Odluka o načinu određivanja minimalnih cena izrade prostornih ...

Цена израде Планско-пројектне документације изражава се у бодовима, при чему вредност једног бода износи 1 ЕУРО, у динарској противвредности ...

Odluka o načinu određivanja minimalnih cena izrade prostornih ... - Сродни документи

Odluka o načinu određivanja minimalnih cena izrade prostornih ...

http://www.ingkomora.org.rs/glasnik/07/Odluke.pdf

Цена израде Планско-пројектне документације изражава се у бодовима, при чему вредност једног бода износи 1 ЕУРО, у динарској противвредности ...

rešenje o davanju saglasnosti na odluku o načinu određivanja cena ...

http://www.urbanizam.pancevo.rs/wp-content/uploads/2016/12/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-odluku-o-nacinu-odredjivanja-cena-izrade-pplanova-urbanis.pdf

Cena izrade Plansko-projektne dokumentacije izraţava se u bodovima, pri ĉemu vrednost jednog boda iznosi 0,7 EVRA, u dinarskoj protivvrednosti, obraĉunatoj ...

pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja ...

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-i-nacinu-vrsenja-kontrole-tehnicke-dokumentacije-prema-klasi-i-nameni-objekata.pdf

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. 2.

Prilozi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu ...

http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00948/Prilozi-Pravilnika-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-i-nacinu-vrsenja-kontrole-tehnicke-dokumentacije-prema-klasi-i-nameni-objekata-2018.pdf

ног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања. (пречник ... Опис начина захвата воде са планираним количинама воде, уколико се вода ... ног лица које је носилац израде техничке документације);. 2) главни ... вршиоца техничке контроле, главна свеска), припрема се у .pdf формату и ...

PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I ODRŽAVANJA ZONA ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20zonama%20sanitarne%20zasitite.pdf

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na izvorišta prirodne mineralne vode. Član 2. Pojmovi ... izvorištu. 1. Zone sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode. 1.1.

Pravilnik o načinu određivanja elemenata elektronskih ...

http://www.msp.gov.me/files/1265031449.pdf

napona do 1 kV, a za elektroenergetske kablove napona između 1 kV i 35 kV je 0,5 m. ... Zaštita prijemnog radio centra od sistema za paljenje na motornim.

o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1918-15%20lat.pdf

I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i ...

Zakon o načinu određivanja maksimalne broja zaposlenih u javnom ...

http://nezavisnost.org/wp-content/uploads/2017/01/Zakon-o-nacinu-odredivanja-maksimalnog-broja-zaposlenih-u-javnom-sektoru.pdf

Предмет закона. Члан 1. Овим законом утврђује се начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења ...

PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade ... - nsurbanizam

http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20o%20sadr%C5%BEini,%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20izrade%20planskih%20dokumenata.pdf

Prostorni plan Republike Srbije sadrži tekstualni deo i grafički deo. ... (1) Digitalne karte planskog dokumenta su vektorski podaci koji se izrañuju u softverskim ... (6) Osnovni podaci o planskom dokumentu sadrže: mali grb Republike Srbije ili ...

pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=323953&rType=2

6 јул 2018 ... Tehnička dokumentacija, koja se izrađuje kao idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat i projekat izvedenog objekta, mora biti izrađena ...

Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za ...

https://inzenjer.rs/wp-content/uploads/2019/04/pravilnik-o-sadrzini-i-nacinu-izrade-tehnicke-dokumentacije-za-objekte-visokogradnje.pdf

Objekti visokogradnje, u smislu ovog pravilnika jesu prizemni ili spratni objekti ... Tehnička dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju objekata visokogradnje ...

Pravilnik o sadrzini nacinu i postupku izrade dokumenata ...

http://www.arhns.uns.ac.rs/wp-content/uploads/Pravilnik-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-dokumenata-prostornog-i-urbanistickog-planiranja.pdf

28 јул 2015 ... Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja. Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku ...

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata ...

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/05/PRAVILNIK-O-SADRZINI-NACINU-I-POSTUPKU-IZRADE-2019.pdf

24 мај 2019 ... Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. Правилник је објављен у ...

PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata

http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/PRAVILNIK%20o%20sadr%C5%BEini,%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20izrade%20planskih%20dokumenata.pdf

81/09 i 64/10 - ispravka), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi. PRAVILNIK. O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA ... obavezna izrada urbanističkog plana, zone i naselja u okviru kojih je ...

Prirucnik o nacinu izrade plana predjela - Ministarstvo održivog ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=223676&rType=2

često korišćeni različiti kriterijumi za izdvajanje tipova predjela, koji ... uređenje bašte sa autohtonim biljkama, ukrašavanje fasada i krovova biljkama, sađenje živica, preuređenje školskih dvorišta ... primjer obluci od prirodnog kamena).

Pravilnik o načinu izrade,sadržaju i postupku objavljivanja reda ...

http://www.msp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=364990&rType=2&file=16.Pravilnikonainuizradesadrajuipostupkuobjavljivanjaredavoznjevozovakonanaverzija21092.pdf

Ovim pravilnikom propisuje se način izrade, sadržaj i postupak objavljivanja reda vožnje vozova. Red vožnje. Član 2. Red vožnje voza je prikaz saobraćaja ...

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od požara ...

http://www.savskivenac.rs/data/dokumenti/gr05pravilnik.pdf

jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara. Plan zaštite od požara, nezavisno od donosioca, sadrži:.

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole ...

http://objedinjenaprocedura.sid.rs/zakon_i_podzakonski_akti/PRAVILNIK_O_SADRZINI_I_NACINU_VRSENJA_TEHNICKE_KONTROLE_PROJEKTA.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Pravilnik je objavljen u "Službenom ...

Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna ...

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=384128&rType=2

OPŠTINA TIVAT I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA. IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA. ("Službeni ...

ODLUKA O NAčINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ...

https://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/odluke/teska%20bolest%20i%20invalidnost%20BS.pdf

teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog. Član 1. (Predmet Odluke). Ovom Odlukom ureĎuje ...

Odluka o načinu i ulovima korišćenja službenih vozila, 12-16

https://budva.me/sites/default/files/knjiga-procedura/SEKRETARIJAT%20ZA%20LOKALNU%20SAMOUPRAVU/Odluka%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20ulovima%20kori%C5%A1%C4%87enja%20slu%C5%BEbenih%20vozila,%2012-16.pdf

Pravo na korišćenje službenih vozila imaju: 1. lokalni funkcioneri: ... Ugovor o korišćenju službenog vozila, iz stava 3 ovog člana, zaključuje predsjednik Opštine.

ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja ...

https://aktivasistem.com/odluke/Odluka-O-Nacinu-Vrsenja-Prinudne-Naplate-Sa-Racuna-Klijenta-PI.pdf

donosi Narodna banka Srbije. Rešenja o prinudnoj naplati na novčanim sredstvima poreskog obveznika koja Prinudna naplata u. Kragujevcu primi od Poreske ...

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja sa ... - CENSOR

http://censorba.org/wp-content/uploads/2018/11/odluka-domace-zivotinje.pdf

Golubovi. Član 4. Kućni ljubimci u smislu ove Odluke su psi, mačke, ukra- sne i egzotične ... pismonoše, golubovi visokoletači, i ukrasni golubovi. Golubovi se ...

odluka o uslovima i načinu organizovanja poslova u ... - Novi Sad

https://www.novisad.rs/sites/default/files/odluka_o_uslovima_i_nacinu_organizovanja_poslova_u_vrsenju_komunalnih_delatnosti_isporuke_vode_i_uklanjanja_voda_59-16.pdf

tekstu: uklanjanje voda), kao delatnosti od opšteg interesa i uslovi za korišćenje komunalnih usluga isporuke vode i uklanjanja voda na teritoriji Grada Novog ...

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u ...

https://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/odluke/2012/3OdlukaslputprimjedbaM.pdf

(2) Zaposleni u instituciji Bosne i Hercegovine koji se upućuje na službeni put može koristiti : ... može se isplatiti akontacija za službeno putovanje. (2) Visina ...

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu ...

http://www.devizni.gov.rs/PDF/28.02.17/PODZAKONSKI%205%20-%20LAT%20-%20ODLUKA%20O%20PREBIJANJU%20-%2050-13.pdf

15 јун 2013 ... rezidenta u inostranstvu, a vrši se na osnovu ugovora o prebijanju koji su učesnici u prebijanju zaključili u pismenom obliku ili pismene izjave o ...

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

https://aktivasistem.com/odluke/Odluka-O-Uslovima-I-Nacinu-Obavljanja-Menjackih-Poslova.pdf

1 јул 2019 ... kursne liste za efektivu banke koja važi na dan otkupa i u skladu sa ugovorom, ... za stranke, i to na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista, kao i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom ...

Odluka o uslovima i načinu isplate otpremnine ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeP/Odluka%20o%20uslovima%20i%20nacinu%20isplate%20lok.sluzb.i%20namjestenika30012018.pdf

29 јан 2018 ... opredjeljena u usvojenom Budžetu opštine Herceg Novi za 2018. ... pismenog zahtjevu za sporazumni prestanak radnog odnosa pripada ... zarade prije sačinjavanja i potpisivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa ili ...

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih ... - Herceg Novi

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeP/Odluka%20o%20nacinu%20i%20uslovima%20koriscenja%20sluzbenih%20vozila%20u%20svojini%20Opstine%20Herceg%20Novi.pdf

dnevno, u zemlji i inostranstvu, u skladu sa ovom odlukom. Starješine ... ovlašćenje za upravljanje službenim vozilom i zapisnik o primopredaji službenih vozila;.

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/otvaranje_vodjenje_tekucih_racuna.pdf

55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и. 40/2015 ‒ одлука УС), ... О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОТВАРАЊА, ВОЂЕЊА. И ГАШЕЊА ... готовом новцу у складу са захтевом или уговором и гаси рачуне тог потрошача. ... платних услуга, према наменама плаћања. Пружалац ...

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini ...

https://www.hercegnovi.me/downloads/odlukeP/Odluka%20o%20nacinu%20i%20uslovima%20koriscenja%20sluzbenih%20vozila%20u%20svojini%20Opstine%20Herceg%20Novi.pdf

Ovlašćenje za korišćenje službenog vozila, za starješine organa i službi, ... Ugovor o korišćenju vozila, iz stava 3. ovog člana, zaključuje predsjednik Opštine.

Odluka oo metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja ... - SIPA

http://www.sipa.gov.ba/assets/files/secondary-legislation/odluka-kadeti.pdf

17 kol 2006 ... d) psiholoSki pregled, ukljudujuii test i intervju; ... 3) test psihofizidke izdrZljivosti u ekstremnim situacijama za ... Taping test za 20 sekundi.

Odluka o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita ...

http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/podzakonski_akti/104_10%20Odluka%20BJ.pdf

Ovom odlukom uređuju se uslovi, program i način polaganja stručnog upravnog ispita (u daljnjem tekstu: stručni ispit) pred komisijama za polaganje stručnog ...

Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada ...

http://www.beoelektrane.rs/wp-content/uploads/2017/07/Odluka-o-nacinu-placanja-komunalnih-usluga-na-teritoriji-grada-beograda.pdf

Ovom odlukom propisuje se način naplate komunalnih proizvoda i usluga za: isporučenu vodu i odvođenje iskorišćenih voda - kanalizacija (u daljem tekstu: ...

Odluka o nacinu placanja komunalnih usluga - Vodovod Subotica

http://www.vodovodsu.rs/pdf/odluka_o_nacinu_placanja_komunalnih_usluga.pdf

Naplata naknade za komunalne usluge iz ¡lana 1. ove odluke vrši se objedinjeno. Objedinjenu naplatu komunalnih usluga vrše Javno komunalno preduze¢e ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.