Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

Овим законом уређују се услови заштите животне средине које амбалажа ... амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски ... 6) предвиђеној количини прерађеног амбалажног отпада, као и o.

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду - Сродни документи

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/433-09.pdf

Овим законом уређују се услови заштите животне средине које амбалажа ... амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски ... 6) предвиђеној количини прерађеног амбалажног отпада, као и o.

ИСТРАЖИВАЊЕ О СТВОРЕНОМ ОТПАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G201924008.pdf

... попуњавања електронског упитника, којем можете приступити путем веб-адреса: pod2.stat.gov.rs/unos или www.stat.gov.rs (у делу „Истраживања“) или ...

истраживање о третираном отпаду и капацитетима постројења ...

http://publikacije.stat.gov.rs/G2015/Pdf/G20150087.pdf

... постоји могућност попуњавања електронског упитника којем можете приступити путем веб-адреса: pod2.stat.gov.rs/unos или www.stat.gov.rs (у делу ...

Закон о планирању и изградњи Закон је објављен у "Службеном ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Zakon%20o%20planiranju%20i%20izgradnji.pdf

Закон о планирању и изградњи. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011. (погледај и чл. 88. и 89). Види: Одлуку УС ...

ЛЕКСЕМА ЗАКОН И КОНЦЕПТ «ЗАКОН - кафедра русского языка ...

http://kafrus.tversu.ru/index_7/Volkov/Volkov_V_V_Leksema-zakon-i-koncept-zakon-v-russkoy-kartine-mira.pdf

жание лексемы закон в сопоставлении с семантическим ядром концеп- та «Закон», констатируется низкий уровень антропоцентричности дан-.

Закон о запошљавању и раду странаца Закон је објављен у ...

http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=126058&rType=2

Закон о запошљавању и раду странаца. Закон је објављен у "Службеном листу ЦГ", бр. 22/2008 и 32/2011 (погледај и чл. 32). I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ.

Закон - fzo

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Zakon%20za%20zdravstveno%20oisguruvanje%20%28Interen%20precisten%20tekst%29.pdf

Право на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство можат да остварат осигурениците од член 5 ...

ЗАКОН

http://www.uvps.rs/dokumentacija/zakoni/zakon-o-pio.pdf

старости, инвалидности, смрти и телесног оштећења. Члан 4 ... повреда ван рада, при утврђивању личних бодова, додају се године пензијског стажа, у.

222. ЗАКОН

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/B9BEA18155874231B7B2587CC5EC604D.pdf

о стамбеним односима. Пречишћени текст сачињен је од Закона о стан- беним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59),. Закона о изменама и ...

591. ЗАКОН

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/683D6FDFDAF94874ADA66A05E4079136.pdf

виот дел од воениот рок, во траење од дванаесет ме- сеци — во ... со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок регрут или лице ... вић Гојка Весна, Бошњак Тодора Недељко, Божи- ... Јове Милан, Змијанац Михајла Мирко;.

Закон о уџбеницима

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D1%83%D1%9F%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf

3) географски атлас, историјски атлас, зидна карта и сл;. 4) збирка текстова, репродукција докумената, уметничких дела, фотографија, илустрација ...

ПОРОДИЧНИ ЗАКОН

http://www.pzsz.gov.rs/wp-content/uploads/2018/08/Porodicni_zakon.pdf

Овим законом уређују се: брак и односи у браку, односи у ванбрачној ... тужени нема других наследника, тужба се подноси против Републике Србије као.

Закон за полиција

https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/ZP.pdf

Со овој закон се уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, ... каде што се повикува лицето, причини за повикувањето, место и време на ... Полицискиот службеник е должен да престане со употреба на ...

Закон о шумама

http://www.restitucija.gov.rs/doc/drugi%20propisi/ZAKON%20O%20SUMAMA_12.pdf

Поједини изрази употребљени у овом закону, имају следеће значење: ... 4) енклава јесте земљиште једног својинског облика које је са свих страна ...

Закон о водама

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Zakon-o-vodama-2016.pdf

Закон о водама. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 30/2010 и 93/2012 и 101/2016 (чл. 106-116. нису у пречишћеном тексту). I. ОСНОВНЕ ...

ЗАКОН О ИНЖЕЊЕРСТВУ

http://www.ingkomora.org.rs/vesti/download/NACRT_ZAKONA_O_INZENJERSTVU_11_maj_2016.pdf

3) Инжењерска етика је начин понашања инжењера током вршења професионалних обавеза којима тежи ... чланарина партнера;. • донација ... комисијом коју формира Комора инжењера Србије (у даљем тексту КИС) на предлог.

ЗАКОН О НАСЛЕЂИВАЊУ

http://www.ni.ap.sud.rs/resources/files/propisi/zakoni/Zakon%20o%20nasledjivanju.pdf

ЗАКОН О НАСЛЕЂИВАЊУ. "Службени гласник РС", бр. 46/95, 101/2003 и 40/2015. Глава прва. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Предмет наслеђивања. Члан 1.

УКАЗ ЗАКОН

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/B7F1792D70694A6FA8E92ABD45B36F0C.pdf

18 јан 1991 ... Петак,. 18. јануар 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ. Број 4 - Страна 27. Члан 8. ... Јери, телевизори и др.) КОЈИ се као финални ...

Закон об инвалидности

http://www.lm.gov.lv/upload/rus/invaliditates_lk_krval.pdf

(1) Инвалидность – это длительное или непроходящее очень тяжелое, тяжелое или умеренной степени функциональное ограничение, влияющее на ...

Паскалов закон

http://www.osdusanjerkovic.edu.rs/attachments/article/1315/paskalov_zakon.pdf

Паскалов закон: Спољашњи притисак који делује на затворене течности и гасове преноси се подједнако у свим правцима. пример: гумена лопта ...

Закон о сточарству

http://www.vetks.org.rs/documents/nacrti%20zakona/Zakon%20o%20stocarstvu.pdf

Одредбе овог закона односе се на гајење: говеда, бивола, оваца, коза, коња, магараца, свиња, живине, крзнашица, кунића, пчела, гајење дивљачи,.

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ

http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83.pdf

Уговор о закупу стана закључује се у писменој форми и садржи нарочито: уговорне стране; време и место закључења уговора; податке о стану који је ...

Омов закон

http://www.osdusanjerkovic.edu.rs/attachments/article/1335/4_5Omov%20zakon.pdf

крајевима, а обрнуто сразмерна његовој електричној отпорности. ОМОВ ЗАКОН ЗА ЦЕЛО СТРУЈНО КОЛО r - унутрашња отпорност струјног кола.

Закон о стандардизацији

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2017/05/36-09-I-46-15-Zakon-O-Standardizaciji.pdf

Овај закон се примењује на стандарде и сродне документе које доноси и објављује национално тело за стандардизацију у Републици Србији, као и на.

закон - Глава ЛНР

https://glava-lnr.info/download/file/3961

5 мар 2019 ... (мехлопата) на базе трактора. Т-156, экскаватора, мусоровоза на базе ГАЗ с задней ручной загрузкой. Проведение текущих ремонтов.

Закон БЗР - Beopreventiva

https://www.beopreventiva.com/Zakon-o-bezbednosti-i-zdravlju-na-radu-Sl-Glasnik-101-05-i-91-15-cyr.pdf

Члан 1. (1) Овим закпнпм уређује се спрпвпђеое и унапређиваое безбеднпсти и здравља на раду лица кпја ушествују у радним прпцесима, кап и лица ...

Закон о удружењима

https://mtt.gov.rs/download/Zakon%20o%20udruzenjima.pdf

Оснивање удружења и оснивачки акт. Члан 11. Удружење се оснива усвајањем оснивачког акта и статута и избором лица овлашћеног за заступање, на ...

ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Zakon%20o%20prekrsajima-cyr.pdf

Прекршајна пријава оштећеног поднета надлежном органу под условима из овог закона сматраће се захтевом за покретање прекршајног поступка ако ...

закон о спорту

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3044-15.pdf

грански спортски савез који уређује путем спортских правила обављање спортских ... Савез Србије за бодибилдинг, фитнес и боди фитнес (од.

Закон о стечају

http://www.kss.org.rs/doc/1111zakon_o_stecaju.pdf

обављање послова стечајних управника као активни стечајни управници или ... поступка све судове пред којима се воде извршни поступци;.

Закон Божий

http://vologda-seminaria.ru/wp-content/uploads/2015/10/dopolnitelnye-materialy/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82.-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0

Почему Богу приятнее молитва мытаря, чем фарисея? Молитва Господу Иисусу. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея ...

ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ

http://www.aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_sudovite.pdf

Член 21. Судовите даваат правна помош на странски судови во постапка утврдена со закон, доколку со меѓународен договор поинаку не е определено.

ЗАКОН О ЛИЗИНГУ

https://abrs.ba/public/data/documents/100/Zakon_o_lizingu.pdf

(2) Поред елемената из става 1. овог члана, уговор о лизингу може да садржи сљедеће елементе: мјесто, вријеме и начин испоруке предмета лизинга, ...

Закон о уређењу судова

https://www.ns.os.sud.rs/zakoni/zakon-o-uredjenju-sudova.pdf

Други део - Основни текст и Измене и допуне. Закон о уређењу судова. "Службени гласник РС", бр. 116/2008,. 104/2009, 101/2010, 31/2011 - други закон,.

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

http://www.kss.org.rs/doc/0912nacrt_zakona_o_soc_zastiti.pdf

... Рајковић, шеф Oдсека за управне послове у области материјалних давања у социјалној заштити Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту.

ЗАКОН ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ

http://www.dgt.uns.ac.rs/download/ektur08.pdf

ПОНУДА И ТРАЖЊА се односе на понашање људи када ... Понуда. • ПОНУЂЕНА КОЛИЧИНА неког добра или услуге јесте количина коју ... Пример 1.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.