Suvo voće kao izvor antioksidanasa - Prirodno-matematički fakultet

imaju više fenola u odnosu na sveže primerke, a da suve smokve i urme ... http://www.najboljicajevi.com/suve-smokve-u-maslinovom-ulju-kao-lek-i-upotreba/) ...

Suvo voće kao izvor antioksidanasa - Prirodno-matematički fakultet - Сродни документи

Suvo voće kao izvor antioksidanasa - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_hemija/hemija_master_radovi/2017/2018/2018-09-17-DM.pdf

imaju više fenola u odnosu na sveže primerke, a da suve smokve i urme ... http://www.najboljicajevi.com/suve-smokve-u-maslinovom-ulju-kao-lek-i-upotreba/) ...

prirodno-matematički fakultet metalurško-tehnološki fakultet ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4fa52743e80b0HemijaRjesenja9-2012.pdf&filename=HemijaRjesenja9-2012.pdf

n = 3000 ostataka glukoze .......... 4 boda. 16. Zaokružiti tačan odgovor. Koja od navedenih supstanci može redukovati Tolensov reagens? a) celuloza b) fruktoza.

Paeonia - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-12-24-am.pdf

4 дец 2013 ... Stepski božur (P. tenuifolia) je konstatovan na lokalitetu Bogovo gumno, kod sela Skrobnica, Knjaževac (Lazarević i. Stojanović, 2012).

Master rad S - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-01-31-ps.pdf

Šumska kornjača (Testudo hermanni) je kopneni gmizavac koji pripada klasi Reptilia. Poput svih gmizavaca, kornjače su ektotermni organizmi, odnosno nemaju ...

MASTER RAD pdf - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-10-30-so.pdf

Master rad daje rezultate istraživanja kvaliteta vazduha urbanog područja. Sokobanje korišćenjem lišaja kao bioindikatora. Istraživanja aerozagađenja u.

1 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4bc06f2fd2291BiologijaZadaci2.pdf&filename=BiologijaZadaci2.pdf

8. Koja od navedenih osobina je svojstvena monokotiledonim, a koji dikotiledonim biljkama? a) paralelna nervatura lista ............................ b) nepravilan raspored ...

bibliografija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/biblioteka/Bibliografija%20hemija%20za%20stampu.pdf

Broj bibliografske reference. PREZIME ... Sinteza tiglične i anđeoske kiseline. Sarajevo: ... Prenosni brojevi H jona u mješovitom rastvaraču (DMSO -. H2O). ... Klavin alkaloid iz nekih vrsta Ipomoea. Sarajevo: [R. Terzid ,. 1968. 2121. TERZID ...

GODIS.N lAK - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/godisnjaci/PMF%20GODISNJAK/God%2013%201960.pdf

letnih zraka na ličtnke žabe (R a n a t e m p o r a_: ria L.) porilje- klom iz visinskih ... Istoriska geografija biljaka (na ruskom) Mo,skva_:_,_· ... zanimljiva pojava.

Е КЛИД КА Е МЕ ИЈА - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/13.pdf

KƬiga Euklidska geometrija je posve ena pre svega razmatraƬu problematike euklidske i apsolutne geometrije. Obra ena materija je. podeƩena u qetrnaest ...

Sociologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/Igodina/II%20semestar/Biohemija%20i%20fiziologija/sociologija.pdf

Br. Nastavne teme i jedinice. Sati rada. Kontakt. Samostalno. P. V K Ukupno. 1 ... Gidens, Entoni (2005), Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd (seminarski).

SKRIPTA - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/racunarske_nauke/Skripta.pdf

6 јун 2017 ... Brojčanik se onda okreće u smeru kazaljke na satu, po jednom izvršavajući sabiranje za svaku rupu, sve ... pročita broj iz registra ili da sabere dva broja. Za množenje 10 ... c) Kod razlomljenih brojeva procedura je ista. Dakle ...

Master rad - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_hemija/hemija_master_radovi/2013/2013-07-10-cl.pdf

10 јул 2013 ... jer je proizvod rastvorljivosti magnezijum-hidroksida jako mali. Natrijum-fosfat je reagens koji služi za dokazivanje Mg. Kristalst talog se ...

II ROK [2019] - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis_2019/hemija-2019-II-rok.pdf

U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna ... Za koje od sledećih jedinjenja je voda dobar rastvarač? a) KCl b) CH2Cl2 c) CS2.

SKRIPTA - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis/upis_oas/racunarske_nauke/Skripta.pdf

6 јун 2017 ... neki broj jednocifrenim brojem, potrebno je samo pritisnuti željenu cifru i povući ručicu za ... Tako je deljenje ili kvadratni koren trajalo najviše 143 ciklusa, ili 28600 ... Izračunati sumu dvocifrenih brojeva cifre djeljiva sa 4. 13.

fizika i - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Fizika%20I%20_praktikum.pdf

površini Zemlje. Ubrzanje sile teže na polovima iznosi: a na ekvatoru: . Zbog male razlike u vrijednostima, uzima se da je ubrzanje Zemljine teže jednako u svim ...

Ihtiofiziologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/izbornipredmeti/Ihtiofiziologija.pdf

Ekskretorni sistem: Bubrezi i mokraćni putevi. Ekskretorna funkcija bubrega. Građa bubrega slatkovodnih i morskih riba. Eurihaline ribe. 2. 2. 0. 1. 5. 1. 9.

Liliaceae - Prirodno matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2018/2018-11-23-mk.pdf

23 нов. 2018 ... mezofil, PS – provodni snopići (zatvorenog kolateralnog tipa), SA – stomin aparat, EN – epidermis naličja. Slika 3.1 Prikaz anatomske građe ...

Etologija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIIgodina/VI%20semestar/Genetika/Etologija.pdf

A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Genetika. Semestar. VI. Naziv modula. Etologija.

Biohemija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/biologija/silabus/IIgodina/III%20semestar/Biohemija%20i%20fiziologija/Biohemija.pdf

Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Nastavnički, Biohemija i fiziologija, Ekologija, Genetika,. Mikrobiologija. Semestar. III. Naziv modula. Biohemija.

Master rad - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2015/2015-03-30-gn.pdf

30 мар 2015 ... Parazitizam. Parazitizam se najčešće definiše kao bliska asocijacija izmeu dva organizma, gde jedan od njih (parazit) zavisi od drugog ...

Untitled - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra%20za%20analiticku%20hemiju/Udzbenici%20i%20praktikumi/Praktikum_iz_instrumentalnih_metoda_analize_za_stampu-1.pdf

kalibraciona kriva)........................................................ 39. -- jona u zubnoj pasti jon-selektivnom elektrodom........... 40. -selektivnom elektrodom CuS/AgS... 41. 3.1.4.

Niš, 2017. - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-09-20-vs.pdf

Sanela Z. Velev. Flora pružnih nasipa na području grada Pirota. MASTER RAD. Niš, 2017. ... Bagrem je domaća vrsta u istočnim delovima. Severne Amerike ... Hemikriptofita produţenog vremena cvetanja (v-aut) je Taraxacum officinale.

Prirodno-matematički fakultet Podgorica

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2Folimpijada2016%2FRJESENJA_BIOLOGIJA_1RAZRED_2016.pdf&filename=RJESENJA_BIOLOGIJA_1RAZRED_2016.pdf

C olakšana difuzija (uz pomoć proteinskih prenosilaca). B. Glukoza se u većini ćelija vezuje za insulin prilikom prolaska kroz ćelijsku membranu i pripada tipu ...

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET DRUŠTVO ...

http://www.ebb.ac.me/Download.php?file=skladiste%2Ffakultet%2F4dc52bdc5057cBiologijaRjesenja2.pdf&filename=BiologijaRjesenja2.pdf

…Šakoperke- Crossopterygii. (1,5 poena). 17. Povežite kolone, tj.na isprekidanim linijama koje se nalaze ispod tabele, odgovarajućem rednom broju pridružite ...

pravila - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/Pravila%20PMF.pdf

Služba pravnih, upravnih i opštih poslova. • Služba finansija i računovodstva. • Studentska služba. • Služba biblioteke. • Služba obezbjeñenja i održavanja. IV.

geografija - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/literatura%20final/GEOGRAFIJA%20literatura%202017%202018.pdf

prostornog planiranja, Novi Sad, 1998. 2. ... Nikolić, S. (1977): Uvod u geografiju,Naučna knjiga, Beograd. 2. ... Regionalna geografija Afrike, PMF Niš, 2002. 3.

Crassulaceae - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2017/2017-10-27-ss.pdf

Kandidat: Mentor: Sanja S. Stojanović 204. Dr Bojan Zlatković. Niš, 2017. ... studiranja učestvuje kao volonter na festivalima „Nauk nije bauk“ i „Bez muke do ...

II ROK [2019] - Prirodno matematicki fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/upis_2019/hemija-2019-II-rok.pdf

d) 1s22s22p63s23p63d54s1 e) 1s22s22p63s23p63d74s2. 2. U 150g 10% rastvora NaCl dodato je 50 cm3 vode. Kolika je procentna koncentracija rastvora?

Vježbe 3 - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Mehanika/vjezbe/mehanika_vjezbe_3.pdf

28 lis 2014 ... Zadatak 3: Tijelo je postavljeno na strmu ravan £iji se nagibni ugao moºe mijenjati. ... Strma ravan je fiksirana na stolu visine H = 2m. a) Odrediti ...

Unity - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_ra%C4%8Dunarske_nauke/ra%C4%8Dunarske_nauke_master_radovi/2016/2016-12-14-mm.pdf

Facebook integracija . ... registracija proizvoda, kreiranjem Unity naloga. Kreiranje naloga je ... i hideEnterNewHighscore() služe za aktiviranje i deaktiviranje.

Tamara S. Todorović - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-03-16-tt.pdf

16 мар 2013 ... Jedan od takvih objekata je i Vlasinsko jezero i njegova neposredna okolina, Vlasinska visoravan. Vlasinska visoravan se prostire na krajnjem ...

ekološke· monografije - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/dokumenti/godisnjaci/PMF%20Bilteni/Bilten%20serije%20a/bilten%203%20serija%20a%20ekoloske%20monografije.pdf

kuju, a ostvaruju veći tepen ekološke, fenološke i morfološke sličnosti sa odgo- ... odnosno njegovu efikasnost u prenosu »poruke« u sistemu hemijskog ...

Datoteka za preuzimanje - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/6.pdf

ravni, triedar i podudarnost triedara. Šesta glava posvecena je izometrijskim transformacijama ravni S2. U ovoj glavi su obrad¯ena specificna svojstva.

ZADACI ZA VJEšBU 3 - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/fizika/images/nastavni_materijali/Mehanika/vjezbe/Zadaci_za_vjezbu_3.pdf

28 lis 2014 ... izontalnu ravan. Ukupna masa djece je 45 kg, a masa sanki 5 kg. Koeficijent stati£kog trenja iznosi µs = 0.2 a kineti£kog µk = 0.15. Odrediti silu ...

Engleski jezik - Prirodno-matematički fakultet

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/Kursevi/Engleski_jezik.pdf

Lične zamjenice. Imenice. Jednina i množina. Brojive i nebrojive imenice. – II –. 3. 2. 3. Određeni i neodređeni član. Tipične fraze. Pokazne zamjenice. Brojevi.

o visokom obrazovanju - Prirodno-matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_ministarstva/zvo-2018.pdf

O VISOKOM OBRAZOVANJU. ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon i 73/2018). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.