Каталог врста прихода (за образац ппп-пд)

3 феб 2016 ... Каталог врста прихода. (за образац ппп-пд). 1. Приходи из радног односа. 1.1. за ра да. ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да за ра да без ...

Каталог врста прихода (за образац ппп-пд) - Сродни документи

Каталог врста прихода (за образац ппп-пд)

http://www.privsav.rs/pages/povremene_vesti/2016/Katalog1.pdf

3 феб 2016 ... Каталог врста прихода. (за образац ппп-пд). 1. Приходи из радног односа. 1.1. за ра да. ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да за ра да без ...

Образац за пријаву имовине и прихода функционера

http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2010/07/Uputstvo-za-popunjavanje-formulara-izve%C5%A1aja-o-imovini.pdf

Уколико нису унети сви обавезни подаци у Образац, када приступите ... 6. Када је Образац правилно попуњен, након слања документа појавиће се ...

КАТАЛОГ ВРСТЕ ПРИХОДА

http://pktatic.rs/cms_upload/pages/files/136_katalog_vrste_prihoda_%282%29.pdf

ОПИС ВРСТЕ ПРИХОДА. Зарада без олакшице и бенефицираног стажа. 101. 00 o Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14 ...

ОБРАЗАЦ 12 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ...

https://kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/08/PRILOG-1.-OBRAZAC-STRUKTURE-PONUDJENE-CENE-PREDMER-RADOVA.pdf

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА. Образац структуре понуђене цене - Предмер радова Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише ...

P a g e 1 | 40 (ОБРАЗАЦ 2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ...

https://www.novibecej.rs/javne_nabavke2019/Prilog_broj2.pdf

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI. A. ZEMLJANI RADOVI. Једин.цена без ПДВ-а. Укупно без ПДВ-а. 1. Uklanjanje površinskog dela tla III kategorije na.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИНЫ НА ОСНОВЕ ПРИХОДА ...

https://www.socio.msu.ru/vestnik/eng/archive/text/2013/1/10.pdf

6 The emerging parish. The Notre Dame study of Catholic life since Vatican II / Ed. by J. Gremillion, J. Castelli. Notre Dame, 1987; Leedge D.C. The parish as ...

преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике ...

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_7227/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D1%98%D0%B0%D0%B

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и.

Управа јавних прихода града Београда Одељење

https://vozdovac.rs/wp-content/uploads/2015/12/Zahtev_uverenje_PR.pdf

да се задужује изворним јавним приходима из надлежности УЈП и да су измирене обавезе;. - да се не задужује изворним јавним приходима из ...

Правилник о месечном износу прихода као цензусу за ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/pravilnik_cenzus.pdf

STICANJE O MESEČNOM IZNOSU PRIHODA KAO. CENZUSU ZA STICПрПавиANJE SVOJSTVA. OSIПравилник о месечном износу прихода као цензусу за.

ПисьМО дРуГу О тОМ, ЗАЧеМ ПРАвОслАвие - Сайт прихода ...

http://inmil.ru/files/2014/01/the_letter_to_friend.pdf

Если бы в статье был поклёп на убеждения частного лица, то так и следовало бы поступить, но она затрагивает насущные вопросы бытия нашего ...

Списак рачуна за уплату јавних прихода који су у надлежности ...

http://poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4432

Порез на приходе од издавања сопствених непокретности / Порез на приходе од капитала по другом основу. 53. 1,1/г. 840 711151 843. 41. Порез на ...

Порески третман прихода који физичко лице - Министарство ...

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/Poreski%20tretman%20prihoda%20koji%20fizicko%20lice%20rezident%20ostvari%20izdavanjem%20u%20zakup.pdf

оствари издавањем у закуп непокретности и покретних ствари ... Приходом од давања у закуп покретних ствари (опреме, транспортних ... наведене пореске пријаве, обвезник у прилогу доставља и уговоре о закупу како би.

преглед рачуна за уплату јавних прихода за ... - Poreska uprava

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_7227/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D1%98%D0%B0%D0%B

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и.

Врста /

http://pticesrbije.rs/wp-content/uploads/2017/03/Birds_of_Serbia.pdf

(Association of European Rarities Committees), али са нешто измена ради приказивања додатног статуса свакe појединачне врсте. Свака врста која.

план рачуна за уплату јавних прихода текући приходи порези ...

https://www.mfin.gov.rs/download/pdf/podzakonski_akti/pravilnici/obrasci/1712/prilog1.pdf

Порез на приходе од имовине. 5. 840. 711141. 843. 68 Порез на дивиденде и уделе у добити. 840-25115. 52. 97. 1 да. 6. 840. 711142. 843. 75 Порез на ...

Списак CITES врста 07032018

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Spisak%20CITES%20vrsta%2007032018.pdf

1 јан 2018 ... Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флорe (CITES), Уредби о стављању под контролу коришћења и ...

ОПОМЕНА КАО ВРСТА ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ И ЊЕНО (НЕ ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2017/0550-21791704699M.pdf

Иако се од новог Закона о прекршајима много ... 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Одлука Уставног суда). ... тексту: Закон о прекршајима, Закон или ЗП).

Андреја Катанчевић, О пореклу врста деликата

http://anali.ius.bg.ac.rs/A2011-1/Anali%202011-1%20str.%20413-419.pdf

Андреја Катанчевић, мастер права*. О ПОРЕКЛУ ВРСТА ДЕЛИКАТА. Пре две године је на Правном факултету Универзитета у. Београду брањена прва ...

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ...

https://www.belex.rs/data/2012/05/00075551.pdf

Sediste : SREMSKA MITROVICA, STARI ŠOR 114 ... društvu "Sremski Putevi" d.o.o. Ruma, 02.aprila 2010. godine u Agenciji za privatizaciju zaključen je Aneks.

Мастер академске студије форензике Врста и ниво ст

https://www.uns.ac.rs/images/doc/acimsi/programi/mas_fo/SF-06.pdf

Наставник: др Зоран Папић, др Ненад Рушкић, др Павле Питка. Статус предмета: Изборни. Број ЕСПБ: 6. Услов: нема. Циљ предмета. Упознавање са ...

Kључ за одређивање породица, родова и врста дикотиледоних ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/departman_za_biologiju/takmicenje/kljuc_dikotiledone_biljke.pdf

Kључ за одређивање породица, родова и врста дикотиледоних биљака ... залисци срастају са базом лисне дршке ....... дивља ружа Rosa canina.

Стање популација међународно значајних врста биљака и ...

http://www.pzzp.rs/rs/sr/component/jdownloads/finish/23/110.html

16 сеп 2011 ... Paeoniaceae). Банатски божур. ... Слика 8: Банатски божур ... степски пашњак, са лесним одсецима на којима су забележене пчеларице.

Е1 – ЕЛАБОРАТ РЕАЛ Инвеститор: Објекат: Врста техничке ...

https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Batocina_Elaborat%20realizacije%20operativnog%20poligona.pdf

препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен ... 1.0292. 1.0298. 8. 0.5998. 0.5998. 0.5998. R5. 505. 0.6322. 0.6326. 0.6317 ...

ВРСТЕ БИОЦИДА ВРСТА НАМЈЕНА Главна група 1 ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/%D0%92%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_158795748.pdf

Дезинфекциона средства и други производи за употребу у домаћинству и на површинама намијењеним јавном здравству. 3. Производи који се ...

границе реалног и фантастичног: магични реализам као врста ...

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2018/download/1842_f33378ed174f5669e98f1df1f9e09be0

И поред бројних проматрања појма магични реализам, не постоји јединствена дефиниција овог термина у науци о књижевности. Из тог разлога је ...

Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста ...

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/Biomonitoring-2015.pdf

забележени: планински или мушки божур (Paeonia daurica Andrews, стари назив: Paeonia corallina. Retz.), женски божур (P. officinalis L.), степски божур ...

врста galanthus gracilis čelak. (amaryllidaceae) у ... - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-45371206101J

по питању броја врста и таксономске диференцијације самог рода (Davis, ... У Флори СР Србије (1975, 1986) наведене су две врсте рода Galanthus: G.

ПРЕГЛЕД ВРСТА РОДА ПАУЛОВНИЈА (PAULOWNIA ... - Paulovnija

http://www.paulownia.rs/pub/download/13796069224655_paulovnija__2009_srb_3.pdf

Плодови су чауре које су дворежњевите или непотпуно четворо- режњевите. Перикарп је дрвенаст, различите дебљине. Семе је мало, бројно, са.

таксономија и екологија врста рода galanthus l. - UviDok

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3275/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Врсте рода Galanthus су вишегодишње зељасте биљке са луковицом, ... честари, влажна станишта (Spasić 2008); Лазаревац: Вреоци-Скобаљ – DQ42,.

Бројеви као врста речи у граматичким уџбеницима за основну ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-2334/2014/0352-23341401042Z.pdf

класификација (основни, редни и збирни бројеви), а у уџбеницима за старије разреде уводи се нова класификација са само две врсте бројева (главни ...

подаци о обвезнику врста финансијског извештаја ... - Loznica Gas

http://www.loznica-gas.rs/finizvestaji2013.pdf

Назив/име и презиме. 1610960778657 LJILJANA TADIĆ. Место. LOZNICA. ORLOVIĆA PAVLA. 69. Улица. Бро ј. E-mail [email protected]. 015/883-463.

Преглед опште књижевности 1 Врста и ниво студија: основне ...

http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/OK-POK12017.pdf

Еуген Вербер, „Стара хебрејска књижевност“, у: Повијест свјетске књижевности, књ. 1, Младост, Загреб, 1982, стр. 53–84. Вилфрид Ј. Харингтон, Увод у ...

Врста и географска позиција радио-уређаја који се користе за ...

http://cad.gov.rs/upload/atm/CNS%20pozicije%20uredjaja.pdf

NDB UZ Севојно (Ужице). MKR (код UZ) Севојно (Ужице). NDB. Маркер. 43° 51' 29.3'' N. 019° 53' 17.7'' E. 1.000. 1.000. NDB(L) AD Адрани. NDB.

врста galanthus gracilis čelak. (amaryllidaceae) у флори србије

http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0353-45371206101J

Кључне речи: Galanthus gracilis, флора Србије, дистрибуција, екологија, категорија угрожености. GALANTHUS GRACILIS ČELAK. (AMARYLLIDACEAE) ...

Скачать каталог Каталог продукции ... - Натяжные потолки в Орле

https://www.potolki-orel.ru/files/katalog/2-10-2017/elektrostandard-2017.pdf

сматривать каталог продукции с актуальной информацией и отправлять заказы ... CD LED 6W E14. Мощность Цвет ... Станция метро «Бульвар Дмитрия.

Каталог Moeller: Каталог реле easy MFD easyControl

http://www.ep.ru/product/katalogs/Eaton/avtomatiz/01_rele_easy_MFD_easyControl.pdf

easy abb-cc-def a.....серия прибора bb...сумма количества входов, выходов ... EASY-LINK-DS. 221 607. Запасной ... см. главный каталог. 1 Автоматический ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.