sevidžova teorija odlučivanja - Prirodno matematicki fakultet

teorija odlučivanja se bavi donošenjem odluka koristeći znanja matematičke ... Fon Nojmana i Morgenšterna u teoriji ekonomije, dok se sam pojam funkcije ...

sevidžova teorija odlučivanja - Prirodno matematicki fakultet - Сродни документи

sevidžova teorija odlučivanja - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2017/2017-02-08-dm.pdf

teorija odlučivanja se bavi donošenjem odluka koristeći znanja matematičke ... Fon Nojmana i Morgenšterna u teoriji ekonomije, dok se sam pojam funkcije ...

portfolio teorija - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/2019-master-matem/masterrad-1.pdf

1.2.3 Kovarijansa i koeficijent korelacije. Neka je X = (X,Y) dvodimenzionalna slucajna promenljiva. Definicija 18. Kovarijansa se definiše na sledeci nacin.

Teorija čvorova - Prirodno-matematički fakultet - Универзитет у Нишу

https://www.pmf.ni.ac.rs/mii-content/2016-3-2/Teorija%20cvorova.pdf

koristili i za merenje brzine kretanja broda. U hirurgiji su se rane ... ekvivalencije. Umesto da radimo sa čvorovima u prostoru, neke od problema sa kojima se.

Teorija igara - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom ...

https://matematika.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/zavrsni-radovi/primenjena_matematika/NatasaMukic.pdf

1. Igru definišemo kao skup svih pravila pomoću kojih se određuje tok igre i ... Ovde je dat kratak istorijski razvoj teorije igara a mnogo više podataka može ... veze sa prvim, već ga čini pet činova, donekle nezavisnih epizoda koje prikazuju.

spektralna teorija za pravougaone matrice - Prirodno-matematički ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2017/2017-10-03-ck.pdf

3 јан 2019 ... (1.1.2) su sopstvene vrednosti matrice A. Svaki Zordanov blok Jkj (λj) odgo- vara kj glavnim vektorima od kojih je jedan sopstveni vektor.

Teorija Filipsove krive i njena primena - Prirodno-matematički ...

https://matematika.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/zavrsni-radovi/primenjena_matematika/VesnaDolijanovic.pdf

2 јан 2014 ... rada u ravnoteži. Obično je jednaka dobrovoljnoj nezaposlenosti jer u ravnoteži posao ima svako ko ga želi. Stopa inflacije. Stopa povećanja ...

prirodno-matematički fakultet metalurško-tehnološki fakultet ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4fa52743e80b0HemijaRjesenja9-2012.pdf&filename=HemijaRjesenja9-2012.pdf

n = 3000 ostataka glukoze .......... 4 boda. 16. Zaokružiti tačan odgovor. Koja od navedenih supstanci može redukovati Tolensov reagens? a) celuloza b) fruktoza.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4dc52bdc5057cBiologijaRjesenja2.pdf&filename=BiologijaRjesenja2.pdf

…Šakoperke- Crossopterygii. (1,5 poena). 17. Povežite kolone, tj.na isprekidanim linijama koje se nalaze ispod tabele, odgovarajućem rednom broju pridružite ...

Sociologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/Igodina/II%20semestar/Biohemija%20i%20fiziologija/sociologija.pdf

Br. Nastavne teme i jedinice. Sati rada. Kontakt. Samostalno. P. V K Ukupno. 1 ... Gidens, Entoni (2005), Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd (seminarski).

Master rad S - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-01-31-ps.pdf

Šumska kornjača (Testudo hermanni) je kopneni gmizavac koji pripada klasi Reptilia. Poput svih gmizavaca, kornjače su ektotermni organizmi, odnosno nemaju ...

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2Folimpijada2016%2FRJESENJA_BIOLOGIJA_1RAZRED_2016.pdf&filename=RJESENJA_BIOLOGIJA_1RAZRED_2016.pdf

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/13.pdf

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-12-24-am.pdf

4 дец 2013 ... Stepski božur (P. tenuifolia) je konstatovan na lokalitetu Bogovo gumno, kod sela Skrobnica, Knjaževac (Lazarević i. Stojanović, 2012).

Untitled - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra%20za%20analiticku%20hemiju/Udzbenici%20i%20praktikumi/Praktikum_iz_instrumentalnih_metoda_analize_za_stampu-1.pdf

kalibraciona kriva)........................................................ 39. -- jona u zubnoj pasti jon-selektivnom elektrodom........... 40. -selektivnom elektrodom CuS/AgS... 41. 3.1.4.

SKRIPTA - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/racunarske_nauke/Skripta.pdf

6 јун 2017 ... Brojčanik se onda okreće u smeru kazaljke na satu, po jednom izvršavajući sabiranje za svaku rupu, sve ... pročita broj iz registra ili da sabere dva broja. Za množenje 10 ... c) Kod razlomljenih brojeva procedura je ista. Dakle ...

fizika i - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Fizika%20I%20_praktikum.pdf

površini Zemlje. Ubrzanje sile teže na polovima iznosi: a na ekvatoru: . Zbog male razlike u vrijednostima, uzima se da je ubrzanje Zemljine teže jednako u svim ...

II ROK [2019] - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis_2019/hemija-2019-II-rok.pdf

d) 1s22s22p63s23p63d54s1 e) 1s22s22p63s23p63d74s2. 2. U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna koncentracija rastvora?

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4bc06f2fd2291BiologijaZadaci2.pdf&filename=BiologijaZadaci2.pdf

8. Koja od navedenih osobina je svojstvena monokotiledonim, a koji dikotiledonim biljkama? a) paralelna nervatura lista ............................ b) nepravilan raspored ...

Vježbe 3 - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Mehanika/vjezbe/mehanika_vjezbe_3.pdf

28 lis 2014 ... Zadatak 3: Tijelo je postavljeno na strmu ravan £iji se nagibni ugao moºe mijenjati. ... Strma ravan je fiksirana na stolu visine H = 2m. a) Odrediti ...

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/biblioteka/Bibliografija%20hemija%20za%20stampu.pdf

Broj bibliografske reference. PREZIME ... Sinteza tiglične i anđeoske kiseline. Sarajevo: ... Prenosni brojevi H jona u mješovitom rastvaraču (DMSO -. H2O). ... Klavin alkaloid iz nekih vrsta Ipomoea. Sarajevo: [R. Terzid ,. 1968. 2121. TERZID ...

geografija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/literatura%20final/GEOGRAFIJA%20literatura%202017%202018.pdf

prostornog planiranja, Novi Sad, 1998. 2. ... Nikolić, S. (1977): Uvod u geografiju,Naučna knjiga, Beograd. 2. ... Regionalna geografija Afrike, PMF Niš, 2002. 3.

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/racunarske_nauke/Skripta.pdf

6 јун 2017 ... neki broj jednocifrenim brojem, potrebno je samo pritisnuti željenu cifru i povući ručicu za ... Tako je deljenje ili kvadratni koren trajalo najviše 143 ciklusa, ili 28600 ... Izračunati sumu dvocifrenih brojeva cifre djeljiva sa 4. 13.

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis_2019/hemija-2019-II-rok.pdf

U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna ... Za koje od sledećih jedinjenja je voda dobar rastvarač? a) KCl b) CH2Cl2 c) CS2.

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2015/2015-03-30-gn.pdf

30 мар 2015 ... Parazitizam. Parazitizam se najčešće definiše kao bliska asocijacija izmeu dva organizma, gde jedan od njih (parazit) zavisi od drugog ...

Unity - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_ra%C4%8Dunarske_nauke/ra%C4%8Dunarske_nauke_master_radovi/2016/2016-12-14-mm.pdf

Facebook integracija . ... registracija proizvoda, kreiranjem Unity naloga. Kreiranje naloga je ... i hideEnterNewHighscore() služe za aktiviranje i deaktiviranje.

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-09-20-vs.pdf

Sanela Z. Velev. Flora pružnih nasipa na području grada Pirota. MASTER RAD. Niš, 2017. ... Bagrem je domaća vrsta u istočnim delovima. Severne Amerike ... Hemikriptofita produţenog vremena cvetanja (v-aut) je Taraxacum officinale.

pravila - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/Pravila%20PMF.pdf

Služba pravnih, upravnih i opštih poslova. • Služba finansija i računovodstva. • Studentska služba. • Služba biblioteke. • Služba obezbjeñenja i održavanja. IV.

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIIgodina/VI%20semestar/Genetika/Etologija.pdf

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

Master rad - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_hemija/hemija_master_radovi/2013/2013-07-10-cl.pdf

10 јул 2013 ... jer je proizvod rastvorljivosti magnezijum-hidroksida jako mali. Natrijum-fosfat je reagens koji služi za dokazivanje Mg. Kristalst talog se ...

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/izbornipredmeti/Ihtiofiziologija.pdf

Ekskretorni sistem: Bubrezi i mokraćni putevi. Ekskretorna funkcija bubrega. Građa bubrega slatkovodnih i morskih riba. Eurihaline ribe. 2. 2. 0. 1. 5. 1. 9.

MASTER RAD pdf - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-10-30-so.pdf

Master rad daje rezultate istraživanja kvaliteta vazduha urbanog područja. Sokobanje korišćenjem lišaja kao bioindikatora. Istraživanja aerozagađenja u.

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-10-27-ss.pdf

Kandidat: Mentor: Sanja S. Stojanović 204. Dr Bojan Zlatković. Niš, 2017. ... studiranja učestvuje kao volonter na festivalima „Nauk nije bauk“ i „Bez muke do ...

GODIS.N lAK - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/godisnjaci/PMF%20GODISNJAK/God%2013%201960.pdf

letnih zraka na ličtnke žabe (R a n a t e m p o r a_: ria L.) porilje- klom iz visinskih ... Istoriska geografija biljaka (na ruskom) Mo,skva_:_,_· ... zanimljiva pojava.

Biohemija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIgodina/III%20semestar/Biohemija%20i%20fiziologija/Biohemija.pdf

Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Ekologija, Genetika,. Mikrobiologija. Semestar. III. Naziv modula. Biohemija.

Liliaceae - Prirodno matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-11-23-mk.pdf

23 нов. 2018 ... mezofil, PS – provodni snopići (zatvorenog kolateralnog tipa), SA – stomin aparat, EN – epidermis naličja. Slika 3.1 Prikaz anatomske građe ...

univerzitet u nišu - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2015/2015-10-29-zs.pdf

9 сеп 2015 ... Za proizvodnju voćnih rakija mogu poslužiti sve voćne sirovine koje imaju ... isparavanja i kondenzacije i njihovo prevođenje u tečnost – rakiju. ... se uzima 10 μl rastvora vitamina C i dodaje se destilovana voda do 10 ml.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.