Синтакса савременог српског језика - Филозофски факултет

3. Проста реченица. Основни чланови реченице. Напоредни реченични делови. Једночлане реченице (безличне реченице, номинативне реченице, ...

Синтакса савременог српског језика - Филозофски факултет - Сродни документи

Синтакса савременог српског језика - Филозофски факултет

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Opsta-knjizevnost-bibliotekarstvo-silabusi/sintaksa-savremenog-srpskog-jezika.pdf

3. Проста реченица. Основни чланови реченице. Напоредни реченични делови. Једночлане реченице (безличне реченице, номинативне реченице, ...

Синтакса српског језика - Филозофски факултет - Универзитет у ...

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Engleski-silabusi/sintaksa-srpskog-jezika.pdf

Реченични чланови: субјекат и предикат. Реченични чланови: објекат и атрибут. Реченични чланови: ... Домаћи задаци. 5. 5%. Колоквијуми. 40. 40%.

Морфосинтакса српског језика - Филозофски факултет

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Ruski-silabusi/morfosintaksa-srpskog-jezika.pdf

Суоднос падежа и реченичних чланова. 5. Независни падежи: номинатив и вокатив. 6. Значење и функције генитива. 7. Функције и значења датива и ...

Морфологија српског језика - Филозофски факултет

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Srpski-silabusi/morfologija-srpskog-jezika.pdf

МОРФОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Катедра. Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. ECTS.

Историја српског књижевног језика - Филозофски факултет

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Srpski-silabusi/istorija-srpskog-knjizevnogjezika.pdf

ИСТОРИЈА СРПСКОГ КНЈИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА. Катедра. Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале. Шифра предмета. Статус предмета.

Фонетика и фонологија српског језика - Филозофски факултет

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Ruski-silabusi/fonetika-i-fonologija-srpskog-jezika.pdf

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Катедра. Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале. Шифра предмета. Статус предмета.

Синтакса српског језика 1

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Sintaksa-srpskog-jezika-1-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Подјела реченице. Опозиција потврдне/ одричне реченице. Подјела према саставу: просте и сложене реченице. Подјела према значењу: изјавне, ...

Фонетика и морфологија савременог српског језика

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Opsta-knjizevnost-bibliotekarstvo-silabusi/fonetika-i-morfologija-savremenog-srpskog-jezika.pdf

Придевски вид и компарација придева. 10. Заменице. Именичке заменице. Придевске заменице. 11. Бројеви. Врсте бројева. Глаголи. Глаголски вид и ...

Синтакса реченице - Филозофски факултет - Универзитет у ...

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Srpski-silabusi/sintaksa-recenice.pdf

Однос између просте и сложене реченице. 7. Разграничење субординације и координације у синтакси. 8. Критеријуми класификације координираних ...

Синтакса српског језика 2 Шифра предмета Статус предмета ...

http://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/Sintaksasrpskogjezika2_ruski.pdf

глаголских облика у стандардном српском језику. Оспособљеност за ... Нелични глаголски облици: глаголски прилози, глаголски придјеви. Реченична ...

Методика наставе српског језика и књижевности 1 - Филозофски ...

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Razredna-nastava-silabusi/metodika-nastave-srpskog-jezika-1.pdf

Врсте писмених вјежби у настави српског језика. 11. Писмени састави. 12. Рецитовање. Читање и врсте читања. 13. Методологија наставе српског ...

Морфологија француског језика 1 - Филозофски факултет

http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Studijski%20programi/2015/OAS/Specifikacija%20predmeta%20Francuski%20OAS.pdf

Студијски програм: ОАС Француски језик и књижевност са другим ... наглашене), показне, присвојне, упитне, односне и неодређене заменице.

Упоредна граматика словенских језика - Филозофски факултет

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Srpski-silabusi/uporedna-gramatika-slovenskih-jezika.pdf

Индоевропски језици, балтичко-словенска језичка заједница. 2. Праиндоевропски гласовни систем, прасловенски гласовни систем. 3. Вокали: Е, О, А, И, ...

Творба ријечи српског језика - Филолошки факултет

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Tvorba-rijeci-srpskog-jezika-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Префиксално-суфиксална творба. Постфиксација. Комбинована творба. Синтаксичка творба. Семантичка творба. Прозодијска творба ...

ВЕСТ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - Факултет педагошких наука

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/08/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%89.-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B-%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2-%D0%A3-%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%98-%D0%A1%D0%A0%

ка с Универзитета у Мелбурну показују да птице певачице које живе у ... мовића објављене у књизи „Невидљива птица“, али и самостално трагати.

ПРАвОПиСНА СтАБиЛНОСт СРПСКОг ЈЕзиКА и УтиЦАЈ ЈЕзиКА ...

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/msc/2017-1/msc-2017-46-1-ch29.pdf

У раду се говори о историји српског правописа и његовој правописној стабилности. – како се до ње дошло, као и о ранијем утицају на новонастале ...

крај модерног: витешки идеал у обликовању савременог српског ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:17771/bdef:Content/download

позног средњег века – постепено се формира савремено значење појма витеза,. „човека из аристократског сталежа, вероватно племенитог порекла, ...

српског језика

http://sm-vaspitac.edu.rs/downloads/prijemni-srpski-jezik.pdf

У речи ЗАДАЦИ извршене су следеће гласовне промене (заокружи тачне одговоре): а) сибиларизација, б) јотовање, в) непостојано А, г) прелаз Г у О, ...

српског језика - ITHS

http://www.iths.edu.rs/wp-content/uploads/2019/09/pravopisni-prirucnik-srpskog-jezika.pdf

У српском језику постоје два начина грађења скраћеница: ... су: тачка, зарез, тачка и зарез, две тачке, наводници, упитник, узвичник, заграде и црта.

ГРАМАТИКА СРПСКОГ А ЈЕЗИКА

https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-srpskoga-jezika.pdf

СРПСКОГ А ЈЕЗИКА. УЏБЕНИК ЗА I, П, III и IV РАЗРЕД ... 1-5), овај уџбеник морао је бити писан као кратка граматика кљижевног језика, те и носи ... с р п с к о х р в а т с к о г а к љ и ж е в н о г ј е з и к а Матице српске, 1-VI. (Нови Сад ...

Тест из српског језика

http://www.gimnazija.mod.gov.rs/sr/pdf/prijemni/srpski4517.pdf

(назив синтагме). 2. Веома брзо је решио све задатке. (назив синтагме). 3. Прочитавши стару књигу, открила је значење многих речи. (назив синтагме).

Лексикологија српског језика

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Leksikologija-srpskog-jezika-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

Назив предмета: Лексикологија српског језика. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. Број ECTS кредита. Фонд часова. 12СЛСЈ. О. V. 4. 2 2.

Морфологија српског језика

http://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/Morfologija_srpskog_jezika1RUS-1.pdf

Морфологија српског језика. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. Број ECTS кредита. Фонд часова. Обавезан. 3. 5. 2 2. Студијски програми ...

српског језика - Завод за вредновање

http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Zbirke/ZBIRKA%20SRPSKI%20JEZIK.pdf

1 мар 2011 ... Пред вама је Збирка задатака из српског језика. ... Тестови које ћете решавати на завршном испиту садрже задатке којима се испитује.

тестови из српског језика – „змај“

https://radosnaucionica.files.wordpress.com/2015/09/zmaj-srpski-jezik-2.pdf

Разред: Датум: Тема: Правопис. Збир бодова: | Оцена: ПИТАЊА И ЗАДАЦИ. (. ) Српски језик II (2). 1. Допуни реченице: Реченицу пишемо почетним ...

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2013/07/SJK-test-sa-resenjima-20132.pdf

ТЕСТ ИЗ. СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ јун 2013. Шифра кандидата: 1. Заокружите слово испред дијалекта који није у основици српског ...

КРАТКИ ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

http://pravopis.tripod.com/pdf/pravopis.pdf

КРАТКИ ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Преузето са сајта http://pravopis.tripod.com. Датум: 10.03.2009. године. Проверите на сајту да ли је објављена ...

ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВНОМ ... - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/kij/2016/kij-2016-63-3_4-11.pdf

ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВНОМ. ПРОУЧАВАЊУ. У раду се разматра начин на који се настави историје српског језика приступа у раду.

УСВАЈАЊЕ СРПСКОГ КАО МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-902x/2017/2217-902x1711109R.pdf

акцентовање речи. До друге године запажа се пораст самосталних исказа који садрже и до три речи. Проучавајући садржај дечијих исказа, утврђено.

Vol. 19 No. 1 >>>Темат НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ...

http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/arhiva/2006/INOVACIJE_1_06.pdf

Milka Andri}, PhD Problem study of the tale "Staklareva ljubav" by Grozdana Oluji} . . . . . . . . . . 55. Valerija Milo{evi} Interpreting in genre key - activating genre ...

Историја српског књижевног језика

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/04/Istorija-srpskog-knjizevnog-jezika-%E2%80%93-srpski-2019.pdf

овладање знањима о типовима књижевних језика у предстандардном периоду развоја српског књижевног језика,. - уочавање везе између развоја ...

ТЕРМИНОСИСТЕМИ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4075/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

На пример, у настави страног (руског) језика, под језичким обимом се подразумева вокабулар страног језика. Уопштено говорећи, речник руског језика,.

српског језика - Mala Matura

http://www.mala-matura.com/wp-content/uploads/2016/02/mm-srpski-jezik-2013_.pdf

Одреди значење подвучене речи у следећој реченици: Пошто је ... 81. 192.Прочитај текст о слици Ђорђа де Кирика Тајна и меланхолија једне улице.

српског језика - ОШ „Илија Бирчанин“

http://ilijabircanin.edu.rs/wp-content/uploads/2012/10/srpski-2012-zbirka.pdf

б) наглашеном сликовитошћу коју стварају употребљене стилске фигуре ... Почетак буне против дахија (народна песма). Други светски рат. Дневник ...

Вежбе из српског језика - Ocdn.eu

http://ocdn.eu/files/pulscms/ZmE7MDA_/4e5c43b506e6ba4886dd084f748f3456.pdf

Вежбе из српског језика. Напредни ... Из следеће реченице издвој именице и одреди им врсту према значењу: И овог јутра ... б) Све врсте именица се мењају по падежима. ______ ... Допиши заменицу у одговарајућем облику:.

ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВИ: УПОТРЕБА ...

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C.-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1-%D0%A1%D0%A0%D0

ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАСТАВИ: УПОТРЕБА ИНТЕРПУНКЦИЈЕ. Увод. Ортографија или правопис може се објаснити као „систем правила.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.