sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

Pored toga, drugostepeni sud iznosi stav da su na tužilačkoj strani kao nužni suparničari morali učestvovati svi nasljednici umrlog Z.B., ukoliko iza njega nije ...

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba - Сродни документи

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i ... - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=20294

Pored toga, drugostepeni sud iznosi stav da su na tužilačkoj strani kao nužni suparničari morali učestvovati svi nasljednici umrlog Z.B., ukoliko iza njega nije ...

pregled prakse vrhovnog suda kosova u imovinskim sporovima

https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/59903_PREGLED%20PRAKSE%20VRHOVNOG%20SUDA%20KOSOVA%20U%20IMOVINSKIM%20SPOROVIMA.pdf

svojinom i vrstama svojine, neformalnim prenosom svojine u prošlosti, neraspravljanjem ... Slučaj 2: Tužba za utvrđivanje prava vlasništva po osnovu kupoprodaje i ... Slučaj 3: Utvrđivanje prava vlasništva nasleđivanjem i održajem ....................... 39 ... zastarevanja. Na primer: slučajevi korišćenja stvari u određeno vreme uz.

mr. Jasna Brežanski sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske ...

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/JBrezanski-Dosjelost_kao_nacin_stjecanja_stva.pdf

Sudska praksa imala je značajnu ulogu u primjeni instituta dosjelosti te je svojim ... Dosjelost pretvara faktičnu vlast u pravnu, posjed u subjektivno pravo.

Bilten Vrhovnog suda 2/2016 - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3ZyaHMvZG9jLzU3NDIucGRm=

činjeničnog utvrđenja, pa se neprihvatanje predloga odbrane za izvođenje dokaza ... volje svoju kćerku S., ovdje tužilju, isključio iz nasledstva navodeći da se u ...

Bilten Vrhovnog suda za 2002. godinu - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zY3QvZG9jLzM4NDgucGRm=

propu ten rok za stavljanje predloga da se dozvoli povra aj u predja nje stanje ili ako je ... dono enja odluke po zahtjevu za opoziv ugovora o poklonu, da utvrdjuje sve ... usvojili tu beni zahtjev za raskid predmetnog ugovora. Sledstveno tome ...

Bilten Vrhovnog suda za 2010. godinu - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zY3QvZG9jLzM4NTQucGRm=

NEDOLAZAK OKRIVLJENOG NA GLAVNI PRETRES ... Na novoj glavnoj raspravi, vodeći računa o primjedbama na koje je naprijed ukazano ... na nužni dio, odnosno mogu da traže da se u ostavinsku masu i - za ostavioca koji je poklonom.

Bilten Vrhovnog suda za 2-2011. godinu - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zY3QvZG9jLzM4NjYucGRm=

tuţbama lica na sluţbi u Vojsci Crne Gore, radi isplate naknade po osnovu prekovremenog rada s pozivom ... oglašeno za nekaţnjivo “, smatra ĉuveni beogradski profesor i teoretiĉar dr Borislav. T. Blagojević u svojoj studiji ... 296. H R O N I K A ...

Bilten Vrhovnog suda za 2-2012. godinu - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zY3QvZG9jLzM4NTgucGRm=

Kriviĉnog zakonika, neophodno je da sluţbeno lice poklon zahtijeva u vezi sluţbene radnje koju je već ... Dakle,samim tim da je do opoziva punomoćja ... djelovima istog od strane trećih lica, medju kojima i tuţilje, drugotuţeni kao investiror bio ...

Bilten Vrhovnog suda za 1/2017.godinu - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3NwcGcvZG9jLzY4MTUucGRm=

393 st.4 Zakonika o krivičnom postupku nedolazak stranaka koje su uredno ... samo razmatra pravna pitanja, rasprava u prisustvu okrivljenog nije nužna za ... rasporedjena ostavinska imovina ne mogu više ni na koji način, pa ni u parničnom.

Bilten Vrhovnog suda za 2-2015. godinu - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L29zY3QvZG9jLzM4NjQucGRm=

odredjeno u ugovor o radu na neodredjeno vrijeme, iz ĉlana 25 i 26 Zakona o radu (”Sl. ... registracija nije potvrda istinitosti podataka sadrţanih u osnivaĉkoj ... naknadu štete iz sredstava Garantnog fonda moţe pripadati samo oštećenim ... koristi šetališnu stazu za saobraćaj tri turistička mini voza, ima pravo da od drugog.

modul 2 građanska oblast glavna rasprava i sudske ... - pravosudje.ba

https://pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet;jsessionid=0ff22a967c43ee9497c2de18a2272e02ce685d24f1ac28c462b04b9b45b6a7d3.e34TbxyRbNiRb40Qb34Ma3yRbNb0?p_id_doc=347

16 ruj 2005 ... litispendencija o zahtjevu o kojemu nije odlučeno, pa je moguće o istom zahtjevu pokrenuti novu parnicu. (Vrhovni sud BiH, Rev. 654/82).

zakon o arhivskoj graði federacije bosne i ... - Arhiv Federacije

http://www.arhivfbih.gov.ba/images/stories/pdf/Zakon%20o%20arhivskoj%20gradji%20FBiH.pdf

Ovim zakonom uređuje se evidentiranje, čuvanje, zaštita i sređivanje registraturne i arhivske ... 13. izrađuje naučno-informativna sredstva o arhivskoj građi;.

Zbornik sudske prakse - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A62013CC0564&from=HR

UFEU-a – Arbitražna klauzula – Deklaratorna tužba – Pravni interes“. I – Uvod. 1. Predmetna žalba protiv rješenja Općeg suda. Rješenje Planet/Komisija ...

odnos ustavnog suda i sudske vlasti - stanje i perspektive - CEPRIS

https://www.cepris.org/wp-content/uploads/2019/10/CEPRIS-Odnos-Ustavnog-suda-i-sudske-vlasti2.pdf

godinu, na primer, navodi se da je rešeno tri predmeta protiv odluka Visokog ... bilo lako proniknuti, mada je bila jednako presudna za ishod postupka kao i ... redovnog suda ili, u slučaju da je naloženo preduzimanje mera za ubrzanje postupka ili ... urgencija Udruženja i neposrednog pisanog obraćanja predsedniku ...

Analiza sudske prakse - Yucom

http://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Analiza-sudske-prakse-Postupanje-sudova-po-predlogu-za-osloba%C4%91anje-od-pla%C4%87anja-sudskih-tro%C5%A1kova-u-parni%C4%8Dnoj-materiji.pdf

postupka, s obzirom da se ovo rešenje vezuje za radnje dokazivanja kao i ... U slučajevima kada je žalba dozvoljena, Zakon o parničnom postupku ne propisuje ... U praksi su uočeni primeri da sud ne primenjuje član 9 stav 1 Zakona o ... rešenje o troškovima parničnog postupka iz podneska od 16.05.2017. godine.“.

Branko PERIĆ, sudija Suda BiH STRUKTURA ... - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=27799

uobičajene unutrašnje organizacije redovnih sudova. U ... i stvara prostor za razne vrste političkih i pravnih ... Po vrsti i obimu nadležnosti Sud BiH je vrsta.

terminološki aspekti jezika hrvatske sudske prakse u razdoblju od ...

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/5759/1/Husinec,%20Snje%C5%BEana.pdf

brojni pravni instituti i pojmovi za koje nazivi ili nisu uopće postojali ili su se za iste pojmove upotrebljavali različiti nazivi. Stoga je bilo nužno brzo stvoriti ...

Njemački utjecaj na nazivlje hrvatske sudske prakse u razdoblju od ...

https://bib.irb.hr/datoteka/824866.Husinec_-_Njemaki_utjecaj_na_pravno_nazivlje.pdf

prikrivenim posuđivanjem nastaju kalkovi ili prevedenice, dakle riječi koje se u jednom jeziku tvore prema modelu iz drugog jezika. U vrijeme stvaranja moderne ...

Sažet prikaz sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima - OSCE

https://www.osce.org/hr/mission-to-bosnia-and-herzegovina/218966?download=true

Prostitucija drugog lica i drugi oblici seNsualnog isNorištavanja . ... U presudi Opštinskog suda Pančevo, Republika Srbija, broj: K.756/2005 od 16.12.2005.

Pravilnik o uniformi i posebnim oznakama sudske policije Bosne i ...

http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/podzakonski_akti/38_06_BJ_Pravilnik%20o%20odori%20sud%20policije.pdf

g) Kravata je sintetička, uobičajenog oblika (kroja) i dužine, podešena za ... anilinskom ili platnenom postavom bez ukrasa, na vezivanje i potpeticama do 30.

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I ... - pravosudje.ba

https://www.pravosudje.ba/vstv/faces/docservlet?p_id_doc=31075

HODŽIĆ MIRSAD, dipl.ecc. Armije BiH broj 30. Lukavac. 061/193-324 ekonomija ... KRNIĆ INES, dipl.ecc.oir.cr. Nerkeza Smailagića 13,. Sarajevo. 061/220-989.

bosna i hercegovina federacija bosne i hecegovine ... - pravosudje.ba

http://pravosudje.ba/vstv/faces/pdfservlet;jsessionid=34a61ab31e7d26d25510252879db0efad25e774fbc6e8640fe2e48d68e375fe0.e34TbxyRbNiRb40Lb38TbhePa30Pe0?p_id_doc=26801

Nažalost, sudska praksa i teorija nisu jedinstvene u nekim važnim pravnim ... Krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja jedno je od krivičnih.

PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

http://pf.untz.ba/dokumenti/casopisi/2018/10.pdf

distrikta BiH“ br. 8/09, 52/10 i 27/14) eksplicitno ne isključuju moguć- nost postupanja istog sudije ili sudija istog suda u istom postupku. Međutim, Ustavni sud ...

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine

http://advokathrvacic.ba/assets/files/zakoni/zakon-o-nasljedivanju-Federacije-Bosne-i-Hercegovine.pdf

(3) Nasljedno pravo se stiče po odredbama ovog zakona, a na osnovu ugovora o nasljeđivanju, testamenta ili zakona. (4) Nasjedno pravo se stiče u trenutku ...

O POŠTANSKOM PROMETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

http://www.posta.ba/bhp/wp-content/uploads/2018/04/zakon-o-potanskom-prometu-federacije-bih.pdf

28 pro 2004 ... prijemu paketa, vrijednosnog pisma, preporučene pošiljke, pošiljke sa potvrđenim uručenjem, pošiljke ubrzane pošte, te potvrdu o uplati ...

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

http://www.oss.ba/dokumenti/Krivicni_zakon_FBIH.pdf

Član 5. Vremensko važenje Krivičnog zakona. (1) Prema učinitelju krivičnog ... učinitelja kojem je izrečena uvjetna osuda) stav 1. ovog zakona, sud može ... (3) Ako je krivičnim djelom iz člana 332. stav 3.; člana 333. stav 2.; člana 334. stav 2. i.

O DRUMSKOM PREVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

https://ms.ks.gov.ba/sites/ms.ks.gov.ba/files/ZAKON2806.pdf

Ovim Zakonom ureĎuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti prevoza lica i tereta ... "prevoz" je svaki prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju, odnosno ...

transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

https://parlamentfbih.gov.ba/v2/userfiles/Transkript_1_vanredna_DN_300115.pdf

za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada. Federacije radi razmatranja i davanja ...

“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 26/16 i 89/18

https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/uredba-zaposljavanje.pdf

prijemom u radni odnos, poslodavac je dužan objaviti javni oglas. Član 5. (Izuzeci od obaveze javnog oglašavanja). Izuzetno od odredbe člana 3. ove uredbe, ...

zastupnički/predstavnički dom parlamenta federacije bosne i ...

https://fzofbih.org.ba/wp-content/uploads/2019/10/pravilnik-o-elektronskom_izmjene-1.pdf

SEAD JUSIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost ... 100. 40.000.000 100. 2. Raspored sredstava. 2.1. Kupovina naftnih derivata ... odljubljivanja placente, istiskivanje placente iz parođajnog kanala, pregled ovojaka i placente i pregled ...

Na temelju članka 55 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2004/uredbe/28bos.pdf

Ne bis in idem. Protiv državnog službenika ne može se voditi disciplinski postupak za povredu službene dužnosti ukoliko je raniji postupak za istu povredu ...

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-inspekcijama-Federacije-Bosne-i-Hercegovine.pdf

(Planiranje i izvještaji o inspekcijskom nadzoru). 1) Federalna uprava donosi godišnji program rada i mjesečne planove rada o vršenju inspekcijskog nadzora i ...

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-nasljedivanju-Federacije-Bosne-i-Hercegovine.pdf

1 lis 2014 ... (4) Ako se testament vraća punomoćniku punomoć će se priložiti zapisniku ... (1) Na ročištu za ostavinsku raspravu sud će raspraviti sva pitanja ...

radio – televizija federacije bosne i hercegovine - Predstavnicki dom

https://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/upload/file/sjednice/17_sjednica_sr/29.%20a%29%20Izvjestaj%20o%20poslovanju%20RTV%20FBIH%20za%202011.%20godinu.pdf

31 pro 2011 ... gledanost premijerne epizode serije Lud, zbunjen, normalan ... Tekuća sredstva na dan 31.12.2011. godine iznose 12.887.214 KM, od čega:.

standardna klasifikacija zanimanja - Vlada Federacije Bosne i ...

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2004/odluke/dodatak%20odluci%20183.pdf

Zanimanje je skup poslova i radnih zadataka (radnih mjesta) koji su svojim sadršajem i vrstom organizaciono i tehnolołki toliko srodni i međusobno povezani da ...

zakon o poštanskom prometu federacije bosne i hercegovine

https://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/upload/file/sjednice/21_sjednica_bs/11.pdf

pismonosne pošiljke, paketske pošiljke, poštanska i telegramska uputnica, telegramska ... mjesto preuzimanja, brzina prenosa, elektronsko praćenje prenosa, te.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.