11 СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1. УВОД ...

су специјалне и безличне реченице, или пак реченице са логичким субјектом, наставник уз помоћ адекватног предлошка из стрипа може подсетити ...

11 СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1. УВОД ... - Сродни документи

11 СТРИП У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 1. УВОД ...

http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/download/253/263/

су специјалне и безличне реченице, или пак реченице са логичким субјектом, наставник уз помоћ адекватног предлошка из стрипа може подсетити ...

ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВИ: УПОТРЕБА ...

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C.-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1-%D0%A1%D0%A0%D0

ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВИ: УПОТРЕБА ИНТЕРПУНКЦИЈЕ. Увод. Ортографија или правопис може се објаснити као „систем правила.

АКТуЕЛНИ КВАЛИфИКАТИВ у НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-1768/2017/1820-17681736297V.pdf

синтаксе мора постојати вертикални континуитет – градиво, задаци у настави синтаксе ... Од другог разреда, када се као први реченични чланови об-.

пропорције у настави српског језика и књижевности у ... - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/kij/2018/kij-2018-65-1_2-13.pdf

У раду се разматра употреба пропорција у настави српског језика и ... ријим разредима основне школе, а задаци рада су приказати како се ... у седмом разреду, при обради наставне јединице Процентни састав раствора.

5. Прилози настави српског језика и књижевности

http://ssindjelic.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/Kontrolne_vezbe_i_testovi.pdf

5. Упиши одговарајуће интерпункцијске знаке [; – : . ( )] у следећи одломак. ... б) Милан је одлично урадио тест. ... предикат прецизно субјекат јабуку прилошка одредба за начин. 2. 4. ... (глаголски прилог садашњи глагола писати).

методичка истраживања у настави српског језика и књижевности

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/LS_7.pdf

држаја. Као што се може уочити, озбиљни задаци предстоје пред језичком ... Реченични чланови, па и објекат више се обрађују у VII разреду. Видети ...

Електронске платформе за учење у настави српског језика и ...

http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/02/elektronske-platforme-za-ucenje-2016.pdf

адреси: http://srb.edmodo.com/. • Предности регионалних / обласних поддомена: – Добија се јединствена УРЛ-адреса и може поставити као.

Слике традиционалне културе у настави Српског језика за ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-2334/2017/0352-23341703106M.pdf

Потпунијој слици културног наслеђа, коју преносе књижев- ни текстови у првом разреду, допринела би ана- лиза народних прича „Свети Сава и ђаци“ и ...

Јелена Љ. Спасић ИЗВЕШТАЈ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/08/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%89.-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B-%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%A3-%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D

раду овог жанра понуђен је пример извештаја из „Политике“ о избору те- ... написати извештај о раду неке секције, школској свечаности или такмиче-.

Mетодичка апликација у настави српског као страног језика ...

http://www.diacronia.ro/indexing/details/A24152/pdf

Кључне речи: методика наставе српског као страног језика, методичка апликација, комуникативни ... Васпитни задаци: Подстицање мотивације за учење и интелектуални рад;. Подстицање ... Српски за странце Реч по реч.

Путописи у настави српског језика и књижевности - Inovacije u ...

http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/Inovacije4-15/07SladjanaJacimovic.pdf

када су се Писма из Италије читала као редовна лектира, у целини, како књиге и треба читати, али су састављачи програма временом, изгледа,.

хумористички дискурс у настави српског језика и књижевности

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:21577/bdef:Content/get

професорке Душке Кликовац (2009), који показује да се вицеви могу успешно ... програма из 2018/2019. јавља се хумор у поезији за децу: Дејан Алексић, ... збирке вицева Да пукнеш од смеха коју су саставили Вид Стамболовић и.

настави српског језика и књижевности - Друштво наставника

http://dnsjk.org/wp-content/uploads/2017/12/Prilozi-3-4-casopis.pdf

Методичка анализа лингвостилистичких особености у ... Анализа курзивом истакнутих примера доказује да се ученицима ... Кад млидијах умрети.

уџбеници и остала наставна средства у настави српског језика ...

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129037/2_OperaSlavica_23-2013-4_42.pdf?sequence=1

Кључне речи: српски као страни језик, уџбеник, наставна средства ... странце Божа Ћорића, користан за почетно учење језика али ограничен је само на ... и Словаци, говорници словенских језика који су по свим својим одликама.

ВЕСТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - Факултет педагошких наука

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/08/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%89.-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B-%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2-%D0%A3-%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%98-%D0%A1%D0%A0%

ка с Универзитета у Мелбурну показују да птице певачице које живе у ... мовића објављене у књизи „Невидљива птица“, али и самостално трагати.

нови модели у настави српског језика и књижевности - CRIS UNS

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija152966898372751.pdf?controlNumber=%28BISIS%29107520&fileName=152966898372751.pdf&id=11559&source=NaRDuS&language=sr

Кључне речи: настава српског језика и књижевности, нови наставни модели, ... хомогене групе – које својство ће се одабрати као основа за састав групе ... супротстављене браће, а раде се у 4. разреду средње школе: Хамлет, ...

мотивисати ученике за учење граматике у настави немачког јез

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-1768/2016/1820-17681633115D.pdf

Свима нам је познато да граматика немачког језика није по- пуларна међу ученицима. Упркос томе, мотивисање ученика за учење граматике и даље је ...

проблемски приступ настави граматике у oсновној школи - Index of

https://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:1218/bdef:Content/download

76. 1.7.3. Проблемска ситуација као полазиште у проблемској настави ...... 78 ... учења путем решавања проблема у настави граматике српског језика. Овај вид наставе ... Граматика за трећи и четврти разред основне школе базира се на следећим ... 1. иницијални тест репродуктивних граматичких знања;.

ПРАвОПиСНА СтАБиЛНОСт СРПСКОг ЈЕзиКА и УтиЦАЈ ЈЕзиКА ...

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/msc/2017-1/msc-2017-46-1-ch29.pdf

У раду се говори о историји српског правописа и његовој правописној стабилности. – како се до ње дошло, као и о ранијем утицају на новонастале ...

МУЗИКА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2019/0354-32931901107K.pdf

буди нека осећања и слике, то јест трансцендира неко значење, онда музика има комуникативну функцију. Неки акорд може, на пример, у нама ...

српског језика

http://sm-vaspitac.edu.rs/downloads/prijemni-srpski-jezik.pdf

У речи ЗАДАЦИ извршене су следеће гласовне промене (заокружи тачне одговоре): а) сибиларизација, б) јотовање, в) непостојано А, г) прелаз Г у О, ...

УЛОГА ИГРЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-9343/2015/1452-93431509165V.pdf

ИГРА КАО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО. Игра се, као додатни дидактички материјал, у настави многих школских предмета као и у настави страних језика, ...

Лексикологија српског језика

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Leksikologija-srpskog-jezika-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Назив предмета: Лексикологија српског језика. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. Број ECTS кредита. Фонд часова. 12СЛСЈ. О. V. 4. 2 2.

Синтакса српског језика 1

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Sintaksa-srpskog-jezika-1-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Подјела реченице. Опозиција потврдне/ одричне реченице. Подјела према саставу: просте и сложене реченице. Подјела према значењу: изјавне, ...

Тест из српског језика

http://www.gimnazija.mod.gov.rs/sr/pdf/prijemni/srpski4517.pdf

(назив синтагме). 2. Веома брзо је решио све задатке. (назив синтагме). 3. Прочитавши стару књигу, открила је значење многих речи. (назив синтагме).

Морфологија српског језика

http://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/Morfologija_srpskog_jezika1RUS-1.pdf

Морфологија српског језика. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. Број ECTS кредита. Фонд часова. Обавезан. 3. 5. 2 2. Студијски програми ...

ГРАМАТИКА СРПСКОГ А ЈЕЗИКА

https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-srpskoga-jezika.pdf

СРПСКОГ А ЈЕЗИКА. УЏБЕНИК ЗА I, П, III и IV РАЗРЕД ... 1-5), овај уџбеник морао је бити писан као кратка граматика кљижевног језика, те и носи ... с р п с к о х р в а т с к о г а к љ и ж е в н о г ј е з и к а Матице српске, 1-VI. (Нови Сад ...

српског језика - ITHS

http://www.iths.edu.rs/wp-content/uploads/2019/09/pravopisni-prirucnik-srpskog-jezika.pdf

У српском језику постоје два начина грађења скраћеница: ... су: тачка, зарез, тачка и зарез, две тачке, наводници, упитник, узвичник, заграде и црта.

употреба јутјуба у настави енглеског језика на средњошколском ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-9008/2019/0353-90081949129K.pdf

истакнуте су најважније предности Јутјуба за учење језика и његови битни ... мисли на личне податке; Јутјуб, као и бројни други веб-сајтови заправо тра- ... Ни најбољи уџбеници нису могли да дочарају тако верно изговор гласо-.

српског језика - Mala Matura

http://www.mala-matura.com/wp-content/uploads/2016/02/mm-srpski-jezik-2013_.pdf

Одреди значење подвучене речи у следећој реченици: Пошто је ... 81. 192.Прочитај текст о слици Ђорђа де Кирика Тајна и меланхолија једне улице.

Vol. 19 No. 1 >>>Темат НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ...

http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/arhiva/2006/INOVACIJE_1_06.pdf

Milka Andri}, PhD Problem study of the tale "Staklareva ljubav" by Grozdana Oluji} . . . . . . . . . . 55. Valerija Milo{evi} Interpreting in genre key - activating genre ...

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2013/07/SJK-test-sa-resenjima-20132.pdf

ТЕСТ ИЗ. СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ јун 2013. Шифра кандидата: 1. Заокружите слово испред дијалекта који није у основици српског ...

српског језика - Завод за вредновање

http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Zbirke/ZBIRKA%20SRPSKI%20JEZIK.pdf

1 мар 2011 ... Пред вама је Збирка задатака из српског језика. ... Тестови које ћете решавати на завршном испиту садрже задатке којима се испитује.

Вежбе из српског језика - Ocdn.eu

http://ocdn.eu/files/pulscms/ZmE7MDA_/4e5c43b506e6ba4886dd084f748f3456.pdf

Вежбе из српског језика. Напредни ... Из следеће реченице издвој именице и одреди им врсту према значењу: И овог јутра ... б) Све врсте именица се мењају по падежима. ______ ... Допиши заменицу у одговарајућем облику:.

КРАТКИ ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

http://pravopis.tripod.com/pdf/pravopis.pdf

КРАТКИ ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Преузето са сајта http://pravopis.tripod.com. Датум: 10.03.2009. године. Проверите на сајту да ли је објављена ...

УСВАЈАЊЕ СРПСКОГ КАО МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2017/2217-902x1711109R.pdf

акцентовање речи. До друге године запажа се пораст самосталних исказа који садрже и до три речи. Проучавајући садржај дечијих исказа, утврђено.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.