NOVO konkursna - Управа за трезор

24 сеп 2018 ... Интернет страница Наручиоца: www.trezor.gov.rs. 2. Врста поступка ... броја фактуре, користећи одговарајући CRF REST API. Уколико ...

NOVO konkursna - Управа за трезор - Сродни документи

NOVO konkursna - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/tenders/2018/op/45/20.%20Konkursna%20dokumentacija.pdf

24 сеп 2018 ... Интернет страница Наручиоца: www.trezor.gov.rs. 2. Врста поступка ... броја фактуре, користећи одговарајући CRF REST API. Уколико ...

Konkursna dokumentacija - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/tenders/2018/jn/02/20.%20K%D0%BEnkursna%20dokumentacija.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Стручна ...

овлашћење - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/espp/dokumentacija/05.%20eSPP%20-%20Ovla%C5%A1%C4%87enje.pdf

Образац еСПП –4. Електронски сервис платног промета. Република Србија. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. Управа за трезор. ОВЛАШЋЕЊЕ*.

уговор - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/espp/dokumentacija/02.%20eSPP%20-%20Ugovor.pdf

банака, шифарник општина,шифарник делатности и шифарник седишта). Члан 5. Корисник је обавезан да: 1. Код првог приступа сервису промени ...

Spisak KJS 31.01.2018 - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/about/treasuryjobs/javnaplacanja/KJS/Spisak%20KJS%2031.01.2018.pdf

УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА. БЕОГРАД. 17862146. 108213413. 5. 10520-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА.

Prezentacija projekta - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/depp/dokumenta/20.%20DePP%20-%20Prezentacija%20projekta.pdf

Налог за плаћање према иностранству 70. Обавештење о трошковима 74. Налог за плаћање трошкова 75. Плаћање резиденту у девизама 76.

Prinudna naplata - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/isib/30%20Korisni%C4%8Dka%20uputstva/50%20Prinudna%20naplata.pdf

1 нов. 2017 ... СК1.8.2 Подаци НБС о блокади буџетских корисника 10 ... бира критеријуме селекције и има могућност да врши напредну претрагу:.

извршење буџета - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/fmis/prezentacije/FMIS%20-%20Izvr%C5%A1enje%20bud%C5%BEeta.pdf

Уколико се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране ... ФМИС аутоматски евидентира извршене уплате прихода код којих су.

Korisničko uputstvo - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/treasuryjobs/ostaliposlovi/employee_registry/uputstva/20.%20Korisni%C4%8Dko%20uputstvo.pdf

Министарство финансија. Пројекат : РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ. Управа за трезор. Сектор за информационе технологије. 2. САДРЖАЈ. I ПРИСТУП ...

1. Лист Obavezе - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/rino/04%20XML%20i%20Excel/01%20Uputstvo%20za%20popunjavanje%20EXCEL%20obrasca.pdf

доставља организационим јединицама Управе за трезор када корисник ... (у XML формату) је урађен као Excel табела, под називом RINO.xls. 1.

На основу члана 1 - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/news/2015_07_17/01.%20Pravilnik%20o%20vo%C4%91enju%20ra%C4%8Duna%20za%20uplatu%20javnih%20prihoda.pdf

Број рачуна за уплату јавног прихода састоји се из три дела одвојена цртицама, ... Структура елемента позив на број одобрења по моделу 97 садржана је у ... Републичке административне таксе, односно 843 - Републичке судске ...

Управа за трезор - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/1815/3

1 јул 2019 ... Централи регистар фактура. 70.000. 70.000. 5007. Реформа рачуноводства. 180.000. 180.000. 5008. Резерва и "бекап" локација.

Obaveštenje KJS – 15.03.2018. godine - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/crf/Obave%C5%A1tenje%20%20KJS%20%E2%80%93%2015.03.2018.%20godine.pdf

Управа за трезор. Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику. Број: 401-00-195/18-001-005. 15. март 2018. године. Поп Лукина 7 - 9. Б е о г р а д.

стање на дан 31.01.2018. године - I ... - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/about/treasuryjobs/javnaplacanja/KJS/Spisak%20KJS%2031.01.2018.pdf

ВЕТЕРНИК. 08066159. 100734977. 2. 13400-МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА. 45700-НОВИ САД. 601.

Образац 5 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА ...

http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonski_akti/pravilnici/obrasci/327/obrazac_br_5_-_izvestaj_o_izvrsenju_budzeta.pdf

Образац 5. ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17. 18 19 20 21 22. 23 24 25 26 27. 28. 29 30 31 32 33 34 ...

Procedura za rad sa excel šablonom - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/documents/regulations/pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20pripreme,%20sastavljanja%20i%20podno%C5%A1enja%20finansijskih%20izve%C5%A1taja/Procedura%20%20za%20%20rad%20sa%20excel%20%C5%A

14 феб 2020 ... Република Србија. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. Управа за трезор. Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд. Број документа : СИТ-9. Акт број.

Образац 1 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА ...

http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonski_akti/pravilnici/obrasci/327/obrazac_br_1_-_bilans_stanja.pdf

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава). БИЛАНС СТАЊА на дан __________200__ године. (У хиљадама динара). Износ текуће ...

Uputstvo za izradu VPN konekcije - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/ispp/Uputstva%20za%20instalaciju/02.%20Uputstvo%20za%20izradu%20VPN%20konekcije.pdf

U polje „Connection Entry” unesite „ISPP“. U polje “Host” unesite adresu koju ste dobili iz Pristupnog naloga. U polje “Name” unesite “ISPP”. U polja “Password” ...

Uputstvo o formatu i nameni poruke za ... - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/treasuryjobs/ostaliposlovi/employee_registry/uputstva/30.%20Uputstvo%20o%20formatu%20i%20nameni%20poruke%20za%20elektronsku%20razmenu%20poruka.pdf

JBKJS - Јединствени број корисника јавних средстава ... на неодређено/одређено време, изабрана и постављена лица. JBKJS. TEXT 5C.

република србија министарство финансија управа за трезор ...

http://www.trezor.gov.rs/files/services/depp/dokumenta/10.%20DePP%20-%20Korisni%C4%8Dko%20uputstvo.pdf

25 феб 2017 ... Рачун на терет: 840-714112843-10. • Рачун у корист: 840-30685845-55. • Износ - из Решења којим се одобрава право на рефакцију ...

Instrukcija za popunjavanje poziva na broj - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/news/Instrukcija_za_popunjavanje_poziva_na_broj.pdf

1) двоцифрени контролни број по стандарду ISO 7064 MODUL 97. Програм за израчунавање контролних бројева по модулу 97 налази се и на сајту ...

NOVO konkursna - Uprava za javni dug

http://www.javnidug.gov.rs/upload/Javne%20nabavke/2017/28.04.2017/JN%202-2017%20KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20SIRIUS.pdf

Поп Лукина 7-9. Б е о г р а д. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку ...

NOVO ZAPOšLJAVANJE ILI NOVO OTPUšTANJE1

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3713/2014/0352-37131412043P.pdf

uradi zakon bez mana. Zakon koji je opet ... zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni ... Službeništvo i pravo službenika, Novi Sad, Privredna akademija, str. 23-24. 15 Herman V.

Novo Nordisk Pharma doo, Beograd - Novo Nordisk Srbija

http://www.novonordisk.rs/content/dam/Serbia/AFFILIATE/www-novonordisk-com-sr/sr-sr/home/about-novo-novrdisk/HCP_Reports/HCP%20jan%20-%20apr%202017..pdf

16 јун 2017 ... Edukativno predavanje. Kraljevo, Srbija. 55,379.75. 13.03.2017. RSD. Edukativno predavanje. Kruševac, Srbija. 142,405.07. 31.01.2017. RSD.

СПИСАК ФИЛИЈАЛА СА ЕКСПОЗИТУРАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2012/SPISAK%20FILIJALA%20sa%20EKSPOZITURAMA%20uprave%20za%20trezor.pdf

Нови Београд, Тошин бунар бр. 159. 12. Стара Пазова, Светосавска бр. 1. 13. Инђија, Војводе Степе бр. 16. 14. Ваљево, Вука Караџића бр. 2. 15.

Управе за трезор - Државна ревизорска институција

https://www.dri.rs/php/document/download/1360/1

26 нов. 2018 ... Омладинска задруга "Индекс",. Београд ... Уговори о пословној сарадњи између Управе и задруга су типски. У уговорима је наведено да ...

260 let Gimnazije Novo mesto - Gimnazija Novo mesto

https://www.gimnm.org/data/upload/Zbornik_260_let.pdf

so se še isti hip zaprla, gume so zacvilile, iz zavor se je pokadilo, mi pa smo se ... Katja Dular in Radovan Trifković. Sodelovali smo tudi v številnih projektih,.

Пореска управа РС - Пореска Управа Републике Српске

https://www.poreskaupravars.org/Documents/Doc/Izvjestajoradu092009.pdf

30 сеп 2009 ... ПФРН- Пријава за упис у фискални регистар неппкретнпсти ... здравствене устанпве и ппрески пбвезници кпји пружају услуге између пбвезника ПДВ-а у БиХ и услуге према ... 324.420. 1.5 Регистрација пореских обвезника ... евидентираних у СУФИ систему дп 05.10.2009. гпдине. Преглед ...

Ulaznica 213 konkursna

https://www.zrbiblio.rs/images/ulaznica/ulaznica-213k-web.pdf

Ulaznica 213. 1. ULAZNICA. Page 3. Ulaznica 213. 2 ... ne bira vreme, može svakog časa opet da počne da pada. Prvi ... primorskih dana, kad današnji turisti, poput ovog koji je sišao na ... stabla ni grane, samo treperavo zeleno lišće. Podiže ...

JN 1-1-40-18 RO - Konkursna dokumentacija

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/JN%201-1-40-18%20RO%20-%20Konkursna%20dokumentacija.pdf

2 авг 2018 ... Pretraga baze podataka (pacijenata) po više kriterijuma i to ime pacijenta, ID ... 07173318; PIB: 100334358; JBKJS: 02437, s jedne strane i. 2.

konkursna dokumentacija08

http://www.onk.ns.ac.rs/jn/JN-08-2015-O-01.pdf

Obrazac Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i ... pregleda zaposlenih (pregledi obuhvaćeni stavkama broj 1-4) i izrada Elaborata o ... 2) Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna masa, telesna visina ...

konkursna dokumentacija - KSS

http://www.kss.rs/files/Javne%20nabavke/2015/konkursna%20dokumentacija%20JN%2012-2015.pdf

... pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica), menično ovlašćenje - pismo (popunjeno, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica), kopija.

6 konkursna 1.3.1 2017.pdf

https://www.rimkatbp.com/HR/Obavijesti/6%20%20konkursna%20%20%201.3.1%202017.pdf

8 дец 2017 ... Depo karton. 13 OP obrazac. 14 Kopija zahteva za registraciju menice, overenog od strane poslovne banke. 15 Obrazac meniĉnog ovlašćenja.

Ulaznica 203 konkursna

https://www.zrbiblio.rs/images/ulaznica/ulaznica-203k-web.pdf

da obavi ovaj ogroman zakonodavni posao. Odbor ili ... „Zeleni pričaju za vas da imate mali kurac, ... Odgovorio je, citiram: 'Dam vam kurac da mi popušite.

konkursna dokumentacija - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15518

30 нов. 2017 ... Menica i menično ovlašćenje se izdaju kao finansijska garancija za ... dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje, u visini od 10% ...

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

http://www.jkpkomusl.rs/pdf/970.4%20%20KONKURSNA%20DOKUMENTACIJA%20GRADJ%20MATERIJAL.pdf

24 јун 2016 ... Predmet javne nabavke je;nabavka građevinskog materijala ... u obavezi da dostavi obrazac specifikacije materijala sa strukturom cene overen.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.