Правилник о организацији и раду лекарских комисија - RFZO-u

Другостепена лекарска комисија се организује у седишту филијале. ... изабраног лекара, преко 30 дана привремене спречености за рад, односно ...

Правилник о организацији и раду лекарских комисија - RFZO-u - Сродни документи

Правилник о организацији и раду лекарских комисија - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/komisije/Pravilnik_lekarske_komisije-08022016.pdf

Другостепена лекарска комисија се организује у седишту филијале. ... изабраног лекара, преко 30 дана привремене спречености за рад, односно ...

Уредба о Програму рада, развоја и организацији ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/uredbe/Ezdravlje.pdf

Интегрисани здравствени информациони систем успоставља се испуњавањем захтева, нарочито оних који се односе на: потребну функционалност ...

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И ...

http://jkpzelenilo.rs/ss/attachments/article/285/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%20%D0%A3%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%8A%D0%9E%D0%88%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97

Систематизација радних места одређује се према врсти и природи послова и ... -Прати и примењује најновија техничка достигнућа у производњи,.

правилник о организацији и систематизацији послова

http://www.rehabilitacija.com/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1

Директора дана 23.03.2018. године доноси. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ. ПОСЛОВА. I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1.

правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и ...

https://skolasvilajnac.edu.rs/wp-content/uploads/Pravilnik-o-popisu.pdf

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања и књиговодственог стања са стваерним стањем и одредби члана 19 – 27 . Правилника ...

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада ...

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/Pravilnik%20o%20organizaciji,%20normativima%20i%20standardima%20rada%20CSR.pdf

послове руководиоца служби за децу и младе, одрасле и старе, као и ... Клуб. ♢ за поступак нагодбе. □ Помоћ и провера код васп. мера. □ Помоћ у кући.

правилник о организацији и систематизацији послова у јавном ...

http://www.toplovodobrenovac.org.rs/dokumenti/Razno/Sistematizacija_30062016.pdf

3. т. 44.3 О, директор Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, доноси. ПРАВИЛНИК. О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА.

Правилник о организацији и систематизацији радних места

http://uzice.rs/wp-content/uploads/2017/06/02-Pravilnik-o-organizaciji-i-sistematizaciji-radnih-mesta-1.pdf

односи организационих делова предузећа, систематизација послова и радних задатака по радним местима и радних места по организационим ...

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ...

https://www.beograd.rs/images/data/5f19e97d4e13d393aa013167b6afb747_4681324878.pdf

привредном друштву или предузетнику; вршење надзора над обављањем комуналних и других делатности из надлежности секретаријата; ...

Правилник о организацији и систематизацији радних места у

http://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2019/01/SISTEMATIZACIJA-7.12.pdf

мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и ... из области локалног економског развоја; старање о укупном привредном ... обављање делатности правном и физичком лицу, привредном друштву, ...

правилник о организацији рада и систематизацији послова ...

http://www.medicinskazemun.edu.rs/organizacija.pdf

16 авг 2018 ... се утврђује организација рада и систематизација послова у ... У ОКВИРУ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ У ШКОЛИ ПОСТОЈЕ: 1.

информатор о организацији и раду органа града ... - Grad Beograd

https://www.beograd.rs/images/file/c099de235eb7fb066b8bfd9bd110f404_9259414066.pdf

16 дец 2019 ... ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА И ГРАДСКОГ ... и летњег распуста, стипендије за спортско усавршавање ...

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/informator/Arhiva/Inforrmator_o_radu_januar%202019.pdf

Информатор о раду РФЗО – датум последње промене: 1. фебруар 2019. године. - 1 -. ИНФОРМАТОР О РАДУ ... Савски Венац. Стари Град. Чукарица.

правилник о номенклатури лабораторијских ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/nomenklatura2012.pdf

ukupnog holesterola u krvi - "point of care". (POCT) enzimskom ... Merenje O2 saturacije u krvi jon-selektivnom ... kompresije pomoću aparata za pritisak tokom 5 ...

Правилник о медицинској рехабилитацији у ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/banje/Pravilnik_rehabilitacija02092013.pdf

Осигураним лицима обезбеђује се медицинска рехабилитација, ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као ...

Правилник о исправи о здравственом осигурању и ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/isprave/Pravilnik_o_ispravi-ptekst-16122016.pdf

16 дец 2016 ... Исправа о здравственом осигурању је здравствена књижица којом ... осигураног лица, односно послодавца да је маркица изгубљена.**.

ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима, начину и ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Pravilnik_uslovi_ListaLekova-05032018.pdf

о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе ...

ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/javni%20dug/Pravilnik%20-%20dostavljanje%20podataka%20o%20preuzimanju%20obaveza%20ZU.pdf

21 феб 2013 ... спроводи се на обрасцу ИОС (извод отворених ставки) са стањем на ... ИОС образац садржи тачне податке о називу веледрогерије, ...

ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_blizi_uslovi12032013.pdf

једна виша медицинска сестра - техничар и психолог, дефектолог, ... одговарајуће гране медицине и седам медицинских сестара - техничара са вишом ...

Правилник о ближој садржини технолошких и ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_integrisanizdrsistem.pdf

2 феб 2013 ... Члан 7. Садржина Захтева редовно се преиспитује и усклађује са потребама ... sa epikrizom; ... pomagalo, uput, faktura, otpusna lista i sl.).

Правилник о галенским лековима који се ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_galenskilekoviuhumanojmedicini-15042015.pdf

15 апр 2015 ... Kapi za oči borne kiseline. FM 1979. 14. Acidi borici otoguttae 3%. Borna kiselina, kapi za uši 3%. MF 2008. 15. Acidi borici solutio 3%. Rastvor ...

Правилник o ближим условима за чување, управљање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_transfuzija_krv.pdf

Фрижидери за чување концетрованих еритроцита (који се чувају на ... Дистрибуција и управљање крви и компонената крви спроводи се на начин који ...

Правилник о начину, поступку и условима за обављање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/PravilnikDopunskiRad.pdf

закључивањем уговора о допунском раду са директором здравствене установе, односно оснивачем приватне праксе. Уговор о допунском раду може се ...

Правилник о медицинско техничким помагалима која се ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/pomagala/Preciscen%20tekst%20pravilnika%20o%20med%20teh%20pom230215.pdf

ПРАВИЛНИК о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. "Службени гласник РС", бр.

Правилник о месечном износу прихода као цензусу за ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/pravilnik_cenzus.pdf

STICANJE O MESEČNOM IZNOSU PRIHODA KAO. CENZUSU ZA STICПрПавиANJE SVOJSTVA. OSIПравилник о месечном износу прихода као цензусу за.

Правилник о раду

https://akademijaspc.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.pdf

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити и непосредно ...

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ...

http://www.ekfak.kg.ac.rs/images/dokumenta/Pravilnik%20o%20bezbednosti%20i%20zdravlju%20-%20preciscen%20tekst.pdf

-пречишћен текст-. ОСНОВНЕ ... норматива безбедности и здравља на раду. ... и прописима о безбедности и здрављу на раду за делатност која се обавља у тим ... законом и уговором између Факултета и правног лица, односно ...

Правилник о раду - Браћа Настасијевић

http://www.bibliotekagm.com/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-unutra%C5%A1njoj-organizaciji-i-sistematizaciji-poslova-bib-BN1.pdf

Послови: -Руководи радом Завичјног одељења;. -Врши каталогизацију и класификација монографских и серијских публикација. Завичајног фонда;.

14.08.18.Правилник о обрасцима Уговора о раду л.ф.3.pd

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/Documents/14.08.18.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D

13 авг 2018 ... (1) Образац уговора о раду на неодређено вријеме, уговора о раду на одређено ... Послодавац може раднику отказати овај уговор:.

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ

https://www.kick.rs/normativni-akti/pravilnici?download=13%3Apravilnik-o-strucnom-radu-kik-boks-saveza-srbije

3 јун 2013 ... одбор Кик бокс савеза Србије на седници, одржаној 25.05.2013. ... и објављује се на званичној интернет страници савеза: www.kick.rs.

Правилник о безбедности и здрављу на раду - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/pravilnik_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.pdf

101/2005, 91/2015 и 113/2017), члана 3. Закона о заштити становништва од ... раду, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, техничким ... опасност по живот или здравље запосленог предлаже измене и допуне.

Правилник о безбедности и здрављу на раду - Висока техничка ...

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-bezbednosti-na-radu-06.03.19.pdf

6 мар 2019 ... Правилник о безбедности и здрављу на раду ... Опасна места морају бити обележена видним ознакама, на пример: “опасно по живот“.

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ Основне школе ...

http://osbrankoradicevic.edu.rs/wp-content/uploads/2014/10/PRAVILNIK_O_RADU_%C4%90A%C4%8CKE_KUHINJE.pdf

29 нов. 2016 ... Одредбе овог Правилника односе се на рад школске кухиње у згради ... Сервирка на основу бројног стања врши требовање готове ужине ... радних дана у месецу и просечне дневне цене ужине, односно просечне.

Правилник о безбедности и здрављу на раду - Лекарска комора ...

http://www.lks.org.rs/Storage/Global/Documents/Akti/Pravilnici/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%

ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA. ... zabrane dalji rad na radnom mestu sa posebnim uslovima rada,. 6) da prate stanje ... 13) da ne dozvole upotrebu droga, alkohola i pušenje za vreme rada, udalji iz procesa rada.

правилник о стручном раду кинолошког савеза у босни и ...

https://kinoloskisavezksrs.com/new/wp-content/uploads/2018/01/Pravilnikostrucnomradu-1.pdf

Лабрадор ретривер. Златни ретривер. Равнодлаки ретривер. Ретривер коврџаве длаке. Чизопик ретривер. Толинг ретривер. FCI ГРУПА IX.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.