II zakon termodinamike

Karnoov ciklus. Carnot-ov ciklus. •Ciklus koji se sastoji od četiri reveribilna procesa: dva izotermska i dva adijabatska. Radni fluid je 1 mol gasa u idealnom ...

II zakon termodinamike - Сродни документи

2. zakon termodinamike

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~zskoko/web_sirius/Fizika_za_matematicare_files/Fizika2_pr4.pdf

12 svi 2011 ... DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Eksperiment pokazuje da je nemoguće konstruirati takav toplinski stroj koji bi toplinu u potpunosti pretvorio ...

II zakon termodinamike

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-09.pdf

Karnoov ciklus. Carnot-ov ciklus. •Ciklus koji se sastoji od četiri reveribilna procesa: dva izotermska i dva adijabatska. Radni fluid je 1 mol gasa u idealnom ...

tmp: drugi zakon termodinamike - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-3.del_.pdf

DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE. Vemo, da lahko delo pretvorimo v toploto s primerno napravo. Prvi zakon nas uči, da sta toplota in delo dve različni obliki ...

ničelni zakon termodinamike - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/omm/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/Termodinamika-metalur%C5%A1kih-procesov-predavanja-2.del_.pdf

Prvi zakon termodinamike je zakon o ohranitvi energije. Nek zaprt sistem svobodno opravlja delo W na okolico in z njo izmenjuje toploto Q. V skladu s 1.

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

https://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/6_kruzni_ciklusi.pdf

Carnot-ov kružni ciklus s s. 1. 2 p. T. 1-2- izoterma je na višoj temperaturi T i dovodi se toplota, vrši ekspanzija i radno telo vrši rad nad okolinom. 2-3- izoentropa ...

I zakon termodinamike-unutrašnja energija

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-06.pdf

Mehanički rad je izvršen kada se napadna tačka sile pomera u odreñenom ... Zapreminski rad se vrši pri promeni zapremine, pri različitim uslovima. Primeri: ...

TOPLOTA I RAD, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/583/9.%20Predavanje%20FH.pdf

•Prvi zakon termodinamike. Zakon o održanju energije. Energija ne može biti stvorena niti uništena, ona može biti samo prevedena iz jednog oblika u drugi.

I zakon termodinamike je doveo do uvoñenja unutrašnje energije, U ...

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/2018-OKFH1-10.pdf

Drugi zakon se koristi da se odrede i kvantifikuju spontane promene preko termodinamičke veličine koja je funkcija stanja i zove se entropija, S. Prvi zakon.

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:257/datastream/PDF/view

Treći zakon termodinamike omogućava definiciju apsolutne vrijednosti entropije.(3). 2.3 Temeljna termodinamička relacija. Kombinacijom prvog zakona ...

Toplota 1. Ničti zakon termodinamike. Temperatura. Merjenje ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~seliger/Vprasanja_Fiz2.pdf

Toplota. Toplotna kapaciteta. Specifična toplota. Prvi zakon termodinamike. Entalpija. 4. Prehodi med agregatnimi stanji, latentna toplota. Fazni diagram p-T za ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:257/datastream/PDF/view

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Milošević, Osnovi fenomenološke termodinamike

http://physics.kg.ac.rs/stari/content/zb3Gn6fZ5V.pdf

NUITI I PRVI ZAKON TERMODINAMIKE. 1.1. Osnovni pojmovi. 1. Termodinamika je deskriptivna teorija ponašanja siste- ma čije su razmere mnogo veće od ...

Osnove termodinamike realnih otopina - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/04_Osnove_termodinamike_realnih_otopina.pdf

Parcijalne molarne veličine. (. )2. 1. ,,,f. nnTp. V = Formalno značenje. 2. ,,. 2. 1. ,,. 1. ,,. ,,. 1. 2. 21. 21 dn n. V dn n. V. dT. T. V dp p. V. dV. nTp. nTp nnp. nnT. │.

Eksperimenti iz termodinamike u nastavi fizike za osnovnu skolu

https://www.df.uns.ac.rs/wp-content/uploads/publikacije/zeljka_tomasev_-_master_rad_-_u_boji_rad_%28f1-60%29.pdf

"Eksperimenti iz termodinamikg u nastavifizike za osnovnu. 1. ... suvoparnost teorije, brojki i formula sto je za decu tog uzrasta sa jos nedovoljno izgradenim.

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/Holov%20efekat,%20Biot%20Savarov%20zakon,%20Amperov%20zakon.pdf

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ... Bio Savarov Zakon ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

https://www.ariel.org/pdfs/languages/MBS006FV.pdf

da je Mojsije primio Zakon na Gori Sinaj iz ruku Božijih. Deset od tih zapovesti, one koje su zapisane na kamenim pločama, zapisane su tamo prstom Božijim.

Usvojeni su Zakon o zateznoj kamati i Zakon o ... - assets.kpmg

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/rs/pdf/2013/01/rs-2013-januar-kpmg-poreske-vesti---zakon-o-zateznoj-kamati-i-zakon-o-rokovima-placanja.pdf

11 јан 2013 ... Zatezna kamata obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto. Samim time, ukinut je ranije važeći konformni metod obračuna.

PREGLED I PREPORUKE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKON ...

https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Kancelarija/EU_IPA/Analiza-pravnog-okvira-i-zbirne-preporuke_OCD_Zakon-o-javnim-nabavkama_zakon-o-volontiranju_zakon-o-objavljivanju-zakona.pdf

Novi zakon o javnim nabavkama predviđa da su udruženja i sva ostala pravna lica ... transparetnost i nediskriminaciju. 1. Predlog promene Zakona: Predlog:.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

https://www.hgk.hr/documents/prezentacija-katic5c08e6475ad0a.pdf

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG", br. 49/2008 ...

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon%20o%20radu.pdf

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

zakon zakon - BIHAMK-a

https://bihamk.ba/assets/files/onZop56eWY-zakon-o-bezbjednosti-saobracajapdf.pdf

UVODNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. I – OSNOVNE/TEMELJNE ODREDBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. II - PUTEVI .

Zakon o PDV-u

http://www.uino.gov.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/hr/Porezi/PDV/Zakon_o_PDV.pdf

10 srp 2005 ... PDV se, sukladno odredbama ovoga zakona, plaća: ... 3. isporuka dobara temeljem ugovora o iznajmljivanju na određeno razdoblje temeljem.

Zakon o pdv

http://www.icarus.rs/pdf/zakon_o_pdv.pdf

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i ... Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima ...

ZAKON

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/4391-14%20-%20lat.pdf

2 јан 2015 ... dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga kao platna institucija, u ... da on-line prostorom vladaju institucije kao što su PayPal, Amazon ili kineski Alipay i ... odbijanje njihovih provizija i troškova od tog iznosa;.

Zakon br. 04/L-080

http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2017/07/Zakon-Br.-04-L-080.pdf

Licencirani – svako lice kome se izdato validna licenca za igre na sreču od strane ... da zatraži od ma koje ličnosti da pruži ili snabdeva sa nekretninama ili ličnim svojinama, ... strane agenata agencija za sprovođenje zakona unutar i van zemlje. ... PAK sastavlja spisak osoba koje su izbačene iz lokala igara na sreću, ...

zakon - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84251/93525/F1269167627/SRB84251.pdf

obaveze nezaposlenog i poslodavca; aktivna politika zapošljavanja; osiguranje za slučaj nezaposlenosti i druga pitanja od značaja za zapošljavanje, ...

Zakon o PIO

http://www.sindirns.org.rs/akta/zakon_o_pio_2011.pdf

svojstvo osiguranika, prema utvrđenom stažu osiguranja, ukoliko se ne može utvrditi početak i prestanak obavljanja ... na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Svojstvo ... VIII UTVRĐIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I.

zakon - voa.mod.gov.rs

http://www.voa.mod.gov.rs/dokumenti/zakon-o-vba-i-voa.pdf

1) do 6) ovog zakona preduzimaju se na osnovu naloga direktora VBA ili lica koje on ovlasti. O izdatim nalozima iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija.

Zakon o advokaturi CG

http://media.cgo-cce.org/2013/06/14-Zakon-o-advokaturi.pdf

zahtjev za upis društva u imenik advokatskih ortačkih društava. Društvo će biti upisano u ... Advokati se obavezno udružuju u Advokatsku komoru. Član 41.

ZAKON O STANDARDIZACIJI

http://www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/predmeti_ispiti/spec_upin/tekstovi/Zakon_o_standardizaciji.pdf

Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Srbiji i Crnoj Gori, osnivanje, organizovanje i delatnost organizacije za standardizaciju Srbije i Crne ...

Zakon o biocidima

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/farmacija/hemikalije/zakoni/Documents/Zakon%20o%20biocidima%2037-09.pdf

23 апр 2009 ... sta aktivnih supstanci koje su dozvoqene za upotrebu u biocidnim proizvodima maweg rizika; Lista Ib - lista osnovnih supstanci sa uslovima za ...

zakon - Sarajevostan

http://www.sarajevostan.com.ba/download/zakon.pdf

vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaža (u daljem tekstu: etažni vlasnici) u ... Nije dozvoljeno da se u zajedničke prostorije zgrade uvode instalacije koje ...

ZAKON O TRGOVINI

http://okusk.com.ba/wp-content/uploads/2017/08/zakon-o-trgovini.pdf

Član 8. Poseban način obavljanja trgovine na veliko i malo je dražba (javno nadmetanje). Dražba je organizirana prodaja robe najboljem ponuñaču na osnovu ...

ZAKON Br. 2003 / 14

http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2015/06/2003_14_sr.pdf

ZAKON Br. 2003 / 14 ... Ovim zakonom uredjuje se prostorno planiranje na podrucju Kosova. ... odgovorajuceg zakona kojim se predvidja izgradnja objekata;.

Zakon o_privatnom_obezbeđenju

http://fzp.singidunum.ac.rs/demo/wp-content/uploads/Zakon_o_privatnom_obezbedjenju.pdf

6) процена ризика је анализа и оцена у заштити лица, имовине и пословања;. 7) план обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења.

ZAKON O ENERGETICI

http://www.esco.rs/download/01%20Zakon%20o%20energetici.pdf

ZAKON O ENERGETICI. ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004). I OSNOVNE ODREDBE. 1. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom ureuju se: ciljevi energetske politike ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.