SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

6 јун 2017 ... neki broj jednocifrenim brojem, potrebno je samo pritisnuti željenu cifru i povući ručicu za ... Tako je deljenje ili kvadratni koren trajalo najviše 143 ciklusa, ili 28600 ... Izračunati sumu dvocifrenih brojeva cifre djeljiva sa 4. 13.

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet - Сродни документи

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/racunarske_nauke/Skripta.pdf

6 јун 2017 ... neki broj jednocifrenim brojem, potrebno je samo pritisnuti željenu cifru i povući ručicu za ... Tako je deljenje ili kvadratni koren trajalo najviše 143 ciklusa, ili 28600 ... Izračunati sumu dvocifrenih brojeva cifre djeljiva sa 4. 13.

SKRIPTA - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/racunarske_nauke/Skripta.pdf

6 јун 2017 ... Brojčanik se onda okreće u smeru kazaljke na satu, po jednom izvršavajući sabiranje za svaku rupu, sve ... pročita broj iz registra ili da sabere dva broja. Za množenje 10 ... c) Kod razlomljenih brojeva procedura je ista. Dakle ...

prirodno-matematički fakultet metalurško-tehnološki fakultet ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4fa52743e80b0HemijaRjesenja9-2012.pdf&filename=HemijaRjesenja9-2012.pdf

n = 3000 ostataka glukoze .......... 4 boda. 16. Zaokružiti tačan odgovor. Koja od navedenih supstanci može redukovati Tolensov reagens? a) celuloza b) fruktoza.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2Folimpijada2016%2FRJESENJA_BIOLOGIJA_1RAZRED_2016.pdf&filename=RJESENJA_BIOLOGIJA_1RAZRED_2016.pdf

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

Unity - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_ra%C4%8Dunarske_nauke/ra%C4%8Dunarske_nauke_master_radovi/2016/2016-12-14-mm.pdf

Facebook integracija . ... registracija proizvoda, kreiranjem Unity naloga. Kreiranje naloga je ... i hideEnterNewHighscore() služe za aktiviranje i deaktiviranje.

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-10-27-ss.pdf

Kandidat: Mentor: Sanja S. Stojanović 204. Dr Bojan Zlatković. Niš, 2017. ... studiranja učestvuje kao volonter na festivalima „Nauk nije bauk“ i „Bez muke do ...

Vježbe 3 - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Mehanika/vjezbe/mehanika_vjezbe_3.pdf

28 lis 2014 ... Zadatak 3: Tijelo je postavljeno na strmu ravan £iji se nagibni ugao moºe mijenjati. ... Strma ravan je fiksirana na stolu visine H = 2m. a) Odrediti ...

Untitled - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra%20za%20analiticku%20hemiju/Udzbenici%20i%20praktikumi/Praktikum_iz_instrumentalnih_metoda_analize_za_stampu-1.pdf

kalibraciona kriva)........................................................ 39. -- jona u zubnoj pasti jon-selektivnom elektrodom........... 40. -selektivnom elektrodom CuS/AgS... 41. 3.1.4.

Biohemija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIgodina/III%20semestar/Biohemija%20i%20fiziologija/Biohemija.pdf

Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Ekologija, Genetika,. Mikrobiologija. Semestar. III. Naziv modula. Biohemija.

pravila - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/Pravila%20PMF.pdf

Služba pravnih, upravnih i opštih poslova. • Služba finansija i računovodstva. • Studentska služba. • Služba biblioteke. • Služba obezbjeñenja i održavanja. IV.

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIIgodina/VI%20semestar/Genetika/Etologija.pdf

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/13.pdf

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Liliaceae - Prirodno matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-11-23-mk.pdf

23 нов. 2018 ... mezofil, PS – provodni snopići (zatvorenog kolateralnog tipa), SA – stomin aparat, EN – epidermis naličja. Slika 3.1 Prikaz anatomske građe ...

fizika i - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Fizika%20I%20_praktikum.pdf

površini Zemlje. Ubrzanje sile teže na polovima iznosi: a na ekvatoru: . Zbog male razlike u vrijednostima, uzima se da je ubrzanje Zemljine teže jednako u svim ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4dc52bdc5057cBiologijaRjesenja2.pdf&filename=BiologijaRjesenja2.pdf

…Šakoperke- Crossopterygii. (1,5 poena). 17. Povežite kolone, tj.na isprekidanim linijama koje se nalaze ispod tabele, odgovarajućem rednom broju pridružite ...

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis_2019/hemija-2019-II-rok.pdf

U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna ... Za koje od sledećih jedinjenja je voda dobar rastvarač? a) KCl b) CH2Cl2 c) CS2.

MASTER RAD pdf - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-10-30-so.pdf

Master rad daje rezultate istraživanja kvaliteta vazduha urbanog područja. Sokobanje korišćenjem lišaja kao bioindikatora. Istraživanja aerozagađenja u.

Sociologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/Igodina/II%20semestar/Biohemija%20i%20fiziologija/sociologija.pdf

Br. Nastavne teme i jedinice. Sati rada. Kontakt. Samostalno. P. V K Ukupno. 1 ... Gidens, Entoni (2005), Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd (seminarski).

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-09-20-vs.pdf

Sanela Z. Velev. Flora pružnih nasipa na području grada Pirota. MASTER RAD. Niš, 2017. ... Bagrem je domaća vrsta u istočnim delovima. Severne Amerike ... Hemikriptofita produţenog vremena cvetanja (v-aut) je Taraxacum officinale.

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2015/2015-03-30-gn.pdf

30 мар 2015 ... Parazitizam. Parazitizam se najčešće definiše kao bliska asocijacija izmeu dva organizma, gde jedan od njih (parazit) zavisi od drugog ...

Master rad S - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-01-31-ps.pdf

Šumska kornjača (Testudo hermanni) je kopneni gmizavac koji pripada klasi Reptilia. Poput svih gmizavaca, kornjače su ektotermni organizmi, odnosno nemaju ...

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4bc06f2fd2291BiologijaZadaci2.pdf&filename=BiologijaZadaci2.pdf

8. Koja od navedenih osobina je svojstvena monokotiledonim, a koji dikotiledonim biljkama? a) paralelna nervatura lista ............................ b) nepravilan raspored ...

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-12-24-am.pdf

4 дец 2013 ... Stepski božur (P. tenuifolia) je konstatovan na lokalitetu Bogovo gumno, kod sela Skrobnica, Knjaževac (Lazarević i. Stojanović, 2012).

geografija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/literatura%20final/GEOGRAFIJA%20literatura%202017%202018.pdf

prostornog planiranja, Novi Sad, 1998. 2. ... Nikolić, S. (1977): Uvod u geografiju,Naučna knjiga, Beograd. 2. ... Regionalna geografija Afrike, PMF Niš, 2002. 3.

Master rad - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_hemija/hemija_master_radovi/2013/2013-07-10-cl.pdf

10 јул 2013 ... jer je proizvod rastvorljivosti magnezijum-hidroksida jako mali. Natrijum-fosfat je reagens koji služi za dokazivanje Mg. Kristalst talog se ...

II ROK [2019] - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis_2019/hemija-2019-II-rok.pdf

d) 1s22s22p63s23p63d54s1 e) 1s22s22p63s23p63d74s2. 2. U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna koncentracija rastvora?

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/biblioteka/Bibliografija%20hemija%20za%20stampu.pdf

Broj bibliografske reference. PREZIME ... Sinteza tiglične i anđeoske kiseline. Sarajevo: ... Prenosni brojevi H jona u mješovitom rastvaraču (DMSO -. H2O). ... Klavin alkaloid iz nekih vrsta Ipomoea. Sarajevo: [R. Terzid ,. 1968. 2121. TERZID ...

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/izbornipredmeti/Ihtiofiziologija.pdf

Ekskretorni sistem: Bubrezi i mokraćni putevi. Ekskretorna funkcija bubrega. Građa bubrega slatkovodnih i morskih riba. Eurihaline ribe. 2. 2. 0. 1. 5. 1. 9.

GODIS.N lAK - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/godisnjaci/PMF%20GODISNJAK/God%2013%201960.pdf

letnih zraka na ličtnke žabe (R a n a t e m p o r a_: ria L.) porilje- klom iz visinskih ... Istoriska geografija biljaka (na ruskom) Mo,skva_:_,_· ... zanimljiva pojava.

Hematologija čovjeka - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/izbornipredmeti/Hematologija%20%C4%8Dovjeka.pdf

Uvod u hematologiju Hematopoezni organi. (koštana srž, slezena, limfni sistem).Geneza krvnih ćelija (hematoppeza u embrionalnom i fetalnom peiodu,.

Genetika eukariota - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IVgodina/VII%20semestar/Genetika/Genetika%20eukariota.pdf

genetike eukariota (formalna genetika, nivoi organizacije i ekspresije genoma, ... popravka, genetička kontrola razvića, populaciona i evoluciona genetika, ...

Five-day event schedule - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/Rasporedzimskisemestar201920.pdf

Dino Habibović, MA. 318. Matematičke metode fizike I ... ETF. Fizika tankih slojeva*. /predavanja/ doc. dr. Maja Đekić. 212. MA - Mali amfiteatar. ABG - Amfiteatar ...

Datoteka za preuzimanje - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/6.pdf

ravni, triedar i podudarnost triedara. Šesta glava posvecena je izometrijskim transformacijama ravni S2. U ovoj glavi su obrad¯ena specificna svojstva.

Platonova tela - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2014/2014-10-31-MT.pdf

31 окт 2014 ... (n − 2)t/2 za parno n. Pravilan tetraedar uopxte nema naspramnih temena pa se razumljivo kod njega ni ne definixu ove rotacione refleksije. D.

UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-10-02-jj.pdf

epidermis lica, SP – sunđerasti parenhim, PP – palisadni parenhim, SA – stomin aparat, Ks – ksilem, Fl – floem, MS – mehanička sara, EN – epidermis naličja.

Specijalne funkcije - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/postdiplomski-studij/Predmeti/Specijalne_funkcije_OP.pdf

Funkcionalne jednačine gama funkcije. Beta funkcija. 2. Diferencijalne jednačine tipa. ( ). ( ) y" p z y' q z y 0. . . = ... Jednačine Fuchovog tipa. 3. Legendreovi ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.