Правилник о начину и поступку регистровања фактура у ...

1 мар 2018 ... финансија – Управа за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату из става 1.

Правилник о начину и поступку регистровања фактура у ... - Сродни документи

Правилник о начину и поступку регистровања фактура у ...

https://www.trezor.gov.rs/files/services/crf/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20registrovanja%20faktura%20u%20Centralnom%20registru%20faktura%20%20.pdf

1 мар 2018 ... финансија – Управа за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату из става 1.

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/03/PRAVILNIK-1.pdf

1 мар 2016 ... складу са Законом и овим правилником, стећи истраживачко звање: истраживач-приправник и истраживач-сарадник и научно звање: ...

Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном ...

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/dokumenti/download-document.htm?gid=3328

Zvanje istraživač-pripravnik stiče lice koje je završilo osnovne studije VII-1 stepena, odnosno osnovne akademske studije, sa ukupnom prosečnom ocenom ...

ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/javni%20dug/Pravilnik%20-%20dostavljanje%20podataka%20o%20preuzimanju%20obaveza%20ZU.pdf

21 феб 2013 ... спроводи се на обрасцу ИОС (извод отворених ставки) са стањем на ... ИОС образац садржи тачне податке о називу веледрогерије, ...

Прилози уз Правилник о садржини, начину и поступку израде и ...

http://www.velikaplana.rs/podaci/PRILOZI_NOVO_septembar_dok_2015_151213_02613.pdf

носилац израде техничке документације, седиште) ... (место и датум израде) ... Као заступник вршиоца техничке контроле пројекта (Пројекта за грађевинску ... Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења.

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20sadrzini,%20nacinu%20i%20postupku%20izrade%20planskih%20dokumenata.pdf

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ... који се односе на концепцију и планска решења просторног развоја Републике Србије. ... предвиђена обавезна израда урбанистичког плана, зоне и насеља у ... надлежан за доношење плана утврди да постоји потреба планирања ...

Правилник о начину, поступку и условима за обављање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/PravilnikDopunskiRad.pdf

закључивањем уговора о допунском раду са директором здравствене установе, односно оснивачем приватне праксе. Уговор о допунском раду може се ...

правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања ...

http://solidarnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D

фотокопија личне карте/читач електронске личне карте за пунолетне чланове ... на евиденцију НСЗ) или фотокопија оверене здравствене књижице;.

Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и ...

https://kg.ac.rs/Docs/pravilnik_radni_odnos_preciscen_tekst.pdf

9 јан 2017 ... Одржан стручни семинар (мастер клас) за ученике, студенте ... установе и сл. или трајни снимак за радио-телевизијску станицу са ...

о садржини, начину и поступку израде и начину вршења ...

http://www.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Informator%20za%20elektronsku%20objedinjenu%20proceduru.pdf

Систему се приступа преко линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. Систем је веома интуитиван и сваки корак је детаљно објашњен тако да се и ...

донет је правилник о регистровању фактура којима се исказује ...

http://www.privsav.rs/pages/povremene_vesti/2018/01_02_2018.pdf

3 феб 2018 ... Законом је дефинисан централни регистар фактура као систем (база података) који успоставља и води Министарство финансија ...

п р а в и л н и к о условима, начину и поступку избора у звања ...

http://www.vivasabac.edu.rs/materijali/skola/aktaskole/Pravilnik%20o%20uslovima,%20nacinu%20i%20postupku%20izbora%20u%20zvanja%20nastavnika%20i%20sardanika.pdf

што се огласи конкурс. Поступак пред Комисијом за ... ангажовање тражи, школску годину за коју се тражи радно ангажовање, назив предмета и дужину.

Појашњење о начину поступања у поступку деобе ... - RGZ

http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/Dokumenta/04%20Raspisi/Pojasnjenje%20o%20nacinu%20postupanja%20u%20postupku%20deobe%20katastarske%20parcele%20na%20osnovu%20Informacije%20o%20lokaciji.pdf

Информација о локацији, између осталог, садржи податке о ... парцели, податке о регулационој и грађевинској линији за предметну катастарску парцелу, као и податке - да пи предметна катастарска парцела испуњава услове за ...

Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката ...

http://www.priv.rs/upload/document/uredba_o_postupku_i_nacinu_restrukturiranja_subjekata_privatizacije.pdf

tekstu: restrukturiranje) odnosno prodaju njegove imovine metodom javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem. Član 2. Restrukturiranje ...

Упутство о начину и поступку преузимања апарата између ОЈ у ...

http://www.kcnis.rs/files/normativni_akti/Uputstvo_o_nacinu_i_postupku_preuzimanja_aparata_izmedju_OJ_KC_Nis.pdf

3 феб 2015 ... Datum: OBRAZAC 1 -. Revers za preuzimanje aparata. R. E. V. E. R. S. Dana iz OJ__ za potrebe. OJ. _preuzet je aparat ser. broj/inventarni broj.

Појашњење о начину поступања у поступку деобе катастарске ...

http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/Dokumenta/04%20Raspisi/Pojasnjenje%20o%20nacinu%20postupanja%20u%20postupku%20deobe%20katastarske%20parcele%20na%20osnovu%20Informacije%20o%20lokaciji.pdf

за провођење промена у поступку деобе катастарске парцеле, која је дефинисана кроз плански документ, као што су План детаљне регулације - ПДР, ...

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ...

http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Pravilnik%20o%20postupku%20sprovodjenja%20objedinjene%20procedure%20-%2031.08.2015.pdf

обједињеној процедури, као и форма у којој се у тој процедури ... тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију,.

Правилник о начину и медицинским критеријумима за ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4._%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82.

Мождана смрт даваоца људских ткива и ћелија је потпуни и неповратни престанак свих можданих функција (можданог стабла и хемисфера мозга).

правилник о условима и поступку за издавање и одузимање ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20izdavanju%20i%20oduzimanju%20licence.pdf

изградњи (у даљем тексту: Закон) и овим правилником, Инжењерска комора Србије. Члан 3. Писмени захтев за издавање лиценце подноси се ...

Правилник о поступку стицања истраживачких и научних ... - PMF-a

https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/4Pravilnik-o-postupku-sticanja-istrazivackih-i-naucnih-zvanja-208-9-od-27.08.2019.pdf

27 авг 2019 ... исказивању научноистраживачких резултата истраживача и који укупним научним радом и квалитетом научноистраживачког рада ...

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за ...

https://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/serbian/Zakoni_i_drugi_propisi_BiH_iz_oblasti_intelektualnog_vlasni%C5%A1tva-SERB/pravilnik_zig_izmjene_sr.pdf

Utorak, 6. 12. 2016. S L U Ž ... крају текста додаје се текст: "ЈМБГ или ИД број подносиоца пријаве." Тачка л) брише се. Досадашња тачка м) постаје тачка ...

Правилник о поступку остваривања права на повраћај пдв и о ...

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2016/Pravilnik%20povracaj%20pdv.pdf

2) је износ ПДВ за који подноси захтев за рефакцију ПДВ већи од 200 ЕУР у ... 1) потврда о регистрацији за ПДВ, односно други облик пореза на ... (7) Изјава купца стана да купује први стан из става 5. тачка 7) овог члана даје се ...

правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и ...

http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/5_pregled_i_ispitivanje_opreme.pdf

Постављање и коришћење опреме за рад, њихово ... О сваком прегледу опреме се предаје извештај са ... ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за ...

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и ...

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/13_pravilnik_o_postupku_pregleda_i_provere_opreme_za_rad_i_ispitivanja_uslova_radne_okoline_0.pdf

ПРАВИЛНИК о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине. („Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06-исправка, ...

правилник о условима и поступку давања у закуп и на ...

http://upz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Pravilnik-o-uslovima-i-postupku-davanja-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini.pdf

пољопривредног земљишта без плаћања накнаде у складу са условима ... 6) се достави уговор о закупу пољопривредног земљишта закључен са ...

Правилник о поступку инвентарисања, обради, ревизији и ...

http://nub.rs/fileadmin/user_upload/Pravilnik_o_postupku_inventarisanja__obradi__reviziji_i_otpisu__br._6__2017__10-21str.pdf

24 јан 2017 ... Овим правилником уређују се инвентарисање, обрада, ревизија и отпис библиотечко-информационе грађе и изво- ра, као и вођење ...

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/pravilnici/59271_Poiid_Pravilnika_o_postupku_sprovodjenja_objedinjene_procedure.pdf

4 нов. 2015 ... надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају ...

24. Правилник о начину и роковима вршења пописа и ...

http://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-pravilnik-o-nacinu-i-rokovima-vrsenja-popisa-i-uskladjivanja-knjigovodstvenog-sa-stvarnim-stanjem-imovine-i-obaveza-univerziteta-u-istocnom-sarajevu.pdf

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву.

Правилник о садржини и начину вођења и одржавања ...

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Pravilnik-Centralni-registar-informacioni-sistem-i-digitalni-format-planskih-dolumenata.pdf

10 апр 2015 ... Централни регистар планских докумената. Члан 3. Централни регистар планских докумената (у даљем тексту: Регистар) води орган.

Правилник о начину спровођења и мерама здравствене ...

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/913c13dc-0c79-424a-ac43-0f19b25763ad/Pravilnik o nacinu sprovodjenja i merama specificne zdravstvene zastite u MUP-u.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lXs7syP

ПРАВИЛНИК о начину спровођења и мерама ... "Службени гласник РС", број 73 од 28. јула 2017. Члан 1. ... превентивним лекарским прегледима.

правилник о условима и начину обављања угоститељске ...

https://www.beograd.rs/images/file/11579843648661f8a1ff805a53ea69ce_2745140805.

просторију за услуживање, тоалете за госте, угоститељске, спортско-рекреативне, забавне и друге објекте и садржаје који су прилагођени условима ...

Правилник о начину разврставања и евиденцији основних ...

http://www.kcnis.rs/files/normativni_akti/Pravilnik_o_nacinu_razvrstavanja_i_evidenciji_osnovnih_sredstava_sitnog_invertara_i_potrosnog_materijala_u_Klnickom_centru_Nisu.pdf

17 сеп 2014 ... средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, евиденција основних средстава и ситног инвентатра, руковање имовином и ...

Правилник о начину размене докумената и поднесака ...

http://www.apps.org.rs/wp-content/uploads/2014/10/Pravilnik-o-razmeni-dokumenta-u-objedinjenoj-proceduri.pdf

1 јан 2016 ... јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, ...

Правилник о начину пријављивања, садржају евиденције и ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%

25 јул 2018 ... Институту, гдје се уводе у књигу пријава заразних болести и/или у ... (3) Уз образац о одјави епидемије, здравствена установа ...

ПРАВИЛНИК о начину утврђивања и евидентирања корисника ...

http://www.rdvode.gov.rs/doc/Pravilnik%20KJS-Sl.glasnik%20RS%20113_13,%20%208_14%20i%2024_16.pdf

корисници јавних средстава у списку корисника јавних средстава, који ... средства буџета, утврђена законом о буџету Републике Србије, односно ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.