двовидски глаголи у савременом српском језику - Српска ...

Аристотела, који разликују времена. Даљу разраду категорије времена срећемо код стоика16. , који су настојали показати да у грчком језику има више ...

двовидски глаголи у савременом српском језику - Српска ... - Сродни документи

двовидски глаголи у савременом српском језику - Српска ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/959/983.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Аристотела, који разликују времена. Даљу разраду категорије времена срећемо код стоика16. , који су настојали показати да у грчком језику има више ...

ДВОВИДСКИ ГЛАГОЛИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4867/Disertacija493.pdf?sequence=1&isAllowed=y

видети нема (баталити, баштинити, јести, јуришати, канити, сањати, свидети ... 'задржа(ва)ти (мокраћу)': Путем иду три Марије. Једна вели: вежи (= 1.

двовидски глаголи у савременом српском језику - Универзитет у ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:10590/bdef:Content/get

Кључне речи: глаголи, глаголски вид, двовидски глаголи, видска опозиција, ... у садашњем су времену трајни, а у претериту свршени јер у претериту значе ... Моћи. Модални и семикопулативни глагол моћи у РСАНУ у заглављу се.

ГЛАГОЛИ УЗРОКОВАЊА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4288/Disertacija150.pdf?sequence=1&isAllowed=y

глаголи реализују узрочно значење и како се могу категоризовати. ... ease, flick, frogmarch, hit, hustle, jerk, lunge, slip, slither, snap, teeter, undulate, vibrate,.

облици футура i у савременом српском језику - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/msc/2017-3/msc-2017-46-3-ch11.pdf

облик (лични или нелични). ... Сложени глаголски облици јесу они који се састоје од помоћног глагола (јесам, бити или хтети) у личном (финитном).

ТУРЦИЗМИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/985/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

најфреквентнијих речи у српском језику нашле су именице сат, боја, пара, кафа, кревет, кутија ... глаголски изрази и фразеолошке позајмљенице.

Традиција и иновације у савременом српском језику - Filum

http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/zbornici/2013%20Zbornik%20VI%20veliki%20skup%202012%20knjiga1.pdf

треба у језику, бројеви су од свих врста променљивих речи, у обрнутој сразмери са њиховом семантичком вредношћу и употебом у језику. И поред тога ...

турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9458/bdef:Content/get

речнику или оне имају неко друго значење у односу на она наведена у ... Речнику МС, основно значење лексеме оџак је димњак. ... 2. завеса, застор.

збирне именице у савременом српском језику - Универзитет у ...

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16780/bdef:Content/download

Предмет овог истраживања су збирне именице у савременом српском језику, односно лексичке јединице које означавају скуп, мноштво, колектив.

кулинарска лексика у савременом српском књижевном језику

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16291/bdef:Content/download

што описује неко јело, када не можемо дати рецепт: начин припреме, састојци, ... Лексема (х)ајвар има и секундарно значење које ... (пожаревачки, лесковачки, врањски крај, Ниш, Банија), као и употребу у књижевним делима (код.

воћарска лексика и терминологија у српском језику - Српска ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/978/Disertacija.pdf

Уз основно значење ријечи јабука, оно које се односи на воћку стаблашицу као ... Нпр. лексемама камењарка (крушка), камењача (крушка, Ужице), не.

Турски суфикси у српском језику - Српска академија наука и ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1345/Radic_Turski_sufiksi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Турски језик је био посредник у преношењу бројних арапских, персијских и др. речи ... та, шегртско доба, учење заната, шегртовање) - И. Секулић, РМС,.

стативни глаголи у енглеском језику и њихови преводни ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-9008/2018/0353-90081846049T.pdf

раду ексцерпирани су из романа британске књижевности Гордост и предрасуде, аутора Џејн Остин. Глаголи се не проучавају изоловано, већ у ...

ГЛАГОЛИ ЉУДСКОГ КРЕТАЊА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/5526/Disertacija3487.pdf?sequence=2&isAllowed=y

glagola ljudskog kretanja u engleskom i srpskom i njihovog prevođenja sa engleskog ... идиоми и различити регистри имају утицај на то да неке лексичке ...

наследноправни положај супружника у савременом српском ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8501/2014/0350-85011466309V.pdf

По Закону о наслеђивању Републике Србије, супружник је наследник3 ... решење из Закона о наслеђивању СР Србије из 1974. године13 по коме је.

Придеви са значењем људских особина у савременом српском ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1225/Dragicevic_Pridevi_sa_znacenjem.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Придеви изведени од секундарних простих придева са значен>ем ... другу групу спадају описни придеви код којихдолази самодо бифуркације служби,.

Брачни уговор у савременом српском породичном праву ( мастер ...

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master-radovi/miljan-ciric-033-15.pdf

По француском праву супружници су овлашћени да сачине предбрачни уговор. Мали број супружника заиста користи ту могћност, отприлике само 10% ...

Именице с префиксима у српском језику

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1226/Radovic-Tesic_Imenice_s_prefiksima.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ивана Клајна: Творба речи у савременом српском језику, први део, Слагање ... (војн. топ, в. противколац), противтенковка (тешка бомба против тенкова,.

придевски вид у српском језику - Универзитет у Нишу

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2013/download/482_fd342d349a175c37b6fbfa19e3cbcd59

се одређени придевски вид комбинује са неодређеним детерминаторима попут један и неки (један богати чоек; неки страшни, нови свет). Закључује се ...

видСКи ПАРОви и ПРЕФиКСАЦиЈА У СРПСКОМ ЈЕзиКУ ... - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/msc/2017-1/msc-2017-46-1-ch18.pdf

1.3. дакле, поједини префикси представљају средства граматичке пер- ... меном српском језику (слагање и префиксација) констатује се да је префикс.

ВОЋАРСКА ЛЕКСИКА И ТЕРМИНОЛОГИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/978/Disertacija.pdf

5 Ове ликове П. Скок своди на тур. aşlama = калемљење, оплемењивање (Скок, под ... воћарства и воћа с цјелокупног српског језичког простора унесена је у ... погодну за успостављање паралела: „Касно с пролећа, у мају или јуну, ...

безличне партиципске реченице у српском језику - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_set/2018/mks_srpska_slavistika-2018-1/mks_srpska_slavistika-2018-1-ch28.pdf

БЕЗЛИЧНЕ ПАРТИЦИПСКЕ РЕЧЕНИЦЕ У СРПСКОМ. ЈЕЗИКУ**. У раду се говори о једном типу безличних реченица у српском језику, које су познате и ...

Терминолошки речници на српском језику и у српској ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3905/levuskina.jovanovic.terminoloski.recnici.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Српско-енглески и енглеско-српски теолошки речник (До- брић 2004) итд. 2. Специјални описни речници, у којима се обрађује терминологија какве ...

категорија социјативности у руском и српском језику - UviDok

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3671/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

У детињству је био веома каприциозан [...] љутио се и плакао због тога што га дадиља не гледа; потом се срдио и викао што га дадиља гледа [.

падежи квалификативног значења у стандардном српском језику

https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143290081779839.pdf?controlNumber=%28BISIS%2994980&fileName=143290081779839.pdf&id=3778&source=NaRDuS&language=sr

Srpski jezik, sintaksa i semantika, kvalifikativnost, kosi padeži. UDK. Čuva se: ... 1.1.5. У раду Однос између квалитативног генитива и квалитативног ... народ с рогуљама кренуо да се бори за слободу; Свршио је разред с одличним ...

ОПСЦЕНА ЛЕКСИКА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Зборник радова са ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2017/download/1700_bf545873778fb0471ddd0bb815fe77cc

и које су често конституенти псовке као специјалне вербалне поруке. Та је лексика – шире гледано – својина српског језика (у ширем смислу словенска), ...

1 Стана Ристић О РЕЧИМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (творбени и ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1305/14_Ristic_O_recima.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Бугарски 2006. 5 О продуктивности неких префиксалних типова творбе у српском језику в. Радо- ... (52) Револвер, бомба, ек- сплозив, то је оно ... Згуста 1991 Zgusta, L., Priručnik leksikografije, Zavod za udžbenike i na- stavna sredstva ...

о систему заменичких прилога за место у српском језику ... - DOI

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_set/2018/mks_srpska_slavistika-2018-1/mks_srpska_slavistika-2018-1-ch9.pdf

127 одн. Моја кућа је тамо с гестом којим се упућује на удаљен простор, као и случај ... (52) Д: Која кафана има пасуљчину? ... што она у себи нагонски крије, мора да бије тамо где га судбина баци [...]. (А.) ... Ключевые слова: современный сербский язык, указательные части речи, местоименные наречия,.

семантика бројева у руском, украјинском и српском језику на ...

http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/Magistarski.pdf

представља збир бројева три, односно множење тог броја. Његова лексичко- ... Модел личних заменица: ја – ти – он, може бити изражен и првим трима.

1 Реч Косово и њене вербалне асоцијације у српском језику ...

http://elibrary.matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1045/PredragPiperRecKosovoINjeneVerbalneAsocijacijeUSrpskomJeziku.pdf?sequence=1

Косово, асоцијација са највећом учесталошћу јављања јесте Косово – рат, што је скоро два пута чешће од асоцијације Косово – Метохија, која је ...

неке напомене о фразеологизмима у француском и српском језику

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2013/download/571_d4629079d11c3713e500b5c5cd22f835

о фразеологизмима и њиховим поделама у француском и српском језику. ... toutes faites–устаљени изрази, idiomes–идиоми, expressions idiomatiques–.

ХЛЕБ У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ – КРАТАК УВОД У ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1261_0e48466bb71101cbb78285f3cc52ff50

моле за „хлеб насушни“, хлеб неопходан за живот, хлеб без кога се не може. ... интегрални хлеб (богат влакнима и минералним солима), le pain de ... шећера и квасца којој се може додати и кандирано воће (ређе се додају чокола ...

категорија степена у српском језику сложена реченица

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1311/21_Nikolic_Kategorija_stepena.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(6) То је анулирало тражњу за акцијама Апатинске, без обзира што садашња цена ... тога био изгорео (К: И. Андрић, Травничка хроника). (7) Зна се да ...

Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику

https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2581/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

КЉУЧНЕ РЕЧИ: лингвокултурологија, лексема, пејоратив, погрдно значење, ... dodavanjem posebnih nastavaka na opšti deo druge reĉiˮ. ... овог типа спровела руска ауторка, док у србистици досад није било сличних покушаја.

Научни скуп Србистика данас Политика у српском језику ...

https://www.flf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/03/srbistika-danas-4-plan-rada.pdf

30 мар 2019 ... Научни скуп Србистика данас. Политика у српском језику, књижевности и култури. Катедра за србистику Филолошког факултета ...

о систему заменичких прилога за место у српском језику: прилог ...

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_set/2018/mks_srpska_slavistika-2018-1/mks_srpska_slavistika-2018-1-ch9.pdf

овамо, и тако утврдимо његово место у систему заменичких прилога за место. 1.2. Прилог ... Пошто се место на које тамо упућује не види, уз тај прилог мора стајати неки ... Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.