Leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u - doiSerbia

10 јун 2013 ... proste reči i korene,6 a složene reči se izvode pravilima tvorbe reči (Beard 1981,. Kiparsky 1982: 26). Da li će se složene reči primenjivati i ...

Leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u - doiSerbia - Сродни документи

Leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u - doiSerbia

http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130610RAKIC.pdf

10 јун 2013 ... proste reči i korene,6 a složene reči se izvode pravilima tvorbe reči (Beard 1981,. Kiparsky 1982: 26). Da li će se složene reči primenjivati i ...

leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6098/bdef:Content/get

4 феб 2014 ... literaturi na srpskom i hrvatskom jeziku (Klajn 2002: 24).20. Uređenje ... 'French ˌteacher 'francuski učitelj', 'red ,hunter 'čovek koji lovi ikru' i ,red 'hunter 'lovac koji je crven' ... 'bridesmaid 'deveruša', ... one se ne mogu direktno izvoditi ('on line'), već moraju biti date u leksikonu kao posebne leksičke ...

leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4030/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 феб 2016 ... literaturi na srpskom i hrvatskom jeziku (Klajn 2002: 24).20. Uređenje ... 'French ˌteacher 'francuski učitelj', 'red ,hunter 'čovek koji lovi ikru' i ,red 'hunter 'lovac koji je crven' ... 'bridesmaid 'deveruša', ... one se ne mogu direktno izvoditi ('on line'), već moraju biti date u leksikonu kao posebne leksičke ...

o AKCENTU VOKATIVA IMENICA TIPA JUN ÄK I DR. Sve ono ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/255458

moze otezavati. Naime, vokativ je po svojoj prirodi cesto eksklama tivan, emotivan padeZ, i tada njegov akcenat, bas kao katkad i akce nat uzvika (isp., npr., djöj, ...

frazeološki kalkovi strukturnoga tipa pridjev imenica preuzeti iz ...

https://hrcak.srce.hr/file/234324

tvrđeni kao kalkovi iz engleskog jezika, te su u ovom radu podijeljeni u pod- ... čujemo da kalkovi pridjevsko-imeničkog tipa jesu frazemi u punom znače-.

pridjevske slozenice tipa imenica prosli particip u engleskom jeziku ...

https://hrcak.srce.hr/file/119057

Vojvoda S. Slozenice tipa imenica prosli particip u engleskom jeziku. Zbornik radova (1990), 14. 1.3. Pridjevske slozenice tipa imcnica prosii particip, bar u ...

razlike u kognitivnoj obradi predloga i imenica - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0048-57050303379R

pojedinačnih imenica i predloga. Dobijeni rezultati pokazuju da je obrada pojedinačnih imenica prikazanih u odredničkom obliku (nominativ singulara).

Uporedba spojnika imeničkih složenica u ... - Post Scriptum

http://ps.pfb.unbi.ba/wp-content/uploads/2018/11/4-Merisa-Kulenovi%C4%87-Uporedba-spojnika-imeni%C4%8Dkih-slo%C5%BEenica-u-njema%C4%8Dkome-i-bosanskome-jeziku.pdf

složenice njemačkoga jezika čiji je prijevodni ekvivalent također imenička složenica. Na osnovu toga sprovest će se kontrastivna uporedba i analiza elemenata ...

Rod imenica na - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/34274

10 pro 2007 ... Hrvatski jezikoslovci i leksikografi nisu u suglasju kad je rijec o rodu ime- nica koje u nominativu jednine završavaju na -a, a imenuju osobe ...

stijovic.kongruencija.imenica.pdf

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/6058/stijovic.kongruencija.imenica.pdf

Кључне речи: именице мушког рода на -а, семантичка конгруенција, ... превели: Младен Лесковац, Милош Јовановић, Иванка Јовичић). Његове колеге ...

TVORBA IMENICA SUFIKSIMA NA -ar

https://hrcak.srce.hr/file/271136

Sufiksi -ar i -jlir. 2. Sufiksima -ar i-Jar tvore se izvedenice od imenickih i glagolskih osnova. Od ostalih osnova .ima nekoliko izvedeI1!i.ca suf.iksom oar, a on.

DEKLINACIJA IMENICA U KOMIŠKOMU GOVORU

https://hrcak.srce.hr/file/313618

U radu se usmjeruje na morfološku problematiku mjesnoga govora Komiže na otoku Visu, odnosno glavnim je ciljem ukazati na vlastitosti u deklinaciji imenica.

IZVEDENICE SA SUFIKSIMA ZA TVORBU MJESNIH IMENICA 83

https://hrcak.srce.hr/file/116707

mjerila za stilističke sudove: njome se da izraziti karakteristika književnoga djela. IZVEDENICE SA SUFIKSIMA ZA TVORBU MJESNIH IMENICA. (nomina loci).

o DUGOJ MNOŽINI TROSLOŽNIH I VIŠESLOŽNIH IMENICA

https://hrcak.srce.hr/file/78575

Nadalje su u obje gramatike nanizani primjeri dvo- složnih imenica s dugom množinom, i to najprije onih s nepostojanim a. (dojmovi, jarmovi, vjetrovi, laktovi, ...

• NEKE KARAKTERISTICNE SUFIKSALNE TVORBE IMENICA U ...

https://hrcak.srce.hr/file/271393

vina - pelle d'Qlrso; ovcetina - carne di montone; piletina carne di polIo; prasetina - carne di maiale; risovina - peHedi lince; samurovina - carne di siluro; srnetina ...

prefiksalno- sufiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim ...

https://hrcak.srce.hr/file/60263

Općenito se može reći da je prefiksalno-sufiksalna tvorba sufiksom -ica nesvojstvena gh. čakavskim govorima. Pri tvorbi prema prvomu tvorbenomu obrascu ...

PRENESENA ZNAČENJA HRVATSKIH IMENICA ZA ŽIVOTINJE ...

https://bib.irb.hr/datoteka/698104.Aleksandra_Bosnjak_-_Diplomski_-_2014.pdf

2 svi 2014 ... svako značenje koje nastaje prijenosom dijela značenja. Metafora je ... (www.ld-kamenjarka-kukuljanovo.hr, 19.2.2014). 2. u slengu se kaže za ...

DOGADAJNOST I UNUTARNJI USTROJ GLAGOLSKIH IMENICA ...

https://hrcak.srce.hr/file/231258

Glagolske imenice koje zavrsavaju na -nje tvore se od nesvrSenih prije laznih (la) i nesvrsenih neprijelaznih glagola (lb):. 2 Iako Babic razlikuje pet sufiksa (-nje, ...

o AKCENTU GENITIVA MNOŽINE DVOSLOŽNIH IMENICA ...

https://hrcak.srce.hr/file/103156

Kod imenice b'i-do razlikujemo značenje, i množina bi-da znači bregovi, a ake. brda - dijelovi tk.alačkog stana. Promj~nu tipa imaju imenice Mo i uho, kada ne ...

59 PREGLEDNA MORFOLOGIJA PRAVIH GLAGOLSKIH IMENICA ...

https://hrcak.srce.hr/file/225534

Glagolske imenice kao gramatičko-morfološki glagolski oblici i kao odglagolske sufiksalne izvedenice lagolske se imenice hrvatskoga književnog jezika u ...

IZVEDENICE SA' SUFIKSIMA ZA TVORBU MJESNIH IMENICA

https://hrcak.srce.hr/file/116712

Treća važna potklasa sa sufiksom -je jesu apstraktne imenice izvedene od p~djeva: zdravlje, obilje, veselje, milosrđe itd. I za ovu je grupu teško odrediti koji su ...

prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje - unizg

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4480/1/Aleksandra%20Bo%C5%A1njak_diplomski%20rad.pdf

16 svi 2014 ... kokica dem. od kokoš. 1. mn. pečeno zrnje posebne vrste kukuruza koje ... (www.issuu.com,. 4.4.2014). 11. riblje oko fotografski objektiv kojim ...

rod u gramatičkom opisu imenica (prilog stabilnosti kategorije ...

http://www.folia.ac.me/image/20/Subaric.pdf

njegova opozicija u odnosu na srpski, bosanski i hrvatski, dok bi zarezi bili u ... U Normativnoj gramatici srpskog jezika Matice srpske iako je imenica auto data.

Pisanje prisvojnih prideva izvedenih od vlastitih imenica

https://www.basjelepobitidete.com/Pisanje%20prisvojnih%20prideva%20izvedenih%20od%20vlastitih%20imenica.pdf

Rod i broj prisvojnih prideva određuje se prema imenici uz koju stoji i bliže je određuje po pripadnosti. • Jelenina lopta imenica ženskog roda u jednini prisvojni ...

greške u upotrebi imenica, određenog i neodređenog člana na ...

http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/download/1889/1943/

Rezultati istraživanja su pokazali da su greške u upotrebi imenica muškog, ženskog i srednjeg roda najčešće unutarjezičkog karaktera dok su kod određenog i ...

Glasovne promjene u sklonidbi imenica - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2541/datastream/PDF/view

ispred njih jedan od ovih glasova: i, e, ě, u ili slogotvorno r. Ona se pojavljuje u tvorbi infinitiva, npr. dignuti > dizati, podigati > podizati, prorikati > proricati, ...

the serbian noun declension (deklinacija imenica) - Larisa Zlatic's ...

http://www.studyserbian.com/proba/Grammar/Nouns_PDF/serbian-noun-declensions.pdf

Nouns (as well as pronouns and adjectives) in Serbian have seven cases: nominative, ... But before I suffocate you with further grammar lingo, let me give you a ...

građenje prisvojnih prideva od imenica koje označavaju lično ime ...

http://www.tanar.org.rs/wp-content/uploads/2014/01/pridevi_zamanice11.pdf

Na liniju upiši prisvojni pridev načinjen od imena ili imenice. Na čiviluku je ______ ( Kristina ) kaput. To je ______ ( Akoš ) pas. U sobi je ______ ( Marko ) krevet ...

gradivni genitiv imenica koje znače voće i povrće

https://hrcak.srce.hr/file/163921

Brojivost i gradivne imenice. Gramatički priručnici napominju da se gradivna imenica, koja je nebrojiva, upotrebljava u jedninskomu obliku. Prema tomu obično ...

O pisanju općih imenica i pridjeva iz drugih jezika - FFOS-repozitorij

https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:2518/datastream/PDF/view

prilagođenosti − galicizmi cafe, somelier, buffet; talijanizmi espresso, adagio. Dvostrukosti su zabilježene uz primjere taksi i taxi, ledi i lady, jackpot i džekpot, ...

Korelacije značenja i oblika duge i kratke množine imenica muškog ...

https://www-gewi.uni-graz.at/gralis/gralisarium/1999/Gramm_Korrelationen/pdf/Sipka.pdf

Milan Šipka (Sarajevo). Korelacije značenja i oblika duge i kratke množine imenica muškog roda u srpskom i/ili hrvatskom jeziku. 0. Uvodne napomene. 0.1.

genitiv množine imenica ženskog roda e-vrste - Institut za jezik

https://izj.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/04_Aida_Krso_Genitiv_mnozine_imenica_zenskog_roda.pdf

15 ožu 2018 ... 1979: 94–95). Uvidom u normativna rješenja za genitiv množine ove vrste imenica želimo uporediti ponu-. DOI 10.33669/KJ2018-29-04 ...

Kvalitet života obolelih od dijabetesa melitusa tipa 2 - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0042-84501210858B

at the outpatient department of the Clinical Center in Novi. Sad and the Health Center Ruma – General Practice. The group consisted of 90 patients with DM type ...

keramičke posude iz grobova tipa mala kopašnica sase - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20121218RAICKOVIC.pdf

18 дец 2012 ... KERAMIČKE POSUDE U GROBOVIMA TIPA MALA KOPAŠNICA – SASE ... ukopi u zemljane jame; b) grobovi od opeka; c) ukop u keramičkoj ...

prehrambene navike osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:234/datastream/PDF/view

dijabetičara, može prije ili kasnije tijkom života oboljeti od dijabetesa. ... kardiovaskularne bolesti kod dijabetičara 2 do 3 puta veći nego u zdravih osoba. Osobe ...

Fizički sloj

http://www.phy.pmf.unizg.hr/~dandroic/nastava/ramr/poglavlje_2.pdf

Pojedini slojevi u OSI modelu ne definiraju jedan protokol, već definiraju funkciju prijenosa ... izvršavati sve funkcije koje definira OSI model. Odvajanjem ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.