Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge

CRF sistemu. Ovaj broj možete saznati na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs/. U Syntegri JBKJS je potrebno uneti u šifarnik komitenata, u polje JBKJS.

Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge - Сродни документи

Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/fakture.pdf

CRF sistemu. Ovaj broj možete saznati na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs/. U Syntegri JBKJS je potrebno uneti u šifarnik komitenata, u polje JBKJS.

1 Izlazni računi - Fakture - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/fakture.pdf

CRF sistemu. Ovaj broj možete saznati na adresi https://registarkjs.trezor.gov.rs/. U Syntegri JBKJS je potrebno uneti u šifarnik komitenata, u polje JBKJS.

1 Nabavne fakture i kalkulacije cena - knjigovodstvene usluge

http://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Nabavne_fakture.pdf

Za detaljnija uputstva oko odabira vrste knjiženja obratite se knjigovođi ili administratoru sistema. POPDV – Opcija koja određuje način knjženja poreza u KPR.

PIO - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Documents/zakon_PIO.pdf

profesionalnom bolešću - pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje. ... Lice dobija iznos svoje delimične invalidske penzije od 7.500 ili 3.000.... najduže ...

Proizvodnja - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/proizvodnja/Proizvodnja.pdf

Radni nalog. Stavka menija: Proizvodnja → Radni nalog → Unos. Opis dokumenta: Radni nalog je osnovni dokument u proizvodnji. Na osnovu radnog naloga ...

1 Blagajna - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Blagajna.pdf

Primer: Za gotovinsku glavnu blagajnu unećemo oznaku GBL, konto za ... Klikom na stavku menija Knjigovodstvo / Blagajna / Knjiženje otvara se prozor u kome ...

Maloprodaja - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/maloprodaja/Maloprodaja.pdf

Ukoliko se ona razlikuje od MP cene polje cena na lageru će se zacrveneti. Ukoliko je u programu podešeno da se rade automatske nivelacije, pri knjiženju ...

Porudžbenica - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Porudzbenica.pdf

Stavka menija: Veleprodaja → Porudžbenica → Unos. Opis dokumenta: Porudžbenica služi za sistematsku pripremu naručivanja robe od dobavljača. Zaglavlje ...

Avansni račun - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Avansni-racun.pdf

Primer zaglavlja u slučaju primljenih avansa: Primer zaglavlja u slučaju datih avansa: Prilikom popunjavanja zaglavlja treba popuniti sledeća polja:.

Knjizenje dokumenata - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/opste/Knjizenje.pdf

Knjiženje dokumenata se vrši kada je korisnik saglasan sa knjiženjem i kad je ... i na spisku neproknjiženih naloga u knjigovodstvu (knjigovodstvo → nalog →.

Godišnji popis - Agencija za knjigovodstvene usluge

http://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/popisi/Godisnji_popis.pdf

Popis zaključuje stanje magacinskih kartica u prethodnoj poslovnoj godini, i otvara ... Sledi fizički popis robe, nakon čega je potrebno uneti sve stavke za koji se ...

Ekološka taksa - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/ostalo/Ekoloska-taksa.pdf

Na nalogu za carinjenje (to je carinski dokument, koji je u stvari VP izlaz robe, samo se nalazi na drugoj stavci magacina) je omogućen unos mase i ekološke ...

Unos i import izvoda - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Unos-izvoda.pdf

Priprema šifarnika: U šifarniku banaka je potrebno, za svaku banku za koji će se raditi import, popuniti sledeća polja: Konto - popunjava sa kontom na kojem će ...

Kreiranje početnog stanja - Agencija za knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Kreiranje-pocetnog-stanja.pdf

1) Odaberite oznaku naloga za početno stanje. Nalog će biti sa brojem 0, a oznaku sami birate. Obično se bira oznaka A. Ako ste već prenosili analitička konta,.

Popis - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/popisi/Popis.pdf

Popravka KEP knjige – Koristi se u kada KEP knjiga nije u ravnoteži sa ... Primer na slici prikazuje kako će izgledati lista ako izaberemo prvu opciju (Yes).

Komitenti - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/sifarnici/sifarnici-komitenti.pdf

Rabat - unesemo odredjeni rabat koji će vaziti za tog kupca i koji ce se po ... Ovo je opšti rabat, za preciznije definisanje rabata po grupama proizvoda pogledati ...

Poreska evidencija - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/poreska-evidencija.pdf

1. Knjiga ulaznih računa. 2. Knjiga izlaznih računa. 3. Poreska prijava. Stavka menija: Knjigovodstvo → Poreska evidencija → Knjiga primljenih računa. Knjiga ...

Magacinsko poslovanje - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Magacinsko-poslovanje.pdf

Štampa dokumenta na primeru otpremnica. 7. ... Na primer, ovako može da se unese Otpremnica-Faktura. ... Stavka menija: Magacin → Otpremnice-fakture.

Lager lista - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/veleprodaja/Lager-lista.pdf

Stavka menija: Veleprodaja – Pregledi – Lager lista. Opis dokumenta: Kroz niz povezanih izveštaja korisniku je omogućeno da prati stanje po magacinima.

Upustvo obračun zarada - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/plate/Obracun-zarada.pdf

Pre samog unosa zarada potrebno je uneti nekoliko osnovnih podataka vezanih za obračun zarade. Ovi podaci unose se obavezno i na akontaciji i na konačnoj.

Analitička kartica komitenta - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Analiticka-kartica-komitenta.pdf

Stavka menija: Knjigovodstvo → Analitika → Kartica Komitenta ili kao dvoklik kroz ... strukturu duga ili potraživanja, može štampati izvode otvorenih stavki ako ... knjiženje u glavnu knjigu, opis knjiženja (izvod, izlazna faktura, ulazna faktura i sl.).

Knjizno odobrenje i zaduzenje kupcu - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/knjizna-odobrenja-i-zaduzenje.pdf

Knjizno odobrenje i zaduzenje kupcu. Stavka menija: Knjigovodstvo → Finansijski promet → Unos. Opis dokumenta: Na ovaj nacin se unose sva dokumenta ...

OSNOVNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/osnovna_sredstva/Uputstvo-Osnovna-sredstva.pdf

Evidencija osnovnih sredstava (i sitnog inventara) je nezavisna od glavne knjige. Ona služi da ... ostaviti prazno, jer program na osnovu tog podatka vrši različito knjiženje u karticu osnovnog sredstva. ... Ako je bilo prodaje, a ne samo rashoda.

1 Zatvaranje otvorenih analitičkih stavki - knjigovodstvene usluge

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/knjigovodstvo/Zatvaranje-analitickih-kartica.pdf

Opis dokumenta: Zatvaranje otvorenih stavki je neophodnu u slučajevima kada se iz programa štampaju periodično. IOS-i (Izvod otvorenih stavki) komitentima, ...

Ugostiteljstvo Podešavanja šifarnika - Agencija za knjigovodstvene ...

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/uploads/useruploads/Uputstva/syntegra/ugostiteljstvo/ugostiteljstvo.pdf

Ugostiteljstvo. Ovo poglavlje će vas upoznati sa kreiranjem ugostiteljskih ulaznih kalkulacija, trebovanja, šank listi, razduženja. U uvodnom delu su data ...

Ugovor za usluge štampanja djelovodnika i koverti - Agencija za ...

http://www.anb.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=313392&rType=2&file=Ugovor za usluge %C5%A1tampanja djelovodnika i koverti.pdf

10 мај 2018 ... Koverte sa logom srednje 25 x 17,5 štampa 4/0 komad. Omotnice ... Koverte. Dimenzije 33x23 sa štampom 1/0, crna stampom 1/0, crna komad.

Šifra usluge Naziv usluge Cena Strana 1 od 105

https://www.kc-kg.rs/images/down/usluge/usluge_rzzo.pdf

Ciljani lekarski pregled ginekologa - drugi. 149,58. 000203. Pregled trudnice i ... Vanil mandelična kiselina u urinu (VMA). 270,76. 040102. Fenol steroidi u urinu ...

ambulantne usluge laboratorijske usluge cenovnik

https://ikvbv.ns.ac.rs/old/sr/ikvbv/dokumenta-i-cenovnici/category/4-cenovnici?download=94%3Acenovnik-komercijalni

4 Ugradnja pejsmejkera VDDR. 2000 cena aparata. 5 Ugradnja pejsmejkera DDDR. 2500 cena aparata. 6 Ugradnja kardioverter defibrilatora sa 1 elektrodom.

ulazne fakture - Intersoft

https://www.intersoftsubotica.co.rs/uploads/editor/Ulazne_fakture.pdf

IPS „Ulazne fakture” omogućava evidentiranje i dalju obradu ulaznih faktura ... Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.

5 - zgoda na e-fakturę - 08-05-10 - Gdańskie Przedsiębiorstwo ...

https://grupagpec.pl/assets/2019/01/wniosek_o_aktywacje_e_faktury.pdf

Grupa GPEC. Zgoda na otrzymywanie e-faktury. (tylko dla osób posiadających adres e-mail). Dane Klienta. Numer Klienta (znajduje się na rachunku/fakturze).

5 - zgoda na e-fakturę - 08-05-10 - Grupa GPEC

https://grupagpec.pl/assets/2019/01/wniosek_o_aktywacje_e_faktury.pdf

Grupa GPEC. Zgoda na otrzymywanie e-faktury. (tylko dla osób posiadających adres e-mail). Dane Klienta. Numer Klienta (znajduje się na rachunku/fakturze).

USLUGE SMEŠTAJA USLUGE ISHRANE

https://www.vhs.edu.rs/dokumenti/predmeti/OsnHot/OH%202.%20predavanje.pdf

Konkretan oblik ispoljavanja usluge smeštaja u praksi ... Najjednostavniji oblik objedinjene usluge smeštaja i ishrane ... Konsijerž i Bel služba. ▫ 3.

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture

https://www.carina.rs/lat/Zakoni%20latinicaa/Pojednostavljeni%20postupak%20po%20fakturi-lat.pdf

faktura je pojednostavljena carinska deklaracija u smislu člana 101. stav 1. tačka 2. ... kojem je deklaracija ili izvozna deklaracija iz člana 237., 245. i 253.

Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę - Tungsten Network

https://www.tungsten-network.com/media/16605103/convert-purchase-orders-into-invoices_pl.pdf

Aby rozpocząć, wybierz „Moje zamówienia zakupu" w menu głównym. Page 3. © Copyright Tungsten Corporation plc 2018. Na stronie „Moje zamówienia.

Registracija fakture u centralni registar faktura(CRF) - Minimax

https://help.minimax.rs/help/pdfexport/id/5d5d213d8e121c18604645a4

Registracija fakture u centralni registar faktura(CRF). Last Modified on 25/11/2019 11:33 am CET. Da bi registroivali fakturu za korisnika javnih sredstava na ...

Кориснички Уговор за сервис Моје Фактуре - Moje Fakture

https://www.mojefakture.com/doc/KorisnickiUgovor.pdf

База знања – Интернет страница у оквиру веб сајта Сервиса Моје Фактуре на којој се налазе писани чланци који детаљно објашњавају како се Сервис ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.