čijem se označavanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena ... Masni namazi i prelivi (sosovi). 600 mg/100 g ... Slani umaci/sosevi, ukisjeljeni proizvodi, umaci/sosevi od mesa i začini. 20 g/100 g.

"Službeni list SFRJ", br

http://zastitaodpozara.etf.bg.ac.rs/fwdadresewwwzazakoneipravilnike/PTN%20NN%20Napon%20SFRJ%2053-88%20i%2028-95.pdf

direktor Saveznog zavoda za standardizaciju propisuje. P R A V I L N I K. O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE. INSTALACIJE NISKOG NAPONA.

Službeni list CG", br. 33/12 i 58/14 - Ministarstvo zdravlja

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=236163&rType=2&file=Pravilnik o sadr%C5%BEaju kompleta prve pomo%C4%87i %2855-2015%29.pdf

PRAVILNIK. O SADRŽAJU KOMPLETA PRVE POMOĆI. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj kompleta prve pomoći. Član 2. Komplet prve pomoći ...

Službeni list CG", br. 56/09, 34/14 i 1/15) Minist - Ministarstvo ...

http://www.minpolj.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=226447&rType=2

Džem je proizvod odgovarajuće želirane strukture koji sadrži voćnu pulpu i/ili ... voćem: jabuke, kruške, šljive, dinje, lubenice, grožđa, bundeve, krastavca i ...

"Službeni list SRJ", br

https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/serbia/files/PRAVILNIK-7.pdf

Kesten pire i žito sa orasima ne smeju sadržavati u 0,1 g: koagulaza pozitivne stafilokoke,. Proteus vrste i Escherichia coli, više od 100.000 mikroorganizama u 1 ...

KONVENCIJA O PRAVU DETETA ("Sluzbeni list SFRJ ...

http://www.djeca.rs.ba/uploaded/Konvencija_o_pravima_deteta.pdf

ruskom jeziku. Clan 2. Tekst Konvencije na srpskohrvatskom jeziku glasi: KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA. PREAMBULA. Drzave clanice ove konvencije,.

248. Na osnovu čl. 27 i 38 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list ...

http://www.nekretnine.co.me/dok/Pravilnik_o_izradi_i_ordzavanju_katastra_nepokretnosti.pdf

donijetih na osnovu člana 65 Zakona o državnom premjeru, katastru i upisima prava na ... Broj katastarske parcele obuhvata i eventualni podbroj ... 2) prezime, ime, ime jednog roditelja, prebivalište i adresa, odnosno naziv, sjedište i adresa,.

355. Na osnovu člana 150 stav 1 Zakona o radu ("Službeni list CG ...

http://www.zpcg.me/downloads/zakoni/Opsti%20Kolektivni.pdf

22 мар 2014 ... Član 2. Ovaj kolektivni ugovor se primjenjuje: - na zaposlene kod poslodavca na teritoriji Crne Gore i zaposlene koje poslodavac sa sjedištem ...

Statut AP Vojvodine

https://www.skupstinavojvodine.gov.rs/fajlovi/file/Statut/Statut%20AP%20Vojvodine.pdf

22 мај 2014 ... СТАТУТ. АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ. I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ. Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина. Члан 1. Аутпнпмна ппкрајина ...

Na osnovu člana 150 stav 2 tačka 3 Zakona o radu ("Službeni list ...

https://smspetnjica.files.wordpress.com/2019/02/granski-kolektivni-ugovor-za-oblast-prosvjete.pdf

Pored slučajeva utvrđenih zakonom, poslodavac i zaposleni mogu ponuditi aneks ugovora o radu i u sljedećim slučajevima: - transformacije ugovora o radu sa ...

Zakon o infrastrukturi prostornih podataka("Službeni list Crne Gore ...

https://www.bijelopolje.co.me/images/2018/zakon_o_infrastrukturi_prostornih_podataka.pdf

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština ... 5) geoportal infrastrukture prostornih podataka (u daljem tekstu: Geoportal).

Zakon o vanparničnom postupku("Službeni list Republike Crne Gore ...

http://www.bijelopolje.co.me/images/2018/zakon_o_vanparnicnom_postupku.pdf

izjednačena prava, a ni jedno od lica pozvanih na nasljeđe ne traži da se sprovede rasprava. Ako je sud, odnosno notar obustavio postupak zbog toga što se ...

statut - Advokatska Komora Vojvodine

https://akv.org.rs/wp-content/uploads/2018/10/STATUT-ADVOKATSKE-KOMORE-VOJVODINE.pdf

Advokatska komora može odložiti donošenje odluke o zahtevu za upis u Imenik advokata ili ... 30. utvrđuje visinu pretplate i cenu "Glasnika Advokatske komore";.

STATUT NVO "BRATSTVO BEtiC - CR~A GORA"

http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=340989&rType=2&file=3.MUP Statut 2.pdf

osnivacka Skupstina NVO "Bratstvo Becic - Crna Gora" na ~jednici od 29.09.2013. godine je usvojila. STATUT. Nevladine organizacije "Bratstvo Becic - Crna ...

Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine"

http://www.vodevojvodine.com/Content/uploads/Reports/Godisnji%20program%20poslovanja%20JVP%20Vode%20Vojvodine%20za%202018.%20godinu_8622.pdf

31 дец 2017 ... вода), са постепеним увођењем реалне цене еколошке заштите; ... Чамци, ванбродски мотори, приколице за чамце у укупној вредности од 5.154.000 динара, за потребе ... Пластични чамац. 0,00 ... ЦС Тител Нова.

JVP "Vode Vojvodine" Obrazac 12 za period 1.1-30.6.2019.

http://www.vodevojvodine.com/Content/uploads/Reports/JVP%20Vode%20Vojvodine%20obrazac%2012%20za%20period%2001.01.-30.06.2019._3662.pdf

17 јул 2019 ... Ред. Период. Водопривредно предузеће бр. 02.05-22.05.2019. ... „Подунавље-Ковин“, „Средњи Банат-Зрењанин“, „Дунав-Бачка Паланка“, ... од продатих улазница , едукативних часова и вожње катамараном.

izveštaj - Savez "Sport za sve" Vojvodine

https://sportzasve.org/wp-content/uploads/2017/06/Izve%C5%A1taj-2.-festival-1.pdf

5 јун 2017 ... Bogatom sportsko-rekreativnom programu namenjenom deci, odraslima, osobama treće ţivotne dobi, osobama sa invaliditetom pridruţili su se i ...

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA ("Sluzbeni glasnik RS", broj 101/2005 ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Zakon%20o%20javnim%20putevima.pdf

Ovim zakonom ureduju se pravni polozaj javnih puteva, uslovi i nacin upravljanja, zaštite i ... propisima kojima se ureduje bezbednost saobracaja na putevima.

"Službeni glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015 ZAKON O ZAŠTITI OD ...

https://www.kopering.rs/images/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.pdf

111/2009, 20/2015. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se sistem zaštite od požara, ...

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA "Službeni glasnik RS", br ... - Vatroival

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/01-Zakon%20o%20za%C5%A1titi%20od%20po%C5%BEara.pdf

29 дец 2009 ... Zakon o zaštiti od požara. Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, 11000 Beograd, offi[email protected] www.vatroival.com tel/fax 011/7477-221 ...

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 93 ...

http://www.new.uino.gov.ba/get/220

(1) Ulazni porez je iznos PDV-a koji je u skladu sa članom 55. Zakona, posebno ... i) izlazni PDV za isporuke osobama registrovanim za PDV, ii) izlazni PDV za ...

ZAKON o javnom redu i miru "Službeni glasnik RS", br. 6 od 28 ...

http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/59b8a273-aecc-41ae-9cfa-45e8cae46ccf/pdf_lat_zakon o javnom redu i miru.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtru7pz

28 јан 2016 ... I. OPŠTE ODREDBE. Predmet uređenja. Član 1. Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se protivpravna dela protiv.

statut oš "šamu mihalj" - Samu Mihály Általános Iskola

http://www.samubps.edu.rs/0/dokumenti/pravnidokumenti/01_statut_os_samu_mihalj.pdf

15 јан 2010 ... OSNOVNE ŠKOLE ''ŠAMU MIHALJ'' BAČKO PETROVO SELO. Prečišćen tekst (izmene i dopune broj: 212/1-10 od dana 02.12.2010. godine, ...

"Službeni glasnik BiH", broj

https://transportnedozvole.gov.ba/storage/media/117/original/Pravilnik%20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20kriterijima,%20postupku%20i%20na%C4%8Dinu%20raspodjele%20stranih%20dozvola%20za%20prijevoz%20tereta

"(3) Prijevozniku kojem je dodijeljena CEMT dozvola, koja vrijedi na teritoriju ... (1) Zahtjev za dobijanje CEMT dozvole zainteresirani prijevoznik dostavlja ...

Sluzbeni list 13-06

http://www.temerin.rs/upload/dokumenta/Sluzbeni%20list%2013-06.pdf

Sedi{te гласачког mesta je u “VIZOR” Temerin, @elezni~ka 23. Na ovom гласачком mestu glasaju bira~i iz ulica: - ulica Novosadska - od 283-291 i od 234-240.

Službeni list L81 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A081%3AFULL&from=RO

22 ožu 2019 ... uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, ... izmjene „pogreška”, „prijevremeni raskid”, „sažimanje” i „komponenta pozicije” iz ...

Službeni list - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=DD%3A03%3A070%3AFULL%3AHR&from=PL

17 srp 2012 ... 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za ... pozivni broj pošiljke,. — vrsta, ... Financijski doprinos Unije, osim za Grčku:.

Službeni list

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/kovacica/kovacica_pdf/kovacica-07-2016.pdf

31 мар 2016 ... u zakup poslovnog prostora donosi Opštinsko veće opštine. Kovačica ... obavezu fizičkog odnosno pravnog lica da se ... Lice kome se poslovni prostor daje u zakup zaključuje ugovor ... naknade na određeno vreme na vremenski period do 5 (pet) ... vremena trajanja zakupa bez obzira na lice koje se u tim.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.