Katalog propisa 2016 - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

27 јул 2016 ... tekstu: Ljekarska komisija), po pravilu uz lično prisustvo osiguranika, ... za rad u trajanju do 15 dana odobrava izabrani doktor, a preko 15 dana Ljekarska ... Član 30. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi ...

Katalog propisa 2016 - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - Сродни документи

Katalog propisa 2016 - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

http://fzocg.me/documents/Bolovanja_2016/Pravilnik_o_nacinu_ostvarivanja_prava_na_privremenu_sprijecenost_za_rad_i_ostvarivanja_prava_na_naknadu_zarade_za_vrijeme_privremene_sprijecenosti_za_rad.pdf

27 јул 2016 ... tekstu: Ljekarska komisija), po pravilu uz lično prisustvo osiguranika, ... za rad u trajanju do 15 dana odobrava izabrani doktor, a preko 15 dana Ljekarska ... Član 30. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi ...

ZA VAS - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

http://fzocg.me/documents/Publikacija/Publikacija_Forum.pdf

Privremenu spriječenost za rada preko 30 dana utvrđuje prvostepena ljekarska komisija na predlog izabranog doktora. Privremena spriječenost za rad po ...

Untitled - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

https://fzocg.me/Administracija/Documents/157008445910.%20Cjenovnik%20zdravstvenih%20usluga%20transfuziologije.pdf

4,37. 6,00. X12003 Određivanje krvne grupe (ABO/epruveta). X12045 | Određivanje krvne grupe ABO/gel metoda. X12004 | Ispitivanje RH-D antigena/epruveta.

lista ljekova - Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

http://fzocg.me/documents/Lista_ljekova/Lista_ljekova_2018.pdf

J01MB04 pipemidna kiselina kapsula, tvrda. Hemofarm. Pipem. 200mg 20x200mg. R; SZ. 0.99 €. 0.41 €. 1.40 €. J01MB04 pipemidna kiselina kapsula, tvrda.

Katalog propisa 2016 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

http://www.scmn.me/images/files/Zakoni-i-uredbe/Zakon-o-preuzimanju-akcionarskih-drustava.pdf

Katalog propisa 2016. Nespa computers doo, Podgorica. 5. 7) stekne više od 30% akcija sa pravom glasa kao stečajni povjerilac u stečajnom postupku nad ...

obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/pdf/Vodic1%20za%20ostvarivanje%20prava%20iz%20PIO.pdf

a) Uslov za sticanje prava na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom na ... Značajne su novine koje se uvode u penzijski sistem Crne.

Katalog propisa 2019 - Ministarstvo sporta Crne Gore

http://www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=390445&rType=2

Ovim zakonom utvrđuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, ... vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična ... kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, na koja se plaća porez na dohodak fizičkih lica.

Katalog propisa 2018 - Uprava carina Crne Gore

http://www.upravacarina.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=332008&rType=2&file=Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobodjenje od placanja carine.pdf

24 апр 2015 ... Crnu Goru, korisnik prava na oslobođenje od plaćanja carine organu uprave nadležnom za carinjenje robe (u daljem tekstu: carinski organ), ...

Katalog propisa 2019 - Udruženje zastite na radu Crne Gore

http://www.uznr.me/images/regulativa/Pravilnik_o_planu_mjera_zastite_i_zdravlja_na_radu_38-19.pdf

određivanje granica gradilišta prema okolini (gradilišna tabla, vidno označavanje, znakovi zaštite i zdravlja na radu, ograđivanje gradilišta sa čvrstom ogradom ...

komentar zakona o upravnom postupku crne gore - Katalog Propisa

http://www.katalogpropisa.me/wp-content/uploads/2017/12/Komentar-ZUP-I-dio.pdf

Prof. dr Đorđije Blažić. KOMENTAR ZAKONA. O UPRAVNOM POSTUPKU. CRNE GORE. (Teorijski, međunarodni, primjena, sudska praksa, registar, tabele, ...

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik dijagnoza

http://www.kcnis.rs/files/fakturisanje_info/sifarnici/Dijagnoza_21_03_2014.pdf

Morbus silvaticus „Kyasanur“. 455 A983. Marburška virusna bolest. Morbus viralis „Marburg“. 11. Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik dijagnoza ...

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik usluga

http://www.kcnis.rs/files/fakturisanje_info/sifarnici/Usluga_09_02_2015.pdf

9 феб 2015 ... Cena ambulantno. Cena stacionarno. Ima osiguranika. Usluga bez lekara. 000001 ... Incizija suzne kesice. 9700.00 ... Liposukcija. 12160.00.

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik OOP (osnov ...

https://www.zcknjazevac.rs/informacije_zaposleni/OOP_25_02_2020.pdf

25 феб 2020 ... ... sanitetski prevoz. 23.01.2007. 21.02.202. 0. 1. Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik OOP (osnov oslobađanja od participacije) ...

Republički fond za zdravstveno osiguranje - Dom zdravlja Berane

http://www.domzdravljaberane.me/images/Biblioteka/Zakoni_i_propisi/Pravilnici_o_ostvarivanju_prava_na_zdravstveno_osiguranje.pdf

Obrazac Prijava za zdravstveno osiguranje MZ. 7. Obrazac Upitnik ... akutnog stanja M.Burger, okluzivne arterijalne bolesti u III i IV stadijumu) kada je obavezna.

1 Republički fond za zdravstveno osiguranje - šifarnik indikacija

https://www.zczajecar.com/images/dokumenta/eksterna_doc/indikacijesekundar.pdf

1 мај 2015 ... leka. Fabričko ime leka. Dijagnoza Naziv dijagnoze. Važi od. Važi do. 1129300 5-ASA 100 po 250 mg (200 mg 50 mg). K50. Crohnova bolest.

Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ... - Katalog propisa 2018

http://www.katalogpropisa.me/wp-content/uploads/2018/01/Zakon-o-nasljedjivanju.pdf

Katalog propisa 2018. Nespa computers doo, Podgorica. 1. Prečišćeni tekst Zakona o nasljeđivanju obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o nasljeđivanju ...

Katalog propisa 2018 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

http://www.bijelopolje.co.me/images/2018/zakon_o_nasljedjivanju.pdf

Nespa computers doo, Podgorica. 1. Prečišćeni tekst Zakona o nasljeđivanju obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list Crne Gore", br.

Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ... - Katalog propisa 2017

http://www.katalogpropisa.me/wp-content/uploads/2016/11/Zakon-o-upravnom-sporu-1.pdf

Ako Upravni sud ne odbije tužbu na osnovu člana 21 stav 2 ili člana 22 ovog zakona, a nađe da osporeni upravni akt ili druga upravna aktivnost sadrži takve ...

Katalog propisa 2017 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274949&rType=2&file=Pravilnik o vrstama minimalno-tehnickim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.pdf

28 дец 2011 ... Katalog propisa 2017 ... koje isključivo koriste (besplatno ili uz minimalnu naplatu) zaposleni, penzioneri, članovi porodica zaposlenih ili.

Katalog Salona 2016. - Savez arhitekata Crne Gore

http://www.sacg.me/wp-content/uploads/2017/01/Katalog-Drugog-crnogorskog-salona-arhitekture-2016.pdf

Arh. Sanje Lješković Mitrović), Arhitektonski fakultet u Beogradu (grupa studenata ... tetu u Beogradu 1971, na odsjeku za ... enterijera na Accademia del Lusso.

o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Fond PIO Crne ...

https://www.fondpio.me/zakoni/odoprinosimazaobavezno.pdf

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), u smislu ovog zakona su: 1) doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;.

Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=274849&rType=2&file=Pravilnik o listi vrsta drveca i hibrida od kojih se dobija reproduktivni materijal.pdf

Libanski kedar. Celtis australis L. Košćela. Cornus mas L. Drijenjak. Corylus avellana L. Lijeska. Corylus colurna L. Medvjeđa lijeska. Cupressus sempervirens L ...

Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore - Glavni Grad ...

http://podgorica.me/db_files/Urbanizam/Zakoni/zakon_o_glavnom_gradu.pdf

Zakon o Glavnom gradu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/05 od 03.11.2005),. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ...

izvještaj 19.07.-25.07. - Fond PIO Crne Gore

http://www.fondpio.me/analiticke/pdfs/22-IZVJE%C5%A0TAJ%2019.07.-25.07..pdf

21 јул 2014 ... GALERIJA PODOVA SINTELON. 510. 000000001116607. OBUSTAVE NA PENZIJE ZA VI-2014. 442,67. 22.7.2014. 40095129. 42320000000.

dušan perović - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/CV-s/Du%C5%A1an%20Perovi%C4%87.pdf

Angažovanje. Pored redovnih obaveza, vodio je međunarodne pregovore u vezi javnog duga i pregovore u vezi zaduživanja Crne Gore. Vlada Crne Gore ...

Putni nalog - Fond PIO Crne Gore

http://www.fondpio.me/statistika/Putni%20nalog/putni0001.pdf

TODOC. 27213. Obrazac putnog naloga za teretno vozilo (PN-2) eretnog lista ... PUTNI NALOG. ZA TERETNO ... NALOG N° 011538. ZA PUTNIČKI AUTOMOBIL.

potvrda o životu - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/zahtjevi/POTVRDA%20O%20%C5%BDIVOTU-1.pdf

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Bulevar Ivana Crnojevića 64, 81000 Podgorica. POTVRDA O ŽIVOTU I STATUS KORISNIKA PENZIJE.

zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - Fond PIO Crne Gore

https://www.fondpio.me/zakoni/Z%20%20A%20%20K%20%20O%20%20N%20o%20P%20I%20O.pdf

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja. ... sposobnosti, za izračunavanje godišnjeg ličnog koeficijenta uzimaju se ... njegove smrti i to pravo joj pripada od dana smrti osiguranika, odnosno korisnika.

01-1181/2016-1 Podgorica, 07.03.2016. godine ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L3Nkc3YvZG9jLzQ2NTEucGRm=

7 мар 2016 ... Šljivančanin, dr Vesna Simović Zvicer, Radoje Orović, Milić Međedović i Loro. Markić. S obzirom da sjednici prisustvuju svi članovi, predsjednik ...

Dopunsko zdravstveno osiguranje PDF, 1,1 MB - Triglav Osiguranje

https://www.triglav.hr/wps/wcm/connect/1b0db244-a3f4-4a0f-a415-5a1365827309/Bro%C5%A1ura dopunsko.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1b0db244-a3f4-4a0f-a415-5a1365827309

Dopunsko zdravstveno osiguranje zapravo je nadopuna obveznog zdravstvenog osiguranja. Poznato Vam je kako je većina nas svakodnevno izložena raznim ...

Dodatno zdravstveno osiguranje - UNIQA osiguranje

https://www.uniqa.hr/shop/polica/DZO/DZO_proizvod_dodatno.pdf

Dodatno zdravstveno osiguranje. Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja. UNIQA osiguranje d.d. Hrvatska Zdravlje & Vitalnost. Informacije u ovom ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - UNIQA osiguranje

https://www.uniqa.hr/shop/polica/DZO/DZO_proizvod_dopunsko.pdf

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sudjelovanje Osiguranika u troškovima liječenja u obveznom zdravstvenom osiguranju. (participacija) i troškovima ...

Zdravstveno osiguranje - UNIQA Osiguranje

https://www.uniqa.ba/files/Brosure/Zdravstvene%20ustanove/06.2017./Zdravlje%20&%20Vitalnost%20-%20Vital%20program%2006-2017%20WEB.pdf

MedUNIQA dežurna linija -. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Svi klijenti UNIQA osiguranja sa zaključenim programima VITAL dobrovoljnog zdravstvenog.

katalog - Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1242/objava_16681/fajlovi/ECTS%20katalog%20stari%20plan%20i%20program.pdf

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Gordana Šebek, Mr Ana Topalović ... N. Tančić (1994):Pedologija (I dio), Poljoprivredni fakultet, Beograd;. 2. H.Resulović ... Stančević A.: Voćni rasadnik i proizvodnja voćnog sadnog materijala. 1969.

ECTS katalog - Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/stampa/ects.php?oz_del=18&sif_del=5&sif_mat=1&oz_pred=4070

Analiza rezultata kolokvijuma. X nedjelja, pred. Romantizam. Johan Volfgang ... Onore de Balzak: Čiča Gorio. XI nedjelja, vježbe. Onore de Balzak: Čiča Gorio.

1 USTAVNI SUD CRNE GORE U-I br. 6/16 29. decembar 2016 ...

http://www.ustavnisud.me/ustavnisud/skladiste/blog_4/objava_92/fajlovi/Rjesenje.pdf

Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, broj 11/15.) ... koji odgajaju samostalno svoju djecu bez učešća majki, bilo da su majke ... žene koje su rodile troje ili više djece i koje su ostavile svoju djecu i nikada ih više neke ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.