Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske - Prnjavorac

1) troškovi toplog obroka, nadoknada putnih troškova, dnevnice (troškovi ishrane ... (2) Normirani troškovi se priznaju u visini od 40%, 50% i 60% od prihoda u ...

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske - Prnjavorac - Сродни документи

Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-porezu-na-dohodak-Republike-Srpske.pdf

1) troškovi toplog obroka, nadoknada putnih troškova, dnevnice (troškovi ishrane ... (2) Normirani troškovi se priznaju u visini od 40%, 50% i 60% od prihoda u ...

Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-porezu-na-nepokretnosti-Republike-Srpske.pdf

Republike Srpske, drugih organa Republike Srpske i opština i gradova u oblasti poreza na nepokretnosti. Član 2. Pojmovi koji su korišteni u ovom zakonu imaju ...

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-porezu-na-dobit-Republike-Srpske.pdf

(1) Porez na dobit ne plaćaju sljedeća lica: 1) Centralna banka Bosne i Hercegovine,. 2) organi i institucije Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,.

Zakon o amnestiji Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-amnestiji-Republike-Srpske.pdf

Ovim zakonom daje se amnestija licima koja su osuđena pravosnažnom presudom sudova u Republici Srpskoj, a koja su se na dan stupanja na snagu ovog ...

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-nasljedivanju-Republike-Srpske.pdf

ZAKON O NASLJEÐIVANJU REPUBLIKE SRPSKE. ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/2009, 55/2009 - ispravka i 91/2016). Integralni tekst.

Zakon o sudovima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_sudovima_RS_Integralni_tekst.pdf

II - VRSTE, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA. Član 17. (1) Sudsku vlast u Republici Srpskoj vrše sudovi opšte i posebne nadležnosti. (2) Sudovi opšte ...

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-ugostiteljstvu-Republike-Srpske.pdf

18 мај 2017 ... Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, vrsta ... i ekologije, pravilnikom razrađuje uslove za obavljanje ugostiteljske ... 3) Pravilnik o uslovima i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnim.

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-prekrsajima-Republike-Srpske.pdf

prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih ... Nikome ne može biti izrečena prekršajna sankcija ako nije odgovoran za ...

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/porodicni_zakon_RS.pdf

(2) Porodično pravni odnosi koje ovaj zakon uređuje su: zaključenje braka, lična ... Pravo na tužbu za poništenje braka pripada svakom licu koje ima pravni ...

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Krivicni_zakon_Republike_Srpske.pdf

http://www.advokat-prnjavorac.com. KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE nezvanična prečišćena verzija zaključno sa izmjenama iz Službeni glasnik RS 73/ ...

Zakon o tužilaštvima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-tuzilastvima-Republike-Srpske.pdf

tužioca i specijalni tužilac/ci u Specijalnom tužilaštvu kao Posebnom ... (3) Danom određenim u stavu 1. ovog člana prestaje da važi postojeći Zakon o Javnom.

Zakon o stecaju Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-stecaju-Republike-Srpske.pdf

(5) Stečajni postupak se može otvoriti i zbog prijeteće platežne ... stanje dužnika, prijavi potraživanja povjerilaca i sa tim upozna stečajnog sudiju, dužnika i.

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-radu-Republike-Srpske-2016.pdf

3) ako je radniku koji je višak obezbijedio ostvarivanje prava iz člana 162. stav 1. tačka 5) ovog zakona; ... (1) Obrazac radne knjižice propisuje ministarstvo.

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/zakon-o-praznicima-republike-srpske.pdf

Zakonom o praznicima Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) određuju se dani praznika Republike Srpske, način njihovog obilježavanja i praznovanja od ...

Zakon o notarima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_notarima_Republike_Srpske.pdf

ZAKON O NOTARIMA REPUBLIKE SRPSKE. ("Službeni ... (5) Notarske ovjere i potvrde imaju dokaznu snagu javne isprave o činjenicama o kojima se u njima.

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-nasljedivanju-Republike-Srpske.pdf

Zaostavština bez nasljednika postaje svojina Republike Srpske. II - NASLjEĐIVANjE NA OSNOVU ZAKONA. ZAKONSKI NASLjEDNICI. Član 8. Nasljedni redovi.

Zakon o bankama Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-bankama-Republike-Srpske.pdf

2. članovi porodice koji imaju značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju ... zahtjev korisnika proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, a u ...

Zakon o stočarstvu Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-stocarstvu-Republike-Srpske.pdf

ZAKON O STOČARSTVU. Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/ 15. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom se uređuje način držanja i ...

Zakon o privrednim drustvima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-privrednim-drustvima-RS.pdf

društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno). (3) Pored pravnih formi privrednih društava iz stava 2. ovog člana, ...

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-premjeru-i-katastru-Republike-Srpske.pdf

ZAKON. O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE. I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se upravni i stručni poslovi koji se odnose ...

Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/zakon-o-administrativnim-taksama-RS.pdf

nalogom na račun: a) budžeta Republike Srpske za takse koje se plaćaju po Tarifi republičkih ... Za rješenje kojim se određuje ime, oznaka i pozivni znak broda:.

Zakon o javnim preduzecima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-javnim-preduzecima-Republike-Srpske.pdf

Član 1. (1) Ovim zakonom se uređuju poslovanje i upravljanje javnih preduzeća u Republici. Srpskoj, organi preduzeća, sukobi interesa sa preduzećem, etički ...

Zakon o elektronskom dokumentu Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-elektronskom-dokumentu-Republike-Srpske.pdf

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU. REPUBLIKE SRPSKE. Službeni glasnik Republike Srpske 106/15 od 10.12.2015. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE.

Zakon o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji-Republike-Srpske.pdf

obračunskom periodu. (12) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica u kategoriju mikro, malih, srednjih ili velikih pravnih lica, izvršeno u skladu sa odredbama ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_stvarnim_pravima.pdf

Sticanje prava svojine na nepokretnostima. Pravni osnovi sticanja. Član 52. (1) Sticalac prava svojine na nepokretnosti na osnovu pravnog posla, zakona, ...

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-vanparnicnom-postupku-republike-srpske.pdf

rok za prijavljivanje učešća u postupku, te do isteka tog roka zastati sa postupkom, ako je to ... (1) Prijedlog za pokretanje vanparničnog postupka može se povući do ... (3) Sud povjerava notaru sprovođenje ostavinskog postupka, u skladu sa ...

Zakon o zateznoj kamati Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-zateznoj-kamati-Republike-Srpske.pdf

Ovim zakonom uređuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate u ... ovog zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije.

Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-deviznom-poslovanju-Republike-Srpske.pdf

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU REPUBLIKE SRPSKE. ("Sl. glasnik RS", br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018). I - OPŠTE ODREDBE.

Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-stranim-ulaganjima-Republike-Srpske.pdf

(Tekst sadrži izvorni Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske "Službeni glasnik. RS" br. 25/02 i dvije Izmjene i dopune Zakona o stranim ulaganjima ...

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_parnicnom_postupku_RS_Integral.pdf

o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadležni organ (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje ako posebnim propisima nije drugačije ...

Zakon o sudskim taksama Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/zakon-o-sudskim-taksama-republike-srpske.pdf

(1) U slučaju da stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, da uplati dužnu taksu u roku od osam dana i upozoriće je ...

zakon o likvidacionom postupku republike srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-likvidacionom-postupku-Republike-Srpske.pdf

Član 1. Likvidacioni postupak se sprovodi nad pravnim licima. On služi potpunom namirenju svih povjerilaca pravnog lica unovčenjem njegove imovine.

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/ZAKON_O_KRIVICNOM_POSTUPKU_RS_INTEGRALNI.pdf

Krivični postupak se može pokrenuti i sprovesti samo po zahtjevu tužioca. ... kada rješenjem obustavi krivični postupak, uputiće oštećenog da imovinskopravni ...

Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-zastiti-od-klevete-Republike-Srpske.pdf

odgovornosti za štetu nanesenu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem ... Javnim organima nije dozvoljeno da podnose tužbe za klevetu. ... zakona, pod uslovom da takva tužba ispunjava sve ostale uslove koji su sadržani ...

Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-upravnim-sporovima-Republike-Srpske.pdf

Upravni spor može pokrenuti i nadležni pravobranilac kad je upravnim aktom ... Troškovi u upravnim sporovima su izdaci učinjeni povodom upravnog spora, ...

Zakon o maticnim knjigama Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-maticnim-knjigama-Republike-Srpske.pdf

ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA REPUBLIKE SRPSKE. ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 111/2009, 43/2013 i 66/2018). Integralni tekst. I - OSNOVNE ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.