Obaveštenje KJS – 15.03.2018. godine - Управа за трезор

Управа за трезор. Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику. Број: 401-00-195/18-001-005. 15. март 2018. године. Поп Лукина 7 - 9. Б е о г р а д.

Obaveštenje KJS – 15.03.2018. godine - Управа за трезор - Сродни документи

Obaveštenje KJS – 15.03.2018. godine - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/crf/Obave%C5%A1tenje%20%20KJS%20%E2%80%93%2015.03.2018.%20godine.pdf

Управа за трезор. Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику. Број: 401-00-195/18-001-005. 15. март 2018. године. Поп Лукина 7 - 9. Б е о г р а д.

Spisak KJS 31.01.2018 - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/about/treasuryjobs/javnaplacanja/KJS/Spisak%20KJS%2031.01.2018.pdf

УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА. БЕОГРАД. 17862146. 108213413. 5. 10520-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА.

стање на дан 31.01.2018. године - I ... - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/about/treasuryjobs/javnaplacanja/KJS/Spisak%20KJS%2031.01.2018.pdf

ВЕТЕРНИК. 08066159. 100734977. 2. 13400-МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА. 45700-НОВИ САД. 601.

уговор - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/espp/dokumentacija/02.%20eSPP%20-%20Ugovor.pdf

банака, шифарник општина,шифарник делатности и шифарник седишта). Члан 5. Корисник је обавезан да: 1. Код првог приступа сервису промени ...

овлашћење - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/espp/dokumentacija/05.%20eSPP%20-%20Ovla%C5%A1%C4%87enje.pdf

Образац еСПП –4. Електронски сервис платног промета. Република Србија. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. Управа за трезор. ОВЛАШЋЕЊЕ*.

Konkursna dokumentacija - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/tenders/2018/jn/02/20.%20K%D0%BEnkursna%20dokumentacija.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Стручна ...

1. Лист Obavezе - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/rino/04%20XML%20i%20Excel/01%20Uputstvo%20za%20popunjavanje%20EXCEL%20obrasca.pdf

доставља организационим јединицама Управе за трезор када корисник ... (у XML формату) је урађен као Excel табела, под називом RINO.xls. 1.

Prezentacija projekta - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/depp/dokumenta/20.%20DePP%20-%20Prezentacija%20projekta.pdf

Налог за плаћање према иностранству 70. Обавештење о трошковима 74. Налог за плаћање трошкова 75. Плаћање резиденту у девизама 76.

На основу члана 1 - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/news/2015_07_17/01.%20Pravilnik%20o%20vo%C4%91enju%20ra%C4%8Duna%20za%20uplatu%20javnih%20prihoda.pdf

Број рачуна за уплату јавног прихода састоји се из три дела одвојена цртицама, ... Структура елемента позив на број одобрења по моделу 97 садржана је у ... Републичке административне таксе, односно 843 - Републичке судске ...

Prinudna naplata - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/isib/30%20Korisni%C4%8Dka%20uputstva/50%20Prinudna%20naplata.pdf

1 нов. 2017 ... СК1.8.2 Подаци НБС о блокади буџетских корисника 10 ... бира критеријуме селекције и има могућност да врши напредну претрагу:.

NOVO konkursna - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/tenders/2018/op/45/20.%20Konkursna%20dokumentacija.pdf

24 сеп 2018 ... Интернет страница Наручиоца: www.trezor.gov.rs. 2. Врста поступка ... броја фактуре, користећи одговарајући CRF REST API. Уколико ...

Korisničko uputstvo - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/treasuryjobs/ostaliposlovi/employee_registry/uputstva/20.%20Korisni%C4%8Dko%20uputstvo.pdf

Министарство финансија. Пројекат : РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ. Управа за трезор. Сектор за информационе технологије. 2. САДРЖАЈ. I ПРИСТУП ...

извршење буџета - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/fmis/prezentacije/FMIS%20-%20Izvr%C5%A1enje%20bud%C5%BEeta.pdf

Уколико се средства текуће буџетске резерве користе за непланиране ... ФМИС аутоматски евидентира извршене уплате прихода код којих су.

Uputstvo za izradu VPN konekcije - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/services/ispp/Uputstva%20za%20instalaciju/02.%20Uputstvo%20za%20izradu%20VPN%20konekcije.pdf

U polje „Connection Entry” unesite „ISPP“. U polje “Host” unesite adresu koju ste dobili iz Pristupnog naloga. U polje “Name” unesite “ISPP”. U polja “Password” ...

Образац 1 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА ...

http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonski_akti/pravilnici/obrasci/327/obrazac_br_1_-_bilans_stanja.pdf

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава). БИЛАНС СТАЊА на дан __________200__ године. (У хиљадама динара). Износ текуће ...

Управа за трезор - Државна ревизорска институција

http://www.dri.rs/php/document/download/1815/3

1 јул 2019 ... Централи регистар фактура. 70.000. 70.000. 5007. Реформа рачуноводства. 180.000. 180.000. 5008. Резерва и "бекап" локација.

Procedura za rad sa excel šablonom - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/documents/regulations/pravilnici/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20pripreme,%20sastavljanja%20i%20podno%C5%A1enja%20finansijskih%20izve%C5%A1taja/Procedura%20%20za%20%20rad%20sa%20excel%20%C5%A

14 феб 2020 ... Република Србија. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. Управа за трезор. Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд. Број документа : СИТ-9. Акт број.

Образац 5 ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА ...

http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonski_akti/pravilnici/obrasci/327/obrazac_br_5_-_izvestaj_o_izvrsenju_budzeta.pdf

Образац 5. ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17. 18 19 20 21 22. 23 24 25 26 27. 28. 29 30 31 32 33 34 ...

Uputstvo o formatu i nameni poruke za ... - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/treasuryjobs/ostaliposlovi/employee_registry/uputstva/30.%20Uputstvo%20o%20formatu%20i%20nameni%20poruke%20za%20elektronsku%20razmenu%20poruka.pdf

JBKJS - Јединствени број корисника јавних средстава ... на неодређено/одређено време, изабрана и постављена лица. JBKJS. TEXT 5C.

република србија министарство финансија управа за трезор ...

http://www.trezor.gov.rs/files/services/depp/dokumenta/10.%20DePP%20-%20Korisni%C4%8Dko%20uputstvo.pdf

25 феб 2017 ... Рачун на терет: 840-714112843-10. • Рачун у корист: 840-30685845-55. • Износ - из Решења којим се одобрава право на рефакцију ...

Instrukcija za popunjavanje poziva na broj - Управа за трезор

http://www.trezor.gov.rs/files/news/Instrukcija_za_popunjavanje_poziva_na_broj.pdf

1) двоцифрени контролни број по стандарду ISO 7064 MODUL 97. Програм за израчунавање контролних бројева по модулу 97 налази се и на сајту ...

Novembar, 2018.godine Novembar 2018. godine - Vlada Crne Gore

http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=341713&rType=2

1 нов. 2018 ... Dolasci i noćenja stranih turista po zemljama pripadnosti za period januar - avgust 2018. godine ... Ostvareni turistički promet (broj turista i noćenja) za period ... Gore omogućila je agentima sa njemačkog i austrijskog tržišta online program “E- ... Film Crne Gore - u trajanju od 7 min, na šest jezičkih varijanti: ...

1 GODINA 2018. BROJ 04/2018 TUTIN, 15. 02. 2018. godine IZLAZI ...

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/tutin/tutin_pdf/tutin-04-2018.pdf

11 нов. 1986 ... Ul. B. Čukića-Tutin. 13. Emir Hamidović. 28. 02. 1987. ... Suad Gegić. 02. 01. 1976. Privatni pred. ... Semir Gegić. 11.02.1988. Profesor. Ul. Sulja ...

Obaveštenje o godišnjim kontingentima CEMT dozvola za 2018 ...

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Obave%C5%A1tenje%20o%20godi%C5%A1njim%20kontingentima%20CEMT%20dozvola%20za%202018.%20godinu_0.pdf

29 мај 2017 ... рерасподелом базне квоте ЦЕМТ дозвола за наредну годину и узимајћи у обзир наведено донело следећу одлуку. Сходно члану 23. ст ...

Obavestenje u vezi statusa preduzeca objavljenog dana 25.07.2018

http://www.pak-ks.org/desk/inc/media/FD02E638-2294-44C5-8E4E-3D62F68F3BE4.pdf

25 јул 2018 ... ZOS1487 (MIT156) za imovine pravnog subjekta "Planika" Kranj; ZOS1498 ... pravnog subjekta "Yugo Agro Bank” Beograd, su 100% u ...

511-R/003-2018. ZAGREB, 16. siječnja 2018. godine Poštovani, sve ...

https://www.nsdmup-a.hr/cms/files/slider_item/139.pdf

16 sij 2018 ... Svečano šminkanje. 300.00. Svečano šminkanje. 400.00. Dnevno šminkanje. 200.00. FRIZERSKE USLUGE. ŽENE. KRATKA. POLUDUGA.

12.05.2018. godine

https://www.podunavlje.rs/wp-content/uploads/2018/04/Podunavlje-46-.pdf

ATLANTIC BRANDS. Čaše 6/1. JUPROM. Čaše 6/1. flaša poklon. JUPROM. Sapunica za balone. LABUDOVIĆ. Lopta. LABUDOVIĆ. 85.90. 85.90/kom. 344.90.

Broj 806 - 05.12.2018. godine - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/11/11281_806_-_2018-12-05.pdf

5 дец 2018 ... www.vts-pozarevac.edu.rs. Наставник у звање вишег предавача ... паним пријавним формуларом доставља установи. Уко- лико до дана ...

Broj 792-793 - 29.08.2018. godine - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/10/10817_broj_792-793_-_29.08.2018._godine.pdf

29 авг 2018 ... На почетку пословног пута велика је разлика да ли се сами суо- чавате са свим изазовима и сналазите или вам у томе помажу искус-.

Broj 775-776 - 02.05.2018. godine - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9767_775-776_-_2018-05-02.pdf

2 мај 2018 ... средњем нивоу, зелени картон за рад у спољној трговини. Кандидати могу ... e-mail: [email protected] Фармацеутски ... АД СОМБОР. Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 1 ... ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”.

Broj 801 - 31.10.2018. godine - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/11/11109_801_-_2018-10-31.pdf

31 окт 2018 ... „SIMCORE GROUP“ DOO e-mail: [email protected] Пословни секретар. УСЛОВИ: ... 23.11.2018. године. FURNEX NAMEŠTAJ TEAM ДОО.

Decembar 2018. godine

http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/9f045c90-f494-432a-a21a-80af3978ca84/IOR decembar 2018 latinica.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mvMbIux

27 дец 2018 ... Saobraćajne nezgode - liste u skladu sa projektom MUP-UOS za ... LISTE KVOTA 14.12.2018.god. Šifra perioda. JBKJS. Šifra programa. Šifra.

Broj 804 - 21.11.2018. godine - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/11/11198_804_-_2018-11-21.pdf

21 нов. 2018 ... имејл-адресу. Рок за пријаву је 15.12.2018. године. „АРДУ СПОРТ“ ДОО УЖИЦЕ. 31000 Ужице, Немањина 150 тел. 064/1375-658 e-mail: ...

Broj 800 - 24.10.2018. godine - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/11/11067_800_-_2018-10-24.pdf

24 окт 2018 ... тичка обука, а за 10 лица обука на ЦНЦ ма- шинама. ... прања новца, Београд, Масарикова 2 и Ресавска 24, ... e-mail: [email protected] ... Игор Мировић, генерални директор компаније „Новарес“ Пјер Буле,.

Kalendar školske godine 2018/19

https://www.artrea.com.hr/slike/Kalendar-Skolske-Godine.pdf

Nastavna godina počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019. godine. Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

Leto 2018. godine - NephroCare

https://www.nephrocare.rs/fileadmin/user_upload/assets/documents/rs/patient-magazines/NC4me_18_2018_SRB.pdf

s bubrezima, reći ćemo vam ono što treba da znate o transplantaciji bubrega. Takođe smo za ... Za transplantaciju bubrega moguće su razli ... od peska i dina.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.