Učenik ume da primeni podudarnost i sličnost ... - Matematiranje

O podudarnosti smo već govorili, podsetimo se sada važnih stvari vezanih za sličnost trouglova.... Talesova teorema: Ako paralelne prave a i b presecaju pravu ...

Učenik ume da primeni podudarnost i sličnost ... - Matematiranje - Сродни документи

Učenik ume da primeni podudarnost i sličnost ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.3.6.pdf

O podudarnosti smo već govorili, podsetimo se sada važnih stvari vezanih za sličnost trouglova.... Talesova teorema: Ako paralelne prave a i b presecaju pravu ...

Učenik ume da primeni podudarnost i sličnost trouglova, povezujući ...

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.3.6.pdf

su slična ako i samo ako su dve stranice jednog trougla proporcionalne odgovarajućim stranicama drugog , uglovi naspram dveju od tih odgovarajućih stranica ...

SLIČNOST - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Prijemni_2014_formulice/12.%20SLICNOST-%20formulice.pdf

2. Primena sličnosti na pravougli trougao. Nacrtajmo jedan pravougli trougao sa standardnim obeležavanjima: a,b su katete c je hipotenuza c h je hipotenuzina ...

Učenik ume da odredi suplementne i ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.2.1.pdf

Unakrsni uglovi su jednaki ! A važi i da je. 0. 180 α β. = , tako da kada znamo jedan od ova 4 ugla mi znamo sva četiri. Da pogledamo nekoliko primera:.

1 1. UČENIK UME DA PO POTREBI PRETVARA ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/IV-pdf/IV.3.1.pdf

Površinu najčešće izražavamo u kvadratnim metrima, u oznaci m2 . Manje i veće jedinice koje koristimo su: hektar ha. 1 ha = 100 a = 100 ⋅100 m 2 =10 000 m2.

1 4. UČENIK UME DA PRI MERENJU ODABERE ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/IV-pdf/IV.1.4.pdf

Da se podsetimo pravila za zaokrugljivanje brojeva: ZAOKRUGLJIVANJE DECIMALNIH BROJEVA. Pravila o zaokrugljivanju decimalnih brojeva na n decimala:.

1 5. UČENIK UME DA DELI SA OSTATKOM ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/I.1.5.pdf

... SA OSTATKOM JEDNOCIFRENIM BROJEM I ZNA KADA JE JEDAN. BROJ DELJIV DRUGIM. Da se podsetimo deljenja sa ostatkom jednocifrenim brojem…

1 1. učenik ume da koristi odgovarajuće jedinice za ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/IV-pdf/IV.1.1.pdf

Centilitar cl. 1 l = 100 cl. Mililitar ml. 1 l= 1000ml. MASA. Osnovna jedinica za merenje mase je kilogram , u oznaci kg. Ono što se od nas najčešće traži u ...

1 4. UČENIK UME DA IZVRŠI JEDNU OSNOVNU ... - Matematiranje

http://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/I.1.4.pdf

Najveći zajednički delilac (NZD ili samo D) je najveći broj sa kojim možemo podeliti date brojeve. Primer : Nadji NZD za brojeve 18 i 24. Možemo razmišljati ...

Učenik ume da sabira i oduzima polinome, ume da ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/II-pdf/II.2.3.pdf

ovaj polinom je stepena 5 a najstariji koeficijent je -12 ( slobodan član je 3). Sabiranje i oduzimanje polinoma. Primer 3. Izračunati : P(x) Q(x) i P(x)-Q(x) ako su ...

Učenik ume da izračuna površinu i zapreminu ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.3.4.pdf

Površina i zapremina cele takve prizme je: 2 ... Površina i zapremina ove prizme je: 1 ... Kada nam je dat ugao od 45 stepeni vršimo dopunu do punog kvadrata!

1 4. učenik razlikuje direktno i obrnuto ... - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/II-pdf/II.3.4.pdf

U fajlu 4. iz srednjeg nivoa smo se upoznali sa postupkom rada kada je u pitanju direktna proporcionalnost. Sada ćemo uraditi nekoliko primera sa obrnutom ...

1 3. UČENIK UME DA DATU VELIČINU ISKAŽE ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/IV-pdf/IV.2.3.pdf

3. UČENIK UME DA DATU VELIČINU ISKAŽE PRIBLIŽNOM VREDNOŠĆU. Zaokrugljivanje brojeva smo obnovili u jednom od prethodnih fajlova. Evo nekoliko ...

Učenik ume da prevede decimalni zapis broja u ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/I.1.2.pdf

Pazi: ovde je vrlo važno da posle prelaska u razlomak izvršimo skraćivanje razlomka ako je to moguće! Uvek je teže preći iz razlomka u decimalni zapis.

Učenik ume da koristi brojeve i brojevne izraze u ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/I.3.3.pdf

Ako je cena jedne bele ruže 50 dinara, žute 60 dinara a crvene 70 dinara, odrediti koliko košta jedan buket i koliki je najveći mogući broj buketa. Rešenje:.

Učenik ume da uporedi po veličini brojeve istog ... - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/I.1.3.pdf

a je brojilac, b je imenilac a razlomačka crta menja operaciju deljenje ... Proširivanje razlomaka podrazumeva da se brojilac i imenilac pomnože istim brojem.

Učenik ume da odredi odnos uglova i stranica u ... - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.2.2.pdf

4) Spoljašnji ugao trougla jednak je zbiru dva nesusedna unutrašnja ugla, tj ... 50 60 90 50 60. 10 90 110. 50 90 60 50 90. 40 60 140. 90 60 50 90 60. 30 50 150.

Učenik ume da koristi osnovna svojstva trougla ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.3.2.pdf

JEDNAKOKRAKI TRAPEZ a b c c. a-b. 2 d a b. 2 h. O = a b 2c. P= ⋅. . 2 ba h ili P = mh. Primena Pitagorine teoreme: 2. 2. 2. ) 2. ( c h ba. = . −. ( na zeleni ...

Učenik vlada pojmovima kocka i kvadar, zna ... - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.1.4.pdf

IM IZRAČUNA POVRŠINU I ZAPREMINU. KOCKA a a a. 2 ... Izračunati površinu i zapreminu kocke. ... Odrediti površinu tog kvadra i dužinu njegove dijagonale.

Učenik ume da odredi centralni i periferijski ugao ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.3.3.pdf

UČENIK UME DA ODREDI CENTRALNI I PERIFERIJSKI UGAO, RAČUNA POVRŠINU ISEČKA. KAO I DUŽINU LUKA. 2. Obim kruga je. 2. Površina kruga je. O.

Učenik vlada pojmovima duž, poluprava, prava ... - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.1.1.pdf

1. 1. UČENIK VLADA POJMOVIMA DUŽ, POLUPRAVA, PRAVA, RAVAN I UGAO;RAZLIKUJE NEKE. VRSTE UGLOVA I PARALELNE I NORMALNE PRAVE.

Učenik ume da koristi formule za obim i površinu ... - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.2.3.pdf

360 odnosno, može i : l= 360 ili l= 180 r. O r π α α πα. ⋅. ⋅. O r . r l α. Kružni isečak. O r . r l α. 2 kruga ki ki ki. 0. 0. Površina kružnog isečka je. P = ili P = ili P. 360.

Učenik ume da po potrebi pretvara jedinice mere ... - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/IV-pdf/IV.3.1.pdf

Površinu najčešće izražavamo u kvadratnim metrima, u oznaci m2 . Manje i veće jedinice koje koristimo su: hektar ha. 1 ha = 100 a = 100 ⋅100 m 2 =10 000 m2.

Učenik vlada pojmovima kupa, valjak i lopta - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/III-pdf/III.1.5.pdf

... VALJAK I LOPTA ( UOČAVA NJIHOVE MODELE U. REALNIM SITUACIJAMA, ZNA NJIHOVE OSNOVNE ELEMENTE). VALJAK. Valjak je geometrijsko telo ...

Učenik ume da pročita i zapiše različite vrste brojeva - Matematiranje

https://www.matematiranje.in.rs/Mala%20matura%202013/I-pdf/I.1.1.pdf

1. UČENIK UME DA PROČITA I ZAPIŠE RAZLIČITE VRSTE BROJEVA. Da se najpre podsetimo skupova brojeva: Skup prirodnih brojeva je N={1,2,3,4,5,6,7,…}.

Talesova teorema. Sličnost trouglova. Sličnost pravouglih tr.

http://www.skolaplus.rs/matematika/documents/8/8-7.pdf

Сличност троуглова. ... 8. Тип часа: Понављање. 9. Облик рада: Фронтални, рад у пару. 10. ... Корелација: Пропорционалност и сличност (VII разред).

Podudarnost trouglova

https://racunarstvoiigimkg.files.wordpress.com/2018/05/podudarnost-trouglova-zadaci.pdf

2. Primer 1. Dokazati da su trouglovi ABC. △ i 1 1 1. ABC. △ podudarni kada su im jednaki sledeći odgovarajući elementi: a). 1. 1. 1. ,. , b b. a a b b h h. = = = b).

Podudarnost trouglova I , II stav

http://www.skolaplus.rs/matematika/documents/6/6-40.pdf

Наставна тема: Троугао, подударност и конструкције. 5. Редни број часа у теми: 2. 6. Наставна јединица: Подударност троуглова, I и II став. 7.

Sličnost

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/mzlatanovic/Elementarna_geom/Slicnost_st.pdf

Teorema 1.3 (Menelajeva teorema) Neka su tacke B1 i C1 na stranicama AC i AB, a tacka A1 na produzetku stranice BC trougla △ABC. Tacke A1,B1,C1 su.

Trougao, podudarnost, konstrukcije, značajne tačke

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/232/nm522307.pdf

тежишна дуж коjа одговара хипотенузи tc = 1,5 cm. Карактеристика: све четири значаjне тачке налазе се на симетрали jедне странице у унутраш оj ...

VEŽBALICA ZA 6.RAZRED Podudarnost trouglova, konstrukcija ...

https://svetbrojeva.files.wordpress.com/2012/12/vec5bebalica-za-6.pdf

RAZRED Podudarnost trouglova, konstrukcija trouglova i računske operacije u skupu Z. 1. Dopuni tvrđenja tako da budu tačna: a. Stranice trougla su ...

Slicnost- formulice

https://racunarstvoiigimkg.files.wordpress.com/2018/05/slicnost-formulice.pdf

... samo ako su dva ugla jednog trougla jednaka sa dva odgovarajuća ugla drugog. III stav. Trouglovi ... Dakle, sad za pravougli trougao znamo sledeće formule:.

Slicnost trouglova 1

https://www.umtk.info/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=101&Itemid=25

Slicnost trouglova 1. Notacija: -ZA, ZB, ZC su uglovi kod vrhova A, B, ... Zadaci za samostalan rad: 1.Neka je dan trougao △ABC.Pokazati da je a · ha = b · hb = c ...

Podudarnost uputnih s otpusnim dijagnozama u bolesnika upu}enih ...

https://hrcak.srce.hr/file/19616

zdravstvene za{tite i otpusnih dijagnoza iz Klinike za infektivne bolesti »Dr. ... Naj~e{}e uputne dijagnoze bile su dijagnoze pod {iframa R50. (Vru}ica nepoznatog ...

Slicnost trouglova i Talesova teorema

https://ff.unze.ba/nabokov/euklidska2/ljeto2013/03%20Slicnost%20trouglova.pdf

Slicnost trouglova i Talesova teorema. Definicija slicnosti trouglova. Dva trougla △ABC i △A/B/C/ su slicna ako su im sva tri ugla redom podudarna i ako su im.

1 SLIČNOST TROUGLOVA Za dve figure F i 1 F kažemo da su ...

https://racunarstvoiigimkg.files.wordpress.com/2018/05/1-slicnost-trouglova.pdf

SLIČNOST TROUGLOVA. Za dve figure F i 1. F kažemo da su slične ( sa koeficijentom sličnosti k ) ako postoji transformacija sličnosti koja figuru F prevodi u ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.