3 PERCEPCIJA UTICAJ RAZLIČITIH VIDOVA ARTIKULACIJE ...

U prvom istraživanju, u kome je fenomen ispitivan na engleskom jeziku, učestvovalo je 9 ... podznak. Po ovim aspektima nije nađena razlika između religioznih i.

3 PERCEPCIJA UTICAJ RAZLIČITIH VIDOVA ARTIKULACIJE ... - Сродни документи

3 PERCEPCIJA UTICAJ RAZLIČITIH VIDOVA ARTIKULACIJE ...

http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-Rezimea-EIP-2008.pdf

U prvom istraživanju, u kome je fenomen ispitivan na engleskom jeziku, učestvovalo je 9 ... podznak. Po ovim aspektima nije nađena razlika između religioznih i.

Veza između korozionog potencijala i različitih vidova korozije ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-7965/2018/0354-79651802053J.pdf

niskolegirani ugljenični čelik u rastvoru NaCl, bez inhibitora i u prisustvu inhibitora korozije. (komercijalni inhibitor oznake P3). U prisustvu navedenog inhibitora ...

477 UDK 635.21:631.81 UTICAJ RAZLIČITIH NAČINA ĐUBRENJA ...

http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2011/pdf/Poster_session/Jovovic_i_sar.pdf

Biljke krompira gajene na tretmanu sa primjenom mineralnog đubriva NPK 8:16:24 ... Ključne riječi: krompir, đubrenje, broj i visina primarnih izdanaka, prinos.

UTICAJ RAZLIČITIH NAČINA GAJENJA PAPRIKE NA DEBLJINU ...

http://arhiva.nara.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2122/20%20SB%202017%20Ratarstvo%20Goran%20Perkovic%20i%20saradnici.pdf?sequence=1&isAllowed=y

otvorenom polju i u plasteniku uz nastiranje sa folijom, slamom i uz upotrebu agrila. Rezultati trogodišnjeg istraživanja ukazuju da se pri proizvodnji paprike iz ...

Uticaj različitih matriksa na prirodu i sadržaj prekursora ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0367-598X1100080M

11 окт 2011 ... tepeno pomera formiranje hlorovanih HAA (monohlor- sirćetna kiselina, dihlorsirćetna kiselina i trihlorsirćetna kiselina) prema bromhlor ...

uticaj različitih kolektora na iskorišćenje bakra i ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/ee51/7a025b4293e4bf4f418d2a0023b62bf959a5.pdf

i tetraedrit, dok su u uzorku sa lokacije 3. (slika 1) pored navedenih minerala prisutni i bornit, galenit i sfalerit. Sl. 1. Uzorak T3 lokacija 3. Polimetalična ruda ...

Uticaj upotrebe različitih kiselina za podešavanje pH vrednosti flote ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2011/0367-598X1103257M.pdf

23 феб 2011 ... dodatak mravlje i oksalne kiseline, i uzorka bojenog uz dodatak sirćetne ... bojenje; disperzne boje; pH; mravlja kiselina; oksalna kiselina.

Uticaj dodavanja različitih količina natrijum butirata u hranu na ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15741/bdef:Content/download

ileuma i dnevne konzumacije hrane, a između širine resica ileuma i konverzije ... Najosetljiviju kategoriju u odgoju svinja predstavljaju prasad, koja imaju ... Od ukupne količine mesa u Srbiji koje se pojede svinjsko meso učestvuje sa 2/3 odnosno – ... ispitivali dodavanje 0,2% buterne kiseline u tovu brojlera i zaključili da je ...

Uticaj različitih metoda suzbijanja korovske vegetacije na rast i ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-4311/2011/0354-43111102133M.pdf

Lasso Atrazin (alahlor atrazin), Goal (oksifluorfen), Racer 25-EC (flurohloridon) ... uticaj na razvoj sadnica, a herbicid azafenidin je ispoljio najbolju efikasnost u ...

Uticaj različitih sredstava za irigaciju na kvalitet zidova kanala ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0039-1743/2007/0039-17430703160S.pdf

Uvod: Irigacija kanala korena igra važnu ulogu u endodontskoj terapiji. Neadekvatna irigacija ili instru- mentacija bez irigacije dovode do veće akumulacije ...

Uticaj različitih tipova dodatne hrane u poluintenzivnoj ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7215/bdef:Content/download

Riblja hrana se danas uglavnom koristi u ishrani omnivornih riba (tilapije, soma, šarana) ... znaĉajan izvor esencijalnih jedinjenja i energije za gajenu ribu. ... Ispitivanja obavljena u ĉetiri nizijska ribnjaka - ''Mika Alas'', ''Belo jezero'',. ''Baranda'' ...

Uticaj omega-3 masnih kiselina iz različitih dijetarnih ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20684/bdef:Content/download

15 јун 2014 ... biljnog porekla kao što su ulje soje, lana, seme bundeve, suncokreta, orasi. S obzirom ... posne, sadrže manje od 5 % lipida (pastrmka, štuka, šaran); ... Din JN, Harding SA, Valerio CJ, Sarma J, Lyall K, Riemersma RA, et al.

uticaj različitih vrsta hirurških konaca i stepena njihove kolonizacije ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19275/bdef:Content/download

Ne samo da se koncima postiže približavanje ivica rane, već oni služe i kao podrška tkivu u prvim ... lanene niti, kudelja, trave) koristili za ušivanje rana [1–4].

Kolaž kot sredstvo likovne artikulacije DIPLOMSKO DELO - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3487/1/Diplomsko_delo_Mojca_Bregar.pdf

asemblaž, saj je tehnika kolaža učencem dobro poznana; glede na to, da začnejo ustvarjati kolaže iz kolaž papirja že v prvi triadi osnovne šole. Tehnika ...

uloga specifičnih vidova turizma u revitalizaciji pograničnih ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/35333359.pdf

Marginalizacija zapravo proizlazi od uspostavljanja granica više nego iz bilo kog ... promena u svetskoj ekonomskoj sredini bez mogućnosti da se problemi ... Ili, u određenim danima, hleb se pravi napolju u velikim ... „AD Pekara“, javno ... sektoru (ovce i goveda, mini-farme), imajući na umu da postoje odgovarajući ...

PERCEPCIJA

http://www.ss-fraandrijekacicamiosica-ploce.skole.hr/upload/ss-fraandrijekacicamiosica-ploce/images/multistatic/121/File/percepcija2013.pdf

FUNKCIJE PERCEPCIJE. Utvrđivanje što percipirani predmeti jesu = prepoznavanje ili rekognicija. Utvrđivanje gdje se predmeti nalaze = lokalizacija ...

OSOBINE I PERCEPCIJA ZVUKA

http://dsp.etfbl.net/multimediji/2015/02%20GI%20Audio%20-%20percepcija%20i%20digitalizacija.pdf

gdje je λ talasna dužina u metrima, v brzina prostiranja zvučnog talasa u m/s i f frekvencija u Hz. Tako, npr. frekvenciji od 20 kHz odgovara talasna dužina od. 1,7 cm. Ovo je važno znati da bi smo ... Opšta formula za odreĎivanje veličine (u ...

ekstrasenzorna percepcija - Esotheria

http://esotheria.com/wp-content/uploads/2014/06/proricanje_geomantijom.pdf

geomantija, je izdvojen od ostalih, jer je sam jednostavan za korišćenje. Može se koristiti u cilju brzog dobijanja jednostavnog da/ne odgovora. A uz.

ANKETA PERCEPCIJA GRA ANA U BOSNI I ... - measure-bih

http://www.measurebih.com/uimages/final_MEASURE-BiH_NSCP2016_FindingsReport-BSC_200511201720formatted.pdf

RS-u je protiv utjecaja me unarodne zajednice i ne podržava EU ili NATO ... Kada je riječ o pravosu u, većina gra ana BiH vjeruje da pravosudni organi nisu.

autoritarnost i percepcija ostvarene demokracije u hrvatskoj

https://hrcak.srce.hr/file/31823

4 ožu 1999 ... vo poku{ao konceptualizirati i ljevi~arsku autoritarnost) pre- trpio je ozbiljne kritike i nikada nije do kraja i jasno dora|en. DRU[. ISTRA@.

PERCEPCIJA POTROŠNJE GLJIVE BRJESTOVAČE ( Pleurotus ...

http://os-btleakovica-bosnjaci.skole.hr/upload/os-btleakovica-bosnjaci/images/static3/1065/File/Percepcija%20potro%C5%A1nje%20gljive%20Brjestova%C4%8De.pdf

Koje ste od navedenih gljiva jeli ? ( može više odgovora ). Brjestovača. Bukovača. Carska blagva. Đurđevača. Shii – take. Sunčanica. Šampinjon. Tartufi. - 79.

Percepcija levice in desnice v slovenski družbi

http://www.fuds.si/sites/default/files/ranko_bjelovuk_-_percepcija_levice_in_desnice_v_slovenski_dr.pdf

desničarji, ki pravzaprav vedo, kaj levica in desnica sploh sta. Katera so pravzaprav tista dejstva, na osnovi katerih se lahko posameznik v Sloveniji umesti v ...

Značenje simbola kao percepcija stvarnosti - ALAS

http://alas.matf.bg.ac.rs/~mi05053/files/KultKom2.pdf

Nemački filozofi su dugo bili inspirisani Kantovim transcendentalnim idealizmom i humanizmom, kao što su englezi davali veliki značaj empirizmu. Naučna ...

Percepcija e-knjige studenata u Hrvatskoj - Libellarium

http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/download/236/347

5 sij 2016 ... da se iskustvo e-knjige ispitanih studenata uglavnom odnosi na elektroničke pdf- inačice tiskanih knjiga. Uređaji koji se koriste za čitanje ...

poslovna komunikacija, socijalna percepcija i stavovi o sportskim ...

https://repozitorij.foi.unizg.hr/islandora/object/foi:4380/datastream/PDF/view

Definirat ću sportske kladionice kao takve te proces klađenja. ... Najbolji primjer za to je ... Skraćeni sistem „3 od 5“ ima 10 mogućih kombinacija, a igrač ... temelju toga dolazim do zaključka da je zaposlenost žena 100%, a zaposlenost ...

percepcija i imaginacija urbanog pejzaža u xx i xxi veku - Факултет ...

http://ftn.uns.ac.rs/677152991/disertacija

22 феб 2018 ... IMAGINACIJA URBANOG PEJZAŽA: IZMEĐU STVARNOSTI I SIMULACIJE. 3.1. Filmski grad. 62. 3.2. Priča o gradu. 69. 3.3. Slike grada. 76.

percepcija narkomanije i narko-kriminala u opštoj populaciji i ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-8872/2016/0354-88721603039L.pdf

Sažetak: Sasvim je izvesno da narkomanija i narko-kriminal ... 1 Rad je rezultat rada na projektu Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i ...

Marketing i percepcija elektroničke knjige - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:1328/datastream/PDF/view

Govori se zatim o prednostima, ali i nedostatcima e-knjige, o ... na novim medijima, skraćeno DPKM, pokrenulo projekt Besplatne elektroničke knjige. Na svojim ...

Percepcija sadržaja poglavlja 23 i 24 pregovora za pristup Srbije EU

http://www.mc.rs/upload/documents/saopstenja_izvestaji/2014/Percepcija_sadrzaja_poglavlja_23_i_24_pregovora_za_pristup_Srbije_EU_SAOPSTENJE.pdf

Percepcija sadržaja poglavlja 23 i 24 pregovora za pristup Srbije EU. Priključivanje Evropskoj uniji. Životni standard i bolji život su prve asocijacije građana ...

Paznja-Percepcija-Sloboda-tražilice - Dubrovnik Portal

http://www.dubrovnikportal.com/wp-content/uploads/2018/10/Paznja-Percepcija-Sloboda-tra%C5%BEilice.pdf

Izreke preuzete sa www.warningforseamen.info iz besplatne knjige ... Mikhail Naimy KNJIGA MIRDADOVA 5DN; 4Ž; 5NJ/Ž; 1V L,AĐ ZŽ; → JEDINO JE ...

Doktorska disertacija Laserska percepcija definisanih ... - Singipedia

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/41030-laserska-percepcija-definisanih-predmeta-i-enkapsulacija-kontrolnih-i-logickih-elemenata-za-autonomno-robotizovano-nastavno-sredstvo/1105

i TV serija brzo su postali komercijalni hitovi industrije igračaka. 1927 Metropolis, režiser Fritz Lang, ... 1977 Star Wars, Rat zvezda, režiser Džordž Lukas, roboti. R2-D2, C-3PO. ... ACA:0-400uA-4,000uA±1.5%-10A±3.0%. Frekvencija: 5Hz- 50 ...

Srpski stereotipi o Nemcima i percepcija Evrope Apstrakt: u ... - CHDR

http://chdr-ns.com/pdf/documents/ranka_gasic.pdf

2 Andrej Mitrović, Srbi o Nemcima. Predgovor istoimenoj knjizi u izdanju Društva za srpsko-nemačku saradnju,. Beograd 1996, 10; Miloš Trivunac, O Nemcima, ...

TREMA neprijatelj ili saveznik? Objektivna percepcija sebe, drugih i ...

http://www.knjiznicari.hr/UDK02/images/2/24/Trema_%E2%80%93_saveznik_ili_neprijatelj_-_Simona_Dimitrov_Palatinu%C5%A1.PDF

Ovaj mehanizam razvijen je tijekom evolucije kako bi se jedinka sačuvala od opasnosti ... raspoloženja, to možete koristiti uvijek kada osjetite simptome treme,.

percepcija uloge hrvatske u nato savezu i ... - Repozitorij UNIZD

https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:199/datastream/PDF/view

5 velj 2016 ... Još jedan sukob u kojem su sudjelovala oba bloka je Kubanska kriza kao iznimno opasna konfrontacija između SAD-a i SSSR-a 1962. godine.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.