закон о премјеру и катастру републике српске - Републичка ...

ЗАКОН. О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређују се управни и стручни послови који се ...

закон о премјеру и катастру републике српске - Републичка ... - Сродни документи

закон о премјеру и катастру републике српске - Републичка ...

http://www.geoportal.rgurs.org/igprs/dokumenti/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1

ЗАКОН. О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређују се управни и стручни послови који се ...

„Службени гласник Републике Српске“, број: 53 - Републичка ...

http://ruczrs.org/wp-content/uploads/2019/09/broj053-1.30-40-UPUSTVO-O-TRAZENJU-PRUZANJU-I-PRIHVATANJU-POMOCI-U-VANREDNIM-SITUACIJAMA1.pdf

жељезнички и бродски превоз,. 3.21 Објекат – пумпне станице за воду, рени бунар, над- земни резервоар за воду, хемијска припрема воде и слич-.

закон о буџетском систему републике српске - Влада Републике ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Poslovanje/Documents/Zakon%20o%20budzetskom%20sistemu%20RS.pdf

ЗАКОН. О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређују сe буџетски систем Републике. Српске ...

закон о водама републике српске - Воде Српске

http://www.voders.org/images/PDF/zakoni/zakon_o_vodama_preciscen.pdf

Закон о водама Републике Српске. 2006. година. 3. 6. Водно земљиште- означава скуп земљишних честица које чине корита ријека, језера и ...

ЗАКОН О СТАТИСТИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/pravni_akti/o_zavodu/ZakonOStatisticiRS.pdf

Члан 2. 1.Производьа статистике, укqучује све активности потребне за припрему ... Агенција за банкарство, Фонд пензијског и инвалидског осигураьа и.

закон о волонтирању - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%A1%D0%93%2089%20-%2013_362393628.pdf

ЗАКОН. О ВОЛОНТИРАЊУ. („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13). I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом дефинишу се основни ...

Закон о нотарима - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/zakon%20o%20notarima.pdf

24 сеп 2004 ... О НОТАРИМА. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Циљ закона. Овим законом уређују се организација, овлаштења, начин рада, нотарски ...

Закон о кривичном поступку Републике Српске

http://www.kpzdoboj.org/PDF/Zakon_o_krivicnom_postupku_RS.pdf

да ствар припада оштећеном и да се налази код оптуженог или код неког од учесника на главном ... који знају да читају и пишу потписују текст заклетве, односно изјаве, а глуви или нијеми ... (4) Вјештак је дужан да обрати пажњу на нађени биолошки материјал (крв, пљувачка ... посљедњу ријеч. (4) Странке ...

указ закон - Влада Републике Српске

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Poslovanje/Documents/Zakon_o_igrama_na_srecu.pdf

ж) тото и спортска прогноза је игра у којој учесник, попуњавањем листића ... 1) клађење на резултате појединачних или групних спортских такмичења,.

Закон о насљеђивању - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mpr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%99%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83.pdf

15 дец 2008 ... Овим законом уређује се питање насљеђивања у Републици Српској, круг законских насљедника, насљеђивање по основу тестамента, ...

Породични закон - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/porodicni%20zakon%2054-02.pdf

29 јул 2002 ... органа у вези с породичним односима и старатељством. Члан 2. (1) Породица, у смислу овог закона, је животна заједница родитеља и ...

Закон о јавним набавкама БиХ - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%

ЗАКОН. О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. ДИО ПРВИ ± ОПШТЕ ОДРЕДБЕ лан 1. (Предмет закона). (1) Овим законом уре ује се систем јавних набавки у. Босни и ...

закон о девизном пословању - Влада Републике Српске

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/Zakon%20o%20deviznom%20poslovanju-preciscen%20tekst.pdf

ЗАКОН. О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/03 и 123/06). I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се ...

Закон о административној служби у управи Републике Српске

http://adu.vladars.net/?id=217

Запослени у органима државне управе на радним местима из члана 32. овог ... Законом о радним односима у државним органима испуњавају услове из ...

Закон о културним добрима Републике Српске - Републички ...

http://www.nasljedje.org/docs/pdf/zakon_o_kulturnim_dobrima.pdf

О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се систем заштите и коришћења културних добара и утврђују услови ...

закон о националним парковима - Влада Републике Српске

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Servisi/Poslovanje/Documents/Zakon_o_nacionalnim_parkovima.pdf

13 јул 2010 ... ЗАКОН. О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређују се питања од значаја за заштиту, ...

Закон о управљању отпадом - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC_028820936.

18 дец 2013 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ. Проглашавам Закон о управљању отпадом, који је На- родна скупштина ...

закон о одржавању зграда - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf

23 сеп 2011 ... ЗАКОН. О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА. I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се одржавање стамбених зграда, стамбено- ...

1 закон о рачуноводству и ревизији републике српске i основне ...

http://www.srrrs.org/dokumenti/profesionalna_regulativa/Zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji_RS.pdf

О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим законом уређује се област рачуноводства и ревизије ...

Закон о здравственој заштити - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%

9 нов. 2009 ... Овим законом уређује се обезбјеђење здравствене заштите, начела здравствене заштите, права и обавезе грађана и пацијената у ...

ЗАКОН О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАВА I ОСНОВНЕ ...

http://www.secrs.gov.ba/Documents/Regulativa/5bc7291b-22b8-4a92-ad71-8abe277c9919_sr-Latn-CS.pdf

ЗАКОН. О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. ГЛАВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет Закона. Члан 1. Овим законом уређује се оснивање, пословање, ...

закон о порезима на имовину - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/dokumenti/zakoni/zakon5.pdf

употребљаваном пловном објекту и друге покретне ствари. ... у односу на поклон настаје даном закључења уговора о поклону, а ако уговор није.

закон о предметима опште употребе - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/Zakon%20o%20predmetima%20opste%20upotrebe.pdf

12 мај 2010 ... стављања на тржиште предмета опште употребе, рекламирање, ... на основу Закона о здравственој исправности животних намирница.

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/PAO/Documents/Odluka%20o%20prebijanju%20dugovanja%20i%20potrazivanja,%20cesiji%20i%20preuz.pdf

О ПРЕБИЈАЊУ ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА,. ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА. СА ИНОСТРАНСТВОМ. (неслужбени пречишћени ...

јп “аутопутеви републике српске” - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/msv/Documents/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%20%D0%A0%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.p

АУТОПУТ БАЊА ЛУКА-ГРАДИШКА (I ФАЗА). (дионица Маховљани-Гламочани, изграђена). • МАХОВЉАНСКА ПЕТЉА ( изграђена). • АУТОПУТ БАЊА ...

Закон о државном премеру и катастру

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Zakon-o-drzavnom-premeru-i-katastru-2015.pdf

државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни ... упис прописани овим законом и другим прописима.

Закон о државном премеру и катастру - Републички геодетски ...

http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/inspekcijski%20nadzor/Zakon%20o%20drzavnom%20premeru%20i%20katastru.pdf

Закон о државном премеру и катастру. "Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013. (чл. 29. и 30. нису у пречишћеном тексту), 15/2015 -.

ЗАКОН О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ ГЛАВА ... - Geosrbija

https://geosrbija.rs/?mdocs-file=580

11) „дигитални ортофото” јесте дигитална слика територије Републике Србије у ... 13) „катастарски план” јесте дводимензионални приказ парцела и ...

Енергетски биланс Републике Српске 2018 - Влада Републике ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Documents/EnergetskiBilansRS2018.pdf

У најопштијем смислу, збирни енергетски биланс представља годишњи приказ стања свих енергија са трансформацијама. Енергетским билансом ...

Пословник о раду Владе Републике Српске - Влада Републике ...

https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B

фонт Calibri величине 11, за наслове, поднаслове и остале дијелове ... а) писана форма: по два примјерка на оба службена писма (ћирилица и.

најбоље из српске - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MT/Documents/The%20Best%20of%20%20Republic%20of%20Srpska_208426494.pdf

Krajina Klas LLC Banja Luka is among the ... Krajina Klas presents a desire to meet demands of consumers through ... Пекара у асортиману има двадесетак.

Преузмите PDF - Републичка дирекција за имовину Републике ...

http://www.rdi.gov.rs/doc/Spisak1.pdf

31 мар 2019 ... Венац). Бирчанинова 5. 102116082. 2. ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ. ОКРУГ. Јагодина ... ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ. ПАНЧИЋ" ... Зелени булевар 24. 100628729 ... АПОТЕКА ЗАЈЕЧАР. Зајечар ... ПАНЧИЋ". Београд.

влада републике српске

http://www.rsmoscowoffice.ru/assets/app/filestorage/Broj%205%20%20Najbolje%20iz%20Srpske%202016.pdf

ремонт “Орао“ Бијељина основано је 1944. године у Панчеву као радионица за оправке авионских мотора. Године 1949. предузеће је дислоцирано са ...

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

https://www.narodnaskupstinars.net/sites/default/files/upload/dokumenti/ustav/cir/ustav_republike_srpske.pdf

Поштујући вољу својих конститутивних народа и грађана да образују ... гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним.

П Р А В И Л Н И К - Влада Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D

26 јул 2013 ... просторно уређење, грађевинарство и екологију доноси ... Овим правилником прописују се посебни услови за издавање лиценци физичким и ... лиценце потребне за добијање лиценце за израду спроведбених ...

П РА В И Л Н И К - Влада Републике Српске

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83,%20%D1%80

23.12.2017. 2191. На основу члана ... примјени контног плана за буџетске кориснике. Члан 3. ... риснике (у даљем тексту: Контни план), који је објављен.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.