заштита на дрвото - Е - учебници

Hlordan, Ksilolin, Oksilin, Lindan E-10, кои денес се забранети. Денес најчесто се користат пиретроидите при заштитата на дрвото од ксилофагни ...

заштита на дрвото - Е - учебници - Сродни документи

заштита на дрвото - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/19_Zastita%20na%20drvoto_II_MAK_PRINT_WEB.pdf

Hlordan, Ksilolin, Oksilin, Lindan E-10, кои денес се забранети. Денес најчесто се користат пиретроидите при заштитата на дрвото од ксилофагни ...

Заштита приватности, заштита достојанства личности и ...

http://www.rem.rs/uploads/files/izvestaji%20o%20nadzoru/Za%C5%A1tita%20privatnosti%20dostojanstva%20i%20pretpostavka%20nevinosti.pdf

neizbezne-posledice-letnjeg-paparaco-lova-.html ... Информер, Курир, Наше новине, Политика) је објављено 590 написа у којима су назначена имена ...

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2013/0550-21791301209S.pdf

20 феб 2013 ... хране роб разболео или умро, то би био доказ да је храна била отрована. Наравно споро делујуће отрове и токсине нису могли да ...

М A Ш И Н И И O П P Е М A - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/28_Masini%20i%20oprema%20za%20III_MAK_PRINT_WEB.pdf

дотерува е во работна положба одзема многу време ако се изработуваат на универзален струг. Ако такви делови се произведуваат во поголемо.

farmakologija - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/37_Farmakologija_II_MAK_PRINT.pdf

Фармакологија : учебник за II година за земјоделско ветеринарната струка : ... The Merck Veterinary Manual, Nineth ed., Merck & Co., Inc., 2005. 35.

рехабилитација - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/101_Rehabilitacija_IV_MAK_PRINT.pdf

намали болката кај пациентот со Судекова атрофија? ➢ Подготви го ... својата болест и со целите на физикалната терапија и рехабилитација бидејќи ...

информатика - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Informatika_I_Gorgevik_MAK_PRINT_WEB.pdf

онални искуства без користење на специјални очила. Сл. 1. 64 Мобилен телефон од иднината. За љубопитните: Холографијата е откриена во 1947 ...

биологија - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Biologija%20I%20godina%20ucebnik_WEB.pdf

мравка морска yвезда б. гуштер г. харинга. |. перуника жаба скуша костен алигатор кит мов желка бакалар коприва змија златна рипка глуварче ...

kancelarisko rabotewe - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/06_Kancelarisko%20rabotenje_II_MAK_PRINT.pdf

и организации се состојат, на пример, во примање на барања, молби и други поднесоци ... и слично, врз основа на кои треба да се донесе некој акт (на пример, решение за старосна пензија) ... књига, Загреб, 1990. А. Климент ...

makedonski jazik - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/makedonski_jazik_7_sb.pdf

... u~enici, zabuni, drugari. Proveriv horoskop i veli deka Pluton vo kvadrat so Mars }e po~ne da ... staroslovenski jazik – prviot zaedni~ki literaturen jazik za site ...

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ за IV год. - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/50_Celicni%20konstrukcii%20za%20IV_MAK_PRINT_WEB.pdf

Челични профили. 28 ... ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛИ И ОБРАБОТКА ВО РАБОТИЛНИЦА ... (се исчитуваат од таблица дадена од производителот, или се.

српски језик - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/5_Srpski%20jazik_6_PRINT.pdf

... који ће нам помоћи да схватимо смисао скраћивања речи, а убудуће ... одвојено, чак и кад је значење промењено (Бêлā Цр7ква је име вароши у ... Састави реченице у којима ћеш следеће наведене речи употребити и спојено и.

техничка механика - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/12_Tehnicka%20Mehanika%20za%20II_MAK_PRINT_WEB.pdf

Некои примери се решени само аналитички, согласно наставната ... Запомни:Проста греда представува статички определен носач кој налегнува на ...

28-IV Procesna kontrola_PRINT - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Procesna%20kontrola_IV_MAK_PRINT_WEB.pdf

Процесна контрола IV година. Начинот на отчитуваDе на вредности од дијаграмот е претходно изучен во рамките на предметот Процесна техника - III ...

Градежни материјали - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/13_Gradezni%20materijali%20za%20II%20god._MAK_PRINT_arh.pdf

се применуваат и вештачки материјали како: бетон, челик, малтер, керамички материјали, асфалт и др. (сл.1; сл.2; сл.3; сл.4; сл.5; сл.6; сл.7). Денес, со ...

Прилеп, 2013 - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/54_Ishrana%20za%20IV_MAK_PRINT.pdf

Исхрана за IV година хемиско-технолошка струка : прехрамбен техничар / Медиана ... бактеријата Helikobakter pylori која се населува во слузницата на ...

istrazni gotova - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/53_Istrazni%20raboti%20so%20kartiranje_IV_MAK_PRINT_WEB.pdf

Ера претставува наʁголема геохронолошка единица на коʁа и одговара група на ... минерал со наʁголема тврдина (10 по Мосовата скала), се цепи по.

основи на геотехника и хидротехника - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/27_Osnovi%20na%20geotehnika%20i%20hidrotehnika%20za%20II_MAK_PRINT_WEB.pdf

Основи на геотехника и хидротехника заII година градежно - геодетска струка : градежен техничар / Наташа Христовска, Иљаз Муаџери, Феми Јусуфи.

Фармакологија - Е - учебници - Министерство за образование

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/46_Farmakologija%20za%20III_MAK_PRINT.pdf

цена на лекот и други релевантни податоци). ... или во спреј реципиент. Во оваа група прашоци ... супстанција на прашокот бивацин (Bivacyn)?. 9.

расадничарство - Е - учебници - Министерство за образование

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Rasadnicarstvo%20za%20MON.pdf

Хибискус одгледуван на светлина и во просторија со недоволна светлина. При недостиг ... Цвеќињата за ентериери (собни цвеќиња), во зависност од.

градежни материјали и конструкции - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/14_Gradezni%20materijali%20i%20konstrukcii%20za%20II%20god._MAK_PRINT.pdf

за обложување на зидови, како топлинска и звучна изолација, под името ... форм плочи за кружни преградни ѕидови и паравани, плочи за заштита од.

farmakologija - Е - учебници - Министерство за образование

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/37_Farmakologija_II_MAK_PRINT.pdf

VOVED ……................................................................................................................................................ 1. РАЗВОJ НА ФАРМАКОЛОГИJАТА НИЗ ИСТОРИJАТА .

електротехника и електроника - Е - учебници - Министерство за ...

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/40_Elektrotehnika%20i%20elektronika%20za%20IV_MAK_PRINT.pdf

2 јуни 2015 ... на наизменична струја W . Ако низ проводникот R тече наизменична струја i(t), електричната енергија која за време од една периода е ...

микробиологија и инфектологија со нега - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/32_Mikrobiologija%20i%20infektologija%20so%20nega%20za%20III_MAK_PRINT.pdf

в) Сулфонамиди со брза ресорпција и бавна елиминација: Депосул,. Суламин и др. г) Сулфонамиди комбинирани со антибиотици: Стрептоксазол и др.

промоција и однесување со потрошувачите - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/62_Promocija%20i%20odnesuvanje%20so%20potrosuvacite%20za%20IV_MAK_PRINT.pdf

Економска пропаганда, која често се изедначува со разбирањето на промоцијата во целост,. • Лична продажба, која всушност претставува промо-.

транзистори - Е - учебници - Министерство за образование

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Analogna%20elektronika-2%20-MK-%20PRINT.pdf

Оптокаплер е уред составен од светлечка диода и фототранзистор. Тие се ставени во едно ку иште во форма на интеггрирано коло. Кога диодата е ...

Економска географија - Е - учебници - Министерство за ...

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/1_treta_Ekonomska%20Geografija_MAK_PRINT_WEB.pdf

Учебникот Економска географија за III година r економски техничар е напишан по најновата наставна програма изготвена во ирото за развој на.

БОТАНИКА СО СИСТЕМАТИКА II година - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/02_Botanika%20so%20sistematika_II_MAK_PRINT_WEB.pdf

тивни органи, корен стебло и лист, а внатре различни категории на клетки - ткива и ... b) Poliarhno na presek na koren na perunika 1-floem, 2-ksilem. 39.

vozduhoplovni sistemi i motori - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/25_Vozduhoplovni%20sistemi%20i%20motori%20za%20III_MAK_PRINT_WEB.pdf

1.3.2 Hidrauli~ni zadvi`uva~i: rabotni cilindri, hidrauli~ni motori. 22 ... maslo;. - da se obezbedi izvor na energija vo slu~aj na otka`uvawe na hidro- pumpata;.

технологија на бетон - Е - учебници - Министерство за ...

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/32_Tehnologija%20na%20beton%20za%20II_MAK_PRINT.pdf

бетонска мешавина, вклучувајќи ги и методите за нејзиното испитување, како и ... 1.29) за испитан агрегат на 12.04.2010 година од бетонска база.

учебник po makedonski jazik - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Makedonski_6.pdf

7 ноем. 2011 ... hektolitar, milimetar, miligram... 2. Sleano pi{uvawe na pridavkite: • slo`eni pridavki povrzani so samoglaskite o i e: bosonog, dobrodu{en ...

машински елементи со механика - Е - учебници - Министерство ...

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/8_Mashinski%20elementi%20so%20mehanika%20za%20II%20godina_MAK_PRINT_WEB.pdf

Со Одлука за одобрување на учебник по предметот Машински елементи со механика за втора година, Струка; машинска профил;машинско енергетски ...

техничко цртање со компјутерска комуникација - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Tehnicko%20crtanje%20so%20kompjuterska%20komunikacija_I_MAK_PRINT_WEB.pdf

Средства за техничко цртање се: ▫ материјал за работа во техничкото цртање и. ▫ прибор за работа во техничкото цртање. Материјал за цртање ...

за IV година градежно-геодетска струка ... - Е - учебници

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/52_Instalacii%20za%20IV_MAK_PRINT_WEB.pdf

приклучен на сифон на ѕидот со сливник со пречник. Ø40mm. 3. ... Слика 3.42. Сливници во дворовите. Гајгер. Продолжна кука за вадење на садот (pk),.

Културнo-историско наследство - Е - учебници - Министерство ...

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/20_Kulturno-istorisko%20nasledstvo%20za%20II_MAK_PRINT_WEB.pdf

Минојска цивилизација. За развиеноста на минојската култура и уметност сведочат бројните материјални останки. Архитектурата се карактеризира ...

физичка хемија - Е - учебници - Министерство за образование

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/37_Fizicka%20hemija_III_MAK_PRINT.pdf

ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ кои важат во различните делови од хемијата. Може, дури, да се каже дека општата хемија е ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧɚ физичка хемија која, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.