Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ...

31 јан 2018 ... Обрачун и уплата пореза и доприноса на наведене исплате дохотка на који се порез и доприноси плаћају по одбитку заснован је на ...

Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ... - Сродни документи

Формуле за рачунање бруто личних примања - Пореска Управа ...

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/uputstva/Formule-koeficijenti-bruto-primanja-autorska-prava-svojina-od_2015_dopuna31012018.pdf

31 јан 2018 ... Обрачун и уплата пореза и доприноса на наведене исплате дохотка на који се порез и доприноси плаћају по одбитку заснован је на ...

Пореска управа РС - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/Documents/Doc/Izvjestajoradu092009.pdf

30 сеп 2009 ... ПФРН- Пријава за упис у фискални регистар неппкретнпсти ... здравствене устанпве и ппрески пбвезници кпји пружају услуге између пбвезника ПДВ-а у БиХ и услуге према ... 324.420. 1.5 Регистрација пореских обвезника ... евидентираних у СУФИ систему дп 05.10.2009. гпдине. Преглед ...

нови неопорезиви износи личних примања и нови обрачун ...

http://dopuna.ingpro.rs/Poslovni%20savetnik%20-%20skraceno.pdf

1 феб 2017 ... Уребе о буџетском рачуноводству(„Сл. гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006 – у ... Примери провере појединих билансних позиција. Као што ... Потребно је проверити да ли су књижења спроведена на принципу.

Obrazac PP PDV - Пореска управа

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=1716

Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7. 110. 10. V ПОРЕСКА ОБАВЕЗА. Износ ПДВ у пореском периоду (5 - 9). 009. 109. 9.

Образац РЕГ - Пореска управа

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=231

На основу члана 28. ст. 9. и 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», бр. 80/2002, 84/2002 - исправка,.

PPDG-1S - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14580/PPDG%201S%20-%20KORISNI%C4%8CKO%20UPUTSTVO%20ZA%20OBVEZNIKE%2001.11.2017..pdf

31 окт 2017 ... подноси пореска пријава ППДГ-1С. Ако користи право на умањење обрачунатог пореза подносилац пријаве уноси податке у. Образац ...

Образац ПР - Пореска управа

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=228

ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРАВНОГ ЛИЦА И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА. ПОДАЦИ ... Потврђујем да сам примио пријаву за регистрацију: ПРИЛОГ: 1.

обавештење - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_16799/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%20%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82.pdf

1 јул 2019 ... Послови организационе јединице Пореске управе СОПОТ ће ... Београд. Наплата јавних прихода. ПОРЕСКА УПРАВА. Филијала ...

самоиницијативно пријављивање - Пореска управа

http://purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=98

Користите овај образац ако желите, у складу са чланом 182б, самоиницијативно да пријавите радњу, односно пропуст, који се сматрају пореским ...

корисничко упутство iii - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4886

10 јул 2018 ... залоге – радне машине. Залогодавац је испоставио рачун на износ од 500.000 динара без. ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 5) ...

Odgovori na pitanja - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_23621/Pitanja%20i%20odgovori%20final.pdf

1 јан 2020 ... оснивања предузетничке делатности у задње три године? ... паушално утврђени приход од обављања самосталне делатности, а закључно са 31. ... Предузетник који порез плаћа на паушални приход, коме се у ...

Република Српска Пореска управа

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/obrasci/1005novi.pdf

Вриједност поклона г). Неопорезиви износ д). Опорезиви износ ђ). Износ ... Табела 4 – Опорезиви износи накнада за путовања, смјештаји превоз а).

корисничко упутство - Пореска управа

http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14824/Korisnicko%20uputstvo%20POPDV.pdf

Такође, лице „Аˮ је доставило зависном лицу „Бˮ и књижно задужење за износ провизије од 4.000 динара зарачунате од стране банке за пренос.

Untitled - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/dokumenti/zakoni/Zakon%20o%20igrama%20na%20srecu.pdf

остварио добитак ако су бројеви уписани на картици из- вучени у извлачењу које ... е) лото, кeнo и сличне игре су игре у којима учесник ... члана 79 ст. 1 и 2, члана ... д) откаже приређивање игре на срећу, коло или серију поједине ...

правилник - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20transfernim%20cijenama%20i%20metodama%20za%20njihovo%20utvrdjivanje.pdf

13 јун 2016 ... Основна одредба. Члан 1. Овим правилником ближе се уре ују примјена правила о трансферним цијенама из чл. 31, 32, 33. и 34.

prelom B5555.indd - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=303

када промет није ослобођен од пореза. На шта се плаћа, а на шта не ПДВ? 1.2. Шта је опорезиви промет? Промет који се врши у Србији и који није.

Korisnicko-uputstvo-POPDV - Пореска управа

http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14824/Korisnicko%20uputstvo%20POPDV.pdf

Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу. ПОПДВ намењено је обвезницима ПДВ. Сачињено је на основу ...

Развој апликације за ПДВ – подношење ... - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_23702/Korisni%C4%8Dko%20Uputstvo%20za%20podno%C5%A1enje%20EPPDV%20i%20ZBPDV%20preko%20portala%20PU-2.pdf

1 јан 2020 ... Када се корисник улогује на свој налог, потребно је да изабере жељеног пореског обвезника са листе кликом на дугме ”Изабери”. У ...

1 Ово корисничко упутство намењено је ... - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4807

29 јан 2018 ... Ово корисничко упутство намењено је обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности који порез и доприносе плаћају по ...

најчешћа питања и одговори - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_23621/Pitanja%20i%20odgovori%20final.pdf

1 јан 2020 ... Да ли се увећава пореска основица по основу запошљавања нових радника? ... пореске пријаве да би им се утврдила нова основица?

корисничко упутство за подношење у ... - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14580/PPDG%201S%20-%20KORISNI%C4%8CKO%20UPUTSTVO%20ZA%20OBVEZNIKE%2001.11.2017..pdf

31 окт 2017 ... Допринос за осигурање за случај незапослености самоопорезивањем лица која самостално обављају делатност. 840- 721361843- 22.

PPО uputstvа - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/Documents/ppo/PPOUpustvo.pdf

Опис процеса подношења пријаве: •Након успостављања dial-up (модемске) или. VPN (Виртуелне приватне мреже) везе са Пореском управом РС, ...

упутсво о шифрама плаћања - Пореска управа

http://purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=972

Чланом 30а Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, ..., 108/2013) прописано је да ће банка дозволити ...

уговор - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/dokumenti/certifikat/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20o%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%

Електронски цертификат за електронски потпис је потврда у електронском облику која повезује податке за верификацију електронског потписа са ...

корисничко упутство за електронско ... - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_15133/Korisni%C4%8Dko%20uputstvo%20za%20podno%C5%A1enje%20PPI-3%20za%20obveznike.pdf

10 мај 2018 ... Пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон на Обрасцу ППИ-3 електронским путем преко портала Пореске управе.

корисничко упутствo за примену правилника о ... - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=997

13 јан 2014 ... који објашњавају обрачун пореза и доприноса за сваку ознаку врсте прихода, као и примере попуњавања података у образац ППП ПД ...

план правилник - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik%20o%20primjeni%20godisnjih%20amortizacionih%20stopa.pdf

13 јун 2016 ... Ба а Лука. Др Зоран Тегелтија, с.р. ПРИЛОГ. Редни број амор- тиза- ционе групе. Назив средства амортизационих група и дијелова тих.

Подносим пријаву за промену - допуну под - Пореска управа

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=225

Пореску пријаву, односно њен део припремио порески саветник: Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у ...

република српска министарство финансија пореска управа

https://www.poreskaupravars.org/Documents/pdf/registracija.pdf

4500746500006 С.Р."ТВ сервис Јовановић". Цветко Јовановић ... 4500771010005 Фризерски салон"Леди Б". Биљана ... 4501809480007 С.З.Р. "Пекара".

zahtev za izdavanje uverenja - Градска пореска управа

http://gpu.novisad.rs/sites/default/files/dokumenta/ZAHTEV%20ZA%20IZDAVANJE%20UVERENJA1.pdf

ЗАХТЕВ. ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА физичком лицу предузетнику правном лицу. На основу члана 24. Закона о пореском поступку и пореској ...

Република Српска Министарство финансија Пореска управа ...

https://www.poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/PrijaveZaRegistraciju/Obrasci/PPR-1.pdf

Пријава промјена о регистрацији / евидентирању правног лица. ППР-1 ... PPR-1. Poreski broj - JIB. Strana 1 od 2. PPR-1. II Podaci o osnivaču subjekta.

корисничко упутство за подношење пореске ... - Пореска управа

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4799

1 јан 2018 ... КК – контролни број по моделу 97, и састоји се од две цифре,. - ШОП – ознака територије седишта обвезника акцизе, и састоји се од ...

broj 099.indd - Пореска Управа Републике Српске

http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/pravilnici/Pravilnik-o-kontnom-okviru-privredna-drustva-SLGL-99_14.pdf

7 нов. 2014 ... руге, друга правна лица и предузетнике који у складу са законом ... Контни оквир за привредна друштва, задруге, друга прав- на лица и ...

Захтјев за давање / опозив овлашћења - Пореска Управа ...

https://www.poreskaupravars.org/dokumenti/certifikat/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B

Лице* из тачке 2. овог документа даје сагласност лицу** из тачке 3. овог документа да у његово име подноси пореске пријаве. На основу ове ...

1 Прилог број 4 Пореска управа Образац ПНВН БАР КОД ...

https://www.poreskaupravars.org/Documents/pdf/PNVN.pdf

6.7 Удио власника/сувласника, корисника или заједничара: /. ПОСЕБНИ ДИО. 1. Порески број непокретности: Бар код. ПФРН: 2. Општина: 3. Мјесто: 4.

република србија министарство финансија пореска управа ...

http://purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4837

ЗАХТЕВ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ. У складу са одредбама члана 40. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", број ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.