766. Na osnovu člana 33 stav 6 i člana 34 stav 7 Zakon o zaštiti ...

(m2). Visina. (m). Površina. (m2). Visina. (m). Temperatura. (°C). Spoljašnja površina (m2). Unutrašnja površina. (m2). Mravinji jež - ehidna. (Tachyglossidae).

766. Na osnovu člana 33 stav 6 i člana 34 stav 7 Zakon o zaštiti ... - Сродни документи

766. Na osnovu člana 33 stav 6 i člana 34 stav 7 Zakon o zaštiti ...

http://www.ubh.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=248818&rType=2&file=Pravilnik_o_bli%C5%BEim_uslovima_koje_treba_da_ispunjava_zoolo%C5%A1ki_vrt.pdf

(m2). Visina. (m). Površina. (m2). Visina. (m). Temperatura. (°C). Spoljašnja površina (m2). Unutrašnja površina. (m2). Mravinji jež - ehidna. (Tachyglossidae).

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne ...

https://www.canu.me/files/opsta-akta/ZAKON-O-CANU-Slubeni_list_Crne_Gore_broj_14_2012.pdf

osnivački akt, odnosno za fondacije osnivački akt ili testament. - zapisnik sa ... Podgorica. Vujisić Antonija, diplomu, EŠ „Mirko Vešović“, Podgorica. Bojović Razumenka, svjedočanstvo 8 razreda izdato od OŠ „Pavle Žižić“ u Bijelom Polju.

2337 Na osnovu člana 7. stav 2, člana 131. stav 1 ... - Tehnicki pregled

http://tehnickipregledi.rs/wp-content/uploads/2011/02/pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_pravilnika_o_podeli_motornih_i_prikljucnih_vozila_i_tehnickim_uslovima1.pdf

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. Član 1.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 21. i člana 22. stav 4. Odluke o ...

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2004_23_sr.pdf

menjačnica treba da bude izrađen u svemu prema uslovima definisanim Rešenjem Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica.

Na osnovu člana 22. stav 6. i člana 132. stav 2. Zakona o policiji ...

http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/063824a3-110a-488d-8fc7-8ad059f03f2b/Uredba_LAT_PDF_spec.-posebne jed.pol.pdf?MOD=AJPERES&CVID=myUIg8q

daljem tekstu: HJ), Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (u ... stručnog usavršavanja policijskih službenika SAJ utvrđeni za operativne timove; ... Osnovne obuke za Žandarmeriju radi popune radnog mesta „žandarm” − pod ... licima koja se spasavaju i transportuju helikopterima; stručna dokumentacija,.

1646. Na osnovu člana 80 stav 8 i člana 82 stav 2 Zakona o ...

http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=345244&rType=2&file=Pravilnik o programu i na%C4%8Dinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita 2018.pdf

Usmenom dijelu ispita pristupiće kandidat koji je na pisanom dijelu ispita ocijenjen ... godine, bitka na Vučjem dolu, Mojkovačka bitka, bitke u vrijeme NOB-a); ...

153. Na osnovu člana 11 stav 1, člana 14 stav 5 i člana 103 Zakona ...

http://www.ekip2.me/download/RF/Pravilnik%20o%20radioamaterskim%20komunikacijama_8_2020%20od%2014.02.2020.pdf

Član 14. Pozivni znak koji je već bio dodijeljen, može se dodijeliti drugom korisniku: ▫ nakon isteka perioda od 5 godina od dana prestanka važenja Odobrenja, ...

Na osnovu člana 11 stav 1, člana 14 stav 5 i člana 103 Zakona o ...

http://www.ekip2.me/download/konsultacije/Predlog_Pravilnik_o_RA__FINAL.PDF

imati odobrenje za korišćenje radio-frekvencija i pozivni znak. ... Član 14. 1) Pozivni znak koji je već bio dodijeljen, može se dodijeliti drugom korisniku:.

747. Na osnovu člana 26 stav 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ...

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=223011&rType=2&file=Pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama lije%C4%8Denja %2828-2014%29.pdf

9) homeopatija;. 10) joga vježbe;. 11) kvantna medicina i srodne tehnike;. 12) kiropraksa i primijenjena kineziologija;. 13) makrobiotika;. 14) porodični raspored;.

485. Na osnovu člana 23 stav 4 Zakona o zaštiti stanovništva od ...

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=222772&rType=2&file=Pravilnik o na%C4%8Dinu prijavljivanja zaraznih bolesti bolni%C4%8Dkih infekcija stanja 45-2007.pdf

bolničkih infekcija, stanja i smrti lica oboljelih od ovih bolesti, kao i obrasci za ... 5) epidemija zarazne bolesti poznatog ili nepoznatog uzročnika; ... Postavljena dijagnoza zarazne bolesti prijavljuje se podnošenjem pojedinačne prijave na.

246. Na osnovu člana 83 stav 5 i člana 84 stav 1 Zakona o ...

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=223009&rType=2&file=Pravilnik o bli%C5%BEim uslovima%2C du%C5%BEini trajanja%2C na%C4%8Dinu obavljanja pripravni%C4%8Dkog sta%C5%BEa %2813-2013%29.pdf

list RCG", broj 39/04 i "Služeni list CG" broj 14/10), Ministarstvo zdravlja, ... polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokim ... Po isteku pripravničkog staža pripravnik polaže stručni ispit pred ispitnom ...

Predlog Na osnovu člana 24. stav 5. Zakona o zaštiti od požara ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/1b72a77a-d385-4d56-87bc-2e20443c1e04/izmena_dopuna pravilnika_LAT.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m-g2M4f

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANјU ZAŠTITE OD. POŽARA PREMA KATEGORIJAMA UGROŽENOSTI OD POŽARA. U Pravilniku o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od ...

Na osnovu ĉlana 14. stav 4. Zakona o zaštiti uzbunjivaĉa (Sl. glasnik ...

http://www.uvra.net/stranica/preuzmite/obavestenje-o-pravima-zaposlenih-po-osnovu-zakona-o-zastiti-uzbunjivaca-_-pravno-lice

OBAVEŠTENJE. O PRAVIMA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA. Zakon o zaštiti uzbunjivača (u daljem tekstu “ Zakon “ stupio je ...

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/c56e60b1-a7d8-4446-b5ec-15e39d7e2ced/Predlog pravilnika o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja u MUPu-lat.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtrtsGa

u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača (u daljem tekstu: Zakon) i ... za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (u ... Nakon prijema informacije, poslodavac je dužan da po njoj postupi bez ...

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=193137&rType=2

1) dodirna struja (IC) je struja koja se javlja tokom kontakta ljudskog tijela sa vodljivim objektom u ... indukovana polja, dodirne struje ili pražnjenja iskrom; i.

1065. Na osnovu člana 60 stav 2 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ...

http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=188204&rType=2&file=Pravilnik o bli%C5%BEim uslovima za pru%C5%BEanje i kori%C5%A1%C4%87enje usluga smje%C5%A1taj djece i mladih ....pdf

PRAVILNIK. O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE I KORIŠĆENJE USLUGA, ... STANDARDIMA USLUGA ZA SMJEŠTAJ DJECE I MLADIH U USTANOVU I MALU ... socijalne i dječje zaštite za obavljanje redovne djelatnosti („Službeni list ...

Na osnovu člana 94 stav 4 Zakona o zaštiti prirode („Službeni list ...

http://www.uip.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=123930&rType=2&file=Pravilnik o blizim uslovima drzanja i uzgoja zasticenih divljih vrsta zivotinja.pdf

c) Bubojedi (Insectivora). Naučno i narodno ime. Površina. (m2). Visina. (m). Površina. (m2). Visina. (m). Temperat ura. Spoljašnji p. (m2). Unutrašnji p. (m2).

Na osnovu člana 105 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni ...

http://www.mzdravlja.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=247327&rType=2&file=Kriterijumi za specijalizaciju.pdf

ukoliko se ponovo prijavi za odobravanje specijalizacija, ukupan broj bodova po ... Usmeni intervju može da sadrži simulaciju problema koji se javlja u vezi sa.

Na osnovu člana 44 stav 2, a u vezi sa članom 27 stav 7 Opšteg ...

https://www.policijskaakademija.me/attachments/article/84/Odluka_o_osnivanju_JU_VSS_PA_Danilovgrad.pdf

Naziv Policijske akademije je Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija". ... u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i obavljanja kriminalističko-policijskih i ... Policijska akademija će donijeti statut i izvršiti upis u Centralni registar ...

Na osnovu člana 17. stav 3. tačka f) i člana 72. Zakona o hrani ...

https://kuip.ks.gov.ba/sites/kuip.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_metodama_analiza_secera.pdf

f) određivanje reducirajućih šećera izraženih kao invertni šećer ili dekstrozni ekvivalent. (Luff - Schoorl metoda); g) određivanje reducirajućih šećera izraženih ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o osiguranju, člana 11.4. Statuta

https://www.merkur.rs/documents/221962/0/OUMG.pdf/072ef95d-2443-728b-8d26-5ac7727eac3a

je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju; OSIGURANIK ... nom ugovoru o osiguranju; PONUDA je pisani zahtev ugovarača osiguranja.

Na osnovu člana 203. stav 3., a u vezi člana 252. Zakona o ...

http://www.mkt.gov.ba/bos/dokumenti/zakoni/?id=291

PRAVILNIK. O IZMJENAMA I ... OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI. VOZILA I O ... U Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju.

Na osnovu člana 25 stav 5, 27 stav 3, 28 stav 10, 29 stav 11, 38 stav ...

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/javne-nabavke/odluke/odluka_o_izboru_00-56-13-45-5.pdf

Kikindska 14/22. Poštanski broj. 26000. Grad: Pančevo. Identifikacioni broj: ... Na adresu Skupština Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10 pristigla ...

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 7, člana 9. stav 1. tačka 2. Zakona o ...

http://www.azors.rs.ba/azors/lat/pod_akti/Odluke_o_izmjeni_Odluke_o_izvjestavanju_ZF.pdf

Bilans stanja (Obrazac (BS-ZF),. - Bilans uspjeha (Obrazac BU-ZF),. - Izvještaj o promjenama na kapitalu (Obrazac PK-ZF),. - Aneks-dodatni računovodstveni ...

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 479. stav 1. tačka 1 ...

https://www.belex.rs/data/2012/05/00076032.pdf

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština Društva. 2.5. ... 8.3.14. donošenju odluka o investiranju u druga Društva;. 8.3.15.

Na osnovu člana 17, stav 4 - ZDK

https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-obrazovanje-nauku-kulturu-i-sport/item/download/1509_d8a8e014fbf824c3127de23089143fd4

zanimanje: frizer-vlasuljar. Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" u Brezi upisana je u Registar srednjih škola i domova učenika pod rednim brojem ...

Na osnovu člana 35, stav 1.1. Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

https://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/srpski/upravljanju%20kreditnih%20rizikom.pdf

Deklaracije o spremnosti banke za davanje kredita na osnovu različitih segmenata zajmoprimaca i ... zastarelosti i očekivane profitabilnosti; b. Identifikacija ...

z Obavjestavam Vas da ce na osnovu clana 187 stav 4 Poslovnika ...

http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/203/2972-00-61-1-19-48.pdf

18 дец 2019 ... gorepomenuti izvestaj all i osnov svega - da II postoji bilans nacionalnog bogastva. Jedan podatak - 2011.g. u zvanicnom dokumentu drzavnog ...

1 Na osnovu člana 51. stav (3) tač. od c) do p) Zakona o fiskalnim ...

http://www.upfbih.ba/uimages/dokumenti/pravilnici_o_izgledu_i_sadrzaju_ostalih_pratecih_dokumenata_bos.pdf

i način vođenja knjige dnevnih izvještaja, sadržaj pisanih fiskalnih računa i ... prodajnog mjesta, zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula, kao i zapisnika o ... Član 34. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim.

355. Na osnovu ĉlana 150 stav 1 Zakona o radu - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/99879/119459/F1758645541/MGO99879%20Mgo.pdf

Zaposleni će stupiti na rad po prestanku razloga iz stava 1 ovog ĉlana, odnosno, ... Osnov za obraĉun uvećanja zarade dobija se mnoţenjem obraĉunske ... ĉlana, pokrenuti inicijativu za izmjenu ovog ili izradu novog kolektivnog ugovora.

Na osnovu člana 56 stav 1 tač. 1 i 3 Zakona o elektronskim ...

http://www.ekip.me/download/Pravilnik%20o%20kvalitetu%20US%20170910.pdf

prijave kvara nadležnoj službi operatora do trenutka uklanjanja kvara, odnosno ... pristupnoj liniji, odnosno 12 sati za 80% ostalih kvarova na javnoj telefonskoj ...

Na osnovu člana 133 stav 1 Zakona o zaposlenima u AP I JLS ( Sl ...

http://sjenica.rs/dokumenti/vaznijeodluke/Pravilnik%20o%20ocenjivanju%20zaposlenih%20opstine%20Sjenica%20-%202019.pdf

Na osnovu člana 133 stav 1 Zakona o zaposlenima u AP I JLS ( Sl. Glasnik RS” br 21/2016), odredbi. Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih ...

Na osnovu člana 17. stav 10. Zakona o smanjenju rizika od ...

http://mup.gov.rs/wps/wcm/connect/56862556-a984-46ee-8fbf-719a3d1dcc71/Uputstvo_LAT_PDF_Metodologija izrade i sadrzaj procene rizika od katastrofa.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mXbN-qP

o Metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i ... Metodologija iz tačke 1. ovog uputstva odštampana je uz ovo uputstvo i čini ... spasavanja u skladu sa Uputstvom o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od.

852. Na osnovu člana 45 stav 3 Zakona o eksplozivnim materijama ...

http://www.mup.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=214644&rType=2&file=Pravilnik o bezbjednosnim uslovima koje moraju da ispunjavaju pirotehni%C4%8Dka sredstva.pdf

sredstva za: - vatromete razreda I, II i III u skladu sa standardom MEST EN 15947-4 - crnogorski standard - Pirotehnički proizvodi - Vatrometi, kategorije 1, 2 i 3 ...

Na osnovu člana 94. stav 1 Zakona o planiranju i ... - Kanjiza.Rs

http://kanjiza.rs/ujlap/site/adm2/files/755_1627_3.pdf

izgradnje kompleksa „FIM“-a u Kanjiži, Kanjiža (kat.parcela br. 7017, 7018, 7019, 7020,. 7021, 7022, 70223, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.